درگاه احراز هویت آنلاین

مشاهده سرویس ها

سرویس های هوش مصنوعی

مشاهده سرویس ها

سرویس های استعلامی

مشاهده سرویس ها

سرویس های احراز هویت

مشاهده سرویس ها

صدور امضا دیجیتال

مشاهده سرویس ها

استعلام اطلاعات شرکت

مشاهده سرویس ها

سرویس نئوبانک

مشاهده سرویس ها

سجام آنلاین

بزودی

شارژ و بسته اینترنتی

بزودی

کارگر و کارفرما

بزودی

قوه قضائیه هوشمند

بزودی

سرویس دریافت توکنبرای فراخوانی این سرویس مراحل زیر را طی کنید:
۱-متد فراخوانی سرویس POST می باشد.


 https://api.itsaaz.ir/identity/token
    

 Post
    

 Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
    

 grant_type= "password" 
 client_id= "ekyc"
 Client_secret= "f63026a9-912d-8978-ac80-4ae5d63db1ac" 
 username= "test"
 password= "t_86574213@T"
    

 {
  "access_token": "توکن",
  "expires_in": مدت استفاده,
  "token_type": "نوع توکن",
  "refresh_token": "رفرش توکن",
  "scope": "محدوده"
 }  
    

پارامترهای ورودی

ردیف پارامتر ورودی نوع ورودی توضیحات
1 Grant_type String
2 Client_id String
3 Client_secret String
4 username String
4 password String

نمونه کد


 var client = new RestClient("https://api.itsaaz.ir/identity/token");
 client.Timeout = -1;
 var request = new RestRequest(Method.POST);
 request.AddHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");
 request.AddParameter("grant_type", "password");
 request.AddParameter("client_id", "test");
 request.AddParameter("Client_secret", "66c0af3a-ff89-8390-3b07-cf88a25e5f3f");
 request.AddParameter("username", "test");
 request.AddParameter("password", "t_86574213@H");
 IRestResponse response = client.Execute(request);
 Console.WriteLine(response.Content);
    

 curl --location --request POST 'https://api.itsaaz.ir/identity/token' \
 --header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
 --data-urlencode 'grant_type=password' \
 --data-urlencode 'client_id=test' \
 --data-urlencode 'Client_secret=66c0af3a-ff89-8390-3b07-cf88a25e5f3f' \
 --data-urlencode 'username=test' \
 --data-urlencode 'password=t_86574213@H'
    

 var headers = {
  'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
 };
 var request = http.Request('POST', Uri.parse('https://api.itsaaz.ir/identity/token'));
 request.bodyFields = {
  'grant_type': 'password',
  'client_id': 'test',
  'Client_secret': '66c0af3a-ff89-8390-3b07-cf88a25e5f3f',
  'username': 'test',
  'password': 't_86574213@H'
 };
 request.headers.addAll(headers);
 
 http.StreamedResponse response = await request.send();
 
 if (response.statusCode == 200) {
  print(await response.stream.bytesToString());
 }
 else {
  print(response.reasonPhrase);
 }
     
    

 package main

 import (
  "fmt"
  "strings"
  "net/http"
  "io/ioutil"
 )
 
 func main() {
 
  url := "https://api.itsaaz.ir/identity/token"
  method := "POST"
 
  payload := strings.NewReader("grant_type=password&client_id=test&Client_secret=66c0af3a-ff89-8390-3b07-cf88a25e5f3f&username=test&password=t_86574213%40H")
 
  client := &http.Client {
  }
  req, err := http.NewRequest(method, url, payload)
 
  if err != nil {
   fmt.Println(err)
   return
  }
  req.Header.Add("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded")
 
  res, err := client.Do(req)
  if err != nil {
   fmt.Println(err)
   return
  }
  defer res.Body.Close()
 
  body, err := ioutil.ReadAll(res.Body)
  if err != nil {
   fmt.Println(err)
   return
  }
  fmt.Println(string(body))
 }
    

 POST /identity/token HTTP/1.1
 Host: api.itsaaz.ir
 Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
 Content-Length: 123
 
 grant_type=password&client_id=test&Client_secret=66c0af3a-ff89-8390-3b07-cf88a25e5f3f&username=test&password=t_86574213%40H
    

  OkHttpClient client = new OkHttpClient().newBuilder()
  .build();
 MediaType mediaType = MediaType.parse("application/x-www-form-urlencoded");
 RequestBody body = RequestBody.create(mediaType, "grant_type=password&client_id=test&Client_secret=66c0af3a-ff89-8390-3b07-cf88a25e5f3f&username=test&password=t_86574213@H");
 Request request = new Request.Builder()
  .url("https://api.itsaaz.ir/identity/token")
  .method("POST", body)
  .addHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded")
  .build();
 Response response = client.newCall(request).execute();

      

 Unirest.setTimeouts(0, 0);
 HttpResponse<String> response = Unirest.post("https://api.itsaaz.ir/identity/token")
  .header("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded")
  .field("grant_type", "password")
  .field("client_id", "test")
  .field("Client_secret", "66c0af3a-ff89-8390-3b07-cf88a25e5f3f")
  .field("username", "test")
  .field("password", "t_86574213@H")
  .asString();
 
 
      

 var myHeaders = new Headers();
 myHeaders.append("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");
 
 var urlencoded = new URLSearchParams();
 urlencoded.append("grant_type", "password");
 urlencoded.append("client_id", "test");
 urlencoded.append("Client_secret", "66c0af3a-ff89-8390-3b07-cf88a25e5f3f");
 urlencoded.append("username", "test");
 urlencoded.append("password", "t_86574213@H");
 
 var requestOptions = {
  method: 'POST',
  headers: myHeaders,
  body: urlencoded,
  redirect: 'follow'
 };
 
 fetch("https://api.itsaaz.ir/identity/token", requestOptions)
  .then(response => response.text())
  .then(result => console.log(result))
  .catch(error => console.log('error', error));
      

 var settings = {
  "url": "https://api.itsaaz.ir/identity/token",
  "method": "POST",
  "timeout": 0,
  "headers": {
   "Content-Type": "application/x-www-form-urlencoded"
  },
  "data": {
   "grant_type": "password",
   "client_id": "test",
   "Client_secret": "66c0af3a-ff89-8390-3b07-cf88a25e5f3f",
   "username": "test",
   "password": "t_86574213@H"
  }
 };

 $.ajax(settings).done(function (response) {
  console.log(response);
 });
      

 var data = "grant_type=password&client_id=test&Client_secret=66c0af3a-ff89-8390-3b07-cf88a25e5f3f&username=test&password=t_86574213%40H";

 var xhr = new XMLHttpRequest();
 xhr.withCredentials = true;
 
 xhr.addEventListener("readystatechange", function() {
  if(this.readyState === 4) {
   console.log(this.responseText);
  }
 });
 
 xhr.open("POST", "https://api.itsaaz.ir/identity/token");
 xhr.setRequestHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");
 
 xhr.send(data);
      

 CURL *curl;
 CURLcode res;
 curl = curl_easy_init();
 if(curl) {
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "POST");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_URL, "https://api.itsaaz.ir/identity/token");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1L);
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_DEFAULT_PROTOCOL, "https");
  struct curl_slist *headers = NULL;
  headers = curl_slist_append(headers, "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_HTTPHEADER, headers);
  const char *data = "grant_type=password&client_id=test&Client_secret=66c0af3a-ff89-8390-3b07-cf88a25e5f3f&username=test&password=t_86574213%40H";
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_POSTFIELDS, data);
  res = curl_easy_perform(curl);
 }
 curl_easy_cleanup(curl);
 

    

 var axios = require('axios');
 var qs = require('qs');
 var data = qs.stringify({
  'grant_type': 'password',
  'client_id': 'test',
  'Client_secret': '66c0af3a-ff89-8390-3b07-cf88a25e5f3f',
  'username': 'test',
  'password': 't_86574213@H' 
 });
 var config = {
  method: 'post',
  url: 'https://api.itsaaz.ir/identity/token',
  headers: { 
   'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
  },
  data : data
 };
 
 axios(config)
 .then(function (response) {
  console.log(JSON.stringify(response.data));
 })
 .catch(function (error) {
  console.log(error);
 });
 
 
      

 var https = require('follow-redirects').https;
 var fs = require('fs');
 
 var qs = require('querystring');
 
 var options = {
  'method': 'POST',
  'hostname': 'api.itsaaz.ir',
  'path': '/identity/token',
  'headers': {
   'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
  },
  'maxRedirects': 20
 };
 
 var req = https.request(options, function (res) {
  var chunks = [];
 
  res.on("data", function (chunk) {
   chunks.push(chunk);
  });
 
  res.on("end", function (chunk) {
   var body = Buffer.concat(chunks);
   console.log(body.toString());
  });
 
  res.on("error", function (error) {
   console.error(error);
  });
 });
 
 var postData = qs.stringify({
  'grant_type': 'password',
  'client_id': 'test',
  'Client_secret': '66c0af3a-ff89-8390-3b07-cf88a25e5f3f',
  'username': 'test',
  'password': 't_86574213@H'
 });
 
 req.write(postData);
 
 req.end();
      

 var request = require('request');
 var options = {
  'method': 'POST',
  'url': 'https://api.itsaaz.ir/identity/token',
  'headers': {
   'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
  },
  form: {
   'grant_type': 'password',
   'client_id': 'test',
   'Client_secret': '66c0af3a-ff89-8390-3b07-cf88a25e5f3f',
   'username': 'test',
   'password': 't_86574213@H'
  }
 };
 request(options, function (error, response) {
  if (error) throw new Error(error);
  console.log(response.body);
 });
 
 
      

 var unirest = require('unirest');
 var req = unirest('POST', 'https://api.itsaaz.ir/identity/token')
  .headers({
   'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
  })
  .send('grant_type=password')
  .send('client_id=test')
  .send('Client_secret=66c0af3a-ff89-8390-3b07-cf88a25e5f3f')
  .send('username=test')
  .send('password=t_86574213@H')
  .end(function (res) { 
   if (res.error) throw new Error(res.error); 
   console.log(res.raw_body);
  });
 
 
      

 #import <Foundation/Foundation.h>

 dispatch_semaphore_t sema = dispatch_semaphore_create(0);
 
 NSMutableURLRequest *request = [NSMutableURLRequest requestWithURL:[NSURL URLWithString:@"https://api.itsaaz.ir/identity/token"]
  cachePolicy:NSURLRequestUseProtocolCachePolicy
  timeoutInterval:10.0];
 NSDictionary *headers = @{
  @"Content-Type": @"application/x-www-form-urlencoded"
 };
 
 [request setAllHTTPHeaderFields:headers];
 NSMutableData *postData = [[NSMutableData alloc] initWithData:[@"grant_type=password" dataUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]];
 [postData appendData:[@"&client_id=test" dataUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]];
 [postData appendData:[@"&Client_secret=66c0af3a-ff89-8390-3b07-cf88a25e5f3f" dataUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]];
 [postData appendData:[@"&username=test" dataUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]];
 [postData appendData:[@"&password=t_86574213@H" dataUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]];
 [request setHTTPBody:postData];
 
 [request setHTTPMethod:@"POST"];
 
 NSURLSession *session = [NSURLSession sharedSession];
 NSURLSessionDataTask *dataTask = [session dataTaskWithRequest:request
 completionHandler:^(NSData *data, NSURLResponse *response, NSError *error) {
  if (error) {
   NSLog(@"%@", error);
   dispatch_semaphore_signal(sema);
  } else {
   NSHTTPURLResponse *httpResponse = (NSHTTPURLResponse *) response;
   NSError *parseError = nil;
   NSDictionary *responseDictionary = [NSJSONSerialization JSONObjectWithData:data options:0 error:&parseError];
   NSLog(@"%@",responseDictionary);
   dispatch_semaphore_signal(sema);
  }
 }];
 [dataTask resume];
 dispatch_semaphore_wait(sema, DISPATCH_TIME_FOREVER);   
    

 open Lwt
 open Cohttp
 open Cohttp_lwt_unix

 let postData = ref "grant_type=password&client_id=test&Client_secret=66c0af3a-ff89-8390-3b07-cf88a25e5f3f&username=test&password=t_86574213%40H";;
 
 let reqBody = 
  let uri = Uri.of_string "https://api.itsaaz.ir/identity/token" in
  let headers = Header.init ()
   |> fun h -> Header.add h "Content-Type" "application/x-www-form-urlencoded"
  in
  let body = Cohttp_lwt.Body.of_string !postData in
 
  Client.call ~headers ~body `POST uri >>= fun (_resp, body) ->
  body |> Cohttp_lwt.Body.to_string >|= fun body -> body
 
 let () =
  let respBody = Lwt_main.run reqBody in
  print_endline (respBody)
    

 <?php

 $curl = curl_init();
 
 curl_setopt_array($curl, array(
  CURLOPT_URL => 'https://api.itsaaz.ir/identity/token',
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
  CURLOPT_ENCODING => '',
  CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
  CURLOPT_TIMEOUT => 0,
  CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
  CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
  CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
  CURLOPT_POSTFIELDS => 'grant_type=password&client_id=test&Client_secret=66c0af3a-ff89-8390-3b07-cf88a25e5f3f&username=test&password=t_86574213%40H',
  CURLOPT_HTTPHEADER => array(
   'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded'
  ),
 ));
 
 $response = curl_exec($curl);
 
 curl_close($curl);
 echo $response;
 
      

 <?php
 require_once 'HTTP/Request2.php';
 $request = new HTTP_Request2();
 $request->setUrl('https://api.itsaaz.ir/identity/token');
 $request->setMethod(HTTP_Request2::METHOD_POST);
 $request->setConfig(array(
  'follow_redirects' => TRUE
 ));
 $request->setHeader(array(
  'Content-Type' => 'application/x-www-form-urlencoded'
 ));
 $request->addPostParameter(array(
  'grant_type' => 'password',
  'client_id' => 'test',
  'Client_secret' => '66c0af3a-ff89-8390-3b07-cf88a25e5f3f',
  'username' => 'test',
  'password' => 't_86574213@H'
 ));
 try {
  $response = $request->send();
  if ($response->getStatus() == 200) {
   echo $response->getBody();
  }
  else {
   echo 'Unexpected HTTP status: ' . $response->getStatus() . ' ' .
   $response->getReasonPhrase();
  }
 }
 catch(HTTP_Request2_Exception $e) {
  echo 'Error: ' . $e->getMessage();
 }
      

 <?php
 $client = new http\Client;
 $request = new http\Client\Request;
 $request->setRequestUrl('https://api.itsaaz.ir/identity/token');
 $request->setRequestMethod('POST');
 $body = new http\Message\Body;
 $body->append(new http\QueryString(array(
  'grant_type' => 'password',
  'client_id' => 'test',
  'Client_secret' => '66c0af3a-ff89-8390-3b07-cf88a25e5f3f',
  'username' => 'test',
  'password' => 't_86574213@H')));$request->setBody($body);
 $request->setOptions(array());
 $request->setHeaders(array(
  'Content-Type' => 'application/x-www-form-urlencoded'
 ));
 $client->enqueue($request)->send();
 $response = $client->getResponse();
 echo $response->getBody();
 
      

 $headers = New-Object "System.Collections.Generic.Dictionary[[String],[String]]"
 $headers.Add("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded")

 $body = "grant_type=password&client_id=test&Client_secret=66c0af3a-ff89-8390-3b07-cf88a25e5f3f&username=test&password=t_86574213%40H"

 $response = Invoke-RestMethod 'https://api.itsaaz.ir/identity/token' -Method 'POST' -Headers $headers -Body $body
 $response | ConvertTo-Json
    

 import http.client

 conn = http.client.HTTPSConnection("api.itsaaz.ir")
 payload = 'grant_type=password&client_id=test&Client_secret=66c0af3a-ff89-8390-3b07-cf88a25e5f3f&username=test&password=t_86574213%40H'
 headers = {
  'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
 }
 conn.request("POST", "/identity/token", payload, headers)
 res = conn.getresponse()
 data = res.read()
 print(data.decode("utf-8"))
      

 import requests

 url = "https://api.itsaaz.ir/identity/token"

 payload='grant_type=password&client_id=test&Client_secret=66c0af3a-ff89-8390-3b07-cf88a25e5f3f&username=test&password=t_86574213%40H'
 headers = {
  'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
 }

 response = requests.request("POST", url, headers=headers, data=payload)

 print(response.text)

      

 require "uri"
 require "net/http"

 url = URI("https://api.itsaaz.ir/identity/token")

 https = Net::HTTP.new(url.host, url.port)
 https.use_ssl = true

 request = Net::HTTP::Post.new(url)
 request["Content-Type"] = "application/x-www-form-urlencoded"
 request.body = "grant_type=password&client_id=test&Client_secret=66c0af3a-ff89-8390-3b07-cf88a25e5f3f&username=test&password=t_86574213%40H"

 response = https.request(request)
 puts response.read_body
   
    

 http --ignore-stdin --form --follow --timeout 3600 POST 'https://api.itsaaz.ir/identity/token' \
 'grant_type'='password' \
 'client_id'='test' \
 'Client_secret'='66c0af3a-ff89-8390-3b07-cf88a25e5f3f' \
 'username'='test' \
 'password'='t_86574213@H' \
 Content-Type:'application/x-www-form-urlencoded'
      

 wget --no-check-certificate --quiet \
  --method POST \
  --timeout=0 \
  --header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
  --body-data 'grant_type=password&client_id=test&Client_secret=66c0af3a-ff89-8390-3b07-cf88a25e5f3f&username=test&password=t_86574213%40H' \
  'https://api.itsaaz.ir/identity/token'
      

 import Foundation
 #if canImport(FoundationNetworking)
 import FoundationNetworking
 #endif

 var semaphore = DispatchSemaphore (value: 0)

 let parameters = "grant_type=password&client_id=test&Client_secret=66c0af3a-ff89-8390-3b07-cf88a25e5f3f&username=test&password=t_86574213%40H"
 let postData = parameters.data(using: .utf8)

 var request = URLRequest(url: URL(string: "https://api.itsaaz.ir/identity/token")!,timeoutInterval: Double.infinity)
 request.addValue("application/x-www-form-urlencoded", forHTTPHeaderField: "Content-Type")

 request.httpMethod = "POST"
 request.httpBody = postData

 let task = URLSession.shared.dataTask(with: request) { data, response, error in 
  guard let data = data else {
   print(String(describing: error))
   semaphore.signal()
   return
  }
  print(String(data: data, encoding: .utf8)!)
  semaphore.signal()
 }

 task.resume()
 semaphore.wait()
   
    


سرویس های پردازش تصویر(livenes)

سرویس پردازش مشابهت دو تصویر:۱-متد فراخوانی سرویس POST می باشد.
2- پس از فراخوانی سرویس، اطلاعات کاربر مطابق آنچه در جدول پارامتر های خروجی نمایش داده شده است، ارسال می شود.


 https://api.itsaaz.ir/ai/facesimilarity
  

 

 Post
  
 

 accept: application/json
 Authorization: Bearer YOUR-TOKEN
 Content-Type: multipart/form-data
  
 

 Face1Image=@"/C:/Users/itsaaz/Downloads/card-0370362063.jpeg"
 Face2Image=@"/C:/Users/itsaaz/Downloads/WhatsApp Image 2021-11-20 at 19.03.33.jpeg"
  
 

 {
  "data": {
   "cosine_Similarity": "زاویه مشابهت",
   "is_Verified": وضعیت تایید,
   "similarity": "درصد مشابهت",
   "success": وضعیت احراز
  },
  "meta": null,
  "error": null
 }
  
 

پارامترهای ورودی

ردیف پارامتر ورودی نوع ورودی توضیحات
1 Face1Image File تصویر اول چهره
2 Face2Image File تصویر دوم چهره

پارامترهای خروجی

ردیف پارامتر ورودی نوع ورودی توضیحات
1 cosine_Similarity string فاصله کسینوسی شباهت
2 is_Verified bool وضعیت تایید
3 similarity string درصد مشابهت
4 success string وضعیت احراز

نمونه کد


 var client = new RestClient("https://api.itsaaz.ir/ai/facesimilarity");
 client.Timeout = -1;
 var request = new RestRequest(Method.POST);
 request.AddHeader("accept", "application/json");
 request.AddHeader("Authorization", "Bearer YOUR-TOKEN");
 request.AddHeader("Content-Type", "multipart/form-data");
 request.AddParameter("ClientId", "");
 request.AddParameter("SecretKey", "");
 request.AddFile("Face1Image", "/C:/Users/itsaaz/Downloads/card-0370362063.jpeg");
 request.AddFile("Face2Image", "/C:/Users/itsaaz/Downloads/WhatsApp Image 2021-11-20 at 19.03.33.jpeg");
 IRestResponse response = client.Execute(request);
 Console.WriteLine(response.Content);
    

 curl --location --request POST 'https://api.itsaaz.ir/ai/facesimilarity' \
 --header 'accept: application/json' \
 --header 'Authorization: Bearer YOUR-TOKEN' \
 --header 'Content-Type: multipart/form-data' \
 --form 'ClientId=""' \
 --form 'SecretKey=""' \
 --form 'Face1Image=@"/C:/Users/itsaaz/Downloads/card-0370362063.jpeg"' \
 --form 'Face2Image=@"/C:/Users/itsaaz/Downloads/WhatsApp Image 2021-11-20 at 19.03.33.jpeg"'
    

 var headers = {
  'accept': 'application/json',
  'Authorization': 'Bearer YOUR-TOKEN',
  'Content-Type': 'multipart/form-data'
 };
 var request = http.MultipartRequest('POST', Uri.parse('https://api.itsaaz.ir/ai/facesimilarity'));
 request.fields.addAll({
  'ClientId': '',
  'SecretKey': ''
 });
 request.files.add(await http.MultipartFile.fromPath('Face1Image', '/C:/Users/itsaaz/Downloads/card-0370362063.jpeg'));
 request.files.add(await http.MultipartFile.fromPath('Face2Image', '/C:/Users/itsaaz/Downloads/WhatsApp Image 2021-11-20 at 19.03.33.jpeg'));
 request.headers.addAll(headers);
 
 http.StreamedResponse response = await request.send();
 
 if (response.statusCode == 200) {
  print(await response.stream.bytesToString());
 }
 else {
  print(response.reasonPhrase);
 }
 
    

 package main

 import (
  "fmt"
  "bytes"
  "mime/multipart"
  "os"
  "path/filepath"
  "io"
  "net/http"
  "io/ioutil"
 )
 
 func main() {
 
  url := "https://api.itsaaz.ir/ai/facesimilarity"
  method := "POST"
 
  payload := &bytes.Buffer{}
  writer := multipart.NewWriter(payload)
  _ = writer.WriteField("ClientId", "")
  _ = writer.WriteField("SecretKey", "")
  file, errFile3 := os.Open("/C:/Users/itsaaz/Downloads/card-0370362063.jpeg")
  defer file.Close()
  part3,
      errFile3 := writer.CreateFormFile("Face1Image",filepath.Base("/C:/Users/itsaaz/Downloads/card-0370362063.jpeg"))
  _, errFile3 = io.Copy(part3, file)
  if errFile3 != nil {
   fmt.Println(errFile3)
   return
  }
  file, errFile4 := os.Open("/C:/Users/itsaaz/Downloads/WhatsApp Image 2021-11-20 at 19.03.33.jpeg")
  defer file.Close()
  part4,
      errFile4 := writer.CreateFormFile("Face2Image",filepath.Base("/C:/Users/itsaaz/Downloads/WhatsApp Image 2021-11-20 at 19.03.33.jpeg"))
  _, errFile4 = io.Copy(part4, file)
  if errFile4 != nil {
   fmt.Println(errFile4)
   return
  }
  err := writer.Close()
  if err != nil {
   fmt.Println(err)
   return
  }
 
 
  client := &http.Client {
  }
  req, err := http.NewRequest(method, url, payload)
 
  if err != nil {
   fmt.Println(err)
   return
  }
  req.Header.Add("accept", "application/json")
  req.Header.Add("Authorization", "Bearer YOUR-TOKEN")
  req.Header.Add("Content-Type", "multipart/form-data")
 
  req.Header.Set("Content-Type", writer.FormDataContentType())
  res, err := client.Do(req)
  if err != nil {
   fmt.Println(err)
   return
  }
  defer res.Body.Close()
 
  body, err := ioutil.ReadAll(res.Body)
  if err != nil {
   fmt.Println(err)
   return
  }
  fmt.Println(string(body))
 }
    

 POST /ai/facesimilarity HTTP/1.1
 Host: api.itsaaz.ir
 accept: application/json
 Authorization: Bearer YOUR-TOKEN
 Content-Type: multipart/form-data; boundary=----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW
 Content-Length: 561
 
 ----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW
 Content-Disposition: form-data; name="ClientId"
 
 
 ----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW
 Content-Disposition: form-data; name="SecretKey"
 
 
 ----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW
 Content-Disposition: form-data; name="Face1Image"; filename="card-0370362063.jpeg"
 Content-Type: image/jpeg
 
 (data)
 ----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW
 Content-Disposition: form-data; name="Face2Image"; filename="WhatsApp Image 2021-11-20 at 19.03.33.jpeg"
 Content-Type: <Content-type header here>
 
 (data)
 ----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW
 
    

  OkHttpClient client = new OkHttpClient().newBuilder()
  .build();
 MediaType mediaType = MediaType.parse("multipart/form-data");
 RequestBody body = new MultipartBody.Builder().setType(MultipartBody.FORM)
  .addFormDataPart("ClientId","")
  .addFormDataPart("SecretKey","")
  .addFormDataPart("Face1Image","card-0370362063.jpeg",
   RequestBody.create(MediaType.parse("application/octet-stream"),
   new File("/C:/Users/itsaaz/Downloads/card-0370362063.jpeg")))
  .addFormDataPart("Face2Image","WhatsApp Image 2021-11-20 at 19.03.33.jpeg",
   RequestBody.create(MediaType.parse("application/octet-stream"),
   new File("/C:/Users/itsaaz/Downloads/WhatsApp Image 2021-11-20 at 19.03.33.jpeg")))
  .build();
 Request request = new Request.Builder()
  .url("https://api.itsaaz.ir/ai/facesimilarity")
  .method("POST", body)
  .addHeader("accept", "application/json")
  .addHeader("Authorization", "Bearer YOUR-TOKEN")
  .addHeader("Content-Type", "multipart/form-data")
  .build();
 Response response = client.newCall(request).execute();
      

 Unirest.setTimeouts(0, 0);
 HttpResponse<String> response = Unirest.post("https://api.itsaaz.ir/ai/facesimilarity")
  .header("accept", "application/json")
  .header("Authorization", "Bearer YOUR-TOKEN")
  .header("Content-Type", "multipart/form-data")
  .field("ClientId", "")
  .field("SecretKey", "")
  .field("file", new File("/C:/Users/itsaaz/Downloads/card-0370362063.jpeg"))
  .field("file", new File("/C:/Users/itsaaz/Downloads/WhatsApp Image 2021-11-20 at 19.03.33.jpeg"))
  .asString();
 
      

 var myHeaders = new Headers();
 myHeaders.append("accept", "application/json");
 myHeaders.append("Authorization", "Bearer YOUR-TOKEN");
 myHeaders.append("Content-Type", "multipart/form-data");
 
 var formdata = new FormData();
 formdata.append("ClientId", "");
 formdata.append("SecretKey", "");
 formdata.append("Face1Image", fileInput.files[0], "card-0370362063.jpeg");
 formdata.append("Face2Image", fileInput.files[0], "WhatsApp Image 2021-11-20 at 19.03.33.jpeg");
 
 var requestOptions = {
  method: 'POST',
  headers: myHeaders,
  body: formdata,
  redirect: 'follow'
 };
 
 fetch("https://api.itsaaz.ir/ai/facesimilarity", requestOptions)
  .then(response => response.text())
  .then(result => console.log(result))
  .catch(error => console.log('error', error));
      

 var form = new FormData();
 form.append("ClientId", "");
 form.append("SecretKey", "");
 form.append("Face1Image", fileInput.files[0], "card-0370362063.jpeg");
 form.append("Face2Image", fileInput.files[0], "WhatsApp Image 2021-11-20 at 19.03.33.jpeg");
 
 var settings = {
  "url": "https://api.itsaaz.ir/ai/facesimilarity",
  "method": "POST",
  "timeout": 0,
  "headers": {
   "accept": "application/json",
   "Authorization": "Bearer YOUR-TOKEN",
   "Content-Type": "multipart/form-data"
  },
  "processData": false,
  "mimeType": "multipart/form-data",
  "contentType": false,
  "data": form
 };
 
 $.ajax(settings).done(function (response) {
  console.log(response);
 });
      

 var data = new FormData();
 data.append("ClientId", "");
 data.append("SecretKey", "");
 data.append("Face1Image", fileInput.files[0], "card-0370362063.jpeg");
  data.append("Face2Image", fileInput.files[0], "WhatsApp Image 2021-11-20 at 19.03.33.jpeg");
  
 var xhr = new XMLHttpRequest();
 xhr.withCredentials = true;
 
 xhr.addEventListener("readystatechange", function() {
  if(this.readyState === 4) {
   console.log(this.responseText);
  }
 });
 
 xhr.open("POST", "https://api.itsaaz.ir/ai/facesimilarity");
 xhr.setRequestHeader("accept", "application/json");
 xhr.setRequestHeader("Authorization", "Bearer YOUR-TOKEN");
 xhr.setRequestHeader("Content-Type", "multipart/form-data");
 
 xhr.send(data);
      

 CURL *curl;
 CURLcode res;
 curl = curl_easy_init();
 if(curl) {
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "POST");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_URL, "https://api.itsaaz.ir/ai/facesimilarity");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1L);
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_DEFAULT_PROTOCOL, "https");
  struct curl_slist *headers = NULL;
  headers = curl_slist_append(headers, "accept: application/json");
  headers = curl_slist_append(headers, "Authorization: Bearer YOUR-TOKEN");
  headers = curl_slist_append(headers, "Content-Type: multipart/form-data");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_HTTPHEADER, headers);
  curl_mime *mime;
  curl_mimepart *part;
  mime = curl_mime_init(curl);
  part = curl_mime_addpart(mime);
  curl_mime_name(part, "ClientId");
  curl_mime_data(part, "", CURL_ZERO_TERMINATED);
  part = curl_mime_addpart(mime);
  curl_mime_name(part, "SecretKey");
  curl_mime_data(part, "", CURL_ZERO_TERMINATED);
  part = curl_mime_addpart(mime);
  curl_mime_name(part, "Face1Image");
  curl_mime_filedata(part, "/C:/Users/itsaaz/Downloads/card-0370362063.jpeg");
  part = curl_mime_addpart(mime);
  curl_mime_name(part, "Face2Image");
  curl_mime_filedata(part, "/C:/Users/itsaaz/Downloads/WhatsApp Image 2021-11-20 at 19.03.33.jpeg");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_MIMEPOST, mime);
  res = curl_easy_perform(curl);
  curl_mime_free(mime);
 }
 curl_easy_cleanup(curl);
 
    

 var axios = require('axios');
 var FormData = require('form-data');
 var fs = require('fs');
 var data = new FormData();
 data.append('ClientId', '');
 data.append('SecretKey', '');
 data.append('Face1Image', fs.createReadStream('/C:/Users/itsaaz/Downloads/card-0370362063.jpeg'));
 data.append('Face2Image', fs.createReadStream('/C:/Users/itsaaz/Downloads/WhatsApp Image 2021-11-20 at 19.03.33.jpeg'));
 
 var config = {
  method: 'post',
  url: 'https://api.itsaaz.ir/ai/facesimilarity',
  headers: { 
   'accept': 'application/json', 
   'Authorization': 'Bearer YOUR-TOKEN', 
   'Content-Type': 'multipart/form-data', 
   ...data.getHeaders()
  },
  data : data
 };
 
 axios(config)
 .then(function (response) {
  console.log(JSON.stringify(response.data));
 })
 .catch(function (error) {
  console.log(error);
 });
 
      

 var https = require('follow-redirects').https;
 var fs = require('fs');
 
 var options = {
  'method': 'POST',
  'hostname': 'api.itsaaz.ir',
  'path': '/ai/facesimilarity',
  'headers': {
   'accept': 'application/json',
   'Authorization': 'Bearer YOUR-TOKEN',
   'Content-Type': 'multipart/form-data'
  },
  'maxRedirects': 20
 };
 
 var req = https.request(options, function (res) {
  var chunks = [];
 
  res.on("data", function (chunk) {
   chunks.push(chunk);
  });
 
  res.on("end", function (chunk) {
   var body = Buffer.concat(chunks);
   console.log(body.toString());
  });
 
  res.on("error", function (error) {
   console.error(error);
  });
 });
 
 var postData = "------WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW\r\nContent-Disposition: form-data; name=\"ClientId\"\r\n\r\n\r\n------WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW\r\nContent-Disposition: form-data; name=\"SecretKey\"\r\n\r\n\r\n------WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW\r\nContent-Disposition: form-data; name=\"Face1Image\"; filename=\"card-0370362063.jpeg\"\r\nContent-Type: \"{Insert_File_Content_Type}\"\r\n\r\n" + fs.readFileSync('/C:/Users/itsaaz/Downloads/card-0370362063.jpeg') + "\r\n------WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW\r\nContent-Disposition: form-data; name=\"Face2Image\"; filename=\"WhatsApp Image 2021-11-20 at 19.03.33.jpeg\"\r\nContent-Type: \"{Insert_File_Content_Type}\"\r\n\r\n" + fs.readFileSync('/C:/Users/itsaaz/Downloads/WhatsApp Image 2021-11-20 at 19.03.33.jpeg') + "\r\n------WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW--";
 
 req.setHeader('content-type', 'multipart/form-data; boundary=----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW');
 
 req.write(postData);
 
 req.end();
      

 var request = require('request');
 var fs = require('fs');
 var options = {
  'method': 'POST',
  'url': 'https://api.itsaaz.ir/ai/facesimilarity',
  'headers': {
   'accept': 'application/json',
   'Authorization': 'Bearer YOUR-TOKEN',
   'Content-Type': 'multipart/form-data'
  },
  formData: {
   'ClientId': '',
   'SecretKey': '',
   'Face1Image': {
    'value': fs.createReadStream('/C:/Users/itsaaz/Downloads/card-0370362063.jpeg'),
    'options': {
     'filename': 'card-0370362063.jpeg',
     'contentType': null
    }
   },
   'Face2Image': {
    'value': fs.createReadStream('/C:/Users/itsaaz/Downloads/WhatsApp Image 2021-11-20 at 19.03.33.jpeg'),
    'options': {
     'filename': 'WhatsApp Image 2021-11-20 at 19.03.33.jpeg',
     'contentType': null
    }
   }
  }
 };
 request(options, function (error, response) {
  if (error) throw new Error(error);
  console.log(response.body);
 });
 
      

 var unirest = require('unirest');
 var req = unirest('POST', 'https://api.itsaaz.ir/ai/facesimilarity')
  .headers({
   'accept': 'application/json',
   'Authorization': 'Bearer YOUR-TOKEN',
   'Content-Type': 'multipart/form-data'
  })
  .field('ClientId', '')
  .field('SecretKey', '')
  .attach('file', '/C:/Users/itsaaz/Downloads/card-0370362063.jpeg')
  .attach('file', '/C:/Users/itsaaz/Downloads/WhatsApp Image 2021-11-20 at 19.03.33.jpeg')
  .end(function (res) { 
   if (res.error) throw new Error(res.error); 
   console.log(res.raw_body);
  });
 
      

 #import <Foundation/Foundation.h>

 dispatch_semaphore_t sema = dispatch_semaphore_create(0);
 
 NSMutableURLRequest *request = [NSMutableURLRequest requestWithURL:[NSURL URLWithString:@"https://api.itsaaz.ir/ai/facesimilarity"]
  cachePolicy:NSURLRequestUseProtocolCachePolicy
  timeoutInterval:10.0];
 NSDictionary *headers = @{
  @"accept": @"application/json",
  @"Authorization": @"Bearer YOUR-TOKEN",
  @"Content-Type": @"multipart/form-data"
 };
 
 [request setAllHTTPHeaderFields:headers];
 NSArray *parameters = @[
  @{ @"name": @"ClientId", @"value": @"" }, 
  @{ @"name": @"SecretKey", @"value": @"" }, 
  @{ @"name": @"Face1Image", @"fileName": @"/C:/Users/itsaaz/Downloads/card-0370362063.jpeg" }, 
  @{ @"name": @"Face2Image", @"fileName": @"/C:/Users/itsaaz/Downloads/WhatsApp Image 2021-11-20 at 19.03.33.jpeg" } 
 ];
 
 NSString *boundary = @"----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW";
 NSError *error;
 NSMutableString *body = [NSMutableString string];
 
 for (NSDictionary *param in parameters) {
  [body appendFormat:@"--%@\r\n", boundary];
  if (param[@"fileName"]) {
   [body appendFormat:@"Content-Disposition:form-data; name=\"%@\"; filename=\"%@\"\r\n", param[@"name"], param[@"fileName"]];
   [body appendFormat:@"Content-Type: %@\r\n\r\n", param[@"contentType"]];
   [body appendFormat:@"%@", [NSString stringWithContentsOfFile:param[@"fileName"] encoding:NSUTF8StringEncoding error:&error]];
   if (error) {
    NSLog(@"%@", error);
   }
  } else {
   [body appendFormat:@"Content-Disposition:form-data; name=\"%@\"\r\n\r\n", param[@"name"]];
   [body appendFormat:@"%@", param[@"value"]];
  }
 }
 [body appendFormat:@"\r\n--%@--\r\n", boundary];
 NSData *postData = [body dataUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding];
 [request setHTTPBody:postData];
 
 [request setHTTPMethod:@"POST"];
 
 NSURLSession *session = [NSURLSession sharedSession];
 NSURLSessionDataTask *dataTask = [session dataTaskWithRequest:request
 completionHandler:^(NSData *data, NSURLResponse *response, NSError *error) {
  if (error) {
   NSLog(@"%@", error);
   dispatch_semaphore_signal(sema);
  } else {
   NSHTTPURLResponse *httpResponse = (NSHTTPURLResponse *) response;
   NSError *parseError = nil;
   NSDictionary *responseDictionary = [NSJSONSerialization JSONObjectWithData:data options:0 error:&parseError];
   NSLog(@"%@",responseDictionary);
   dispatch_semaphore_signal(sema);
  }
 }];
 [dataTask resume];
 dispatch_semaphore_wait(sema, DISPATCH_TIME_FOREVER); 
    

 open Lwt
 open Cohttp
 open Cohttp_lwt_unix
 
 let parameters = [|
  [| ("name", "ClientId"); ("value", "") |];
  [| ("name", "SecretKey"); ("value", "") |];
  [| ("name", "Face1Image"); ("fileName", "/C:/Users/itsaaz/Downloads/card-0370362063.jpeg") |];
  [| ("name", "Face2Image"); ("fileName", "/C:/Users/itsaaz/Downloads/WhatsApp Image 2021-11-20 at 19.03.33.jpeg") |]
 |];;
 let boundary = "----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW";;
 let postData = ref "";;
 
 for x = 0 to Array.length parameters - 1 do
  let (_, paramName) = parameters.(x).(0) in
  let (paramType, _) = parameters.(x).(1) in
  let accum = "--" ^ boundary ^ "\r\n" ^ "Content-Disposition: form-data; name=\"" ^ paramName ^ "\"" in
  if paramType = "value" then (
   let (_, paramValue) = parameters.(x).(1) in
   postData := if Array.length parameters.(x) == 3 then (
    let (_, contentType) = parameters.(x).(2) in
    !postData ^ accum ^ "\r\n" ^ "Content-Type: " ^ contentType ^ "\r\n\r\n" ^ paramValue ^ "\r\n"
   ) else (
    !postData ^ accum ^ "\r\n\r\n" ^ paramValue ^ "\r\n"
   );
  )
  else if paramType = "fileName" then (
   let (_, filepath) = parameters.(x).(1) in
   postData := !postData ^ accum ^ "; filename=\""^ filepath ^"\"\r\n";
   let ch = open_in filepath in
    let fileContent = really_input_string ch (in_channel_length ch) in
    close_in ch;
   postData := !postData ^ "Content-Type: {content-type header}\r\n\r\n"^ fileContent ^"\r\n";
  )
 done;;
 postData := !postData ^ "--" ^ boundary ^ "--"
 
 let reqBody = 
  let uri = Uri.of_string "https://api.itsaaz.ir/ai/facesimilarity" in
  let headers = Header.init ()
   |> fun h -> Header.add h "accept" "application/json"
   |> fun h -> Header.add h "Authorization" "Bearer YOUR-TOKEN"
   |> fun h -> Header.add h "Content-Type" "multipart/form-data"
   |> fun h -> Header.add h "content-type" "multipart/form-data; boundary=----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW"
  in
  let body = Cohttp_lwt.Body.of_string !postData in
 
  Client.call ~headers ~body `POST uri >>= fun (_resp, body) ->
  body |> Cohttp_lwt.Body.to_string >|= fun body -> body
 
 let () =
  let respBody = Lwt_main.run reqBody in
  print_endline (respBody)
    

 <?php

 $curl = curl_init();
 
 curl_setopt_array($curl, array(
  CURLOPT_URL => 'https://api.itsaaz.ir/ai/facesimilarity',
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
  CURLOPT_ENCODING => '',
  CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
  CURLOPT_TIMEOUT => 0,
  CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
  CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
  CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
  CURLOPT_POSTFIELDS => array('ClientId' => '','SecretKey' => '','Face1Image'=> new CURLFILE('/C:/Users/itsaaz/Downloads/card-0370362063.jpeg'),'Face2Image'=> new CURLFILE('/C:/Users/itsaaz/Downloads/WhatsApp Image 2021-11-20 at 19.03.33.jpeg')),
  CURLOPT_HTTPHEADER => array(
   'accept: application/json',
   'Authorization: Bearer YOUR-TOKEN',
   'Content-Type: multipart/form-data'
  ),
 ));
 
 $response = curl_exec($curl);
 
 curl_close($curl);
 echo $response;
 
 
      

 <?php
 require_once 'HTTP/Request2.php';
 $request = new HTTP_Request2();
 $request->setUrl('https://api.itsaaz.ir/ai/facesimilarity');
 $request->setMethod(HTTP_Request2::METHOD_POST);
 $request->setConfig(array(
  'follow_redirects' => TRUE
 ));
 $request->setHeader(array(
  'accept' => 'application/json',
  'Authorization' => 'Bearer YOUR-TOKEN',
  'Content-Type' => 'multipart/form-data'
 ));
 $request->addPostParameter(array(
  'ClientId' => '',
  'SecretKey' => ''
 ));
 $request->addUpload('Face1Image', '/C:/Users/itsaaz/Downloads/card-0370362063.jpeg', 'card-0370362063.jpeg', '<Content-Type Header>');
 $request->addUpload('Face2Image', '/C:/Users/itsaaz/Downloads/WhatsApp Image 2021-11-20 at 19.03.33.jpeg', 'WhatsApp Image 2021-11-20 at 19.03.33.jpeg', '<Content-Type Header>');
 try {
  $response = $request->send();
  if ($response->getStatus() == 200) {
   echo $response->getBody();
  }
  else {
   echo 'Unexpected HTTP status: ' . $response->getStatus() . ' ' .
   $response->getReasonPhrase();
  }
 }
 catch(HTTP_Request2_Exception $e) {
  echo 'Error: ' . $e->getMessage();
 }
      

 <?php
 $client = new http\Client;
 $request = new http\Client\Request;
 $request->setRequestUrl('https://api.itsaaz.ir/ai/facesimilarity');
 $request->setRequestMethod('POST');
 $body = new http\Message\Body;
 $body->addForm(array(
  'ClientId' => '',
  'SecretKey' => ''
 ), array(
   array('name' => 'Face1Image', 'type' => '<Content-Type Header>', 'file' => '/C:/Users/itsaaz/Downloads/card-0370362063.jpeg', 'data' => null),
   array('name' => 'Face2Image', 'type' => '<Content-Type Header>', 'file' => '/C:/Users/itsaaz/Downloads/WhatsApp Image 2021-11-20 at 19.03.33.jpeg', 'data' => null)
 ));
 $request->setBody($body);
 $request->setOptions(array());
 $request->setHeaders(array(
  'accept' => 'application/json',
  'Authorization' => 'Bearer YOUR-TOKEN',
  'Content-Type' => 'multipart/form-data'
 ));
 $client->enqueue($request)->send();
 $response = $client->getResponse();
 echo $response->getBody();
 
      

 $headers = New-Object "System.Collections.Generic.Dictionary[[String],[String]]"
 $headers.Add("accept", "application/json")
 $headers.Add("Authorization", "Bearer YOUR-TOKEN")
 $headers.Add("Content-Type", "multipart/form-data")
 
 $multipartContent = [System.Net.Http.MultipartFormDataContent]::new()
 $stringHeader = [System.Net.Http.Headers.ContentDispositionHeaderValue]::new("form-data")
 $stringHeader.Name = "ClientId"
 $stringContent = [System.Net.Http.StringContent]::new("")
 $stringContent.Headers.ContentDisposition = $stringHeader
 $multipartContent.Add($stringContent)
 
 $stringHeader = [System.Net.Http.Headers.ContentDispositionHeaderValue]::new("form-data")
 $stringHeader.Name = "SecretKey"
 $stringContent = [System.Net.Http.StringContent]::new("")
 $stringContent.Headers.ContentDisposition = $stringHeader
 $multipartContent.Add($stringContent)
 
 $multipartFile = '/C:/Users/itsaaz/Downloads/card-0370362063.jpeg'
 $FileStream = [System.IO.FileStream]::new($multipartFile, [System.IO.FileMode]::Open)
 $fileHeader = [System.Net.Http.Headers.ContentDispositionHeaderValue]::new("form-data")
 $fileHeader.Name = "Face1Image"
 $fileHeader.FileName = "card-0370362063.jpeg"
 $fileContent = [System.Net.Http.StreamContent]::new($FileStream)
 $fileContent.Headers.ContentDisposition = $fileHeader
 $multipartContent.Add($fileContent)
 
 $multipartFile = '/C:/Users/itsaaz/Downloads/WhatsApp Image 2021-11-20 at 19.03.33.jpeg'
 $FileStream = [System.IO.FileStream]::new($multipartFile, [System.IO.FileMode]::Open)
 $fileHeader = [System.Net.Http.Headers.ContentDispositionHeaderValue]::new("form-data")
 $fileHeader.Name = "Face2Image"
 $fileHeader.FileName = "WhatsApp Image 2021-11-20 at 19.03.33.jpeg"
 $fileContent = [System.Net.Http.StreamContent]::new($FileStream)
 $fileContent.Headers.ContentDisposition = $fileHeader
 $multipartContent.Add($fileContent)
 
 $body = $multipartContent
 
 $response = Invoke-RestMethod 'https://api.itsaaz.ir/ai/facesimilarity' -Method 'POST' -Headers $headers -Body $body
 $response | ConvertTo-Json
    

 import http.client
 import mimetypes
 from codecs import encode
 
 conn = http.client.HTTPSConnection("api.itsaaz.ir")
 dataList = []
 boundary = 'wL36Yn8afVp8Ag7AmP8qZ0SA4n1v9T'
 dataList.append(encode('--' + boundary))
 dataList.append(encode('Content-Disposition: form-data; name=ClientId;'))
 
 dataList.append(encode('Content-Type: {}'.format('text/plain')))
 dataList.append(encode(''))
 
 dataList.append(encode(""))
 dataList.append(encode('--' + boundary))
 dataList.append(encode('Content-Disposition: form-data; name=SecretKey;'))
 
 dataList.append(encode('Content-Type: {}'.format('text/plain')))
 dataList.append(encode(''))
 
 dataList.append(encode(""))
 dataList.append(encode('--' + boundary))
 dataList.append(encode('Content-Disposition: form-data; name=Face1Image; filename={0}'.format('card-0370362063.jpeg')))
 
 fileType = mimetypes.guess_type('/C:/Users/itsaaz/Downloads/card-0370362063.jpeg')[0] or 'application/octet-stream'
 dataList.append(encode('Content-Type: {}'.format(fileType)))
 dataList.append(encode(''))
 
 with open('/C:/Users/itsaaz/Downloads/card-0370362063.jpeg', 'rb') as f:
  dataList.append(f.read())
 dataList.append(encode('--' + boundary))
 dataList.append(encode('Content-Disposition: form-data; name=Face2Image; filename={0}'.format('WhatsApp Image 2021-11-20 at 19.03.33.jpeg')))
 
 fileType = mimetypes.guess_type('/C:/Users/itsaaz/Downloads/WhatsApp Image 2021-11-20 at 19.03.33.jpeg')[0] or 'application/octet-stream'
 dataList.append(encode('Content-Type: {}'.format(fileType)))
 dataList.append(encode(''))
 
 with open('/C:/Users/itsaaz/Downloads/WhatsApp Image 2021-11-20 at 19.03.33.jpeg', 'rb') as f:
  dataList.append(f.read())
 dataList.append(encode('--'+boundary+'--'))
 dataList.append(encode(''))
 body = b'\r\n'.join(dataList)
 payload = body
 headers = {
  'accept': 'application/json',
  'Authorization': 'Bearer YOUR-TOKEN',
  'Content-Type': 'multipart/form-data',
  'Content-type': 'multipart/form-data; boundary={}'.format(boundary)
 }
 conn.request("POST", "/ai/facesimilarity", payload, headers)
 res = conn.getresponse()
 data = res.read()
 print(data.decode("utf-8"))
      

 import requests

 url = "https://api.itsaaz.ir/ai/facesimilarity"
 
 payload={'ClientId': '',
 'SecretKey': ''}
 files=[
  ('Face1Image',('card-0370362063.jpeg',open('/C:/Users/itsaaz/Downloads/card-0370362063.jpeg','rb'),'image/jpeg')),
  ('Face2Image',('WhatsApp Image 2021-11-20 at 19.03.33.jpeg',open('/C:/Users/itsaaz/Downloads/WhatsApp Image 2021-11-20 at 19.03.33.jpeg','rb'),'image/jpeg'))
 ]
 headers = {
  'accept': 'application/json',
  'Authorization': 'Bearer YOUR-TOKEN',
  'Content-Type': 'multipart/form-data'
 }
 
 response = requests.request("POST", url, headers=headers, data=payload, files=files)
 
 print(response.text)
 
      

 require "uri"
 require "net/http"
 
 url = URI("https://api.itsaaz.ir/ai/facesimilarity")
 
 https = Net::HTTP.new(url.host, url.port)
 https.use_ssl = true
 
 request = Net::HTTP::Post.new(url)
 request["accept"] = "application/json"
 request["Authorization"] = "Bearer YOUR-TOKEN"
 request["Content-Type"] = "multipart/form-data"
 form_data = [['ClientId', ''],['SecretKey', ''],['Face1Image', File.open('/C:/Users/itsaaz/Downloads/card-0370362063.jpeg')],['Face2Image', File.open('/C:/Users/itsaaz/Downloads/WhatsApp Image 2021-11-20 at 19.03.33.jpeg')]]
 request.set_form form_data, 'multipart/form-data'
 response = https.request(request)
 puts response.read_body
 
    

 http --ignore-stdin --form --follow --timeout 3600 POST 'https://api.itsaaz.ir/ai/facesimilarity' \
 'ClientId'= \
 'SecretKey'= \
 'Face1Image'@/C:/Users/itsaaz/Downloads/card-0370362063.jpeg \
 'Face2Image'@/C:/Users/itsaaz/Downloads/WhatsApp Image 2021-11-20 at 19.03.33.jpeg \
 accept:'application/json' \
 Authorization:'Bearer YOUR-TOKEN' \
 Content-Type:'multipart/form-data'
      

 # wget doesn't support file upload via form data, use curl -F \
 wget --no-check-certificate --quiet \
  --method POST \
  --timeout=0 \
  --header 'accept: application/json' \
  --header 'Authorization: Bearer YOUR-TOKEN' \
  --header 'Content-Type: multipart/form-data' \
  --body-data 'ClientId=&SecretKey=' \
   'https://api.itsaaz.ir/ai/facesimilarity'
      

 import Foundation
 #if canImport(FoundationNetworking)
 import FoundationNetworking
 #endif
 
 var semaphore = DispatchSemaphore (value: 0)
 
 let parameters = [
  [
   "key": "ClientId",
   "value": "",
   "type": "text"
  ],
  [
   "key": "SecretKey",
   "value": "",
   "type": "text"
  ],
  [
   "key": "Face1Image",
   "src": "/C:/Users/itsaaz/Downloads/card-0370362063.jpeg",
   "type": "file"
  ],
  [
   "key": "Face2Image",
   "src": "/C:/Users/itsaaz/Downloads/WhatsApp Image 2021-11-20 at 19.03.33.jpeg",
   "type": "file"
  ]] as [[String : Any]]
 
 let boundary = "Boundary-\(UUID().uuidString)"
 var body = ""
 var error: Error? = nil
 for param in parameters {
  if param["disabled"] == nil {
   let paramName = param["key"]!
   body += "--\(boundary)\r\n"
   body += "Content-Disposition:form-data; name=\"\(paramName)\""
   if param["contentType"] != nil {
    body += "\r\nContent-Type: \(param["contentType"] as! String)"
   }
   let paramType = param["type"] as! String
   if paramType == "text" {
    let paramValue = param["value"] as! String
    body += "\r\n\r\n\(paramValue)\r\n"
   } else {
    let paramSrc = param["src"] as! String
    let fileData = try NSData(contentsOfFile:paramSrc, options:[]) as Data
    let fileContent = String(data: fileData, encoding: .utf8)!
    body += "; filename=\"\(paramSrc)\"\r\n"
     + "Content-Type: \"content-type header\"\r\n\r\n\(fileContent)\r\n"
   }
  }
 }
 body += "--\(boundary)--\r\n";
 let postData = body.data(using: .utf8)
 
 var request = URLRequest(url: URL(string: "https://api.itsaaz.ir/ai/facesimilarity")!,timeoutInterval: Double.infinity)
 request.addValue("application/json", forHTTPHeaderField: "accept")
 request.addValue("Bearer YOUR-TOKEN", forHTTPHeaderField: "Authorization")
 request.addValue("multipart/form-data", forHTTPHeaderField: "Content-Type")
 request.addValue("multipart/form-data; boundary=\(boundary)", forHTTPHeaderField: "Content-Type")
 
 request.httpMethod = "POST"
 request.httpBody = postData
 
 let task = URLSession.shared.dataTask(with: request) { data, response, error in 
  guard let data = data else {
   print(String(describing: error))
   semaphore.signal()
   return
  }
  print(String(data: data, encoding: .utf8)!)
  semaphore.signal()
 }
 
 task.resume()
 semaphore.wait()
 
 
    


سرویس پردازش مشابهت تصویر با فیلم و وضعیت زنده بودن فرد:


۱-متد فراخوانی سرویس POST می باشد.
2- پس از فراخوانی سرویس، اطلاعات کاربر مطابق آنچه در جدول پارامتر های خروجی نمایش داده شده است، ارسال می شود.


 https://api.itsaaz.ir/ai/compareimagevideo
    

   

 Post
    
   

 accept: application/json
 Authorization: Bearer YOUR-TOKEN
 Content-Type: multipart/form-data
    
   

 VideoFile=@"/C:/Users/itsaaz/Downloads/WhatsApp Video 2021-11-20 at 18.54.26.mp4"
 ImageFile=@"/C:/Users/itsaaz/Desktop/WhatsApp_Image_2021-07-31_at_18.10.03.jpeg"
 ImageRefrenceFile=@"/C:/Users/itsaaz/Desktop/WhatsApp_Image_2021-07-31_at_18.10.03.jpeg"
    
   

 {
  "data": {
   "images_verified": صحت تصاویر,
   "images_verified_percentage": درصد صحت تصاویر,
   "is_live": زنده بودن,
   "is_verified_video": صحت فیلم ,
   "video_similarity_percentage": درصد صحت فیلم,
   "spoofing_flag": جعل بودن,
   "spoofing_value": مقدار جعل بودن
  },
  "meta": null,
  "error": null
 }
    
   

پارامترهای ورودی

ردیف پارامتر ورودی نوع ورودی توضیحات
1 VideoFile File ویدیو دریافتی از فرد
2 ImageFile File تصویر دریافتی از فرد
3 ImageRefrenceFile File تصویر مرجع

پارامترهای خروجی

ردیف پارامتر ورودی نوع ورودی توضیحات
1 images_verified bool صحت تصاویر
2 images_verified_percentage number درصد صحت تصاویر
3 is_live bool وضعیت زنده بودن
4 is_verified_video bool صحت فیلم
5 video_similarity_percentage number درصد صحت فیلم
6 spoofing_flag string وضعیت جعل بودن
7 spoofing_value number مقدار جعل بودن

نمونه کد


 var client = new RestClient("https://api.itsaaz.ir/ai/compareimagevideo");
 client.Timeout = -1;
 var request = new RestRequest(Method.POST);
 request.AddHeader("accept", "application/json");
 request.AddHeader("Authorization", "Bearer YOUR-TOKEN");
 request.AddHeader("Content-Type", "multipart/form-data");
 request.AddParameter("ClientId", "");
 request.AddParameter("SecretKey", "");
 request.AddFile("VideoFile", "/C:/Users/itsaaz/Downloads/WhatsApp Video 2021-11-20 at 18.54.26.mp4");
 request.AddFile("ImageFile", "/C:/Users/itsaaz/Desktop/WhatsApp_Image_2021-07-31_at_18.10.03.jpeg");
 request.AddFile("ImageRefrenceFile", "/C:/Users/itsaaz/Desktop/WhatsApp_Image_2021-07-31_at_18.10.03.jpeg");
 IRestResponse response = client.Execute(request);
 Console.WriteLine(response.Content);
    

 curl --location --request POST 'https://api.itsaaz.ir/ai/compareimagevideo' \
 --header 'accept: application/json' \
 --header 'Authorization: Bearer YOUR-TOKEN' \
 --header 'Content-Type: multipart/form-data' \
 --form 'ClientId=""' \
 --form 'SecretKey=""' \
 --form 'VideoFile=@"/C:/Users/itsaaz/Downloads/WhatsApp Video 2021-11-20 at 18.54.26.mp4"' \
 --form 'ImageFile=@"/C:/Users/itsaaz/Desktop/WhatsApp_Image_2021-07-31_at_18.10.03.jpeg"' \
 --form 'ImageRefrenceFile=@"/C:/Users/itsaaz/Desktop/WhatsApp_Image_2021-07-31_at_18.10.03.jpeg"'
    

 var headers = {
  'accept': 'application/json',
  'Authorization': 'Bearer YOUR-TOKEN',
  'Content-Type': 'multipart/form-data'
 };
 var request = http.MultipartRequest('POST', Uri.parse('https://api.itsaaz.ir/ai/compareimagevideo'));
 request.fields.addAll({
  'ClientId': '',
  'SecretKey': ''
 });
 request.files.add(await http.MultipartFile.fromPath('VideoFile', '/C:/Users/itsaaz/Downloads/WhatsApp Video 2021-11-20 at 18.54.26.mp4'));
 request.files.add(await http.MultipartFile.fromPath('ImageFile', '/C:/Users/itsaaz/Desktop/WhatsApp_Image_2021-07-31_at_18.10.03.jpeg'));
 request.files.add(await http.MultipartFile.fromPath('ImageRefrenceFile', '/C:/Users/itsaaz/Desktop/WhatsApp_Image_2021-07-31_at_18.10.03.jpeg'));
 request.headers.addAll(headers);
 
 http.StreamedResponse response = await request.send();
 
 if (response.statusCode == 200) {
  print(await response.stream.bytesToString());
 }
 else {
  print(response.reasonPhrase);
 }
  
    

 package main

 import (
  "fmt"
  "bytes"
  "mime/multipart"
  "os"
  "path/filepath"
  "io"
  "net/http"
  "io/ioutil"
 )
 
 func main() {
 
  url := "https://api.itsaaz.ir/ai/compareimagevideo"
  method := "POST"
 
  payload := &bytes.Buffer{}
  writer := multipart.NewWriter(payload)
  _ = writer.WriteField("ClientId", "")
  _ = writer.WriteField("SecretKey", "")
  file, errFile3 := os.Open("/C:/Users/itsaaz/Downloads/WhatsApp Video 2021-11-20 at 18.54.26.mp4")
  defer file.Close()
  part3,
      errFile3 := writer.CreateFormFile("VideoFile",filepath.Base("/C:/Users/itsaaz/Downloads/WhatsApp Video 2021-11-20 at 18.54.26.mp4"))
  _, errFile3 = io.Copy(part3, file)
  if errFile3 != nil {
   fmt.Println(errFile3)
   return
  }
  file, errFile4 := os.Open("/C:/Users/itsaaz/Desktop/WhatsApp_Image_2021-07-31_at_18.10.03.jpeg")
  defer file.Close()
  part4,
      errFile4 := writer.CreateFormFile("ImageFile",filepath.Base("/C:/Users/itsaaz/Desktop/WhatsApp_Image_2021-07-31_at_18.10.03.jpeg"))
  _, errFile4 = io.Copy(part4, file)
  if errFile4 != nil {
   fmt.Println(errFile4)
   return
  }
  file, errFile5 := os.Open("/C:/Users/itsaaz/Desktop/WhatsApp_Image_2021-07-31_at_18.10.03.jpeg")
  defer file.Close()
  part5,
      errFile5 := writer.CreateFormFile("ImageRefrenceFile",filepath.Base("/C:/Users/itsaaz/Desktop/WhatsApp_Image_2021-07-31_at_18.10.03.jpeg"))
  _, errFile5 = io.Copy(part5, file)
  if errFile5 != nil {
   fmt.Println(errFile5)
   return
  }
  err := writer.Close()
  if err != nil {
   fmt.Println(err)
   return
  }
 
 
  client := &http.Client {
  }
  req, err := http.NewRequest(method, url, payload)
 
  if err != nil {
   fmt.Println(err)
   return
  }
  req.Header.Add("accept", "application/json")
  req.Header.Add("Authorization", "Bearer YOUR-TOKEN")
  req.Header.Add("Content-Type", "multipart/form-data")
 
  req.Header.Set("Content-Type", writer.FormDataContentType())
  res, err := client.Do(req)
  if err != nil {
   fmt.Println(err)
   return
  }
  defer res.Body.Close()
 
  body, err := ioutil.ReadAll(res.Body)
  if err != nil {
   fmt.Println(err)
   return
  }
  fmt.Println(string(body))
 }
    

 POST /ai/compareimagevideo HTTP/1.1
 Host: api.itsaaz.ir
 accept: application/json
 Authorization: Bearer YOUR-TOKEN
 Content-Type: multipart/form-data; boundary=----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW
 Content-Length: 795
 
 ----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW
 Content-Disposition: form-data; name="ClientId"
 
 
 ----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW
 Content-Disposition: form-data; name="SecretKey"
 
 
 ----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW
 Content-Disposition: form-data; name="VideoFile"; filename="WhatsApp Video 2021-11-20 at 18.54.26.mp4"
 Content-Type: <Content-type header here>
 
 (data)
 ----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW
 Content-Disposition: form-data; name="ImageFile"; filename="WhatsApp_Image_2021-07-31_at_18.10.03.jpeg"
 Content-Type: <Content-type header here>
 
 (data)
 ----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW
 Content-Disposition: form-data; name="ImageRefrenceFile"; filename="WhatsApp_Image_2021-07-31_at_18.10.03.jpeg"
 Content-Type: <Content-type header here>
 
 (data)
 ----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW
 
    

  OkHttpClient client = new OkHttpClient().newBuilder()
  .build();
 MediaType mediaType = MediaType.parse("multipart/form-data");
 RequestBody body = new MultipartBody.Builder().setType(MultipartBody.FORM)
  .addFormDataPart("ClientId","")
  .addFormDataPart("SecretKey","")
  .addFormDataPart("VideoFile","WhatsApp Video 2021-11-20 at 18.54.26.mp4",
   RequestBody.create(MediaType.parse("application/octet-stream"),
   new File("/C:/Users/itsaaz/Downloads/WhatsApp Video 2021-11-20 at 18.54.26.mp4")))
  .addFormDataPart("ImageFile","WhatsApp_Image_2021-07-31_at_18.10.03.jpeg",
   RequestBody.create(MediaType.parse("application/octet-stream"),
   new File("/C:/Users/itsaaz/Desktop/WhatsApp_Image_2021-07-31_at_18.10.03.jpeg")))
  .addFormDataPart("ImageRefrenceFile","WhatsApp_Image_2021-07-31_at_18.10.03.jpeg",
   RequestBody.create(MediaType.parse("application/octet-stream"),
   new File("/C:/Users/itsaaz/Desktop/WhatsApp_Image_2021-07-31_at_18.10.03.jpeg")))
  .build();
 Request request = new Request.Builder()
  .url("https://api.itsaaz.ir/ai/compareimagevideo")
  .method("POST", body)
  .addHeader("accept", "application/json")
  .addHeader("Authorization", "Bearer YOUR-TOKEN")
  .addHeader("Content-Type", "multipart/form-data")
  .build();
 Response response = client.newCall(request).execute();
      

 Unirest.setTimeouts(0, 0);
 HttpResponse<String> response = Unirest.post("https://api.itsaaz.ir/ai/compareimagevideo")
  .header("accept", "application/json")
  .header("Authorization", "Bearer YOUR-TOKEN")
  .header("Content-Type", "multipart/form-data")
  .field("ClientId", "")
  .field("SecretKey", "")
  .field("file", new File("/C:/Users/itsaaz/Downloads/WhatsApp Video 2021-11-20 at 18.54.26.mp4"))
  .field("file", new File("/C:/Users/itsaaz/Desktop/WhatsApp_Image_2021-07-31_at_18.10.03.jpeg"))
  .field("file", new File("/C:/Users/itsaaz/Desktop/WhatsApp_Image_2021-07-31_at_18.10.03.jpeg"))
  .asString();
 
      

 var myHeaders = new Headers();
 myHeaders.append("accept", "application/json");
 myHeaders.append("Authorization", "Bearer YOUR-TOKEN");
 myHeaders.append("Content-Type", "multipart/form-data");
 
 var formdata = new FormData();
 formdata.append("ClientId", "");
 formdata.append("SecretKey", "");
 formdata.append("VideoFile", fileInput.files[0], "WhatsApp Video 2021-11-20 at 18.54.26.mp4");
 formdata.append("ImageFile", fileInput.files[0], "WhatsApp_Image_2021-07-31_at_18.10.03.jpeg");
 formdata.append("ImageRefrenceFile", fileInput.files[0], "WhatsApp_Image_2021-07-31_at_18.10.03.jpeg");
 
 var requestOptions = {
  method: 'POST',
  headers: myHeaders,
  body: formdata,
  redirect: 'follow'
 };
 
 fetch("https://api.itsaaz.ir/ai/compareimagevideo", requestOptions)
  .then(response => response.text())
  .then(result => console.log(result))
  .catch(error => console.log('error', error));
      

 var form = new FormData();
 form.append("ClientId", "");
 form.append("SecretKey", "");
 form.append("VideoFile", fileInput.files[0], "WhatsApp Video 2021-11-20 at 18.54.26.mp4");
 form.append("ImageFile", fileInput.files[0], "WhatsApp_Image_2021-07-31_at_18.10.03.jpeg");
 form.append("ImageRefrenceFile", fileInput.files[0], "WhatsApp_Image_2021-07-31_at_18.10.03.jpeg");
 
 var settings = {
  "url": "https://api.itsaaz.ir/ai/compareimagevideo",
  "method": "POST",
  "timeout": 0,
  "headers": {
   "accept": "application/json",
   "Authorization": "Bearer YOUR-TOKEN",
   "Content-Type": "multipart/form-data"
  },
  "processData": false,
  "mimeType": "multipart/form-data",
  "contentType": false,
  "data": form
 };
 
 $.ajax(settings).done(function (response) {
  console.log(response);
 });
      

 var data = new FormData();
 data.append("ClientId", "");
 data.append("SecretKey", "");
 data.append("VideoFile", fileInput.files[0], "WhatsApp Video 2021-11-20 at 18.54.26.mp4");
  data.append("ImageFile", fileInput.files[0], "WhatsApp_Image_2021-07-31_at_18.10.03.jpeg");
  data.append("ImageRefrenceFile", fileInput.files[0], "WhatsApp_Image_2021-07-31_at_18.10.03.jpeg");
  
 var xhr = new XMLHttpRequest();
 xhr.withCredentials = true;
 
 xhr.addEventListener("readystatechange", function() {
  if(this.readyState === 4) {
   console.log(this.responseText);
  }
 });
 
 xhr.open("POST", "https://api.itsaaz.ir/ai/compareimagevideo");
 xhr.setRequestHeader("accept", "application/json");
 xhr.setRequestHeader("Authorization", "Bearer YOUR-TOKEN");
 xhr.setRequestHeader("Content-Type", "multipart/form-data");
 
 xhr.send(data);
      

 CURL *curl;
 CURLcode res;
 curl = curl_easy_init();
 if(curl) {
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "POST");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_URL, "https://api.itsaaz.ir/ai/compareimagevideo");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1L);
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_DEFAULT_PROTOCOL, "https");
  struct curl_slist *headers = NULL;
  headers = curl_slist_append(headers, "accept: application/json");
  headers = curl_slist_append(headers, "Authorization: Bearer YOUR-TOKEN");
  headers = curl_slist_append(headers, "Content-Type: multipart/form-data");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_HTTPHEADER, headers);
  curl_mime *mime;
  curl_mimepart *part;
  mime = curl_mime_init(curl);
  part = curl_mime_addpart(mime);
  curl_mime_name(part, "ClientId");
  curl_mime_data(part, "", CURL_ZERO_TERMINATED);
  part = curl_mime_addpart(mime);
  curl_mime_name(part, "SecretKey");
  curl_mime_data(part, "", CURL_ZERO_TERMINATED);
  part = curl_mime_addpart(mime);
  curl_mime_name(part, "VideoFile");
  curl_mime_filedata(part, "/C:/Users/itsaaz/Downloads/WhatsApp Video 2021-11-20 at 18.54.26.mp4");
  part = curl_mime_addpart(mime);
  curl_mime_name(part, "ImageFile");
  curl_mime_filedata(part, "/C:/Users/itsaaz/Desktop/WhatsApp_Image_2021-07-31_at_18.10.03.jpeg");
  part = curl_mime_addpart(mime);
  curl_mime_name(part, "ImageRefrenceFile");
  curl_mime_filedata(part, "/C:/Users/itsaaz/Desktop/WhatsApp_Image_2021-07-31_at_18.10.03.jpeg");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_MIMEPOST, mime);
  res = curl_easy_perform(curl);
  curl_mime_free(mime);
 }
 curl_easy_cleanup(curl);
 
    

 var axios = require('axios');
 var FormData = require('form-data');
 var fs = require('fs');
 var data = new FormData();
 data.append('ClientId', '');
 data.append('SecretKey', '');
 data.append('VideoFile', fs.createReadStream('/C:/Users/itsaaz/Downloads/WhatsApp Video 2021-11-20 at 18.54.26.mp4'));
 data.append('ImageFile', fs.createReadStream('/C:/Users/itsaaz/Desktop/WhatsApp_Image_2021-07-31_at_18.10.03.jpeg'));
 data.append('ImageRefrenceFile', fs.createReadStream('/C:/Users/itsaaz/Desktop/WhatsApp_Image_2021-07-31_at_18.10.03.jpeg'));
 
 var config = {
  method: 'post',
  url: 'https://api.itsaaz.ir/ai/compareimagevideo',
  headers: { 
   'accept': 'application/json', 
   'Authorization': 'Bearer YOUR-TOKEN', 
   'Content-Type': 'multipart/form-data', 
   ...data.getHeaders()
  },
  data : data
 };
 
 axios(config)
 .then(function (response) {
  console.log(JSON.stringify(response.data));
 })
 .catch(function (error) {
  console.log(error);
 });
 
      

 var https = require('follow-redirects').https;
 var fs = require('fs');
 
 var options = {
  'method': 'POST',
  'hostname': 'api.itsaaz.ir',
  'path': '/ai/compareimagevideo',
  'headers': {
   'accept': 'application/json',
   'Authorization': 'Bearer YOUR-TOKEN',
   'Content-Type': 'multipart/form-data'
  },
  'maxRedirects': 20
 };
 
 var req = https.request(options, function (res) {
  var chunks = [];
 
  res.on("data", function (chunk) {
   chunks.push(chunk);
  });
 
  res.on("end", function (chunk) {
   var body = Buffer.concat(chunks);
   console.log(body.toString());
  });
 
  res.on("error", function (error) {
   console.error(error);
  });
 });
 
 var postData = "------WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW\r\nContent-Disposition: form-data; name=\"ClientId\"\r\n\r\n\r\n------WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW\r\nContent-Disposition: form-data; name=\"SecretKey\"\r\n\r\n\r\n------WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW\r\nContent-Disposition: form-data; name=\"VideoFile\"; filename=\"WhatsApp Video 2021-11-20 at 18.54.26.mp4\"\r\nContent-Type: \"{Insert_File_Content_Type}\"\r\n\r\n" + fs.readFileSync('/C:/Users/itsaaz/Downloads/WhatsApp Video 2021-11-20 at 18.54.26.mp4') + "\r\n------WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW\r\nContent-Disposition: form-data; name=\"ImageFile\"; filename=\"WhatsApp_Image_2021-07-31_at_18.10.03.jpeg\"\r\nContent-Type: \"{Insert_File_Content_Type}\"\r\n\r\n" + fs.readFileSync('/C:/Users/itsaaz/Desktop/WhatsApp_Image_2021-07-31_at_18.10.03.jpeg') + "\r\n------WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW\r\nContent-Disposition: form-data; name=\"ImageRefrenceFile\"; filename=\"WhatsApp_Image_2021-07-31_at_18.10.03.jpeg\"\r\nContent-Type: \"{Insert_File_Content_Type}\"\r\n\r\n" + fs.readFileSync('/C:/Users/itsaaz/Desktop/WhatsApp_Image_2021-07-31_at_18.10.03.jpeg') + "\r\n------WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW--";
 
 req.setHeader('content-type', 'multipart/form-data; boundary=----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW');
 
 req.write(postData);
 
 req.end();
      

 var request = require('request');
 var fs = require('fs');
 var options = {
  'method': 'POST',
  'url': 'https://api.itsaaz.ir/ai/compareimagevideo',
  'headers': {
   'accept': 'application/json',
   'Authorization': 'Bearer YOUR-TOKEN',
   'Content-Type': 'multipart/form-data'
  },
  formData: {
   'ClientId': '',
   'SecretKey': '',
   'VideoFile': {
    'value': fs.createReadStream('/C:/Users/itsaaz/Downloads/WhatsApp Video 2021-11-20 at 18.54.26.mp4'),
    'options': {
     'filename': 'WhatsApp Video 2021-11-20 at 18.54.26.mp4',
     'contentType': null
    }
   },
   'ImageFile': {
    'value': fs.createReadStream('/C:/Users/itsaaz/Desktop/WhatsApp_Image_2021-07-31_at_18.10.03.jpeg'),
    'options': {
     'filename': 'WhatsApp_Image_2021-07-31_at_18.10.03.jpeg',
     'contentType': null
    }
   },
   'ImageRefrenceFile': {
    'value': fs.createReadStream('/C:/Users/itsaaz/Desktop/WhatsApp_Image_2021-07-31_at_18.10.03.jpeg'),
    'options': {
     'filename': 'WhatsApp_Image_2021-07-31_at_18.10.03.jpeg',
     'contentType': null
    }
   }
  }
 };
 request(options, function (error, response) {
  if (error) throw new Error(error);
  console.log(response.body);
 });
 
      

 var unirest = require('unirest');
 var req = unirest('POST', 'https://api.itsaaz.ir/ai/compareimagevideo')
  .headers({
   'accept': 'application/json',
   'Authorization': 'Bearer YOUR-TOKEN',
   'Content-Type': 'multipart/form-data'
  })
  .field('ClientId', '')
  .field('SecretKey', '')
  .attach('file', '/C:/Users/itsaaz/Downloads/WhatsApp Video 2021-11-20 at 18.54.26.mp4')
  .attach('file', '/C:/Users/itsaaz/Desktop/WhatsApp_Image_2021-07-31_at_18.10.03.jpeg')
  .attach('file', '/C:/Users/itsaaz/Desktop/WhatsApp_Image_2021-07-31_at_18.10.03.jpeg')
  .end(function (res) { 
   if (res.error) throw new Error(res.error); 
   console.log(res.raw_body);
  });
 
      

 #import <Foundation/Foundation.h>

 dispatch_semaphore_t sema = dispatch_semaphore_create(0);
 
 NSMutableURLRequest *request = [NSMutableURLRequest requestWithURL:[NSURL URLWithString:@"https://api.itsaaz.ir/ai/compareimagevideo"]
  cachePolicy:NSURLRequestUseProtocolCachePolicy
  timeoutInterval:10.0];
 NSDictionary *headers = @{
  @"accept": @"application/json",
  @"Authorization": @"Bearer YOUR-TOKEN",
  @"Content-Type": @"multipart/form-data"
 };
 
 [request setAllHTTPHeaderFields:headers];
 NSArray *parameters = @[
  @{ @"name": @"ClientId", @"value": @"" }, 
  @{ @"name": @"SecretKey", @"value": @"" }, 
  @{ @"name": @"VideoFile", @"fileName": @"/C:/Users/itsaaz/Downloads/WhatsApp Video 2021-11-20 at 18.54.26.mp4" }, 
  @{ @"name": @"ImageFile", @"fileName": @"/C:/Users/itsaaz/Desktop/WhatsApp_Image_2021-07-31_at_18.10.03.jpeg" }, 
  @{ @"name": @"ImageRefrenceFile", @"fileName": @"/C:/Users/itsaaz/Desktop/WhatsApp_Image_2021-07-31_at_18.10.03.jpeg" } 
 ];
 
 NSString *boundary = @"----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW";
 NSError *error;
 NSMutableString *body = [NSMutableString string];
 
 for (NSDictionary *param in parameters) {
  [body appendFormat:@"--%@\r\n", boundary];
  if (param[@"fileName"]) {
   [body appendFormat:@"Content-Disposition:form-data; name=\"%@\"; filename=\"%@\"\r\n", param[@"name"], param[@"fileName"]];
   [body appendFormat:@"Content-Type: %@\r\n\r\n", param[@"contentType"]];
   [body appendFormat:@"%@", [NSString stringWithContentsOfFile:param[@"fileName"] encoding:NSUTF8StringEncoding error:&error]];
   if (error) {
    NSLog(@"%@", error);
   }
  } else {
   [body appendFormat:@"Content-Disposition:form-data; name=\"%@\"\r\n\r\n", param[@"name"]];
   [body appendFormat:@"%@", param[@"value"]];
  }
 }
 [body appendFormat:@"\r\n--%@--\r\n", boundary];
 NSData *postData = [body dataUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding];
 [request setHTTPBody:postData];
 
 [request setHTTPMethod:@"POST"];
 
 NSURLSession *session = [NSURLSession sharedSession];
 NSURLSessionDataTask *dataTask = [session dataTaskWithRequest:request
 completionHandler:^(NSData *data, NSURLResponse *response, NSError *error) {
  if (error) {
   NSLog(@"%@", error);
   dispatch_semaphore_signal(sema);
  } else {
   NSHTTPURLResponse *httpResponse = (NSHTTPURLResponse *) response;
   NSError *parseError = nil;
   NSDictionary *responseDictionary = [NSJSONSerialization JSONObjectWithData:data options:0 error:&parseError];
   NSLog(@"%@",responseDictionary);
   dispatch_semaphore_signal(sema);
  }
 }];
 [dataTask resume];
 dispatch_semaphore_wait(sema, DISPATCH_TIME_FOREVER); 
    

 open Lwt
 open Cohttp
 open Cohttp_lwt_unix
 
 let parameters = [|
  [| ("name", "ClientId"); ("value", "") |];
  [| ("name", "SecretKey"); ("value", "") |];
  [| ("name", "VideoFile"); ("fileName", "/C:/Users/itsaaz/Downloads/WhatsApp Video 2021-11-20 at 18.54.26.mp4") |];
  [| ("name", "ImageFile"); ("fileName", "/C:/Users/itsaaz/Desktop/WhatsApp_Image_2021-07-31_at_18.10.03.jpeg") |];
  [| ("name", "ImageRefrenceFile"); ("fileName", "/C:/Users/itsaaz/Desktop/WhatsApp_Image_2021-07-31_at_18.10.03.jpeg") |]
 |];;
 let boundary = "----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW";;
 let postData = ref "";;
 
 for x = 0 to Array.length parameters - 1 do
  let (_, paramName) = parameters.(x).(0) in
  let (paramType, _) = parameters.(x).(1) in
  let accum = "--" ^ boundary ^ "\r\n" ^ "Content-Disposition: form-data; name=\"" ^ paramName ^ "\"" in
  if paramType = "value" then (
   let (_, paramValue) = parameters.(x).(1) in
   postData := if Array.length parameters.(x) == 3 then (
    let (_, contentType) = parameters.(x).(2) in
    !postData ^ accum ^ "\r\n" ^ "Content-Type: " ^ contentType ^ "\r\n\r\n" ^ paramValue ^ "\r\n"
   ) else (
    !postData ^ accum ^ "\r\n\r\n" ^ paramValue ^ "\r\n"
   );
  )
  else if paramType = "fileName" then (
   let (_, filepath) = parameters.(x).(1) in
   postData := !postData ^ accum ^ "; filename=\""^ filepath ^"\"\r\n";
   let ch = open_in filepath in
    let fileContent = really_input_string ch (in_channel_length ch) in
    close_in ch;
   postData := !postData ^ "Content-Type: {content-type header}\r\n\r\n"^ fileContent ^"\r\n";
  )
 done;;
 postData := !postData ^ "--" ^ boundary ^ "--"
 
 let reqBody = 
  let uri = Uri.of_string "https://api.itsaaz.ir/ai/compareimagevideo" in
  let headers = Header.init ()
   |> fun h -> Header.add h "accept" "application/json"
   |> fun h -> Header.add h "Authorization" "Bearer YOUR-TOKEN"
   |> fun h -> Header.add h "Content-Type" "multipart/form-data"
   |> fun h -> Header.add h "content-type" "multipart/form-data; boundary=----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW"
  in
  let body = Cohttp_lwt.Body.of_string !postData in
 
  Client.call ~headers ~body `POST uri >>= fun (_resp, body) ->
  body |> Cohttp_lwt.Body.to_string >|= fun body -> body
 
 let () =
  let respBody = Lwt_main.run reqBody in
  print_endline (respBody)
    

 <?php

 $curl = curl_init();
 
 curl_setopt_array($curl, array(
  CURLOPT_URL => 'https://api.itsaaz.ir/ai/compareimagevideo',
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
  CURLOPT_ENCODING => '',
  CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
  CURLOPT_TIMEOUT => 0,
  CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
  CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
  CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
  CURLOPT_POSTFIELDS => array('ClientId' => '','SecretKey' => '','VideoFile'=> new CURLFILE('/C:/Users/itsaaz/Downloads/WhatsApp Video 2021-11-20 at 18.54.26.mp4'),'ImageFile'=> new CURLFILE('/C:/Users/itsaaz/Desktop/WhatsApp_Image_2021-07-31_at_18.10.03.jpeg'),'ImageRefrenceFile'=> new CURLFILE('/C:/Users/itsaaz/Desktop/WhatsApp_Image_2021-07-31_at_18.10.03.jpeg')),
  CURLOPT_HTTPHEADER => array(
   'accept: application/json',
   'Authorization: Bearer YOUR-TOKEN',
   'Content-Type: multipart/form-data'
  ),
 ));
 
 $response = curl_exec($curl);
 
 curl_close($curl);
 echo $response;
 
 
      

 <?php
 require_once 'HTTP/Request2.php';
 $request = new HTTP_Request2();
 $request->setUrl('https://api.itsaaz.ir/ai/compareimagevideo');
 $request->setMethod(HTTP_Request2::METHOD_POST);
 $request->setConfig(array(
  'follow_redirects' => TRUE
 ));
 $request->setHeader(array(
  'accept' => 'application/json',
  'Authorization' => 'Bearer YOUR-TOKEN',
  'Content-Type' => 'multipart/form-data'
 ));
 $request->addPostParameter(array(
  'ClientId' => '',
  'SecretKey' => ''
 ));
 $request->addUpload('VideoFile', '/C:/Users/itsaaz/Downloads/WhatsApp Video 2021-11-20 at 18.54.26.mp4', 'WhatsApp Video 2021-11-20 at 18.54.26.mp4', '<Content-Type Header>');
 $request->addUpload('ImageFile', '/C:/Users/itsaaz/Desktop/WhatsApp_Image_2021-07-31_at_18.10.03.jpeg', 'WhatsApp_Image_2021-07-31_at_18.10.03.jpeg', '<Content-Type Header>');
 $request->addUpload('ImageRefrenceFile', '/C:/Users/itsaaz/Desktop/WhatsApp_Image_2021-07-31_at_18.10.03.jpeg', 'WhatsApp_Image_2021-07-31_at_18.10.03.jpeg', '<Content-Type Header>');
 try {
  $response = $request->send();
  if ($response->getStatus() == 200) {
   echo $response->getBody();
  }
  else {
   echo 'Unexpected HTTP status: ' . $response->getStatus() . ' ' .
   $response->getReasonPhrase();
  }
 }
 catch(HTTP_Request2_Exception $e) {
  echo 'Error: ' . $e->getMessage();
 }
      

 <?php
 $client = new http\Client;
 $request = new http\Client\Request;
 $request->setRequestUrl('https://api.itsaaz.ir/ai/compareimagevideo');
 $request->setRequestMethod('POST');
 $body = new http\Message\Body;
 $body->addForm(array(
  'ClientId' => '',
  'SecretKey' => ''
 ), array(
   array('name' => 'VideoFile', 'type' => '<Content-Type Header>', 'file' => '/C:/Users/itsaaz/Downloads/WhatsApp Video 2021-11-20 at 18.54.26.mp4', 'data' => null),
   array('name' => 'ImageFile', 'type' => '<Content-Type Header>', 'file' => '/C:/Users/itsaaz/Desktop/WhatsApp_Image_2021-07-31_at_18.10.03.jpeg', 'data' => null),
   array('name' => 'ImageRefrenceFile', 'type' => '<Content-Type Header>', 'file' => '/C:/Users/itsaaz/Desktop/WhatsApp_Image_2021-07-31_at_18.10.03.jpeg', 'data' => null)
 ));
 $request->setBody($body);
 $request->setOptions(array());
 $request->setHeaders(array(
  'accept' => 'application/json',
  'Authorization' => 'Bearer YOUR-TOKEN',
  'Content-Type' => 'multipart/form-data'
 ));
 $client->enqueue($request)->send();
 $response = $client->getResponse();
 echo $response->getBody();
 
      

 $headers = New-Object "System.Collections.Generic.Dictionary[[String],[String]]"
 $headers.Add("accept", "application/json")
 $headers.Add("Authorization", "Bearer YOUR-TOKEN")
 $headers.Add("Content-Type", "multipart/form-data")
 
 $multipartContent = [System.Net.Http.MultipartFormDataContent]::new()
 $stringHeader = [System.Net.Http.Headers.ContentDispositionHeaderValue]::new("form-data")
 $stringHeader.Name = "ClientId"
 $stringContent = [System.Net.Http.StringContent]::new("")
 $stringContent.Headers.ContentDisposition = $stringHeader
 $multipartContent.Add($stringContent)
 
 $stringHeader = [System.Net.Http.Headers.ContentDispositionHeaderValue]::new("form-data")
 $stringHeader.Name = "SecretKey"
 $stringContent = [System.Net.Http.StringContent]::new("")
 $stringContent.Headers.ContentDisposition = $stringHeader
 $multipartContent.Add($stringContent)
 
 $multipartFile = '/C:/Users/itsaaz/Downloads/WhatsApp Video 2021-11-20 at 18.54.26.mp4'
 $FileStream = [System.IO.FileStream]::new($multipartFile, [System.IO.FileMode]::Open)
 $fileHeader = [System.Net.Http.Headers.ContentDispositionHeaderValue]::new("form-data")
 $fileHeader.Name = "VideoFile"
 $fileHeader.FileName = "WhatsApp Video 2021-11-20 at 18.54.26.mp4"
 $fileContent = [System.Net.Http.StreamContent]::new($FileStream)
 $fileContent.Headers.ContentDisposition = $fileHeader
 $multipartContent.Add($fileContent)
 
 $multipartFile = '/C:/Users/itsaaz/Desktop/WhatsApp_Image_2021-07-31_at_18.10.03.jpeg'
 $FileStream = [System.IO.FileStream]::new($multipartFile, [System.IO.FileMode]::Open)
 $fileHeader = [System.Net.Http.Headers.ContentDispositionHeaderValue]::new("form-data")
 $fileHeader.Name = "ImageFile"
 $fileHeader.FileName = "WhatsApp_Image_2021-07-31_at_18.10.03.jpeg"
 $fileContent = [System.Net.Http.StreamContent]::new($FileStream)
 $fileContent.Headers.ContentDisposition = $fileHeader
 $multipartContent.Add($fileContent)
 
 $multipartFile = '/C:/Users/itsaaz/Desktop/WhatsApp_Image_2021-07-31_at_18.10.03.jpeg'
 $FileStream = [System.IO.FileStream]::new($multipartFile, [System.IO.FileMode]::Open)
 $fileHeader = [System.Net.Http.Headers.ContentDispositionHeaderValue]::new("form-data")
 $fileHeader.Name = "ImageRefrenceFile"
 $fileHeader.FileName = "WhatsApp_Image_2021-07-31_at_18.10.03.jpeg"
 $fileContent = [System.Net.Http.StreamContent]::new($FileStream)
 $fileContent.Headers.ContentDisposition = $fileHeader
 $multipartContent.Add($fileContent)
 
 $body = $multipartContent
 
 $response = Invoke-RestMethod 'https://api.itsaaz.ir/ai/compareimagevideo' -Method 'POST' -Headers $headers -Body $body
 $response | ConvertTo-Json
    

 import http.client
 import mimetypes
 from codecs import encode
 
 conn = http.client.HTTPSConnection("api.itsaaz.ir")
 dataList = []
 boundary = 'wL36Yn8afVp8Ag7AmP8qZ0SA4n1v9T'
 dataList.append(encode('--' + boundary))
 dataList.append(encode('Content-Disposition: form-data; name=ClientId;'))
 
 dataList.append(encode('Content-Type: {}'.format('text/plain')))
 dataList.append(encode(''))
 
 dataList.append(encode(""))
 dataList.append(encode('--' + boundary))
 dataList.append(encode('Content-Disposition: form-data; name=SecretKey;'))
 
 dataList.append(encode('Content-Type: {}'.format('text/plain')))
 dataList.append(encode(''))
 
 dataList.append(encode(""))
 dataList.append(encode('--' + boundary))
 dataList.append(encode('Content-Disposition: form-data; name=VideoFile; filename={0}'.format('WhatsApp Video 2021-11-20 at 18.54.26.mp4')))
 
 fileType = mimetypes.guess_type('/C:/Users/itsaaz/Downloads/WhatsApp Video 2021-11-20 at 18.54.26.mp4')[0] or 'application/octet-stream'
 dataList.append(encode('Content-Type: {}'.format(fileType)))
 dataList.append(encode(''))
 
 with open('/C:/Users/itsaaz/Downloads/WhatsApp Video 2021-11-20 at 18.54.26.mp4', 'rb') as f:
  dataList.append(f.read())
 dataList.append(encode('--' + boundary))
 dataList.append(encode('Content-Disposition: form-data; name=ImageFile; filename={0}'.format('WhatsApp_Image_2021-07-31_at_18.10.03.jpeg')))
 
 fileType = mimetypes.guess_type('/C:/Users/itsaaz/Desktop/WhatsApp_Image_2021-07-31_at_18.10.03.jpeg')[0] or 'application/octet-stream'
 dataList.append(encode('Content-Type: {}'.format(fileType)))
 dataList.append(encode(''))
 
 with open('/C:/Users/itsaaz/Desktop/WhatsApp_Image_2021-07-31_at_18.10.03.jpeg', 'rb') as f:
  dataList.append(f.read())
 dataList.append(encode('--' + boundary))
 dataList.append(encode('Content-Disposition: form-data; name=ImageRefrenceFile; filename={0}'.format('WhatsApp_Image_2021-07-31_at_18.10.03.jpeg')))
 
 fileType = mimetypes.guess_type('/C:/Users/itsaaz/Desktop/WhatsApp_Image_2021-07-31_at_18.10.03.jpeg')[0] or 'application/octet-stream'
 dataList.append(encode('Content-Type: {}'.format(fileType)))
 dataList.append(encode(''))
 
 with open('/C:/Users/itsaaz/Desktop/WhatsApp_Image_2021-07-31_at_18.10.03.jpeg', 'rb') as f:
  dataList.append(f.read())
 dataList.append(encode('--'+boundary+'--'))
 dataList.append(encode(''))
 body = b'\r\n'.join(dataList)
 payload = body
 headers = {
  'accept': 'application/json',
  'Authorization': 'Bearer YOUR-TOKEN',
  'Content-Type': 'multipart/form-data',
  'Content-type': 'multipart/form-data; boundary={}'.format(boundary)
 }
 conn.request("POST", "/ai/compareimagevideo", payload, headers)
 res = conn.getresponse()
 data = res.read()
 print(data.decode("utf-8"))
      

 import requests

 url = "https://api.itsaaz.ir/ai/compareimagevideo"
 
 payload={'ClientId': '',
 'SecretKey': ''}
 files=[
  ('VideoFile',('WhatsApp Video 2021-11-20 at 18.54.26.mp4',open('/C:/Users/itsaaz/Downloads/WhatsApp Video 2021-11-20 at 18.54.26.mp4','rb'),'application/octet-stream')),
  ('ImageFile',('WhatsApp_Image_2021-07-31_at_18.10.03.jpeg',open('/C:/Users/itsaaz/Desktop/WhatsApp_Image_2021-07-31_at_18.10.03.jpeg','rb'),'image/jpeg')),
  ('ImageRefrenceFile',('WhatsApp_Image_2021-07-31_at_18.10.03.jpeg',open('/C:/Users/itsaaz/Desktop/WhatsApp_Image_2021-07-31_at_18.10.03.jpeg','rb'),'image/jpeg'))
 ]
 headers = {
  'accept': 'application/json',
  'Authorization': 'Bearer YOUR-TOKEN',
  'Content-Type': 'multipart/form-data'
 }
 
 response = requests.request("POST", url, headers=headers, data=payload, files=files)
 
 print(response.text)
 
 
      

 require "uri"
 require "net/http"
 
 url = URI("https://api.itsaaz.ir/ai/compareimagevideo")
 
 https = Net::HTTP.new(url.host, url.port)
 https.use_ssl = true
 
 request = Net::HTTP::Post.new(url)
 request["accept"] = "application/json"
 request["Authorization"] = "Bearer YOUR-TOKEN"
 request["Content-Type"] = "multipart/form-data"
 form_data = [['ClientId', ''],['SecretKey', ''],['VideoFile', File.open('/C:/Users/itsaaz/Downloads/WhatsApp Video 2021-11-20 at 18.54.26.mp4')],['ImageFile', File.open('/C:/Users/itsaaz/Desktop/WhatsApp_Image_2021-07-31_at_18.10.03.jpeg')],['ImageRefrenceFile', File.open('/C:/Users/itsaaz/Desktop/WhatsApp_Image_2021-07-31_at_18.10.03.jpeg')]]
 request.set_form form_data, 'multipart/form-data'
 response = https.request(request)
 puts response.read_body
 
    

 http --ignore-stdin --form --follow --timeout 3600 POST 'https://api.itsaaz.ir/ai/compareimagevideo' \
 'ClientId'= \
 'SecretKey'= \
 'VideoFile'@/C:/Users/itsaaz/Downloads/WhatsApp Video 2021-11-20 at 18.54.26.mp4 \
 'ImageFile'@/C:/Users/itsaaz/Desktop/WhatsApp_Image_2021-07-31_at_18.10.03.jpeg \
 'ImageRefrenceFile'@/C:/Users/itsaaz/Desktop/WhatsApp_Image_2021-07-31_at_18.10.03.jpeg \
 accept:'application/json' \
 Authorization:'Bearer YOUR-TOKEN' \
 Content-Type:'multipart/form-data'
      

 # wget doesn't support file upload via form data, use curl -F \
 wget --no-check-certificate --quiet \
  --method POST \
  --timeout=0 \
  --header 'accept: application/json' \
  --header 'Authorization: Bearer YOUR-TOKEN' \
  --header 'Content-Type: multipart/form-data' \
  --body-data 'ClientId=&SecretKey=' \
   'https://api.itsaaz.ir/ai/compareimagevideo'
      

 import Foundation
 import Foundation
 #if canImport(FoundationNetworking)
 import FoundationNetworking
 #endif
 
 var semaphore = DispatchSemaphore (value: 0)
 
 let parameters = [
  [
   "key": "ClientId",
   "value": "",
   "type": "text"
  ],
  [
   "key": "SecretKey",
   "value": "",
   "type": "text"
  ],
  [
   "key": "VideoFile",
   "src": "/C:/Users/itsaaz/Downloads/WhatsApp Video 2021-11-20 at 18.54.26.mp4",
   "type": "file"
  ],
  [
   "key": "ImageFile",
   "src": "/C:/Users/itsaaz/Desktop/WhatsApp_Image_2021-07-31_at_18.10.03.jpeg",
   "type": "file"
  ],
  [
   "key": "ImageRefrenceFile",
   "src": "/C:/Users/itsaaz/Desktop/WhatsApp_Image_2021-07-31_at_18.10.03.jpeg",
   "type": "file"
  ]] as [[String : Any]]
 
 let boundary = "Boundary-\(UUID().uuidString)"
 var body = ""
 var error: Error? = nil
 for param in parameters {
  if param["disabled"] == nil {
   let paramName = param["key"]!
   body += "--\(boundary)\r\n"
   body += "Content-Disposition:form-data; name=\"\(paramName)\""
   if param["contentType"] != nil {
    body += "\r\nContent-Type: \(param["contentType"] as! String)"
   }
   let paramType = param["type"] as! String
   if paramType == "text" {
    let paramValue = param["value"] as! String
    body += "\r\n\r\n\(paramValue)\r\n"
   } else {
    let paramSrc = param["src"] as! String
    let fileData = try NSData(contentsOfFile:paramSrc, options:[]) as Data
    let fileContent = String(data: fileData, encoding: .utf8)!
    body += "; filename=\"\(paramSrc)\"\r\n"
     + "Content-Type: \"content-type header\"\r\n\r\n\(fileContent)\r\n"
   }
  }
 }
 body += "--\(boundary)--\r\n";
 let postData = body.data(using: .utf8)
 
 var request = URLRequest(url: URL(string: "https://api.itsaaz.ir/ai/compareimagevideo")!,timeoutInterval: Double.infinity)
 request.addValue("application/json", forHTTPHeaderField: "accept")
 request.addValue("Bearer YOUR-TOKEN", forHTTPHeaderField: "Authorization")
 request.addValue("multipart/form-data", forHTTPHeaderField: "Content-Type")
 request.addValue("multipart/form-data; boundary=\(boundary)", forHTTPHeaderField: "Content-Type")
 
 request.httpMethod = "POST"
 request.httpBody = postData
 
 let task = URLSession.shared.dataTask(with: request) { data, response, error in 
  guard let data = data else {
   print(String(describing: error))
   semaphore.signal()
   return
  }
  print(String(data: data, encoding: .utf8)!)
  semaphore.signal()
 }
 
 task.resume()
 semaphore.wait()
 
    


سرویس های بازخوانی اطلاعات(OCR)

سرویس دریافت اطلاعات روی کارت ملی(OCR):


۱-متد فراخوانی سرویس POST می باشد.
2- پس از فراخوانی سرویس، اطلاعات کاربر مطابق آنچه در جدول پارامتر های خروجی نمایش داده شده است، ارسال می شود.
3-در این سرویس با استفاده از سیستم پردازش تصویر دیتای کاربر از روی عکس کارت ملی دریافت می شود:


 https://api.itsaaz.ir/ai/nationalfront
    

   

 Post
    
   

 accept: application/json
 Authorization: Bearer YOUR-TOKEN
 Content-Type: multipart/form-data
    
   

 NationalCardFrontSideImage=@"/C:/Users/itsaaz/Downloads/WhatsApp Image 2021-06-19 at 5.58.10 PM.jpeg"
    
   

 {
  "data": {
   "result": نتیجه,
   "firstName": "نام",
   "lastName": "نام خانوادگی",
   "fatherName": "نام پدر",
   "nationalCode": "کدملی",
   "birthDate": "تاریخ تولد",
   "expirationDate": "تاریخ انقضا",
   "facePhoto": عکس صورت,
   "city": "شهر",
   "province": "استان"
  },
  "meta": null,
  "error": null
 }
    
   

پارامترهای ورودی

ردیف پارامتر ورودی نوع ورودی توضیحات
1 NationalCardFrontSideImage File تصویر روی کارت ملی

نمونه کد


 var client = new RestClient("https://api.itsaaz.ir/ai/nationalfront");
 client.Timeout = -1;
 var request = new RestRequest(Method.POST);
 request.AddHeader("accept", "application/json");
 request.AddHeader("Authorization", "Bearer YOUR-TOKEN");
 request.AddHeader("Content-Type", "multipart/form-data");
 request.AddParameter("OrderId", "");
 request.AddFile("NationalCardFrontSideImage", "/C:/Users/itsaaz/Downloads/WhatsApp Image 2021-06-19 at 5.58.10 PM.jpeg");
 IRestResponse response = client.Execute(request);
 Console.WriteLine(response.Content);
    

 curl --location --request POST 'https://api.itsaaz.ir/ai/nationalfront' \
 --header 'accept: application/json' \
 --header 'Authorization: Bearer YOUR-TOKEN' \
 --header 'Content-Type: multipart/form-data' \
 --form 'OrderId=""' \
 --form 'NationalCardFrontSideImage=@"/C:/Users/itsaaz/Downloads/WhatsApp Image 2021-06-19 at 5.58.10 PM.jpeg"'
    

 var headers = {
  'accept': 'application/json',
  'Authorization': 'Bearer YOUR-TOKEN',
  'Content-Type': 'multipart/form-data'
 };
 var request = http.MultipartRequest('POST', Uri.parse('https://api.itsaaz.ir/ai/nationalfront'));
 request.fields.addAll({
  'OrderId': ''
 });
 request.files.add(await http.MultipartFile.fromPath('NationalCardFrontSideImage', '/C:/Users/itsaaz/Downloads/WhatsApp Image 2021-06-19 at 5.58.10 PM.jpeg'));
 request.headers.addAll(headers);
 
 http.StreamedResponse response = await request.send();
 
 if (response.statusCode == 200) {
  print(await response.stream.bytesToString());
 }
 else {
  print(response.reasonPhrase);
 }
 
     
    

package main

import (
 "fmt"
 "bytes"
 "mime/multipart"
 "os"
 "path/filepath"
 "io"
 "net/http"
 "io/ioutil"
)

func main() {

 url := "https://api.itsaaz.ir/ai/nationalfront"
 method := "POST"

 payload := &bytes.Buffer{}
 writer := multipart.NewWriter(payload)
 _ = writer.WriteField("OrderId", "")
 file, errFile2 := os.Open("/C:/Users/itsaaz/Downloads/WhatsApp Image 2021-06-19 at 5.58.10 PM.jpeg")
 defer file.Close()
 part2,
     errFile2 := writer.CreateFormFile("NationalCardFrontSideImage",filepath.Base("/C:/Users/itsaaz/Downloads/WhatsApp Image 2021-06-19 at 5.58.10 PM.jpeg"))
 _, errFile2 = io.Copy(part2, file)
 if errFile2 != nil {
  fmt.Println(errFile2)
  return
 }
 err := writer.Close()
 if err != nil {
  fmt.Println(err)
  return
 }


 client := &http.Client {
 }
 req, err := http.NewRequest(method, url, payload)

 if err != nil {
  fmt.Println(err)
  return
 }
 req.Header.Add("accept", "application/json")
 req.Header.Add("Authorization", "Bearer YOUR-TOKEN")
 req.Header.Add("Content-Type", "multipart/form-data")

 req.Header.Set("Content-Type", writer.FormDataContentType())
 res, err := client.Do(req)
 if err != nil {
  fmt.Println(err)
  return
 }
 defer res.Body.Close()

 body, err := ioutil.ReadAll(res.Body)
 if err != nil {
  fmt.Println(err)
  return
 }
 fmt.Println(string(body))
}
    

 POST /ai/nationalfront HTTP/1.1
 Host: api.itsaaz.ir
 accept: application/json
 Authorization: Bearer YOUR-TOKEN
 Content-Type: multipart/form-data; boundary=----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW
 Content-Length: 335
 
 ----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW
 Content-Disposition: form-data; name="OrderId"
 
 
 ----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW
 Content-Disposition: form-data; name="NationalCardFrontSideImage"; filename="WhatsApp Image 2021-06-19 at 5.58.10 PM.jpeg"
 Content-Type: <Content-Type header here>
 
 (data)
 ----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW
 
    

  OkHttpClient client = new OkHttpClient().newBuilder()
  .build();
 MediaType mediaType = MediaType.parse("multipart/form-data");
 RequestBody body = new MultipartBody.Builder().setType(MultipartBody.FORM)
  .addFormDataPart("OrderId","")
  .addFormDataPart("NationalCardFrontSideImage","WhatsApp Image 2021-06-19 at 5.58.10 PM.jpeg",
   RequestBody.create(MediaType.parse("application/octet-stream"),
   new File("/C:/Users/itsaaz/Downloads/WhatsApp Image 2021-06-19 at 5.58.10 PM.jpeg")))
  .build();
 Request request = new Request.Builder()
  .url("https://api.itsaaz.ir/ai/nationalfront")
  .method("POST", body)
  .addHeader("accept", "application/json")
  .addHeader("Authorization", "Bearer YOUR-TOKEN")
  .addHeader("Content-Type", "multipart/form-data")
  .build();
 Response response = client.newCall(request).execute();
      

 Unirest.setTimeouts(0, 0);
 HttpResponse<String> response = Unirest.post("https://api.itsaaz.ir/ai/nationalfront")
  .header("accept", "application/json")
  .header("Authorization", "Bearer YOUR-TOKEN")
  .header("Content-Type", "multipart/form-data")
  .field("OrderId", "")
  .field("file", new File("/C:/Users/itsaaz/Downloads/WhatsApp Image 2021-06-19 at 5.58.10 PM.jpeg"))
  .asString();
 
      

 var myHeaders = new Headers();
 myHeaders.append("accept", "application/json");
 myHeaders.append("Authorization", "Bearer YOUR-TOKEN");
 myHeaders.append("Content-Type", "multipart/form-data");
 
 var formdata = new FormData();
 formdata.append("OrderId", "");
 formdata.append("NationalCardFrontSideImage", fileInput.files[0], "WhatsApp Image 2021-06-19 at 5.58.10 PM.jpeg");
 
 var requestOptions = {
  method: 'POST',
  headers: myHeaders,
  body: formdata,
  redirect: 'follow'
 };
 
 fetch("https://api.itsaaz.ir/ai/nationalfront", requestOptions)
  .then(response => response.text())
  .then(result => console.log(result))
  .catch(error => console.log('error', error));
      

 var form = new FormData();
 form.append("OrderId", "");
 form.append("NationalCardFrontSideImage", fileInput.files[0], "WhatsApp Image 2021-06-19 at 5.58.10 PM.jpeg");
 
 var settings = {
  "url": "https://api.itsaaz.ir/ai/nationalfront",
  "method": "POST",
  "timeout": 0,
  "headers": {
   "accept": "application/json",
   "Authorization": "Bearer YOUR-TOKEN",
   "Content-Type": "multipart/form-data"
  },
  "processData": false,
  "mimeType": "multipart/form-data",
  "contentType": false,
  "data": form
 };
 
 $.ajax(settings).done(function (response) {
  console.log(response);
 });
      

 var data = new FormData();
 data.append("OrderId", "");
 data.append("NationalCardFrontSideImage", fileInput.files[0], "WhatsApp Image 2021-06-19 at 5.58.10 PM.jpeg");
  
 var xhr = new XMLHttpRequest();
 xhr.withCredentials = true;
 
 xhr.addEventListener("readystatechange", function() {
  if(this.readyState === 4) {
   console.log(this.responseText);
  }
 });
 
 xhr.open("POST", "https://api.itsaaz.ir/ai/nationalfront");
 xhr.setRequestHeader("accept", "application/json");
 xhr.setRequestHeader("Authorization", "Bearer YOUR-TOKEN");
 xhr.setRequestHeader("Content-Type", "multipart/form-data");
 
 xhr.send(data);
      

 CURL *curl;
 CURLcode res;
 curl = curl_easy_init();
 if(curl) {
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "POST");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_URL, "https://api.itsaaz.ir/ai/nationalfront");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1L);
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_DEFAULT_PROTOCOL, "https");
  struct curl_slist *headers = NULL;
  headers = curl_slist_append(headers, "accept: application/json");
  headers = curl_slist_append(headers, "Authorization: Bearer YOUR-TOKEN");
  headers = curl_slist_append(headers, "Content-Type: multipart/form-data");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_HTTPHEADER, headers);
  curl_mime *mime;
  curl_mimepart *part;
  mime = curl_mime_init(curl);
  part = curl_mime_addpart(mime);
  curl_mime_name(part, "OrderId");
  curl_mime_data(part, "", CURL_ZERO_TERMINATED);
  part = curl_mime_addpart(mime);
  curl_mime_name(part, "NationalCardFrontSideImage");
  curl_mime_filedata(part, "/C:/Users/itsaaz/Downloads/WhatsApp Image 2021-06-19 at 5.58.10 PM.jpeg");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_MIMEPOST, mime);
  res = curl_easy_perform(curl);
  curl_mime_free(mime);
 }
 curl_easy_cleanup(curl);
 

    

 var axios = require('axios');
 var FormData = require('form-data');
 var fs = require('fs');
 var data = new FormData();
 data.append('OrderId', '');
 data.append('NationalCardFrontSideImage', fs.createReadStream('/C:/Users/itsaaz/Downloads/WhatsApp Image 2021-06-19 at 5.58.10 PM.jpeg'));
 
 var config = {
  method: 'post',
  url: 'https://api.itsaaz.ir/ai/nationalfront',
  headers: { 
   'accept': 'application/json', 
   'Authorization': 'Bearer YOUR-TOKEN', 
   'Content-Type': 'multipart/form-data', 
   ...data.getHeaders()
  },
  data : data
 };
 
 axios(config)
 .then(function (response) {
  console.log(JSON.stringify(response.data));
 })
 .catch(function (error) {
  console.log(error);
 });
 
      

 var https = require('follow-redirects').https;
 var fs = require('fs');
 
 var options = {
  'method': 'POST',
  'hostname': 'api.itsaaz.ir',
  'path': '/ai/nationalfront',
  'headers': {
   'accept': 'application/json',
   'Authorization': 'Bearer YOUR-TOKEN',
   'Content-Type': 'multipart/form-data'
  },
  'maxRedirects': 20
 };
 
 var req = https.request(options, function (res) {
  var chunks = [];
 
  res.on("data", function (chunk) {
   chunks.push(chunk);
  });
 
  res.on("end", function (chunk) {
   var body = Buffer.concat(chunks);
   console.log(body.toString());
  });
 
  res.on("error", function (error) {
   console.error(error);
  });
 });
 
 var postData = "------WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW\r\nContent-Disposition: form-data; name=\"OrderId\"\r\n\r\n\r\n------WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW\r\nContent-Disposition: form-data; name=\"NationalCardFrontSideImage\"; filename=\"WhatsApp Image 2021-06-19 at 5.58.10 PM.jpeg\"\r\nContent-Type: \"{Insert_File_Content_Type}\"\r\n\r\n" + fs.readFileSync('/C:/Users/itsaaz/Downloads/WhatsApp Image 2021-06-19 at 5.58.10 PM.jpeg') + "\r\n------WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW--";
 
 req.setHeader('content-type', 'multipart/form-data; boundary=----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW');
 
 req.write(postData);
 
 req.end();
      

 var request = require('request');
 var fs = require('fs');
 var options = {
  'method': 'POST',
  'url': 'https://api.itsaaz.ir/ai/nationalfront',
  'headers': {
   'accept': 'application/json',
   'Authorization': 'Bearer YOUR-TOKEN',
   'Content-Type': 'multipart/form-data'
  },
  formData: {
   'OrderId': '',
   'NationalCardFrontSideImage': {
    'value': fs.createReadStream('/C:/Users/itsaaz/Downloads/WhatsApp Image 2021-06-19 at 5.58.10 PM.jpeg'),
    'options': {
     'filename': 'WhatsApp Image 2021-06-19 at 5.58.10 PM.jpeg',
     'contentType': null
    }
   }
  }
 };
 request(options, function (error, response) {
  if (error) throw new Error(error);
  console.log(response.body);
 });
 
      

 var unirest = require('unirest');
 var req = unirest('POST', 'https://api.itsaaz.ir/ai/nationalfront')
  .headers({
   'accept': 'application/json',
   'Authorization': 'Bearer YOUR-TOKEN',
   'Content-Type': 'multipart/form-data'
  })
  .field('OrderId', '')
  .attach('file', '/C:/Users/itsaaz/Downloads/WhatsApp Image 2021-06-19 at 5.58.10 PM.jpeg')
  .end(function (res) { 
   if (res.error) throw new Error(res.error); 
   console.log(res.raw_body);
  });
 
 
      

 #import <Foundation/Foundation.h>

 dispatch_semaphore_t sema = dispatch_semaphore_create(0);
 
 NSMutableURLRequest *request = [NSMutableURLRequest requestWithURL:[NSURL URLWithString:@"https://api.itsaaz.ir/ai/nationalfront"]
  cachePolicy:NSURLRequestUseProtocolCachePolicy
  timeoutInterval:10.0];
 NSDictionary *headers = @{
  @"accept": @"application/json",
  @"Authorization": @"Bearer YOUR-TOKEN",
  @"Content-Type": @"multipart/form-data"
 };
 
 [request setAllHTTPHeaderFields:headers];
 NSArray *parameters = @[
  @{ @"name": @"OrderId", @"value": @"" }, 
  @{ @"name": @"NationalCardFrontSideImage", @"fileName": @"/C:/Users/itsaaz/Downloads/WhatsApp Image 2021-06-19 at 5.58.10 PM.jpeg" } 
 ];
 
 NSString *boundary = @"----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW";
 NSError *error;
 NSMutableString *body = [NSMutableString string];
 
 for (NSDictionary *param in parameters) {
  [body appendFormat:@"--%@\r\n", boundary];
  if (param[@"fileName"]) {
   [body appendFormat:@"Content-Disposition:form-data; name=\"%@\"; filename=\"%@\"\r\n", param[@"name"], param[@"fileName"]];
   [body appendFormat:@"Content-Type: %@\r\n\r\n", param[@"contentType"]];
   [body appendFormat:@"%@", [NSString stringWithContentsOfFile:param[@"fileName"] encoding:NSUTF8StringEncoding error:&error]];
   if (error) {
    NSLog(@"%@", error);
   }
  } else {
   [body appendFormat:@"Content-Disposition:form-data; name=\"%@\"\r\n\r\n", param[@"name"]];
   [body appendFormat:@"%@", param[@"value"]];
  }
 }
 [body appendFormat:@"\r\n--%@--\r\n", boundary];
 NSData *postData = [body dataUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding];
 [request setHTTPBody:postData];
 
 [request setHTTPMethod:@"POST"];
 
 NSURLSession *session = [NSURLSession sharedSession];
 NSURLSessionDataTask *dataTask = [session dataTaskWithRequest:request
 completionHandler:^(NSData *data, NSURLResponse *response, NSError *error) {
  if (error) {
   NSLog(@"%@", error);
   dispatch_semaphore_signal(sema);
  } else {
   NSHTTPURLResponse *httpResponse = (NSHTTPURLResponse *) response;
   NSError *parseError = nil;
   NSDictionary *responseDictionary = [NSJSONSerialization JSONObjectWithData:data options:0 error:&parseError];
   NSLog(@"%@",responseDictionary);
   dispatch_semaphore_signal(sema);
  }
 }];
 [dataTask resume];
 dispatch_semaphore_wait(sema, DISPATCH_TIME_FOREVER);
    

 open Lwt
 open Cohttp
 open Cohttp_lwt_unix
 
 let parameters = [|
  [| ("name", "OrderId"); ("value", "") |];
  [| ("name", "NationalCardFrontSideImage"); ("fileName", "/C:/Users/itsaaz/Downloads/WhatsApp Image 2021-06-19 at 5.58.10 PM.jpeg") |]
 |];;
 let boundary = "----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW";;
 let postData = ref "";;
 
 for x = 0 to Array.length parameters - 1 do
  let (_, paramName) = parameters.(x).(0) in
  let (paramType, _) = parameters.(x).(1) in
  let accum = "--" ^ boundary ^ "\r\n" ^ "Content-Disposition: form-data; name=\"" ^ paramName ^ "\"" in
  if paramType = "value" then (
   let (_, paramValue) = parameters.(x).(1) in
   postData := if Array.length parameters.(x) == 3 then (
    let (_, contentType) = parameters.(x).(2) in
    !postData ^ accum ^ "\r\n" ^ "Content-Type: " ^ contentType ^ "\r\n\r\n" ^ paramValue ^ "\r\n"
   ) else (
    !postData ^ accum ^ "\r\n\r\n" ^ paramValue ^ "\r\n"
   );
  )
  else if paramType = "fileName" then (
   let (_, filepath) = parameters.(x).(1) in
   postData := !postData ^ accum ^ "; filename=\""^ filepath ^"\"\r\n";
   let ch = open_in filepath in
    let fileContent = really_input_string ch (in_channel_length ch) in
    close_in ch;
   postData := !postData ^ "Content-Type: {content-type header}\r\n\r\n"^ fileContent ^"\r\n";
  )
 done;;
 postData := !postData ^ "--" ^ boundary ^ "--"
 
 let reqBody = 
  let uri = Uri.of_string "https://api.itsaaz.ir/ai/nationalfront" in
  let headers = Header.init ()
   |> fun h -> Header.add h "accept" "application/json"
   |> fun h -> Header.add h "Authorization" "Bearer YOUR-TOKEN"
   |> fun h -> Header.add h "Content-Type" "multipart/form-data"
   |> fun h -> Header.add h "content-type" "multipart/form-data; boundary=----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW"
  in
  let body = Cohttp_lwt.Body.of_string !postData in
 
  Client.call ~headers ~body `POST uri >>= fun (_resp, body) ->
  body |> Cohttp_lwt.Body.to_string >|= fun body -> body
 
 let () =
  let respBody = Lwt_main.run reqBody in
  print_endline (respBody)
    

 <?php

 $curl = curl_init();
 
 curl_setopt_array($curl, array(
  CURLOPT_URL => 'https://api.itsaaz.ir/ai/nationalfront',
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
  CURLOPT_ENCODING => '',
  CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
  CURLOPT_TIMEOUT => 0,
  CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
  CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
  CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
  CURLOPT_POSTFIELDS => array('OrderId' => '','NationalCardFrontSideImage'=> new CURLFILE('/C:/Users/itsaaz/Downloads/WhatsApp Image 2021-06-19 at 5.58.10 PM.jpeg')),
  CURLOPT_HTTPHEADER => array(
   'accept: application/json',
   'Authorization: Bearer YOUR-TOKEN',
   'Content-Type: multipart/form-data'
  ),
 ));
 
 $response = curl_exec($curl);
 
 curl_close($curl);
 echo $response;
 
      

 <?php
 require_once 'HTTP/Request2.php';
 $request = new HTTP_Request2();
 $request->setUrl('https://api.itsaaz.ir/ai/nationalfront');
 $request->setMethod(HTTP_Request2::METHOD_POST);
 $request->setConfig(array(
  'follow_redirects' => TRUE
 ));
 $request->setHeader(array(
  'accept' => 'application/json',
  'Authorization' => 'Bearer YOUR-TOKEN',
  'Content-Type' => 'multipart/form-data'
 ));
 $request->addPostParameter(array(
  'OrderId' => ''
 ));
 $request->addUpload('NationalCardFrontSideImage', '/C:/Users/itsaaz/Downloads/WhatsApp Image 2021-06-19 at 5.58.10 PM.jpeg', 'WhatsApp Image 2021-06-19 at 5.58.10 PM.jpeg', '<Content-type header>');
 try {
  $response = $request->send();
  if ($response->getStatus() == 200) {
   echo $response->getBody();
  }
  else {
   echo 'Unexpected HTTP status: ' . $response->getStatus() . ' ' .
   $response->getReasonPhrase();
  }
 }
 catch(HTTP_Request2_Exception $e) {
  echo 'Error: ' . $e->getMessage();
 }
      

 <?php
 $client = new http\Client;
 $request = new http\Client\Request;
 $request->setRequestUrl('https://api.itsaaz.ir/ai/nationalfront');
 $request->setRequestMethod('POST');
 $body = new http\Message\Body;
 $body->addForm(array(
  'OrderId' => ''
 ), array(
   array('name' => 'NationalCardFrontSideImage', 'type' => '<Content-type header>', 'file' => '/C:/Users/itsaaz/Downloads/WhatsApp Image 2021-06-19 at 5.58.10 PM.jpeg', 'data' => null)
 ));
 $request->setBody($body);
 $request->setOptions(array());
 $request->setHeaders(array(
  'accept' => 'application/json',
  'Authorization' => 'Bearer YOUR-TOKEN',
  'Content-Type' => 'multipart/form-data'
 ));
 $client->enqueue($request)->send();
 $response = $client->getResponse();
 echo $response->getBody();
 
      

 $headers = New-Object "System.Collections.Generic.Dictionary[[String],[String]]"
 $headers.Add("accept", "application/json")
 $headers.Add("Authorization", "Bearer YOUR-TOKEN")
 $headers.Add("Content-Type", "multipart/form-data")
 
 $multipartContent = [System.Net.Http.MultipartFormDataContent]::new()
 $stringHeader = [System.Net.Http.Headers.ContentDispositionHeaderValue]::new("form-data")
 $stringHeader.Name = "OrderId"
 $stringContent = [System.Net.Http.StringContent]::new("")
 $stringContent.Headers.ContentDisposition = $stringHeader
 $multipartContent.Add($stringContent)
 
 $multipartFile = '/C:/Users/itsaaz/Downloads/WhatsApp Image 2021-06-19 at 5.58.10 PM.jpeg'
 $FileStream = [System.IO.FileStream]::new($multipartFile, [System.IO.FileMode]::Open)
 $fileHeader = [System.Net.Http.Headers.ContentDispositionHeaderValue]::new("form-data")
 $fileHeader.Name = "NationalCardFrontSideImage"
 $fileHeader.FileName = "WhatsApp Image 2021-06-19 at 5.58.10 PM.jpeg"
 $fileContent = [System.Net.Http.StreamContent]::new($FileStream)
 $fileContent.Headers.ContentDisposition = $fileHeader
 $multipartContent.Add($fileContent)
 
 $body = $multipartContent
 
 $response = Invoke-RestMethod 'https://api.itsaaz.ir/ai/nationalfront' -Method 'POST' -Headers $headers -Body $body
 $response | ConvertTo-Json
    

 import http.client
 import mimetypes
 from codecs import encode
 
 conn = http.client.HTTPSConnection("api.itsaaz.ir")
 dataList = []
 boundary = 'wL36Yn8afVp8Ag7AmP8qZ0SA4n1v9T'
 dataList.append(encode('--' + boundary))
 dataList.append(encode('Content-Disposition: form-data; name=OrderId;'))
 
 dataList.append(encode('Content-Type: {}'.format('text/plain')))
 dataList.append(encode(''))
 
 dataList.append(encode(""))
 dataList.append(encode('--' + boundary))
 dataList.append(encode('Content-Disposition: form-data; name=NationalCardFrontSideImage; filename={0}'.format('WhatsApp Image 2021-06-19 at 5.58.10 PM.jpeg')))
 
 fileType = mimetypes.guess_type('/C:/Users/itsaaz/Downloads/WhatsApp Image 2021-06-19 at 5.58.10 PM.jpeg')[0] or 'application/octet-stream'
 dataList.append(encode('Content-Type: {}'.format(fileType)))
 dataList.append(encode(''))
 
 with open('/C:/Users/itsaaz/Downloads/WhatsApp Image 2021-06-19 at 5.58.10 PM.jpeg', 'rb') as f:
  dataList.append(f.read())
 dataList.append(encode('--'+boundary+'--'))
 dataList.append(encode(''))
 body = b'\r\n'.join(dataList)
 payload = body
 headers = {
  'accept': 'application/json',
  'Authorization': 'Bearer YOUR-TOKEN',
  'Content-Type': 'multipart/form-data',
  'Content-type': 'multipart/form-data; boundary={}'.format(boundary)
 }
 conn.request("POST", "/ai/nationalfront", payload, headers)
 res = conn.getresponse()
 data = res.read()
 print(data.decode("utf-8"))
      

 import requests

 url = "https://api.itsaaz.ir/ai/nationalfront"
 
 payload={'OrderId': ''}
 files=[
  ('NationalCardFrontSideImage',('WhatsApp Image 2021-06-19 at 5.58.10 PM.jpeg',open('/C:/Users/itsaaz/Downloads/WhatsApp Image 2021-06-19 at 5.58.10 PM.jpeg','rb'),'image/jpeg'))
 ]
 headers = {
  'accept': 'application/json',
  'Authorization': 'Bearer YOUR-TOKEN',
  'Content-Type': 'multipart/form-data'
 }
 
 response = requests.request("POST", url, headers=headers, data=payload, files=files)
 
 print(response.text)
 
      

 require "uri"
 require "net/http"
 
 url = URI("https://api.itsaaz.ir/ai/nationalfront")
 
 https = Net::HTTP.new(url.host, url.port)
 https.use_ssl = true
 
 request = Net::HTTP::Post.new(url)
 request["accept"] = "application/json"
 request["Authorization"] = "Bearer YOUR-TOKEN"
 request["Content-Type"] = "multipart/form-data"
 form_data = [['OrderId', ''],['NationalCardFrontSideImage', File.open('/C:/Users/itsaaz/Downloads/WhatsApp Image 2021-06-19 at 5.58.10 PM.jpeg')]]
 request.set_form form_data, 'multipart/form-data'
 response = https.request(request)
 puts response.read_body
 
    

 http --ignore-stdin --form --follow --timeout 3600 POST 'https://api.itsaaz.ir/ai/nationalfront' \
 'OrderId'= \
 'NationalCardFrontSideImage'@/C:/Users/itsaaz/Downloads/WhatsApp Image 2021-06-19 at 5.58.10 PM.jpeg \
 accept:'application/json' \
 Authorization:'Bearer YOUR-TOKEN' \
 Content-Type:'multipart/form-data'
      

 # wget doesn't support file upload via form data, use curl -F \
 wget --no-check-certificate --quiet \
  --method POST \
  --timeout=0 \
  --header 'accept: application/json' \
  --header 'Authorization: Bearer YOUR-TOKEN' \
  --header 'Content-Type: multipart/form-data' \
  --body-data 'OrderId=' \
   'https://api.itsaaz.ir/ai/nationalfront'
      

 import Foundation
 #if canImport(FoundationNetworking)
 import FoundationNetworking
 #endif
 
 var semaphore = DispatchSemaphore (value: 0)
 
 let parameters = [
  [
   "key": "OrderId",
   "value": "",
   "type": "text"
  ],
  [
   "key": "NationalCardFrontSideImage",
   "src": "/C:/Users/itsaaz/Downloads/WhatsApp Image 2021-06-19 at 5.58.10 PM.jpeg",
   "type": "file"
  ]] as [[String : Any]]
 
 let boundary = "Boundary-\(UUID().uuidString)"
 var body = ""
 var error: Error? = nil
 for param in parameters {
  if param["disabled"] == nil {
   let paramName = param["key"]!
   body += "--\(boundary)\r\n"
   body += "Content-Disposition:form-data; name=\"\(paramName)\""
   if param["contentType"] != nil {
    body += "\r\nContent-Type: \(param["contentType"] as! String)"
   }
   let paramType = param["type"] as! String
   if paramType == "text" {
    let paramValue = param["value"] as! String
    body += "\r\n\r\n\(paramValue)\r\n"
   } else {
    let paramSrc = param["src"] as! String
    let fileData = try NSData(contentsOfFile:paramSrc, options:[]) as Data
    let fileContent = String(data: fileData, encoding: .utf8)!
    body += "; filename=\"\(paramSrc)\"\r\n"
     + "Content-Type: \"content-type header\"\r\n\r\n\(fileContent)\r\n"
   }
  }
 }
 body += "--\(boundary)--\r\n";
 let postData = body.data(using: .utf8)
 
 var request = URLRequest(url: URL(string: "https://api.itsaaz.ir/ai/nationalfront")!,timeoutInterval: Double.infinity)
 request.addValue("application/json", forHTTPHeaderField: "accept")
 request.addValue("Bearer YOUR-TOKEN", forHTTPHeaderField: "Authorization")
 request.addValue("multipart/form-data", forHTTPHeaderField: "Content-Type")
 request.addValue("multipart/form-data; boundary=\(boundary)", forHTTPHeaderField: "Content-Type")
 
 request.httpMethod = "POST"
 request.httpBody = postData
 
 let task = URLSession.shared.dataTask(with: request) { data, response, error in 
  guard let data = data else {
   print(String(describing: error))
   semaphore.signal()
   return
  }
  print(String(data: data, encoding: .utf8)!)
  semaphore.signal()
 }
 
 task.resume()
 semaphore.wait()
 
    


سرویس دریافت اطلاعات پشت کارت ملی(OCR):


۱-متد فراخوانی سرویس POST می باشد.
2- پس از فراخوانی سرویس، اطلاعات کاربر مطابق آنچه در جدول پارامتر های خروجی نمایش داده شده است، ارسال می شود.
3-در این سرویس با استفاده از سیستم پردازش تصویر دیتای کاربر از روی عکس کارت ملی دریافت می شود:


 https://api.itsaaz.ir/ai/nationalback
    

   

 Post
    
   

 accept: application/json
 Authorization: Bearer YOUR-TOKEN
 Content-Type: multipart/form-data
    
   

 NationalCardBackSideImage=@"/C:/Users/itsaaz/Desktop/b0cefff6-bebe-4149-b989-11d6b81cebbb.jfif"
    
   

 {
  "data": {
   "result": نتیجه,
   "serialCard": "کد پیگیری",
   "nationalCode": "کد ملی"
  },
  "meta": null,
  "error": null
 }
    
   

پارامترهای ورودی

ردیف پارامتر ورودی نوع ورودی توضیحات
1 NationalCardBackSideImage File تصویر پشت کارت ملی

نمونه کد


 var client = new RestClient("https://api.itsaaz.ir/api/v1/NationalCardInfo/BackSide");
 client.Timeout = -1;
 var request = new RestRequest(Method.POST);
 request.AddHeader("accept", "application/json");
 request.AddHeader("Authorization", "Bearer YOUR-TOKEN");
 request.AddHeader("Content-Type", "multipart/form-data");
 request.AddParameter("OrderId", "");
 request.AddFile("NationalCardBackSideImage", "/C:/Users/itsaaz/Desktop/b0cefff6-bebe-4149-b989-11d6b81cebbb.jfif");
 IRestResponse response = client.Execute(request);
 Console.WriteLine(response.Content);
    

 curl --location --request POST 'https://api.itsaaz.ir/api/v1/NationalCardInfo/BackSide' \
 --header 'accept: application/json' \
 --header 'Authorization: Bearer YOUR-TOKEN' \
 --header 'Content-Type: multipart/form-data' \
 --form 'OrderId=""' \
 --form 'NationalCardBackSideImage=@"/C:/Users/itsaaz/Desktop/b0cefff6-bebe-4149-b989-11d6b81cebbb.jfif"'
    

 var headers = {
  'accept': 'application/json',
  'Authorization': 'Bearer YOUR-TOKEN',
  'Content-Type': 'multipart/form-data'
 };
 var request = http.MultipartRequest('POST', Uri.parse('https://api.itsaaz.ir/api/v1/NationalCardInfo/BackSide'));
 request.fields.addAll({
  'OrderId': ''
 });
 request.files.add(await http.MultipartFile.fromPath('NationalCardBackSideImage', '/C:/Users/itsaaz/Desktop/b0cefff6-bebe-4149-b989-11d6b81cebbb.jfif'));
 request.headers.addAll(headers);
 
 http.StreamedResponse response = await request.send();
 
 if (response.statusCode == 200) {
  print(await response.stream.bytesToString());
 }
 else {
  print(response.reasonPhrase);
 }
     
    

 package main

 import (
  "fmt"
  "bytes"
  "mime/multipart"
  "os"
  "path/filepath"
  "io"
  "net/http"
  "io/ioutil"
 )
 
 func main() {
 
  url := "https://api.itsaaz.ir/api/v1/NationalCardInfo/BackSide"
  method := "POST"
 
  payload := &bytes.Buffer{}
  writer := multipart.NewWriter(payload)
  _ = writer.WriteField("OrderId", "")
  file, errFile2 := os.Open("/C:/Users/itsaaz/Desktop/b0cefff6-bebe-4149-b989-11d6b81cebbb.jfif")
  defer file.Close()
  part2,
      errFile2 := writer.CreateFormFile("NationalCardBackSideImage",filepath.Base("/C:/Users/itsaaz/Desktop/b0cefff6-bebe-4149-b989-11d6b81cebbb.jfif"))
  _, errFile2 = io.Copy(part2, file)
  if errFile2 != nil {
   fmt.Println(errFile2)
   return
  }
  err := writer.Close()
  if err != nil {
   fmt.Println(err)
   return
  }
 
 
  client := &http.Client {
  }
  req, err := http.NewRequest(method, url, payload)
 
  if err != nil {
   fmt.Println(err)
   return
  }
  req.Header.Add("accept", "application/json")
  req.Header.Add("Authorization", "Bearer YOUR-TOKEN")
  req.Header.Add("Content-Type", "multipart/form-data")
 
  req.Header.Set("Content-Type", writer.FormDataContentType())
  res, err := client.Do(req)
  if err != nil {
   fmt.Println(err)
   return
  }
  defer res.Body.Close()
 
  body, err := ioutil.ReadAll(res.Body)
  if err != nil {
   fmt.Println(err)
   return
  }
  fmt.Println(string(body))
 }
    

 POST /api/v1/NationalCardInfo/BackSide HTTP/1.1
 Host: api.itsaaz.ir
 accept: application/json
 Authorization: Bearer YOUR-TOKEN
 Content-Type: multipart/form-data; boundary=----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW
 Content-Length: 331
 
 ----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW
 Content-Disposition: form-data; name="OrderId"
 
 
 ----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW
 Content-Disposition: form-data; name="NationalCardBackSideImage"; filename="b0cefff6-bebe-4149-b989-11d6b81cebbb.jfif"
 Content-Type: <Content-type header here>
 
 (data)
 ----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW
 
    

  OkHttpClient client = new OkHttpClient().newBuilder()
  .build();
 MediaType mediaType = MediaType.parse("multipart/form-data");
 RequestBody body = new MultipartBody.Builder().setType(MultipartBody.FORM)
  .addFormDataPart("OrderId","")
  .addFormDataPart("NationalCardBackSideImage","b0cefff6-bebe-4149-b989-11d6b81cebbb.jfif",
   RequestBody.create(MediaType.parse("application/octet-stream"),
   new File("/C:/Users/itsaaz/Desktop/b0cefff6-bebe-4149-b989-11d6b81cebbb.jfif")))
  .build();
 Request request = new Request.Builder()
  .url("https://api.itsaaz.ir/api/v1/NationalCardInfo/BackSide")
  .method("POST", body)
  .addHeader("accept", "application/json")
  .addHeader("Authorization", "Bearer YOUR-TOKEN")
  .addHeader("Content-Type", "multipart/form-data")
  .build();
 Response response = client.newCall(request).execute();
      

 Unirest.setTimeouts(0, 0);
 HttpResponse<String> response = Unirest.post("https://api.itsaaz.ir/api/v1/NationalCardInfo/BackSide")
  .header("accept", "application/json")
  .header("Authorization", "Bearer YOUR-TOKEN")
  .header("Content-Type", "multipart/form-data")
  .field("OrderId", "")
  .field("file", new File("/C:/Users/itsaaz/Desktop/b0cefff6-bebe-4149-b989-11d6b81cebbb.jfif"))
  .asString();
 
      

 var myHeaders = new Headers();
 myHeaders.append("accept", "application/json");
 myHeaders.append("Authorization", "Bearer YOUR-TOKEN");
 myHeaders.append("Content-Type", "multipart/form-data");
 
 var formdata = new FormData();
 formdata.append("OrderId", "");
 formdata.append("NationalCardBackSideImage", fileInput.files[0], "b0cefff6-bebe-4149-b989-11d6b81cebbb.jfif");
 
 var requestOptions = {
  method: 'POST',
  headers: myHeaders,
  body: formdata,
  redirect: 'follow'
 };
 
 fetch("https://api.itsaaz.ir/api/v1/NationalCardInfo/BackSide", requestOptions)
  .then(response => response.text())
  .then(result => console.log(result))
  .catch(error => console.log('error', error));
      

 var form = new FormData();
 form.append("OrderId", "");
 form.append("NationalCardBackSideImage", fileInput.files[0], "b0cefff6-bebe-4149-b989-11d6b81cebbb.jfif");
 
 var settings = {
  "url": "https://api.itsaaz.ir/api/v1/NationalCardInfo/BackSide",
  "method": "POST",
  "timeout": 0,
  "headers": {
   "accept": "application/json",
   "Authorization": "Bearer YOUR-TOKEN",
   "Content-Type": "multipart/form-data"
  },
  "processData": false,
  "mimeType": "multipart/form-data",
  "contentType": false,
  "data": form
 };
 
 $.ajax(settings).done(function (response) {
  console.log(response);
 });
      

 var data = new FormData();
 data.append("OrderId", "");
 data.append("NationalCardBackSideImage", fileInput.files[0], "b0cefff6-bebe-4149-b989-11d6b81cebbb.jfif");
  
 var xhr = new XMLHttpRequest();
 xhr.withCredentials = true;
 
 xhr.addEventListener("readystatechange", function() {
  if(this.readyState === 4) {
   console.log(this.responseText);
  }
 });
 
 xhr.open("POST", "https://api.itsaaz.ir/api/v1/NationalCardInfo/BackSide");
 xhr.setRequestHeader("accept", "application/json");
 xhr.setRequestHeader("Authorization", "Bearer YOUR-TOKEN");
 xhr.setRequestHeader("Content-Type", "multipart/form-data");
 
 xhr.send(data);
      

 CURL *curl;
 CURLcode res;
 curl = curl_easy_init();
 if(curl) {
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "POST");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_URL, "https://api.itsaaz.ir/api/v1/NationalCardInfo/BackSide");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1L);
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_DEFAULT_PROTOCOL, "https");
  struct curl_slist *headers = NULL;
  headers = curl_slist_append(headers, "accept: application/json");
  headers = curl_slist_append(headers, "Authorization: Bearer YOUR-TOKEN");
  headers = curl_slist_append(headers, "Content-Type: multipart/form-data");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_HTTPHEADER, headers);
  curl_mime *mime;
  curl_mimepart *part;
  mime = curl_mime_init(curl);
  part = curl_mime_addpart(mime);
  curl_mime_name(part, "OrderId");
  curl_mime_data(part, "", CURL_ZERO_TERMINATED);
  part = curl_mime_addpart(mime);
  curl_mime_name(part, "NationalCardBackSideImage");
  curl_mime_filedata(part, "/C:/Users/itsaaz/Desktop/b0cefff6-bebe-4149-b989-11d6b81cebbb.jfif");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_MIMEPOST, mime);
  res = curl_easy_perform(curl);
  curl_mime_free(mime);
 }
 curl_easy_cleanup(curl);
 
    

 var axios = require('axios');
 var FormData = require('form-data');
 var fs = require('fs');
 var data = new FormData();
 data.append('OrderId', '');
 data.append('NationalCardBackSideImage', fs.createReadStream('/C:/Users/itsaaz/Desktop/b0cefff6-bebe-4149-b989-11d6b81cebbb.jfif'));
 
 var config = {
  method: 'post',
  url: 'https://api.itsaaz.ir/api/v1/NationalCardInfo/BackSide',
  headers: { 
   'accept': 'application/json', 
   'Authorization': 'Bearer YOUR-TOKEN', 
   'Content-Type': 'multipart/form-data', 
   ...data.getHeaders()
  },
  data : data
 };
 
 axios(config)
 .then(function (response) {
  console.log(JSON.stringify(response.data));
 })
 .catch(function (error) {
  console.log(error);
 });
 
      

 var https = require('follow-redirects').https;
 var fs = require('fs');
 
 var options = {
  'method': 'POST',
  'hostname': 'api.itsaaz.ir',
  'path': '/api/v1/NationalCardInfo/BackSide',
  'headers': {
   'accept': 'application/json',
   'Authorization': 'Bearer YOUR-TOKEN',
   'Content-Type': 'multipart/form-data'
  },
  'maxRedirects': 20
 };
 
 var req = https.request(options, function (res) {
  var chunks = [];
 
  res.on("data", function (chunk) {
   chunks.push(chunk);
  });
 
  res.on("end", function (chunk) {
   var body = Buffer.concat(chunks);
   console.log(body.toString());
  });
 
  res.on("error", function (error) {
   console.error(error);
  });
 });
 
 var postData = "------WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW\r\nContent-Disposition: form-data; name=\"OrderId\"\r\n\r\n\r\n------WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW\r\nContent-Disposition: form-data; name=\"NationalCardBackSideImage\"; filename=\"b0cefff6-bebe-4149-b989-11d6b81cebbb.jfif\"\r\nContent-Type: \"{Insert_File_Content_Type}\"\r\n\r\n" + fs.readFileSync('/C:/Users/itsaaz/Desktop/b0cefff6-bebe-4149-b989-11d6b81cebbb.jfif') + "\r\n------WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW--";
 
 req.setHeader('content-type', 'multipart/form-data; boundary=----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW');
 
 req.write(postData);
 
 req.end();
      

 var request = require('request');
 var fs = require('fs');
 var options = {
  'method': 'POST',
  'url': 'https://api.itsaaz.ir/api/v1/NationalCardInfo/BackSide',
  'headers': {
   'accept': 'application/json',
   'Authorization': 'Bearer YOUR-TOKEN',
   'Content-Type': 'multipart/form-data'
  },
  formData: {
   'OrderId': '',
   'NationalCardBackSideImage': {
    'value': fs.createReadStream('/C:/Users/itsaaz/Desktop/b0cefff6-bebe-4149-b989-11d6b81cebbb.jfif'),
    'options': {
     'filename': 'b0cefff6-bebe-4149-b989-11d6b81cebbb.jfif',
     'contentType': null
    }
   }
  }
 };
 request(options, function (error, response) {
  if (error) throw new Error(error);
  console.log(response.body);
 });
 
 
      

 var unirest = require('unirest');
 var req = unirest('POST', 'https://api.itsaaz.ir/api/v1/NationalCardInfo/BackSide')
  .headers({
   'accept': 'application/json',
   'Authorization': 'Bearer YOUR-TOKEN',
   'Content-Type': 'multipart/form-data'
  })
  .field('OrderId', '')
  .attach('file', '/C:/Users/itsaaz/Desktop/b0cefff6-bebe-4149-b989-11d6b81cebbb.jfif')
  .end(function (res) { 
   if (res.error) throw new Error(res.error); 
   console.log(res.raw_body);
  });
 
      

 #import <Foundation/Foundation.h>

 dispatch_semaphore_t sema = dispatch_semaphore_create(0);
 
 NSMutableURLRequest *request = [NSMutableURLRequest requestWithURL:[NSURL URLWithString:@"https://api.itsaaz.ir/api/v1/NationalCardInfo/BackSide"]
  cachePolicy:NSURLRequestUseProtocolCachePolicy
  timeoutInterval:10.0];
 NSDictionary *headers = @{
  @"accept": @"application/json",
  @"Authorization": @"Bearer YOUR-TOKEN",
  @"Content-Type": @"multipart/form-data"
 };
 
 [request setAllHTTPHeaderFields:headers];
 NSArray *parameters = @[
  @{ @"name": @"OrderId", @"value": @"" }, 
  @{ @"name": @"NationalCardBackSideImage", @"fileName": @"/C:/Users/itsaaz/Desktop/b0cefff6-bebe-4149-b989-11d6b81cebbb.jfif" } 
 ];
 
 NSString *boundary = @"----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW";
 NSError *error;
 NSMutableString *body = [NSMutableString string];
 
 for (NSDictionary *param in parameters) {
  [body appendFormat:@"--%@\r\n", boundary];
  if (param[@"fileName"]) {
   [body appendFormat:@"Content-Disposition:form-data; name=\"%@\"; filename=\"%@\"\r\n", param[@"name"], param[@"fileName"]];
   [body appendFormat:@"Content-Type: %@\r\n\r\n", param[@"contentType"]];
   [body appendFormat:@"%@", [NSString stringWithContentsOfFile:param[@"fileName"] encoding:NSUTF8StringEncoding error:&error]];
   if (error) {
    NSLog(@"%@", error);
   }
  } else {
   [body appendFormat:@"Content-Disposition:form-data; name=\"%@\"\r\n\r\n", param[@"name"]];
   [body appendFormat:@"%@", param[@"value"]];
  }
 }
 [body appendFormat:@"\r\n--%@--\r\n", boundary];
 NSData *postData = [body dataUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding];
 [request setHTTPBody:postData];
 
 [request setHTTPMethod:@"POST"];
 
 NSURLSession *session = [NSURLSession sharedSession];
 NSURLSessionDataTask *dataTask = [session dataTaskWithRequest:request
 completionHandler:^(NSData *data, NSURLResponse *response, NSError *error) {
  if (error) {
   NSLog(@"%@", error);
   dispatch_semaphore_signal(sema);
  } else {
   NSHTTPURLResponse *httpResponse = (NSHTTPURLResponse *) response;
   NSError *parseError = nil;
   NSDictionary *responseDictionary = [NSJSONSerialization JSONObjectWithData:data options:0 error:&parseError];
   NSLog(@"%@",responseDictionary);
   dispatch_semaphore_signal(sema);
  }
 }];
 [dataTask resume];
 dispatch_semaphore_wait(sema, DISPATCH_TIME_FOREVER);
    

 open Lwt
 open Cohttp
 open Cohttp_lwt_unix
 
 let parameters = [|
  [| ("name", "OrderId"); ("value", "") |];
  [| ("name", "NationalCardBackSideImage"); ("fileName", "/C:/Users/itsaaz/Desktop/b0cefff6-bebe-4149-b989-11d6b81cebbb.jfif") |]
 |];;
 let boundary = "----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW";;
 let postData = ref "";;
 
 for x = 0 to Array.length parameters - 1 do
  let (_, paramName) = parameters.(x).(0) in
  let (paramType, _) = parameters.(x).(1) in
  let accum = "--" ^ boundary ^ "\r\n" ^ "Content-Disposition: form-data; name=\"" ^ paramName ^ "\"" in
  if paramType = "value" then (
   let (_, paramValue) = parameters.(x).(1) in
   postData := if Array.length parameters.(x) == 3 then (
    let (_, contentType) = parameters.(x).(2) in
    !postData ^ accum ^ "\r\n" ^ "Content-Type: " ^ contentType ^ "\r\n\r\n" ^ paramValue ^ "\r\n"
   ) else (
    !postData ^ accum ^ "\r\n\r\n" ^ paramValue ^ "\r\n"
   );
  )
  else if paramType = "fileName" then (
   let (_, filepath) = parameters.(x).(1) in
   postData := !postData ^ accum ^ "; filename=\""^ filepath ^"\"\r\n";
   let ch = open_in filepath in
    let fileContent = really_input_string ch (in_channel_length ch) in
    close_in ch;
   postData := !postData ^ "Content-Type: {content-type header}\r\n\r\n"^ fileContent ^"\r\n";
  )
 done;;
 postData := !postData ^ "--" ^ boundary ^ "--"
 
 let reqBody = 
  let uri = Uri.of_string "https://api.itsaaz.ir/api/v1/NationalCardInfo/BackSide" in
  let headers = Header.init ()
   |> fun h -> Header.add h "accept" "application/json"
   |> fun h -> Header.add h "Authorization" "Bearer YOUR-TOKEN"
   |> fun h -> Header.add h "Content-Type" "multipart/form-data"
   |> fun h -> Header.add h "content-type" "multipart/form-data; boundary=----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW"
  in
  let body = Cohttp_lwt.Body.of_string !postData in
 
  Client.call ~headers ~body `POST uri >>= fun (_resp, body) ->
  body |> Cohttp_lwt.Body.to_string >|= fun body -> body
 
 let () =
  let respBody = Lwt_main.run reqBody in
  print_endline (respBody)
    

 <?php

 $curl = curl_init();
 
 curl_setopt_array($curl, array(
  CURLOPT_URL => 'https://api.itsaaz.ir/api/v1/NationalCardInfo/BackSide',
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
  CURLOPT_ENCODING => '',
  CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
  CURLOPT_TIMEOUT => 0,
  CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
  CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
  CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
  CURLOPT_POSTFIELDS => array('OrderId' => '','NationalCardBackSideImage'=> new CURLFILE('/C:/Users/itsaaz/Desktop/b0cefff6-bebe-4149-b989-11d6b81cebbb.jfif')),
  CURLOPT_HTTPHEADER => array(
   'accept: application/json',
   'Authorization: Bearer YOUR-TOKEN',
   'Content-Type: multipart/form-data'
  ),
 ));
 
 $response = curl_exec($curl);
 
 curl_close($curl);
 echo $response;
 
      

 <?php
 require_once 'HTTP/Request2.php';
 $request = new HTTP_Request2();
 $request->setUrl('https://api.itsaaz.ir/api/v1/NationalCardInfo/BackSide');
 $request->setMethod(HTTP_Request2::METHOD_POST);
 $request->setConfig(array(
  'follow_redirects' => TRUE
 ));
 $request->setHeader(array(
  'accept' => 'application/json',
  'Authorization' => 'Bearer YOUR-TOKEN',
  'Content-Type' => 'multipart/form-data'
 ));
 $request->addPostParameter(array(
  'OrderId' => ''
 ));
 $request->addUpload('NationalCardBackSideImage', '/C:/Users/itsaaz/Desktop/b0cefff6-bebe-4149-b989-11d6b81cebbb.jfif', 'b0cefff6-bebe-4149-b989-11d6b81cebbb.jfif', '<Content-type header>');
 try {
  $response = $request->send();
  if ($response->getStatus() == 200) {
   echo $response->getBody();
  }
  else {
   echo 'Unexpected HTTP status: ' . $response->getStatus() . ' ' .
   $response->getReasonPhrase();
  }
 }
 catch(HTTP_Request2_Exception $e) {
  echo 'Error: ' . $e->getMessage();
 }
      

 <?php
 $client = new http\Client;
 $request = new http\Client\Request;
 $request->setRequestUrl('https://api.itsaaz.ir/api/v1/NationalCardInfo/BackSide');
 $request->setRequestMethod('POST');
 $body = new http\Message\Body;
 $body->addForm(array(
  'OrderId' => ''
 ), array(
   array('name' => 'NationalCardBackSideImage', 'type' => '<Content-type header>', 'file' => '/C:/Users/itsaaz/Desktop/b0cefff6-bebe-4149-b989-11d6b81cebbb.jfif', 'data' => null)
 ));
 $request->setBody($body);
 $request->setOptions(array());
 $request->setHeaders(array(
  'accept' => 'application/json',
  'Authorization' => 'Bearer YOUR-TOKEN',
  'Content-Type' => 'multipart/form-data'
 ));
 $client->enqueue($request)->send();
 $response = $client->getResponse();
 echo $response->getBody();
 
 
      

 $headers = New-Object "System.Collections.Generic.Dictionary[[String],[String]]"
 $headers.Add("accept", "application/json")
 $headers.Add("Authorization", "Bearer YOUR-TOKEN")
 $headers.Add("Content-Type", "multipart/form-data")
 
 $multipartContent = [System.Net.Http.MultipartFormDataContent]::new()
 $stringHeader = [System.Net.Http.Headers.ContentDispositionHeaderValue]::new("form-data")
 $stringHeader.Name = "OrderId"
 $stringContent = [System.Net.Http.StringContent]::new("")
 $stringContent.Headers.ContentDisposition = $stringHeader
 $multipartContent.Add($stringContent)
 
 $multipartFile = '/C:/Users/itsaaz/Desktop/b0cefff6-bebe-4149-b989-11d6b81cebbb.jfif'
 $FileStream = [System.IO.FileStream]::new($multipartFile, [System.IO.FileMode]::Open)
 $fileHeader = [System.Net.Http.Headers.ContentDispositionHeaderValue]::new("form-data")
 $fileHeader.Name = "NationalCardBackSideImage"
 $fileHeader.FileName = "b0cefff6-bebe-4149-b989-11d6b81cebbb.jfif"
 $fileContent = [System.Net.Http.StreamContent]::new($FileStream)
 $fileContent.Headers.ContentDisposition = $fileHeader
 $multipartContent.Add($fileContent)
 
 $body = $multipartContent
 
 $response = Invoke-RestMethod 'https://api.itsaaz.ir/api/v1/NationalCardInfo/BackSide' -Method 'POST' -Headers $headers -Body $body
 $response | ConvertTo-Json
    

 import http.client
 import mimetypes
 from codecs import encode
 
 conn = http.client.HTTPSConnection("api.itsaaz.ir")
 dataList = []
 boundary = 'wL36Yn8afVp8Ag7AmP8qZ0SA4n1v9T'
 dataList.append(encode('--' + boundary))
 dataList.append(encode('Content-Disposition: form-data; name=OrderId;'))
 
 dataList.append(encode('Content-Type: {}'.format('text/plain')))
 dataList.append(encode(''))
 
 dataList.append(encode(""))
 dataList.append(encode('--' + boundary))
 dataList.append(encode('Content-Disposition: form-data; name=NationalCardBackSideImage; filename={0}'.format('b0cefff6-bebe-4149-b989-11d6b81cebbb.jfif')))
 
 fileType = mimetypes.guess_type('/C:/Users/itsaaz/Desktop/b0cefff6-bebe-4149-b989-11d6b81cebbb.jfif')[0] or 'application/octet-stream'
 dataList.append(encode('Content-Type: {}'.format(fileType)))
 dataList.append(encode(''))
 
 with open('/C:/Users/itsaaz/Desktop/b0cefff6-bebe-4149-b989-11d6b81cebbb.jfif', 'rb') as f:
  dataList.append(f.read())
 dataList.append(encode('--'+boundary+'--'))
 dataList.append(encode(''))
 body = b'\r\n'.join(dataList)
 payload = body
 headers = {
  'accept': 'application/json',
  'Authorization': 'Bearer YOUR-TOKEN',
  'Content-Type': 'multipart/form-data',
  'Content-type': 'multipart/form-data; boundary={}'.format(boundary)
 }
 conn.request("POST", "/api/v1/NationalCardInfo/BackSide", payload, headers)
 res = conn.getresponse()
 data = res.read()
 print(data.decode("utf-8"))
      

 import requests

 url = "https://api.itsaaz.ir/api/v1/NationalCardInfo/BackSide"
 
 payload={'OrderId': ''}
 files=[
  ('NationalCardBackSideImage',('b0cefff6-bebe-4149-b989-11d6b81cebbb.jfif',open('/C:/Users/itsaaz/Desktop/b0cefff6-bebe-4149-b989-11d6b81cebbb.jfif','rb'),'application/octet-stream'))
 ]
 headers = {
  'accept': 'application/json',
  'Authorization': 'Bearer YOUR-TOKEN',
  'Content-Type': 'multipart/form-data'
 }
 
 response = requests.request("POST", url, headers=headers, data=payload, files=files)
 
 print(response.text)
 
 
      

 require "uri"
 require "net/http"
 
 url = URI("https://api.itsaaz.ir/api/v1/NationalCardInfo/BackSide")
 
 https = Net::HTTP.new(url.host, url.port)
 https.use_ssl = true
 
 request = Net::HTTP::Post.new(url)
 request["accept"] = "application/json"
 request["Authorization"] = "Bearer YOUR-TOKEN"
 request["Content-Type"] = "multipart/form-data"
 form_data = [['OrderId', ''],['NationalCardBackSideImage', File.open('/C:/Users/itsaaz/Desktop/b0cefff6-bebe-4149-b989-11d6b81cebbb.jfif')]]
 request.set_form form_data, 'multipart/form-data'
 response = https.request(request)
 puts response.read_body
 
    

 http --ignore-stdin --form --follow --timeout 3600 POST 'https://api.itsaaz.ir/api/v1/NationalCardInfo/BackSide' \
 'OrderId'= \
 'NationalCardBackSideImage'@/C:/Users/itsaaz/Desktop/b0cefff6-bebe-4149-b989-11d6b81cebbb.jfif \
 accept:'application/json' \
 Authorization:'Bearer YOUR-TOKEN' \
 Content-Type:'multipart/form-data'
      

 # wget doesn't support file upload via form data, use curl -F \
 wget --no-check-certificate --quiet \
  --method POST \
  --timeout=0 \
  --header 'accept: application/json' \
  --header 'Authorization: Bearer YOUR-TOKEN' \
  --header 'Content-Type: multipart/form-data' \
  --body-data 'OrderId=' \
   'https://api.itsaaz.ir/api/v1/NationalCardInfo/BackSide'
      

 import Foundation
 #if canImport(FoundationNetworking)
 import FoundationNetworking
 #endif
 
 var semaphore = DispatchSemaphore (value: 0)
 
 let parameters = [
  [
   "key": "OrderId",
   "value": "",
   "type": "text"
  ],
  [
   "key": "NationalCardBackSideImage",
   "src": "/C:/Users/itsaaz/Desktop/b0cefff6-bebe-4149-b989-11d6b81cebbb.jfif",
   "type": "file"
  ]] as [[String : Any]]
 
 let boundary = "Boundary-\(UUID().uuidString)"
 var body = ""
 var error: Error? = nil
 for param in parameters {
  if param["disabled"] == nil {
   let paramName = param["key"]!
   body += "--\(boundary)\r\n"
   body += "Content-Disposition:form-data; name=\"\(paramName)\""
   if param["contentType"] != nil {
    body += "\r\nContent-Type: \(param["contentType"] as! String)"
   }
   let paramType = param["type"] as! String
   if paramType == "text" {
    let paramValue = param["value"] as! String
    body += "\r\n\r\n\(paramValue)\r\n"
   } else {
    let paramSrc = param["src"] as! String
    let fileData = try NSData(contentsOfFile:paramSrc, options:[]) as Data
    let fileContent = String(data: fileData, encoding: .utf8)!
    body += "; filename=\"\(paramSrc)\"\r\n"
     + "Content-Type: \"content-type header\"\r\n\r\n\(fileContent)\r\n"
   }
  }
 }
 body += "--\(boundary)--\r\n";
 let postData = body.data(using: .utf8)
 
 var request = URLRequest(url: URL(string: "https://api.itsaaz.ir/api/v1/NationalCardInfo/BackSide")!,timeoutInterval: Double.infinity)
 request.addValue("application/json", forHTTPHeaderField: "accept")
 request.addValue("Bearer YOUR-TOKEN", forHTTPHeaderField: "Authorization")
 request.addValue("multipart/form-data", forHTTPHeaderField: "Content-Type")
 request.addValue("multipart/form-data; boundary=\(boundary)", forHTTPHeaderField: "Content-Type")
 
 request.httpMethod = "POST"
 request.httpBody = postData
 
 let task = URLSession.shared.dataTask(with: request) { data, response, error in 
  guard let data = data else {
   print(String(describing: error))
   semaphore.signal()
   return
  }
  print(String(data: data, encoding: .utf8)!)
  semaphore.signal()
 }
 
 task.resume()
 semaphore.wait()
 
    


سرویس های تبدیل صوت به متن

سرویس تبدیل صوت فارسی به متن فارسی:۱-متد فراخوانی سرویس POST می باشد.
2- پس از فراخوانی سرویس، اطلاعات کاربر مطابق آنچه در جدول پارامتر های خروجی نمایش داده شده است، ارسال می شود.

https://api.itsaaz.ir/ai/ConvertPersianSpeechToText
خروجی دریافتی

{
 "data": {
  "text": "متن خروجی"
 },
 "meta": null,
 "error": null
}
پارامترهای ورودی

ردیف پارامتر ورودی نوع ورودی توضیحات
1 AudioFile File فایل صوتی

پارامترهای خروجی

ردیف پارامتر ورودی نوع ورودی توضیحات
1 text string متن خروجی

سرویس تبدیل صوت انگلیسی به متن انگلیسی:


۱-متد فراخوانی سرویس POST می باشد.
2- پس از فراخوانی سرویس، اطلاعات کاربر مطابق آنچه در جدول پارامتر های خروجی نمایش داده شده است، ارسال می شود.

https://api.itsaaz.ir/ai/convertenglishspeechtotext
خروجی دریافتی

{
 "data": {
  "text": "متن خروجی"
 },
 "meta": null,
 "error": null
}

پارامترهای ورودی

ردیف پارامتر ورودی نوع ورودی توضیحات
1 AudioFile File فایل صوتی

پارامترهای خروجی

ردیف پارامتر خروجی نوع خروجی توضیحات
1 text string متن خروجی

سرویس تبدیل فایل PDF به متن:


۱-متد فراخوانی سرویس POST می باشد.
2- پس از فراخوانی سرویس، اطلاعات کاربر مطابق آنچه در جدول پارامتر های خروجی نمایش داده شده است، ارسال می شود.
3-در این سرویس با استفاده از سیستم پردازش تصویر دیتای کاربر از روی عکس کارت ملی دریافت می شود:

https://api.itsaazp.ir/ai/convertpdftotext
خروجی دریافتی

{
 "data": {
  "text": "متن خروجی"
 },
 "meta": null,
 "error": null
}

پارامترهای ورودی

ردیف پارامتر ورودی نوع ورودی توضیحات
1 Pdf file File فایل PDF

پارامترهای خروجی

ردیف پارامتر خروجی نوع خروجی توضیحات
1 text string متن خروجی