درگاه احراز هویت آنلاین

مشاهده سرویس ها

سرویس های هوش مصنوعی

مشاهده سرویس ها

سرویس های استعلامی

مشاهده سرویس ها

سرویس های احراز هویت

مشاهده سرویس ها

صدور امضا دیجیتال

مشاهده سرویس ها

استعلام اطلاعات شرکت

مشاهده سرویس ها

سرویس نئوبانک

مشاهده سرویس ها

سجام آنلاین

بزودی

شارژ و بسته اینترنتی

بزودی

کارگر و کارفرما

بزودی

قوه قضائیه هوشمند

بزودی

جدول پکیج های احراز هویتابتدا از لیست زیر پکیج موردنظر خود را انتخاب نمایید سپس کد پکیج موردنظر را در ورودی توکن وارد نمایید.
ردیف نام پکیج کدپکیج گام های پکیج
1 Package1 7161 سرویس شاهکار و ثبت احوال
2 Package2 1916 سرویس شاهکار و ثبت احوال ، سرویس بازخوانی کارت ملی(OCR)
3 Package3 5433 سرویس شاهکار و ثبت احوال ، سرویس بازخوانی کارت ملی(OCR) ، سرویس امضای دیجیتال
4 Package4 9314 سرویس شاهکار و ثبت احوال ، سرویس بازخوانی کارت ملی(OCR) ، سرویس امضای دیجیتال ، دریافت تصویر شناسنامه فرد
5 Package5 3282 سرویس شاهکار و ثبت احوال ، سرویس بازخوانی کارت ملی(OCR) ، سرویس امضای دیجیتال ، دریافت تصویر شناسنامه فرد ، دریافت سریال کارت ملی فرد
6 Package6 1087 سرویس شاهکار و ثبت احوال ، سرویس بازخوانی کارت ملی(OCR) ، سرویس امضای دیجیتال ، دریافت تصویر شناسنامه فرد ، دریافت سریال کارت ملی فرد ، پردازش تصویر و ویدیو
7 Package7 7979 سرویس شاهکار و ثبت احوال ، سرویس بازخوانی کارت ملی(OCR) ، دریافت سریال کارت ملی فرد ، پردازش تصویر و ویدیو
8 Package8 2756 سرویس شاهکار و ثبت احوال ، دریافت سریال کارت ملی فرد ، پردازش تصویر و ویدیو
9 Package9 6359 سرویس امضای دیجیتال

درگاه احرازهویت

دریافت لینک درگاه احراز هویت :برای فراخوانی این سرویس مراحل زیر را طی کنید:
۱-متد فراخوانی سرویس POST می باشد.
2-در این سرویس شما می توانید لینک درگاه احراز هویت و orderid را دریافت نمایید و پروسه احراز را آغاز نمایید.


 https://api.itsaaz.ir/EKyc/AuthorizedWeb
    

 Post
    

 accept: text/plain
 Content-Type: application/json-patch+json
    

 {
  "username": "test",
  "password": "t_86574213@T",
  "clientId": "ekyc",
  "clientSecret": "f63026a9-912d-8978-ac80-4ae5d63db1ac",
  "returnUrl": "string",
  "packageCode": "9654",
  "formConfigCode": "",
  "mobile": "",
  "nationalCode": "",
  "birthDate": "",
  "shahkarInquiry": true,
  "civilRegInquiry": true
 }
    

 {
  "data": {
   "redirectUrl": "لینک",
   "orderId": "شماره درخواست"
  },
  "meta": null,
  "error": null
 }
    

پارامترهای ورودی

ردیف پارامتر ورودی نوع ورودی توضیحات
1 username* String نام کاربری
2 password* String رمز عبور
3 clientId* String آیدی مشتری
4 clientSecret* String شناسه مشتری
5 returnUrl* String لینک بازگشت به صفحه
6 NationalCode String کدملی فرد
7 mobile* String شماره موبایل فرد
8 BirthDate String تاریخ تولد (شمسی04/05/1400)
9 packageCode* String کد پکیج موردنظر
10 shahkarInquiry bool تطبیق شماره موبایل و کدملی فرد
11 civilRegInquiry bool دریافت اطلاعات ثبت احوال فرد

نمونه کد


 var client = new RestClient("https://api-ekyc-sandbox.itsaaz.ir/api/v1/EKyc/AuthorizedWeb");
 client.Timeout = -1;
 var request = new RestRequest(Method.POST);
 request.AddHeader("accept", "text/plain");
 request.AddHeader("Content-Type", "application/json-patch+json");
 var body = @"{""username"":"""",""password"":""@P"",""clientId"":"""",""clientSecret"":""d36f2d7a-280e-4427-5daf-481b51703142"",""returnUrl"":""https://google.com/"",""eKycWebType"":4,""mobile"":"""",""nationalCode"":"""",""birthDate"":""56655665""}";
 request.AddParameter("application/json-patch+json", body, ParameterType.RequestBody);
 IRestResponse response = client.Execute(request);
 Console.WriteLine(response.Content);
    

 curl --location --request POST 'https://api-ekyc-sandbox.itsaaz.ir/api/v1/EKyc/AuthorizedWeb' \
 --header 'accept: text/plain' \
 --header 'Content-Type: application/json-patch+json' \
 --data-raw '{"username":"","password":"@P","clientId":"","clientSecret":"d36f2d7a-280e-4427-5daf-481b51703142","returnUrl":"https://google.com/","eKycWebType":4,"mobile":"","nationalCode":"","birthDate":"56655665"}'
    

 var headers = {
  'accept': 'text/plain',
  'Content-Type': 'application/json-patch+json'
 };
 var request = http.Request('POST', Uri.parse('https://api-ekyc-sandbox.itsaaz.ir/api/v1/EKyc/AuthorizedWeb'));
 request.body = json.encode({
  "username": "",
  "password": "@P",
  "clientId": "",
  "clientSecret": "d36f2d7a-280e-4427-5daf-481b51703142",
  "returnUrl": "https://google.com/",
  "eKycWebType": 4,
  "mobile": "",
  "nationalCode": "",
  "birthDate": "56655665"
 });
 request.headers.addAll(headers);
 
 http.StreamedResponse response = await request.send();
 
 if (response.statusCode == 200) {
  print(await response.stream.bytesToString());
 }
 else {
  print(response.reasonPhrase);
 }
 
    

 package main

 import (
  "fmt"
  "strings"
  "net/http"
  "io/ioutil"
 )
 
 func main() {
 
  url := "https://api-ekyc-sandbox.itsaaz.ir/api/v1/EKyc/AuthorizedWeb"
  method := "POST"
 
  payload := strings.NewReader(`{"username":"","password":"@P","clientId":"","clientSecret":"d36f2d7a-280e-4427-5daf-481b51703142","returnUrl":"https://google.com/","eKycWebType":4,"mobile":"","nationalCode":"","birthDate":"56655665"}`)
 
  client := &http.Client {
  }
  req, err := http.NewRequest(method, url, payload)
 
  if err != nil {
   fmt.Println(err)
   return
  }
  req.Header.Add("accept", "text/plain")
  req.Header.Add("Content-Type", "application/json-patch+json")
 
  res, err := client.Do(req)
  if err != nil {
   fmt.Println(err)
   return
  }
  defer res.Body.Close()
 
  body, err := ioutil.ReadAll(res.Body)
  if err != nil {
   fmt.Println(err)
   return
  }
  fmt.Println(string(body))
 }
    

 POST /api/v1/EKyc/AuthorizedWeb HTTP/1.1
 Host: api-ekyc-sandbox.itsaaz.ir
 accept: text/plain
 Content-Type: application/json-patch+json
 Content-Length: 202
 
 {"username":"","password":"@P","clientId":"","clientSecret":"d36f2d7a-280e-4427-5daf-481b51703142","returnUrl":"https://google.com/","eKycWebType":4,"mobile":"","nationalCode":"","birthDate":"56655665"}
    

  OkHttpClient client = new OkHttpClient().newBuilder()
  .build();
 MediaType mediaType = MediaType.parse("application/json-patch+json");
 RequestBody body = RequestBody.create(mediaType, "{\"username\":\"\",\"password\":\"@P\",\"clientId\":\"\",\"clientSecret\":\"d36f2d7a-280e-4427-5daf-481b51703142\",\"returnUrl\":\"https://google.com/\",\"eKycWebType\":4,\"mobile\":\"\",\"nationalCode\":\"\",\"birthDate\":\"56655665\"}");
 Request request = new Request.Builder()
  .url("https://api-ekyc-sandbox.itsaaz.ir/api/v1/EKyc/AuthorizedWeb")
  .method("POST", body)
  .addHeader("accept", "text/plain")
  .addHeader("Content-Type", "application/json-patch+json")
  .build();
 Response response = client.newCall(request).execute();
      

 Unirest.setTimeouts(0, 0);
 HttpResponse<String> response = Unirest.post("https://api-ekyc-sandbox.itsaaz.ir/api/v1/EKyc/AuthorizedWeb")
  .header("accept", "text/plain")
  .header("Content-Type", "application/json-patch+json")
  .body("{\"username\":\"\",\"password\":\"@P\",\"clientId\":\"\",\"clientSecret\":\"d36f2d7a-280e-4427-5daf-481b51703142\",\"returnUrl\":\"https://google.com/\",\"eKycWebType\":4,\"mobile\":\"\",\"nationalCode\":\"\",\"birthDate\":\"56655665\"}")
  .asString();
 
 
      

 var myHeaders = new Headers();
 myHeaders.append("accept", "text/plain");
 myHeaders.append("Content-Type", "application/json-patch+json");
 
 var raw = JSON.stringify({
  "username": "",
  "password": "@P",
  "clientId": "",
  "clientSecret": "d36f2d7a-280e-4427-5daf-481b51703142",
  "returnUrl": "https://google.com/",
  "eKycWebType": 4,
  "mobile": "",
  "nationalCode": "",
  "birthDate": "56655665"
 });
 
 var requestOptions = {
  method: 'POST',
  headers: myHeaders,
  body: raw,
  redirect: 'follow'
 };
 
 fetch("https://api-ekyc-sandbox.itsaaz.ir/api/v1/EKyc/AuthorizedWeb", requestOptions)
  .then(response => response.text())
  .then(result => console.log(result))
  .catch(error => console.log('error', error));
      

 var settings = {
  "url": "https://api-ekyc-sandbox.itsaaz.ir/api/v1/EKyc/AuthorizedWeb",
  "method": "POST",
  "timeout": 0,
  "headers": {
   "accept": "text/plain",
   "Content-Type": "application/json-patch+json"
  },
  "data": JSON.stringify({
   "username": "",
   "password": "@P",
   "clientId": "",
   "clientSecret": "d36f2d7a-280e-4427-5daf-481b51703142",
   "returnUrl": "https://google.com/",
   "eKycWebType": 4,
   "mobile": "",
   "nationalCode": "",
   "birthDate": "56655665"
  }),
 };
 
 $.ajax(settings).done(function (response) {
  console.log(response);
 });
      

 var data = JSON.stringify({
  "username": "",
  "password": "@P",
  "clientId": "",
  "clientSecret": "d36f2d7a-280e-4427-5daf-481b51703142",
  "returnUrl": "https://google.com/",
  "eKycWebType": 4,
  "mobile": "",
  "nationalCode": "",
  "birthDate": "56655665"
 });
 
 var xhr = new XMLHttpRequest();
 xhr.withCredentials = true;
 
 xhr.addEventListener("readystatechange", function() {
  if(this.readyState === 4) {
   console.log(this.responseText);
  }
 });
 
 xhr.open("POST", "https://api-ekyc-sandbox.itsaaz.ir/api/v1/EKyc/AuthorizedWeb");
 xhr.setRequestHeader("accept", "text/plain");
 xhr.setRequestHeader("Content-Type", "application/json-patch+json");
 
 xhr.send(data);
      

 CURL *curl;
 CURLcode res;
 curl = curl_easy_init();
 if(curl) {
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "POST");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_URL, "https://api-ekyc-sandbox.itsaaz.ir/api/v1/EKyc/AuthorizedWeb");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1L);
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_DEFAULT_PROTOCOL, "https");
  struct curl_slist *headers = NULL;
  headers = curl_slist_append(headers, "accept: text/plain");
  headers = curl_slist_append(headers, "Content-Type: application/json-patch+json");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_HTTPHEADER, headers);
  const char *data = "{\"username\":\"\",\"password\":\"@P\",\"clientId\":\"\",\"clientSecret\":\"d36f2d7a-280e-4427-5daf-481b51703142\",\"returnUrl\":\"https://google.com/\",\"eKycWebType\":4,\"mobile\":\"\",\"nationalCode\":\"\",\"birthDate\":\"56655665\"}";
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_POSTFIELDS, data);
  res = curl_easy_perform(curl);
 }
 curl_easy_cleanup(curl);
 
    

 var axios = require('axios');
 var data = JSON.stringify({
  "username": "",
  "password": "@P",
  "clientId": "",
  "clientSecret": "d36f2d7a-280e-4427-5daf-481b51703142",
  "returnUrl": "https://google.com/",
  "eKycWebType": 4,
  "mobile": "",
  "nationalCode": "",
  "birthDate": "56655665"
 });
 
 var config = {
  method: 'post',
  url: 'https://api-ekyc-sandbox.itsaaz.ir/api/v1/EKyc/AuthorizedWeb',
  headers: { 
   'accept': 'text/plain', 
   'Content-Type': 'application/json-patch+json'
  },
  data : data
 };
 
 axios(config)
 .then(function (response) {
  console.log(JSON.stringify(response.data));
 })
 .catch(function (error) {
  console.log(error);
 });
 
      

 var https = require('follow-redirects').https;
 var fs = require('fs');
 
 var options = {
  'method': 'POST',
  'hostname': 'api-ekyc-sandbox.itsaaz.ir',
  'path': '/api/v1/EKyc/AuthorizedWeb',
  'headers': {
   'accept': 'text/plain',
   'Content-Type': 'application/json-patch+json'
  },
  'maxRedirects': 20
 };
 
 var req = https.request(options, function (res) {
  var chunks = [];
 
  res.on("data", function (chunk) {
   chunks.push(chunk);
  });
 
  res.on("end", function (chunk) {
   var body = Buffer.concat(chunks);
   console.log(body.toString());
  });
 
  res.on("error", function (error) {
   console.error(error);
  });
 });
 
 var postData = JSON.stringify({
  "username": "",
  "password": "@P",
  "clientId": "",
  "clientSecret": "d36f2d7a-280e-4427-5daf-481b51703142",
  "returnUrl": "https://google.com/",
  "eKycWebType": 4,
  "mobile": "",
  "nationalCode": "",
  "birthDate": "56655665"
 });
 
 req.write(postData);
 
 req.end();
      

 var request = require('request');
 var options = {
  'method': 'POST',
  'url': 'https://api-ekyc-sandbox.itsaaz.ir/api/v1/EKyc/AuthorizedWeb',
  'headers': {
   'accept': 'text/plain',
   'Content-Type': 'application/json-patch+json'
  },
  body: JSON.stringify({
   "username": "",
   "password": "@P",
   "clientId": "",
   "clientSecret": "d36f2d7a-280e-4427-5daf-481b51703142",
   "returnUrl": "https://google.com/",
   "eKycWebType": 4,
   "mobile": "",
   "nationalCode": "",
   "birthDate": "56655665"
  })
 
 };
 request(options, function (error, response) {
  if (error) throw new Error(error);
  console.log(response.body);
 });
 
 
      

 var unirest = require('unirest');
 var req = unirest('POST', 'https://api-ekyc-sandbox.itsaaz.ir/api/v1/EKyc/AuthorizedWeb')
  .headers({
   'accept': 'text/plain',
   'Content-Type': 'application/json-patch+json'
  })
  .send(JSON.stringify({
   "username": "",
   "password": "@P",
   "clientId": "",
   "clientSecret": "d36f2d7a-280e-4427-5daf-481b51703142",
   "returnUrl": "https://google.com/",
   "eKycWebType": 4,
   "mobile": "",
   "nationalCode": "",
   "birthDate": "56655665"
  }))
  .end(function (res) { 
   if (res.error) throw new Error(res.error); 
   console.log(res.raw_body);
  });
 
      

 #import <Foundation/Foundation.h>

 dispatch_semaphore_t sema = dispatch_semaphore_create(0);
 
 NSMutableURLRequest *request = [NSMutableURLRequest requestWithURL:[NSURL URLWithString:@"https://api-ekyc-sandbox.itsaaz.ir/api/v1/EKyc/AuthorizedWeb"]
  cachePolicy:NSURLRequestUseProtocolCachePolicy
  timeoutInterval:10.0];
 NSDictionary *headers = @{
  @"accept": @"text/plain",
  @"Content-Type": @"application/json-patch+json"
 };
 
 [request setAllHTTPHeaderFields:headers];
 NSData *postData = [[NSData alloc] initWithData:[@"{\"username\":\"\",\"password\":\"@P\",\"clientId\":\"\",\"clientSecret\":\"d36f2d7a-280e-4427-5daf-481b51703142\",\"returnUrl\":\"https://google.com/\",\"eKycWebType\":4,\"mobile\":\"\",\"nationalCode\":\"\",\"birthDate\":\"56655665\"}" dataUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]];
 [request setHTTPBody:postData];
 
 [request setHTTPMethod:@"POST"];
 
 NSURLSession *session = [NSURLSession sharedSession];
 NSURLSessionDataTask *dataTask = [session dataTaskWithRequest:request
 completionHandler:^(NSData *data, NSURLResponse *response, NSError *error) {
  if (error) {
   NSLog(@"%@", error);
   dispatch_semaphore_signal(sema);
  } else {
   NSHTTPURLResponse *httpResponse = (NSHTTPURLResponse *) response;
   NSError *parseError = nil;
   NSDictionary *responseDictionary = [NSJSONSerialization JSONObjectWithData:data options:0 error:&parseError];
   NSLog(@"%@",responseDictionary);
   dispatch_semaphore_signal(sema);
  }
 }];
 [dataTask resume];
 dispatch_semaphore_wait(sema, DISPATCH_TIME_FOREVER);   
    

 open Lwt
 open Cohttp
 open Cohttp_lwt_unix
 
 let postData = ref "{\"username\":\"\",\"password\":\"@P\",\"clientId\":\"\",\"clientSecret\":\"d36f2d7a-280e-4427-5daf-481b51703142\",\"returnUrl\":\"https://google.com/\",\"eKycWebType\":4,\"mobile\":\"\",\"nationalCode\":\"\",\"birthDate\":\"56655665\"}";;
 
 let reqBody = 
  let uri = Uri.of_string "https://api-ekyc-sandbox.itsaaz.ir/api/v1/EKyc/AuthorizedWeb" in
  let headers = Header.init ()
   |> fun h -> Header.add h "accept" "text/plain"
   |> fun h -> Header.add h "Content-Type" "application/json-patch+json"
  in
  let body = Cohttp_lwt.Body.of_string !postData in
 
  Client.call ~headers ~body `POST uri >>= fun (_resp, body) ->
  body |> Cohttp_lwt.Body.to_string >|= fun body -> body
 
 let () =
  let respBody = Lwt_main.run reqBody in
  print_endline (respBody)
    

 <?php

 $curl = curl_init();
 
 curl_setopt_array($curl, array(
  CURLOPT_URL => 'https://api-ekyc-sandbox.itsaaz.ir/api/v1/EKyc/AuthorizedWeb',
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
  CURLOPT_ENCODING => '',
  CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
  CURLOPT_TIMEOUT => 0,
  CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
  CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
  CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
  CURLOPT_POSTFIELDS =>'{"username":"","password":"@P","clientId":"","clientSecret":"d36f2d7a-280e-4427-5daf-481b51703142","returnUrl":"https://google.com/","eKycWebType":4,"mobile":"","nationalCode":"","birthDate":"56655665"}',
  CURLOPT_HTTPHEADER => array(
   'accept: text/plain',
   'Content-Type: application/json-patch+json'
  ),
 ));
 
 $response = curl_exec($curl);
 
 curl_close($curl);
 echo $response;
 
      

 <?php
 require_once 'HTTP/Request2.php';
 $request = new HTTP_Request2();
 $request->setUrl('https://api-ekyc-sandbox.itsaaz.ir/api/v1/EKyc/AuthorizedWeb');
 $request->setMethod(HTTP_Request2::METHOD_POST);
 $request->setConfig(array(
  'follow_redirects' => TRUE
 ));
 $request->setHeader(array(
  'accept' => 'text/plain',
  'Content-Type' => 'application/json-patch+json'
 ));
 $request->setBody('{"username":"","password":"@P","clientId":"","clientSecret":"d36f2d7a-280e-4427-5daf-481b51703142","returnUrl":"https://google.com/","eKycWebType":4,"mobile":"","nationalCode":"","birthDate":"56655665"}');
 try {
  $response = $request->send();
  if ($response->getStatus() == 200) {
   echo $response->getBody();
  }
  else {
   echo 'Unexpected HTTP status: ' . $response->getStatus() . ' ' .
   $response->getReasonPhrase();
  }
 }
 catch(HTTP_Request2_Exception $e) {
  echo 'Error: ' . $e->getMessage();
 }
      

 <?php
 $client = new http\Client;
 $request = new http\Client\Request;
 $request->setRequestUrl('https://api-ekyc-sandbox.itsaaz.ir/api/v1/EKyc/AuthorizedWeb');
 $request->setRequestMethod('POST');
 $body = new http\Message\Body;
 $body->append('{"username":"","password":"@P","clientId":"","clientSecret":"d36f2d7a-280e-4427-5daf-481b51703142","returnUrl":"https://google.com/","eKycWebType":4,"mobile":"","nationalCode":"","birthDate":"56655665"}');
 $request->setBody($body);
 $request->setOptions(array());
 $request->setHeaders(array(
  'accept' => 'text/plain',
  'Content-Type' => 'application/json-patch+json'
 ));
 $client->enqueue($request)->send();
 $response = $client->getResponse();
 echo $response->getBody();
 
      

 $headers = New-Object "System.Collections.Generic.Dictionary[[String],[String]]"
 $headers.Add("accept", "text/plain")
 $headers.Add("Content-Type", "application/json-patch+json")
 
 $body = "{`"username`":`"`",`"password`":`"@P`",`"clientId`":`"`",`"clientSecret`":`"d36f2d7a-280e-4427-5daf-481b51703142`",`"returnUrl`":`"https://google.com/`",`"eKycWebType`":4,`"mobile`":`"`",`"nationalCode`":`"`",`"birthDate`":`"56655665`"}"
 
 $response = Invoke-RestMethod 'https://api-ekyc-sandbox.itsaaz.ir/api/v1/EKyc/AuthorizedWeb' -Method 'POST' -Headers $headers -Body $body
 $response | ConvertTo-Json
    

 import http.client
 import json
 
 conn = http.client.HTTPSConnection("api-ekyc-sandbox.itsaaz.ir")
 payload = json.dumps({
  "username": "",
  "password": "@P",
  "clientId": "",
  "clientSecret": "d36f2d7a-280e-4427-5daf-481b51703142",
  "returnUrl": "https://google.com/",
  "eKycWebType": 4,
  "mobile": "",
  "nationalCode": "",
  "birthDate": "56655665"
 })
 headers = {
  'accept': 'text/plain',
  'Content-Type': 'application/json-patch+json'
 }
 conn.request("POST", "/api/v1/EKyc/AuthorizedWeb", payload, headers)
 res = conn.getresponse()
 data = res.read()
 print(data.decode("utf-8"))
      

 import requests
 import json
 
 url = "https://api-ekyc-sandbox.itsaaz.ir/api/v1/EKyc/AuthorizedWeb"
 
 payload = json.dumps({
  "username": "",
  "password": "@P",
  "clientId": "",
  "clientSecret": "d36f2d7a-280e-4427-5daf-481b51703142",
  "returnUrl": "https://google.com/",
  "eKycWebType": 4,
  "mobile": "",
  "nationalCode": "",
  "birthDate": "56655665"
 })
 headers = {
  'accept': 'text/plain',
  'Content-Type': 'application/json-patch+json'
 }
 
 response = requests.request("POST", url, headers=headers, data=payload)
 
 print(response.text)
 
      

 require "uri"
 require "json"
 require "net/http"
 
 url = URI("https://api-ekyc-sandbox.itsaaz.ir/api/v1/EKyc/AuthorizedWeb")
 
 https = Net::HTTP.new(url.host, url.port)
 https.use_ssl = true
 
 request = Net::HTTP::Post.new(url)
 request["accept"] = "text/plain"
 request["Content-Type"] = "application/json-patch+json"
 request.body = JSON.dump({
  "username": "",
  "password": "@P",
  "clientId": "",
  "clientSecret": "d36f2d7a-280e-4427-5daf-481b51703142",
  "returnUrl": "https://google.com/",
  "eKycWebType": 4,
  "mobile": "",
  "nationalCode": "",
  "birthDate": "56655665"
 })
 
 response = https.request(request)
 puts response.read_body
   
    

 printf '{"username":"","password":"@P","clientId":"","clientSecret":"d36f2d7a-280e-4427-5daf-481b51703142","returnUrl":"https://google.com/","eKycWebType":4,"mobile":"","nationalCode":"","birthDate":"56655665"}'| http --follow --timeout 3600 POST 'https://api-ekyc-sandbox.itsaaz.ir/api/v1/EKyc/AuthorizedWeb' \
 accept:'text/plain' \
 Content-Type:'application/json-patch+json'
      

 wget --no-check-certificate --quiet \
 --method POST \
 --timeout=0 \
 --header 'accept: text/plain' \
 --header 'Content-Type: application/json-patch+json' \
 --body-data '{"username":"","password":"@P","clientId":"","clientSecret":"d36f2d7a-280e-4427-5daf-481b51703142","returnUrl":"https://google.com/","eKycWebType":4,"mobile":"","nationalCode":"","birthDate":"56655665"}' \
  'https://api-ekyc-sandbox.itsaaz.ir/api/v1/EKyc/AuthorizedWeb'
      

 import Foundation
 #if canImport(FoundationNetworking)
 import FoundationNetworking
 #endif
 
 var semaphore = DispatchSemaphore (value: 0)
 
 let parameters = "{\"username\":\"\",\"password\":\"@P\",\"clientId\":\"\",\"clientSecret\":\"d36f2d7a-280e-4427-5daf-481b51703142\",\"returnUrl\":\"https://google.com/\",\"eKycWebType\":4,\"mobile\":\"\",\"nationalCode\":\"\",\"birthDate\":\"56655665\"}"
 let postData = parameters.data(using: .utf8)
 
 var request = URLRequest(url: URL(string: "https://api-ekyc-sandbox.itsaaz.ir/api/v1/EKyc/AuthorizedWeb")!,timeoutInterval: Double.infinity)
 request.addValue("text/plain", forHTTPHeaderField: "accept")
 request.addValue("application/json-patch+json", forHTTPHeaderField: "Content-Type")
 
 request.httpMethod = "POST"
 request.httpBody = postData
 
 let task = URLSession.shared.dataTask(with: request) { data, response, error in 
  guard let data = data else {
   print(String(describing: error))
   semaphore.signal()
   return
  }
  print(String(data: data, encoding: .utf8)!)
  semaphore.signal()
 }
 
 task.resume()
 semaphore.wait()
 
    


سرویس دریافت پروفایل کاربر:برای فراخوانی این سرویس مراحل زیر را طی کنید:
۱-متد فراخوانی سرویس POST می باشد.
2-در این سرویس شما می توانید اطلاعات پروفایل کابر را توسط orderid دریافت نمایید.


 https://api.itsaaz.ir/ekyc/personprofile
    

 Post
    

 ClientId: yekpay
 Authorization: Basic YOUR-TOKEN
 Content-Type: application/json
    

 {
  "orderId": "7857c653-9632-48d6-aa92-b74a7f281a1d"
 }
    

 {
  "data": {
   "orderId": "شماره درخواست",
   "status": "وضعیت",
   "firstName": "نام",
   "lastName": "نام خانوادگی",
   "birthDate": "تاریخ تولد",
   "fatherName": "نام پدر",
   "nationalCode": "کدملی",
   "mobile": "شماره همراه",
   "serialNationalCard": "شماره کارت ملی",
   "nationalCardExpirationDate": "تاریخ انقضای کارت ملی",
   "nationalCardFrontImage": "عکس روی کارت ملی",
   "nationalCardBackImage": "عکس پشت کارت ملی",
   "ncPersonPhoto": "عکس ثبت احوالی فرد",
   "signature": "امضا",
   "gender": "جنسیت",
   "identityId": شماره شناسایی,
   "isDead": در قید حیات نیست,
   "certifFirstPageImage": "عکس صفحه اول شناسنامه",
   "certifSecondPageImage": "عکس صفحه دوم شناسنامه",
   "personSelfPhoto": " عکس شخص"
  },
  "meta": null,
  "error": null
 }
    

پارامترهای ورودی

ردیف پارامتر ورودی نوع ورودی توضیحات
1 orderId String شماره درخواست

نمونه کد


 var client = new RestClient("https://api.itsaaz.ir/ekyc/personprofile");
 client.Timeout = -1;
 var request = new RestRequest(Method.POST);
 request.AddHeader("ClientId", "yekpay");
 request.AddHeader("Authorization", "Basic YOUR-TOKEN");
 request.AddHeader("Content-Type", "application/json");
 var body = @"{" + "\n" +
 @"  ""orderId"": ""7857c653-9632-48d6-aa92-b74a7f281a1d""" + "\n" +
 @"}";
 request.AddParameter("application/json", body, ParameterType.RequestBody);
 IRestResponse response = client.Execute(request);
 Console.WriteLine(response.Content);
    

 curl --location --request POST 'https://api.itsaaz.ir/ekyc/personprofile' \
 --header 'ClientId: yekpay' \
 --header 'Authorization: Basic YOUR-TOKEN' \
 --header 'Content-Type: application/json' \
 --data-raw '{
   "orderId": "7857c653-9632-48d6-aa92-b74a7f281a1d"
 }'
    

 var headers = {
  'ClientId': 'yekpay',
  'Authorization': 'Basic YOUR-TOKEN',
  'Content-Type': 'application/json'
 };
 var request = http.Request('POST', Uri.parse('https://api.itsaaz.ir/ekyc/personprofile'));
 request.body = json.encode({
  "orderId": "7857c653-9632-48d6-aa92-b74a7f281a1d"
 });
 request.headers.addAll(headers);
 
 http.StreamedResponse response = await request.send();
 
 if (response.statusCode == 200) {
  print(await response.stream.bytesToString());
 }
 else {
  print(response.reasonPhrase);
 }
 
    

 package main

 import (
  "fmt"
  "strings"
  "net/http"
  "io/ioutil"
 )
 
 func main() {
 
  url := "https://api.itsaaz.ir/ekyc/personprofile"
  method := "POST"
 
  payload := strings.NewReader(`{
   "orderId": "7857c653-9632-48d6-aa92-b74a7f281a1d"
 }`)
 
  client := &http.Client {
  }
  req, err := http.NewRequest(method, url, payload)
 
  if err != nil {
   fmt.Println(err)
   return
  }
  req.Header.Add("ClientId", "yekpay")
  req.Header.Add("Authorization", "Basic YOUR-TOKEN")
  req.Header.Add("Content-Type", "application/json")
 
  res, err := client.Do(req)
  if err != nil {
   fmt.Println(err)
   return
  }
  defer res.Body.Close()
 
  body, err := ioutil.ReadAll(res.Body)
  if err != nil {
   fmt.Println(err)
   return
  }
  fmt.Println(string(body))
 }
    

 POST /ekyc/personprofile HTTP/1.1
 Host: api.itsaaz.ir
 ClientId: yekpay
 Authorization: Basic YOUR-TOKEN
 Content-Type: application/json
 Content-Length: 57
 
 {
   "orderId": "7857c653-9632-48d6-aa92-b74a7f281a1d"
 }
    

  OkHttpClient client = new OkHttpClient().newBuilder()
  .build();
 MediaType mediaType = MediaType.parse("application/json");
 RequestBody body = RequestBody.create(mediaType, "{\n  \"orderId\": \"7857c653-9632-48d6-aa92-b74a7f281a1d\"\n}");
 Request request = new Request.Builder()
  .url("https://api.itsaaz.ir/ekyc/personprofile")
  .method("POST", body)
  .addHeader("ClientId", "yekpay")
  .addHeader("Authorization", "Basic YOUR-TOKEN")
  .addHeader("Content-Type", "application/json")
  .build();
 Response response = client.newCall(request).execute();
      

 Unirest.setTimeouts(0, 0);
 HttpResponse<String> response = Unirest.post("https://api.itsaaz.ir/ekyc/personprofile")
  .header("ClientId", "yekpay")
  .header("Authorization", "Basic YOUR-TOKEN")
  .header("Content-Type", "application/json")
  .body("{\n  \"orderId\": \"7857c653-9632-48d6-aa92-b74a7f281a1d\"\n}")
  .asString();
 
      

 var myHeaders = new Headers();
 myHeaders.append("ClientId", "yekpay");
 myHeaders.append("Authorization", "Basic YOUR-TOKEN");
 myHeaders.append("Content-Type", "application/json");
 
 var raw = JSON.stringify({
  "orderId": "7857c653-9632-48d6-aa92-b74a7f281a1d"
 });
 
 var requestOptions = {
  method: 'POST',
  headers: myHeaders,
  body: raw,
  redirect: 'follow'
 };
 
 fetch("https://api.itsaaz.ir/ekyc/personprofile", requestOptions)
  .then(response => response.text())
  .then(result => console.log(result))
  .catch(error => console.log('error', error));
      

 var settings = {
  "url": "https://api.itsaaz.ir/ekyc/personprofile",
  "method": "POST",
  "timeout": 0,
  "headers": {
   "ClientId": "yekpay",
   "Authorization": "Basic YOUR-TOKEN",
   "Content-Type": "application/json"
  },
  "data": JSON.stringify({
   "orderId": "7857c653-9632-48d6-aa92-b74a7f281a1d"
  }),
 };
 
 $.ajax(settings).done(function (response) {
  console.log(response);
 });
      

 var data = JSON.stringify({
  "orderId": "7857c653-9632-48d6-aa92-b74a7f281a1d"
 });
 
 var xhr = new XMLHttpRequest();
 xhr.withCredentials = true;
 
 xhr.addEventListener("readystatechange", function() {
  if(this.readyState === 4) {
   console.log(this.responseText);
  }
 });
 
 xhr.open("POST", "https://api.itsaaz.ir/ekyc/personprofile");
 xhr.setRequestHeader("ClientId", "yekpay");
 xhr.setRequestHeader("Authorization", "Basic YOUR-TOKEN");
 xhr.setRequestHeader("Content-Type", "application/json");
 
 xhr.send(data);
      

 CURL *curl;
 CURLcode res;
 curl = curl_easy_init();
 if(curl) {
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "POST");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_URL, "https://api.itsaaz.ir/ekyc/personprofile");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1L);
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_DEFAULT_PROTOCOL, "https");
  struct curl_slist *headers = NULL;
  headers = curl_slist_append(headers, "ClientId: yekpay");
  headers = curl_slist_append(headers, "Authorization: Basic YOUR-TOKEN");
  headers = curl_slist_append(headers, "Content-Type: application/json");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_HTTPHEADER, headers);
  const char *data = "{\n  \"orderId\": \"7857c653-9632-48d6-aa92-b74a7f281a1d\"\n}";
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_POSTFIELDS, data);
  res = curl_easy_perform(curl);
 }
 curl_easy_cleanup(curl);
 
    

 var axios = require('axios');
 var data = JSON.stringify({
  "orderId": "7857c653-9632-48d6-aa92-b74a7f281a1d"
 });
 
 var config = {
  method: 'post',
  url: 'https://api.itsaaz.ir/ekyc/personprofile',
  headers: { 
   'ClientId': 'yekpay', 
   'Authorization': 'Basic YOUR-TOKEN', 
   'Content-Type': 'application/json'
  },
  data : data
 };
 
 axios(config)
 .then(function (response) {
  console.log(JSON.stringify(response.data));
 })
 .catch(function (error) {
  console.log(error);
 });
 
      

 var https = require('follow-redirects').https;
 var fs = require('fs');
 
 var options = {
  'method': 'POST',
  'hostname': 'api.itsaaz.ir',
  'path': '/ekyc/personprofile',
  'headers': {
   'ClientId': 'yekpay',
   'Authorization': 'Basic YOUR-TOKEN',
   'Content-Type': 'application/json'
  },
  'maxRedirects': 20
 };
 
 var req = https.request(options, function (res) {
  var chunks = [];
 
  res.on("data", function (chunk) {
   chunks.push(chunk);
  });
 
  res.on("end", function (chunk) {
   var body = Buffer.concat(chunks);
   console.log(body.toString());
  });
 
  res.on("error", function (error) {
   console.error(error);
  });
 });
 
 var postData = JSON.stringify({
  "orderId": "7857c653-9632-48d6-aa92-b74a7f281a1d"
 });
 
 req.write(postData);
 
 req.end();
      

 var request = require('request');
 var options = {
  'method': 'POST',
  'url': 'https://api.itsaaz.ir/ekyc/personprofile',
  'headers': {
   'ClientId': 'yekpay',
   'Authorization': 'Basic YOUR-TOKEN',
   'Content-Type': 'application/json'
  },
  body: JSON.stringify({
   "orderId": "7857c653-9632-48d6-aa92-b74a7f281a1d"
  })
 
 };
 request(options, function (error, response) {
  if (error) throw new Error(error);
  console.log(response.body);
 });
 
      

 var unirest = require('unirest');
 var req = unirest('POST', 'https://api.itsaaz.ir/ekyc/personprofile')
  .headers({
   'ClientId': 'yekpay',
   'Authorization': 'Basic YOUR-TOKEN',
   'Content-Type': 'application/json'
  })
  .send(JSON.stringify({
   "orderId": "7857c653-9632-48d6-aa92-b74a7f281a1d"
  }))
  .end(function (res) { 
   if (res.error) throw new Error(res.error); 
   console.log(res.raw_body);
  });
 
      

 #import <Foundation/Foundation.h>

 dispatch_semaphore_t sema = dispatch_semaphore_create(0);
 
 NSMutableURLRequest *request = [NSMutableURLRequest requestWithURL:[NSURL URLWithString:@"https://api.itsaaz.ir/ekyc/personprofile"]
  cachePolicy:NSURLRequestUseProtocolCachePolicy
  timeoutInterval:10.0];
 NSDictionary *headers = @{
  @"ClientId": @"yekpay",
  @"Authorization": @"Basic YOUR-TOKEN",
  @"Content-Type": @"application/json"
 };
 
 [request setAllHTTPHeaderFields:headers];
 NSData *postData = [[NSData alloc] initWithData:[@"{\n  \"orderId\": \"7857c653-9632-48d6-aa92-b74a7f281a1d\"\n}" dataUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]];
 [request setHTTPBody:postData];
 
 [request setHTTPMethod:@"POST"];
 
 NSURLSession *session = [NSURLSession sharedSession];
 NSURLSessionDataTask *dataTask = [session dataTaskWithRequest:request
 completionHandler:^(NSData *data, NSURLResponse *response, NSError *error) {
  if (error) {
   NSLog(@"%@", error);
   dispatch_semaphore_signal(sema);
  } else {
   NSHTTPURLResponse *httpResponse = (NSHTTPURLResponse *) response;
   NSError *parseError = nil;
   NSDictionary *responseDictionary = [NSJSONSerialization JSONObjectWithData:data options:0 error:&parseError];
   NSLog(@"%@",responseDictionary);
   dispatch_semaphore_signal(sema);
  }
 }];
 [dataTask resume];
 dispatch_semaphore_wait(sema, DISPATCH_TIME_FOREVER); 
    

 open Lwt
 open Cohttp
 open Cohttp_lwt_unix
 
 let postData = ref "{\n  \"orderId\": \"7857c653-9632-48d6-aa92-b74a7f281a1d\"\n}";;
 
 let reqBody = 
  let uri = Uri.of_string "https://api.itsaaz.ir/ekyc/personprofile" in
  let headers = Header.init ()
   |> fun h -> Header.add h "ClientId" "yekpay"
   |> fun h -> Header.add h "Authorization" "Basic YOUR-TOKEN"
   |> fun h -> Header.add h "Content-Type" "application/json"
  in
  let body = Cohttp_lwt.Body.of_string !postData in
 
  Client.call ~headers ~body `POST uri >>= fun (_resp, body) ->
  body |> Cohttp_lwt.Body.to_string >|= fun body -> body
 
 let () =
  let respBody = Lwt_main.run reqBody in
  print_endline (respBody)
    

 <?php

 $curl = curl_init();
 
 curl_setopt_array($curl, array(
  CURLOPT_URL => 'https://api.itsaaz.ir/ekyc/personprofile',
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
  CURLOPT_ENCODING => '',
  CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
  CURLOPT_TIMEOUT => 0,
  CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
  CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
  CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
  CURLOPT_POSTFIELDS =>'{
   "orderId": "7857c653-9632-48d6-aa92-b74a7f281a1d"
 }',
  CURLOPT_HTTPHEADER => array(
   'ClientId: yekpay',
   'Authorization: Basic YOUR-TOKEN',
   'Content-Type: application/json'
  ),
 ));
 
 $response = curl_exec($curl);
 
 curl_close($curl);
 echo $response;
 
      

 <?php
 require_once 'HTTP/Request2.php';
 $request = new HTTP_Request2();
 $request->setUrl('https://api.itsaaz.ir/ekyc/personprofile');
 $request->setMethod(HTTP_Request2::METHOD_POST);
 $request->setConfig(array(
  'follow_redirects' => TRUE
 ));
 $request->setHeader(array(
  'ClientId' => 'yekpay',
  'Authorization' => 'Basic YOUR-TOKEN',
  'Content-Type' => 'application/json'
 ));
 $request->setBody('{\n  "orderId": "7857c653-9632-48d6-aa92-b74a7f281a1d"\n}');
 try {
  $response = $request->send();
  if ($response->getStatus() == 200) {
   echo $response->getBody();
  }
  else {
   echo 'Unexpected HTTP status: ' . $response->getStatus() . ' ' .
   $response->getReasonPhrase();
  }
 }
 catch(HTTP_Request2_Exception $e) {
  echo 'Error: ' . $e->getMessage();
 }
      

 <?php
 $client = new http\Client;
 $request = new http\Client\Request;
 $request->setRequestUrl('https://api.itsaaz.ir/ekyc/personprofile');
 $request->setRequestMethod('POST');
 $body = new http\Message\Body;
 $body->append('{
   "orderId": "7857c653-9632-48d6-aa92-b74a7f281a1d"
 }');
 $request->setBody($body);
 $request->setOptions(array());
 $request->setHeaders(array(
  'ClientId' => 'yekpay',
  'Authorization' => 'Basic YOUR-TOKEN',
  'Content-Type' => 'application/json'
 ));
 $client->enqueue($request)->send();
 $response = $client->getResponse();
 echo $response->getBody();
 
      

 $headers = New-Object "System.Collections.Generic.Dictionary[[String],[String]]"
 $headers.Add("ClientId", "yekpay")
 $headers.Add("Authorization", "Basic YOUR-TOKEN")
 $headers.Add("Content-Type", "application/json")
 
 $body = "{`n  `"orderId`": `"7857c653-9632-48d6-aa92-b74a7f281a1d`"`n}"
 
 $response = Invoke-RestMethod 'https://api.itsaaz.ir/ekyc/personprofile' -Method 'POST' -Headers $headers -Body $body
 $response | ConvertTo-Json
    

 import http.client
 import json
 
 conn = http.client.HTTPSConnection("api.itsaaz.ir")
 payload = json.dumps({
  "orderId": "7857c653-9632-48d6-aa92-b74a7f281a1d"
 })
 headers = {
  'ClientId': 'yekpay',
  'Authorization': 'Basic YOUR-TOKEN',
  'Content-Type': 'application/json'
 }
 conn.request("POST", "/ekyc/personprofile", payload, headers)
 res = conn.getresponse()
 data = res.read()
 print(data.decode("utf-8"))
      

 import requests
 import json
 
 url = "https://api.itsaaz.ir/ekyc/personprofile"
 
 payload = json.dumps({
  "orderId": "7857c653-9632-48d6-aa92-b74a7f281a1d"
 })
 headers = {
  'ClientId': 'yekpay',
  'Authorization': 'Basic YOUR-TOKEN',
  'Content-Type': 'application/json'
 }
 
 response = requests.request("POST", url, headers=headers, data=payload)
 
 print(response.text)
 
      

 require "uri"
 require "json"
 require "net/http"
 
 url = URI("https://api.itsaaz.ir/ekyc/personprofile")
 
 https = Net::HTTP.new(url.host, url.port)
 https.use_ssl = true
 
 request = Net::HTTP::Post.new(url)
 request["ClientId"] = "yekpay"
 request["Authorization"] = "Basic YOUR-TOKEN"
 request["Content-Type"] = "application/json"
 request.body = JSON.dump({
  "orderId": "7857c653-9632-48d6-aa92-b74a7f281a1d"
 })
 
 response = https.request(request)
 puts response.read_body
 
    

 printf '{
  "orderId": "7857c653-9632-48d6-aa92-b74a7f281a1d"
}'| http --follow --timeout 3600 POST 'https://api.itsaaz.ir/ekyc/personprofile' \
 ClientId:'yekpay' \
 Authorization:'Basic YOUR-TOKEN' \
 Content-Type:'application/json'
      

 wget --no-check-certificate --quiet \
 --method POST \
 --timeout=0 \
 --header 'ClientId: yekpay' \
 --header 'Authorization: Basic YOUR-TOKEN' \
 --header 'Content-Type: application/json' \
 --body-data '{
  "orderId": "7857c653-9632-48d6-aa92-b74a7f281a1d"
}' \
  'https://api.itsaaz.ir/ekyc/personprofile'
      

 import Foundation
 #if canImport(FoundationNetworking)
 import FoundationNetworking
 #endif
 
 var semaphore = DispatchSemaphore (value: 0)
 
 let parameters = "{\n  \"orderId\": \"7857c653-9632-48d6-aa92-b74a7f281a1d\"\n}"
 let postData = parameters.data(using: .utf8)
 
 var request = URLRequest(url: URL(string: "https://api.itsaaz.ir/ekyc/personprofile")!,timeoutInterval: Double.infinity)
 request.addValue("yekpay", forHTTPHeaderField: "ClientId")
 request.addValue("Basic YOUR-TOKEN", forHTTPHeaderField: "Authorization")
 request.addValue("application/json", forHTTPHeaderField: "Content-Type")
 
 request.httpMethod = "POST"
 request.httpBody = postData
 
 let task = URLSession.shared.dataTask(with: request) { data, response, error in 
  guard let data = data else {
   print(String(describing: error))
   semaphore.signal()
   return
  }
  print(String(data: data, encoding: .utf8)!)
  semaphore.signal()
 }
 
 task.resume()
 semaphore.wait()
 
    


سرویس دریافت وضعیت احراز کاربر:برای فراخوانی این سرویس مراحل زیر را طی کنید:
۱-متد فراخوانی سرویس POST می باشد.


 https://api.itsaaz.ir/ekyc/personStatus
    

 Post
    

 ClientId: yekpay
 Authorization: Basic YOUR-TOKEN
 Content-Type: application/json
    

 {
  "orderId": "7857c653-9632-48d6-aa92-b74a7f281a1d"
 }
    

 {
  "data": {
   "hasFinished": false,
   "status": "آغاز احراز"
  },
  "meta": null,
  "error": null
 }
    

لیست وضعیت های احراز:


     {
      "data": [
       {
        "key": "آغاز احراز",
        "value": "0"
       },
       {
        "key": "تایید موبایل",
        "value": "1"
       },
       {
        "key": "رمز یکبار مصرف تایید شده",
        "value": "2"
       },
       {
        "key": "تصاویر کارت ملی دریافت شده",
        "value": "3"
       },
       {
        "key": "سریال کارت ملی تایید شده",
        "value": "4"
       },
       {
        "key": "عکس شناسنامه دریافت شده",
        "value": "5"
       },
       {
        "key": "امضا دریافت شد",
        "value": "6"
       },
        "key": "عدم تایید عکس و ویدئو با ثبت احوال",
        "value": "7"
       },
        "key": "عکس و ویدئو شخص با اطلاعات ثبت احوال تایید شده",
        "value": "8"
       }
      ]
     }
 

پارامترهای ورودی

ردیف پارامتر ورودی نوع ورودی توضیحات
1 orderId String شماره درخواست

نمونه کد


 var client = new RestClient("https://api.itsaaz.ir/ekyc/personStatus");
 client.Timeout = -1;
 var request = new RestRequest(Method.POST);
 request.AddHeader("ClientId", "yekpay");
 request.AddHeader("Authorization", "Basic YOUR-TOKEN");
 request.AddHeader("Content-Type", "application/json");
 var body = @"{" + "\n" +
 @"  ""orderId"": ""7857c653-9632-48d6-aa92-b74a7f281a1d""" + "\n" +
 @"}";
 request.AddParameter("application/json", body, ParameterType.RequestBody);
 IRestResponse response = client.Execute(request);
 Console.WriteLine(response.Content);
    

 curl --location --request POST 'https://api.itsaaz.ir/ekyc/personStatus' \
 --header 'ClientId: yekpay' \
 --header 'Authorization: Basic YOUR-TOKEN' \
 --header 'Content-Type: application/json' \
 --data-raw '{
   "orderId": "7857c653-9632-48d6-aa92-b74a7f281a1d"
 }'
    

 var headers = {
  'ClientId': 'yekpay',
  'Authorization': 'Basic YOUR-TOKEN',
  'Content-Type': 'application/json'
 };
 var request = http.Request('POST', Uri.parse('https://api.itsaaz.ir/ekyc/personStatus'));
 request.body = json.encode({
  "orderId": "7857c653-9632-48d6-aa92-b74a7f281a1d"
 });
 request.headers.addAll(headers);
 
 http.StreamedResponse response = await request.send();
 
 if (response.statusCode == 200) {
  print(await response.stream.bytesToString());
 }
 else {
  print(response.reasonPhrase);
 }
    
    

 package main

 import (
  "fmt"
  "strings"
  "net/http"
  "io/ioutil"
 )
 
 func main() {
 
  url := "https://api.itsaaz.ir/ekyc/personStatus"
  method := "POST"
 
  payload := strings.NewReader(`{
   "orderId": "7857c653-9632-48d6-aa92-b74a7f281a1d"
 }`)
 
  client := &http.Client {
  }
  req, err := http.NewRequest(method, url, payload)
 
  if err != nil {
   fmt.Println(err)
   return
  }
  req.Header.Add("ClientId", "yekpay")
  req.Header.Add("Authorization", "Basic YOUR-TOKEN")
  req.Header.Add("Content-Type", "application/json")
 
  res, err := client.Do(req)
  if err != nil {
   fmt.Println(err)
   return
  }
  defer res.Body.Close()
 
  body, err := ioutil.ReadAll(res.Body)
  if err != nil {
   fmt.Println(err)
   return
  }
  fmt.Println(string(body))
 }
    

 POST /ekyc/personStatus HTTP/1.1
 Host: api.itsaaz.ir
 ClientId: yekpay
 Authorization: Basic YOUR-TOKEN
 Content-Type: application/json
 Content-Length: 57
 
 {
   "orderId": "7857c653-9632-48d6-aa92-b74a7f281a1d"
 }
    

  OkHttpClient client = new OkHttpClient().newBuilder()
  .build();
 MediaType mediaType = MediaType.parse("application/json");
 RequestBody body = RequestBody.create(mediaType, "{\n  \"orderId\": \"7857c653-9632-48d6-aa92-b74a7f281a1d\"\n}");
 Request request = new Request.Builder()
  .url("https://api.itsaaz.ir/ekyc/personStatus")
  .method("POST", body)
  .addHeader("ClientId", "yekpay")
  .addHeader("Authorization", "Basic YOUR-TOKEN")
  .addHeader("Content-Type", "application/json")
  .build();
 Response response = client.newCall(request).execute();
      

 Unirest.setTimeouts(0, 0);
 HttpResponse<String> response = Unirest.post("https://api.itsaaz.ir/ekyc/personStatus")
  .header("ClientId", "yekpay")
  .header("Authorization", "Basic YOUR-TOKEN")
  .header("Content-Type", "application/json")
  .body("{\n  \"orderId\": \"7857c653-9632-48d6-aa92-b74a7f281a1d\"\n}")
  .asString();
 
      

 var myHeaders = new Headers();
 myHeaders.append("ClientId", "yekpay");
 myHeaders.append("Authorization", "Basic YOUR-TOKEN");
 myHeaders.append("Content-Type", "application/json");
 
 var raw = JSON.stringify({
  "orderId": "7857c653-9632-48d6-aa92-b74a7f281a1d"
 });
 
 var requestOptions = {
  method: 'POST',
  headers: myHeaders,
  body: raw,
  redirect: 'follow'
 };
 
 fetch("https://api.itsaaz.ir/ekyc/personStatus", requestOptions)
  .then(response => response.text())
  .then(result => console.log(result))
  .catch(error => console.log('error', error));
      

 var settings = {
  "url": "https://api.itsaaz.ir/ekyc/personStatus",
  "method": "POST",
  "timeout": 0,
  "headers": {
   "ClientId": "yekpay",
   "Authorization": "Basic YOUR-TOKEN",
   "Content-Type": "application/json"
  },
  "data": JSON.stringify({
   "orderId": "7857c653-9632-48d6-aa92-b74a7f281a1d"
  }),
 };
 
 $.ajax(settings).done(function (response) {
  console.log(response);
 });
      

 var data = JSON.stringify({
  "orderId": "7857c653-9632-48d6-aa92-b74a7f281a1d"
 });
 
 var xhr = new XMLHttpRequest();
 xhr.withCredentials = true;
 
 xhr.addEventListener("readystatechange", function() {
  if(this.readyState === 4) {
   console.log(this.responseText);
  }
 });
 
 xhr.open("POST", "https://api.itsaaz.ir/ekyc/personStatus");
 xhr.setRequestHeader("ClientId", "yekpay");
 xhr.setRequestHeader("Authorization", "Basic YOUR-TOKEN");
 xhr.setRequestHeader("Content-Type", "application/json");
 
 xhr.send(data);
      

 CURL *curl;
 CURLcode res;
 curl = curl_easy_init();
 if(curl) {
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "POST");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_URL, "https://api.itsaaz.ir/ekyc/personStatus");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1L);
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_DEFAULT_PROTOCOL, "https");
  struct curl_slist *headers = NULL;
  headers = curl_slist_append(headers, "ClientId: yekpay");
  headers = curl_slist_append(headers, "Authorization: Basic YOUR-TOKEN");
  headers = curl_slist_append(headers, "Content-Type: application/json");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_HTTPHEADER, headers);
  const char *data = "{\n  \"orderId\": \"7857c653-9632-48d6-aa92-b74a7f281a1d\"\n}";
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_POSTFIELDS, data);
  res = curl_easy_perform(curl);
 }
 curl_easy_cleanup(curl);
 
    

 var axios = require('axios');
 var data = JSON.stringify({
  "orderId": "7857c653-9632-48d6-aa92-b74a7f281a1d"
 });
 
 var config = {
  method: 'post',
  url: 'https://api.itsaaz.ir/ekyc/personStatus',
  headers: { 
   'ClientId': 'yekpay', 
   'Authorization': 'Basic YOUR-TOKEN', 
   'Content-Type': 'application/json'
  },
  data : data
 };
 
 axios(config)
 .then(function (response) {
  console.log(JSON.stringify(response.data));
 })
 .catch(function (error) {
  console.log(error);
 });
 
      

 var https = require('follow-redirects').https;
 var fs = require('fs');
 
 var options = {
  'method': 'POST',
  'hostname': 'api.itsaaz.ir',
  'path': '/ekyc/personStatus',
  'headers': {
   'ClientId': 'yekpay',
   'Authorization': 'Basic YOUR-TOKEN',
   'Content-Type': 'application/json'
  },
  'maxRedirects': 20
 };
 
 var req = https.request(options, function (res) {
  var chunks = [];
 
  res.on("data", function (chunk) {
   chunks.push(chunk);
  });
 
  res.on("end", function (chunk) {
   var body = Buffer.concat(chunks);
   console.log(body.toString());
  });
 
  res.on("error", function (error) {
   console.error(error);
  });
 });
 
 var postData = JSON.stringify({
  "orderId": "7857c653-9632-48d6-aa92-b74a7f281a1d"
 });
 
 req.write(postData);
 
 req.end();
      

 var request = require('request');
 var options = {
  'method': 'POST',
  'url': 'https://api.itsaaz.ir/ekyc/personStatus',
  'headers': {
   'ClientId': 'yekpay',
   'Authorization': 'Basic YOUR-TOKEN',
   'Content-Type': 'application/json'
  },
  body: JSON.stringify({
   "orderId": "7857c653-9632-48d6-aa92-b74a7f281a1d"
  })
 
 };
 request(options, function (error, response) {
  if (error) throw new Error(error);
  console.log(response.body);
 });
 
      

 var unirest = require('unirest');
 var req = unirest('POST', 'https://api.itsaaz.ir/ekyc/personStatus')
  .headers({
   'ClientId': 'yekpay',
   'Authorization': 'Basic YOUR-TOKEN',
   'Content-Type': 'application/json'
  })
  .send(JSON.stringify({
   "orderId": "7857c653-9632-48d6-aa92-b74a7f281a1d"
  }))
  .end(function (res) { 
   if (res.error) throw new Error(res.error); 
   console.log(res.raw_body);
  });
 
 
      

 #import <Foundation/Foundation.h>

 dispatch_semaphore_t sema = dispatch_semaphore_create(0);
 
 NSMutableURLRequest *request = [NSMutableURLRequest requestWithURL:[NSURL URLWithString:@"https://api.itsaaz.ir/ekyc/personStatus"]
  cachePolicy:NSURLRequestUseProtocolCachePolicy
  timeoutInterval:10.0];
 NSDictionary *headers = @{
  @"ClientId": @"yekpay",
  @"Authorization": @"Basic YOUR-TOKEN",
  @"Content-Type": @"application/json"
 };
 
 [request setAllHTTPHeaderFields:headers];
 NSData *postData = [[NSData alloc] initWithData:[@"{\n  \"orderId\": \"7857c653-9632-48d6-aa92-b74a7f281a1d\"\n}" dataUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]];
 [request setHTTPBody:postData];
 
 [request setHTTPMethod:@"POST"];
 
 NSURLSession *session = [NSURLSession sharedSession];
 NSURLSessionDataTask *dataTask = [session dataTaskWithRequest:request
 completionHandler:^(NSData *data, NSURLResponse *response, NSError *error) {
  if (error) {
   NSLog(@"%@", error);
   dispatch_semaphore_signal(sema);
  } else {
   NSHTTPURLResponse *httpResponse = (NSHTTPURLResponse *) response;
   NSError *parseError = nil;
   NSDictionary *responseDictionary = [NSJSONSerialization JSONObjectWithData:data options:0 error:&parseError];
   NSLog(@"%@",responseDictionary);
   dispatch_semaphore_signal(sema);
  }
 }];
 [dataTask resume];
 dispatch_semaphore_wait(sema, DISPATCH_TIME_FOREVER);
    

 open Lwt
 open Cohttp
 open Cohttp_lwt_unix
 
 let postData = ref "{\n  \"orderId\": \"7857c653-9632-48d6-aa92-b74a7f281a1d\"\n}";;
 
 let reqBody = 
  let uri = Uri.of_string "https://api.itsaaz.ir/ekyc/personStatus" in
  let headers = Header.init ()
   |> fun h -> Header.add h "ClientId" "yekpay"
   |> fun h -> Header.add h "Authorization" "Basic YOUR-TOKEN"
   |> fun h -> Header.add h "Content-Type" "application/json"
  in
  let body = Cohttp_lwt.Body.of_string !postData in
 
  Client.call ~headers ~body `POST uri >>= fun (_resp, body) ->
  body |> Cohttp_lwt.Body.to_string >|= fun body -> body
 
 let () =
  let respBody = Lwt_main.run reqBody in
  print_endline (respBody)
    

 <?php

 $curl = curl_init();
 
 curl_setopt_array($curl, array(
  CURLOPT_URL => 'https://api.itsaaz.ir/ekyc/personStatus',
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
  CURLOPT_ENCODING => '',
  CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
  CURLOPT_TIMEOUT => 0,
  CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
  CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
  CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
  CURLOPT_POSTFIELDS =>'{
   "orderId": "7857c653-9632-48d6-aa92-b74a7f281a1d"
 }',
  CURLOPT_HTTPHEADER => array(
   'ClientId: yekpay',
   'Authorization: Basic YOUR-TOKEN',
   'Content-Type: application/json'
  ),
 ));
 
 $response = curl_exec($curl);
 
 curl_close($curl);
 echo $response;
 
      

 <?php
 require_once 'HTTP/Request2.php';
 $request = new HTTP_Request2();
 $request->setUrl('https://api.itsaaz.ir/ekyc/personStatus');
 $request->setMethod(HTTP_Request2::METHOD_POST);
 $request->setConfig(array(
  'follow_redirects' => TRUE
 ));
 $request->setHeader(array(
  'ClientId' => 'yekpay',
  'Authorization' => 'Basic YOUR-TOKEN',
  'Content-Type' => 'application/json'
 ));
 $request->setBody('{\n  "orderId": "7857c653-9632-48d6-aa92-b74a7f281a1d"\n}');
 try {
  $response = $request->send();
  if ($response->getStatus() == 200) {
   echo $response->getBody();
  }
  else {
   echo 'Unexpected HTTP status: ' . $response->getStatus() . ' ' .
   $response->getReasonPhrase();
  }
 }
 catch(HTTP_Request2_Exception $e) {
  echo 'Error: ' . $e->getMessage();
 }
      

 <?php
 $client = new http\Client;
 $request = new http\Client\Request;
 $request->setRequestUrl('https://api.itsaaz.ir/ekyc/personStatus');
 $request->setRequestMethod('POST');
 $body = new http\Message\Body;
 $body->append('{
   "orderId": "7857c653-9632-48d6-aa92-b74a7f281a1d"
 }');
 $request->setBody($body);
 $request->setOptions(array());
 $request->setHeaders(array(
  'ClientId' => 'yekpay',
  'Authorization' => 'Basic YOUR-TOKEN',
  'Content-Type' => 'application/json'
 ));
 $client->enqueue($request)->send();
 $response = $client->getResponse();
 echo $response->getBody();
 
      

 $headers = New-Object "System.Collections.Generic.Dictionary[[String],[String]]"
 $headers.Add("ClientId", "yekpay")
 $headers.Add("Authorization", "Basic YOUR-TOKEN")
 $headers.Add("Content-Type", "application/json")
 
 $body = "{`n  `"orderId`": `"7857c653-9632-48d6-aa92-b74a7f281a1d`"`n}"
 
 $response = Invoke-RestMethod 'https://api.itsaaz.ir/ekyc/personStatus' -Method 'POST' -Headers $headers -Body $body
 $response | ConvertTo-Json
    

 import http.client
 import json
 
 conn = http.client.HTTPSConnection("api.itsaaz.ir")
 payload = json.dumps({
  "orderId": "7857c653-9632-48d6-aa92-b74a7f281a1d"
 })
 headers = {
  'ClientId': 'yekpay',
  'Authorization': 'Basic YOUR-TOKEN',
  'Content-Type': 'application/json'
 }
 conn.request("POST", "/ekyc/personStatus", payload, headers)
 res = conn.getresponse()
 data = res.read()
 print(data.decode("utf-8"))
      

 import requests
 import json
 
 url = "https://api.itsaaz.ir/ekyc/personStatus"
 
 payload = json.dumps({
  "orderId": "7857c653-9632-48d6-aa92-b74a7f281a1d"
 })
 headers = {
  'ClientId': 'yekpay',
  'Authorization': 'Basic YOUR-TOKEN',
  'Content-Type': 'application/json'
 }
 
 response = requests.request("POST", url, headers=headers, data=payload)
 
 print(response.text)
 
      

 require "uri"
 require "json"
 require "net/http"
 
 url = URI("https://api.itsaaz.ir/ekyc/personStatus")
 
 https = Net::HTTP.new(url.host, url.port)
 https.use_ssl = true
 
 request = Net::HTTP::Post.new(url)
 request["ClientId"] = "yekpay"
 request["Authorization"] = "Basic YOUR-TOKEN"
 request["Content-Type"] = "application/json"
 request.body = JSON.dump({
  "orderId": "7857c653-9632-48d6-aa92-b74a7f281a1d"
 })
 
 response = https.request(request)
 puts response.read_body
 
    


 printf '{
  "orderId": "7857c653-9632-48d6-aa92-b74a7f281a1d"
 }'| http --follow --timeout 3600 POST 'https://api.itsaaz.ir/ekyc/personStatus' \
 ClientId:'yekpay' \
 Authorization:'Basic YOUR-TOKEN' \
 Content-Type:'application/json'
      

 wget --no-check-certificate --quiet \
 --method POST \
 --timeout=0 \
 --header 'ClientId: yekpay' \
 --header 'Authorization: Basic YOUR-TOKEN' \
 --header 'Content-Type: application/json' \
 --body-data '{
  "orderId": "7857c653-9632-48d6-aa92-b74a7f281a1d"
}' \
  'https://api.itsaaz.ir/ekyc/personStatus'
      

 import Foundation
 #if canImport(FoundationNetworking)
 import FoundationNetworking
 #endif
 
 var semaphore = DispatchSemaphore (value: 0)
 
 let parameters = "{\n  \"orderId\": \"7857c653-9632-48d6-aa92-b74a7f281a1d\"\n}"
 let postData = parameters.data(using: .utf8)
 
 var request = URLRequest(url: URL(string: "https://api.itsaaz.ir/ekyc/personStatus")!,timeoutInterval: Double.infinity)
 request.addValue("yekpay", forHTTPHeaderField: "ClientId")
 request.addValue("Basic YOUR-TOKEN", forHTTPHeaderField: "Authorization")
 request.addValue("application/json", forHTTPHeaderField: "Content-Type")
 
 request.httpMethod = "POST"
 request.httpBody = postData
 
 let task = URLSession.shared.dataTask(with: request) { data, response, error in 
  guard let data = data else {
   print(String(describing: error))
   semaphore.signal()
   return
  }
  print(String(data: data, encoding: .utf8)!)
  semaphore.signal()
 }
 
 task.resume()
 semaphore.wait()