درگاه احراز هویت آنلاین

مشاهده سرویس ها

سرویس های هوش مصنوعی

مشاهده سرویس ها

سرویس های استعلامی

مشاهده سرویس ها

سرویس های احراز هویت

مشاهده سرویس ها

صدور امضا دیجیتال

مشاهده سرویس ها

استعلام اطلاعات شرکت

مشاهده سرویس ها

سرویس نئوبانک

مشاهده سرویس ها

سجام آنلاین

بزودی

شارژ و بسته اینترنتی

بزودی

کارگر و کارفرما

بزودی

قوه قضائیه هوشمند

بزودی

جدول پکیج های احراز هویت(اجباری)ابتدا از لیست زیر پکیج موردنظر خود را انتخاب نمایید سپس کد پکیج موردنظر را در ورودی توکن وارد نمایید.
ردیف نام پکیج کدپکیج گام های پکیج
1 Package1 7161 سرویس شاهکار و ثبت احوال
2 Package2 1916 سرویس شاهکار و ثبت احوال ، سرویس بازخوانی کارت ملی(OCR)
3 Package3 5433 سرویس شاهکار و ثبت احوال ، سرویس بازخوانی کارت ملی(OCR) ، سرویس امضای دیجیتال
4 Package4 9314 سرویس شاهکار و ثبت احوال ، سرویس بازخوانی کارت ملی(OCR) ، سرویس امضای دیجیتال ، دریافت تصویر شناسنامه فرد
5 Package5 3282 سرویس شاهکار و ثبت احوال ، سرویس بازخوانی کارت ملی(OCR) ، سرویس امضای دیجیتال ، دریافت تصویر شناسنامه فرد ، دریافت سریال کارت ملی فرد
6 Package6 1087 سرویس شاهکار و ثبت احوال ، سرویس بازخوانی کارت ملی(OCR) ، سرویس امضای دیجیتال ، دریافت تصویر شناسنامه فرد ، دریافت سریال کارت ملی فرد ، پردازش تصویر و ویدیو
7 Package7 7979 سرویس شاهکار و ثبت احوال ، سرویس بازخوانی کارت ملی(OCR) ، دریافت سریال کارت ملی فرد ، پردازش تصویر و ویدیو
8 Package8 2756 سرویس شاهکار و ثبت احوال ، دریافت سریال کارت ملی فرد ، پردازش تصویر و ویدیو
9 Package9 6359 سرویس امضای دیجیتال

جدول فرم کانفیگ احراز هویت(اختیاری)ابتدا از لیست زیر کد فرم موردنظر خود را انتخاب و در ورودی توکن وارد نمایید تا ساختار فرم ایجاد گردد.
ردیف کد فرم فیلدهای فرم
1 14966 دریافت و استعلام شماره کارت کاربر
2 21358 دریافت کدپستی و استعلام آدرس و لوکیشن استعلام شماره کارت و شماره شبا
3 98910 دریافت کدپستی و استعلام لوکیشن ، دریافت آدرس پستی ، دریافت ایمیل
4 37746 دریافت کدپستی و استعلام آدرس و لوکیشن ، دریافت آدرس پستی ، دریافت تحصیلات ،استعلام شماره کارت
5 32152 دریافت کدپستی و استعلام آدرس و لوکیشن ، دریافت آدرس ، دریافت ایمیل ، دریافت شغل ، استعلام شماره شبا

سرویس های احراز هویت

سرویس دریافت توکنبرای فراخوانی این سرویس مراحل زیر را طی کنید:
۱-متد فراخوانی سرویس POST می باشد.


 https://api.itsaaz.ir/EKyc/AuthorizedApiToken  
    

 Post
    

 accept: text/plain
 Authorization: Bearer YOUR-TOKEN
 Content-Type: application/json-patch+json
    

 {
  "username": "test",
  "password": "t_86574213@T",
  "clientId": "ekyc",
  "clientSecret": "f63026a9-912d-8978-ac80-4ae5d63db1ac",
  "mobile": "",
  "nationalCode": "",
  "birthDate": ""
 }
    

 {
  "data": {
   "token": "توکن",
   "orderId": "شماره درخواست"
  },
  "meta": null,
  "error": null
 }
    

پارامترهای ورودی

ردیف پارامتر ورودی نوع ورودی توضیحات
1 username* String نام کاربری
2 password* String رمز عبور
3 clientId* String آیدی مشتری
4 clientSecret* String شناسه مشتری
4 NationalCode String کدملی فرد
5 mobile* String شماره موبایل فرد
6 BirthDate String تاریخ تولد (شمسی04/05/1400)
7 packageCode* String کد پکیج موردنظر
8 shahkarInquiry bool تطبیق شماره موبایل و کدملی فرد
9 civilRegInquiry bool دریافت اطلاعات ثبت احوال فرد

نمونه کد


 var client = new RestClient("https://api.itsaaz.ir/EKyc/AuthorizedApiToken");
 client.Timeout = -1;
 var request = new RestRequest(Method.POST);
 request.AddHeader("accept", "text/plain");
 request.AddHeader("Authorization", "Bearer YOUR-TOKEN");
 request.AddHeader("Content-Type", "application/json-patch+json");
 var body = @"{" + "\n" +
 @" ""username"": ""test""," + "\n" +
 @" ""password"": ""test@H""," + "\n" +
 @" ""clientId"": ""test""," + "\n" +
 @" ""clientSecret"": ""78b2925e-5267-0bb9-7db4-043004a85aa7""," + "\n" +
 @" ""mobile"": ""test""," + "\n" +
 @" ""nationalCode"": ""test""," + "\n" +
 @" ""birthDate"": ""1371/02/05""" + "\n" +
 @"}";
 request.AddParameter("application/json-patch+json", body, ParameterType.RequestBody);
 IRestResponse response = client.Execute(request);
 Console.WriteLine(response.Content);
    

 curl --location --request POST 'https://api.itsaaz.ir/EKyc/AuthorizedApiToken' \
 --header 'accept: text/plain' \
 --header 'Authorization: Bearer YOUR-TOKEN' \
 --header 'Content-Type: application/json-patch+json' \
 --data-raw '{
  "username": "test",
  "password": "test@H",
  "clientId": "test",
  "clientSecret": "78b2925e-5267-0bb9-7db4-043004a85aa7",
  "mobile": "test",
  "nationalCode": "test",
  "birthDate": "1371/02/05"
 }'
    

 var headers = {
  'accept': 'text/plain',
  'Authorization': 'Bearer YOUR-TOKEN',
  'Content-Type': 'application/json-patch+json'
 };
 var request = http.Request('POST', Uri.parse('https://api.itsaaz.ir/EKyc/AuthorizedApiToken'));
 request.body = json.encode({
  "username": "test",
  "password": "test@H",
  "clientId": "test",
  "clientSecret": "78b2925e-5267-0bb9-7db4-043004a85aa7",
  "mobile": "test",
  "nationalCode": "test",
  "birthDate": "1371/02/05"
 });
 request.headers.addAll(headers);
 
 http.StreamedResponse response = await request.send();
 
 if (response.statusCode == 200) {
  print(await response.stream.bytesToString());
 }
 else {
  print(response.reasonPhrase);
 }
 
    

 package main

 import (
  "fmt"
  "strings"
  "net/http"
  "io/ioutil"
 )
 
 func main() {
 
  url := "https://api.itsaaz.ir/EKyc/AuthorizedApiToken"
  method := "POST"
 
  payload := strings.NewReader(`{
  "username": "test",
  "password": "test@H",
  "clientId": "test",
  "clientSecret": "78b2925e-5267-0bb9-7db4-043004a85aa7",
  "mobile": "test",
  "nationalCode": "test",
  "birthDate": "1371/02/05"
 }`)
 
  client := &http.Client {
  }
  req, err := http.NewRequest(method, url, payload)
 
  if err != nil {
   fmt.Println(err)
   return
  }
  req.Header.Add("accept", "text/plain")
  req.Header.Add("Authorization", "Bearer YOUR-TOKEN")
  req.Header.Add("Content-Type", "application/json-patch+json")
 
  res, err := client.Do(req)
  if err != nil {
   fmt.Println(err)
   return
  }
  defer res.Body.Close()
 
  body, err := ioutil.ReadAll(res.Body)
  if err != nil {
   fmt.Println(err)
   return
  }
  fmt.Println(string(body))
 }
    

 POST /EKyc/AuthorizedApiToken HTTP/1.1
 Host: api.itsaaz.ir
 accept: text/plain
 Authorization: Bearer YOUR-TOKEN
 Content-Type: application/json-patch+json
 Content-Length: 203
 
 {
  "username": "test",
  "password": "test@H",
  "clientId": "test",
  "clientSecret": "78b2925e-5267-0bb9-7db4-043004a85aa7",
  "mobile": "test",
  "nationalCode": "test",
  "birthDate": "1371/02/05"
 }
    

  OkHttpClient client = new OkHttpClient().newBuilder()
  .build();
 MediaType mediaType = MediaType.parse("application/json-patch+json");
 RequestBody body = RequestBody.create(mediaType, "{\n \"username\": \"test\",\n \"password\": \"test@H\",\n \"clientId\": \"test\",\n \"clientSecret\": \"78b2925e-5267-0bb9-7db4-043004a85aa7\",\n \"mobile\": \"test\",\n \"nationalCode\": \"test\",\n \"birthDate\": \"1371/02/05\"\n}");
 Request request = new Request.Builder()
  .url("https://api.itsaaz.ir/EKyc/AuthorizedApiToken")
  .method("POST", body)
  .addHeader("accept", "text/plain")
  .addHeader("Authorization", "Bearer YOUR-TOKEN")
  .addHeader("Content-Type", "application/json-patch+json")
  .build();
 Response response = client.newCall(request).execute();
      

 Unirest.setTimeouts(0, 0);
 HttpResponse<String> response = Unirest.post("https://api.itsaaz.ir/EKyc/AuthorizedApiToken")
  .header("accept", "text/plain")
  .header("Authorization", "Bearer YOUR-TOKEN")
  .header("Content-Type", "application/json-patch+json")
  .body("{\n \"username\": \"test\",\n \"password\": \"test@H\",\n \"clientId\": \"test\",\n \"clientSecret\": \"78b2925e-5267-0bb9-7db4-043004a85aa7\",\n \"mobile\": \"test\",\n \"nationalCode\": \"test\",\n \"birthDate\": \"1371/02/05\"\n}")
  .asString();
 
      

 var myHeaders = new Headers();
 myHeaders.append("accept", "text/plain");
 myHeaders.append("Authorization", "Bearer YOUR-TOKEN");
 myHeaders.append("Content-Type", "application/json-patch+json");
 
 var raw = JSON.stringify({
  "username": "test",
  "password": "test@H",
  "clientId": "test",
  "clientSecret": "78b2925e-5267-0bb9-7db4-043004a85aa7",
  "mobile": "test",
  "nationalCode": "test",
  "birthDate": "1371/02/05"
 });
 
 var requestOptions = {
  method: 'POST',
  headers: myHeaders,
  body: raw,
  redirect: 'follow'
 };
 
 fetch("https://api.itsaaz.ir/EKyc/AuthorizedApiToken", requestOptions)
  .then(response => response.text())
  .then(result => console.log(result))
  .catch(error => console.log('error', error));
      

 var settings = {
  "url": "https://api.itsaaz.ir/EKyc/AuthorizedApiToken",
  "method": "POST",
  "timeout": 0,
  "headers": {
   "accept": "text/plain",
   "Authorization": "Bearer YOUR-TOKEN",
   "Content-Type": "application/json-patch+json"
  },
  "data": JSON.stringify({
   "username": "test",
   "password": "test@H",
   "clientId": "test",
   "clientSecret": "78b2925e-5267-0bb9-7db4-043004a85aa7",
   "mobile": "test",
   "nationalCode": "test",
   "birthDate": "1371/02/05"
  }),
 };
 
 $.ajax(settings).done(function (response) {
  console.log(response);
 });
      

 var data = JSON.stringify({
  "username": "test",
  "password": "test@H",
  "clientId": "test",
  "clientSecret": "78b2925e-5267-0bb9-7db4-043004a85aa7",
  "mobile": "test",
  "nationalCode": "test",
  "birthDate": "1371/02/05"
 });
 
 var xhr = new XMLHttpRequest();
 xhr.withCredentials = true;
 
 xhr.addEventListener("readystatechange", function() {
  if(this.readyState === 4) {
   console.log(this.responseText);
  }
 });
 
 xhr.open("POST", "https://api.itsaaz.ir/EKyc/AuthorizedApiToken");
 xhr.setRequestHeader("accept", "text/plain");
 xhr.setRequestHeader("Authorization", "Bearer YOUR-TOKEN");
 xhr.setRequestHeader("Content-Type", "application/json-patch+json");
 
 xhr.send(data);
      

 CURL *curl;
 CURLcode res;
 curl = curl_easy_init();
 if(curl) {
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "POST");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_URL, "https://api.itsaaz.ir/EKyc/AuthorizedApiToken");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1L);
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_DEFAULT_PROTOCOL, "https");
  struct curl_slist *headers = NULL;
  headers = curl_slist_append(headers, "accept: text/plain");
  headers = curl_slist_append(headers, "Authorization: Bearer YOUR-TOKEN");
  headers = curl_slist_append(headers, "Content-Type: application/json-patch+json");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_HTTPHEADER, headers);
  const char *data = "{\n \"username\": \"test\",\n \"password\": \"test@H\",\n \"clientId\": \"test\",\n \"clientSecret\": \"78b2925e-5267-0bb9-7db4-043004a85aa7\",\n \"mobile\": \"test\",\n \"nationalCode\": \"test\",\n \"birthDate\": \"1371/02/05\"\n}";
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_POSTFIELDS, data);
  res = curl_easy_perform(curl);
 }
 curl_easy_cleanup(curl);
 
    

 var axios = require('axios');
 var data = JSON.stringify({
  "username": "test",
  "password": "test@H",
  "clientId": "test",
  "clientSecret": "78b2925e-5267-0bb9-7db4-043004a85aa7",
  "mobile": "test",
  "nationalCode": "test",
  "birthDate": "1371/02/05"
 });
 
 var config = {
  method: 'post',
  url: 'https://api.itsaaz.ir/EKyc/AuthorizedApiToken',
  headers: { 
   'accept': 'text/plain', 
   'Authorization': 'Bearer YOUR-TOKEN', 
   'Content-Type': 'application/json-patch+json'
  },
  data : data
 };
 
 axios(config)
 .then(function (response) {
  console.log(JSON.stringify(response.data));
 })
 .catch(function (error) {
  console.log(error);
 });
 
      

 var https = require('follow-redirects').https;
 var fs = require('fs');
 
 var options = {
  'method': 'POST',
  'hostname': 'api.itsaaz.ir',
  'path': '/EKyc/AuthorizedApiToken',
  'headers': {
   'accept': 'text/plain',
   'Authorization': 'Bearer YOUR-TOKEN',
   'Content-Type': 'application/json-patch+json'
  },
  'maxRedirects': 20
 };
 
 var req = https.request(options, function (res) {
  var chunks = [];
 
  res.on("data", function (chunk) {
   chunks.push(chunk);
  });
 
  res.on("end", function (chunk) {
   var body = Buffer.concat(chunks);
   console.log(body.toString());
  });
 
  res.on("error", function (error) {
   console.error(error);
  });
 });
 
 var postData = JSON.stringify({
  "username": "test",
  "password": "test@H",
  "clientId": "test",
  "clientSecret": "78b2925e-5267-0bb9-7db4-043004a85aa7",
  "mobile": "test",
  "nationalCode": "test",
  "birthDate": "1371/02/05"
 });
 
 req.write(postData);
 
 req.end();
      

 var request = require('request');
 var options = {
  'method': 'POST',
  'url': 'https://api.itsaaz.ir/EKyc/AuthorizedApiToken',
  'headers': {
   'accept': 'text/plain',
   'Authorization': 'Bearer YOUR-TOKEN',
   'Content-Type': 'application/json-patch+json'
  },
  body: JSON.stringify({
   "username": "test",
   "password": "test@H",
   "clientId": "test",
   "clientSecret": "78b2925e-5267-0bb9-7db4-043004a85aa7",
   "mobile": "test",
   "nationalCode": "test",
   "birthDate": "1371/02/05"
  })
 
 };
 request(options, function (error, response) {
  if (error) throw new Error(error);
  console.log(response.body);
 });
 
      

 var unirest = require('unirest');
 var req = unirest('POST', 'https://api.itsaaz.ir/EKyc/AuthorizedApiToken')
  .headers({
   'accept': 'text/plain',
   'Authorization': 'Bearer YOUR-TOKEN',
   'Content-Type': 'application/json-patch+json'
  })
  .send(JSON.stringify({
   "username": "test",
   "password": "test@H",
   "clientId": "test",
   "clientSecret": "78b2925e-5267-0bb9-7db4-043004a85aa7",
   "mobile": "test",
   "nationalCode": "test",
   "birthDate": "1371/02/05"
  }))
  .end(function (res) { 
   if (res.error) throw new Error(res.error); 
   console.log(res.raw_body);
  });
 
      

 #import <Foundation/Foundation.h>

 dispatch_semaphore_t sema = dispatch_semaphore_create(0);
 
 NSMutableURLRequest *request = [NSMutableURLRequest requestWithURL:[NSURL URLWithString:@"https://api.itsaaz.ir/EKyc/AuthorizedApiToken"]
  cachePolicy:NSURLRequestUseProtocolCachePolicy
  timeoutInterval:10.0];
 NSDictionary *headers = @{
  @"accept": @"text/plain",
  @"Authorization": @"Bearer YOUR-TOKEN",
  @"Content-Type": @"application/json-patch+json"
 };
 
 [request setAllHTTPHeaderFields:headers];
 NSData *postData = [[NSData alloc] initWithData:[@"{\n \"username\": \"test\",\n \"password\": \"test@H\",\n \"clientId\": \"test\",\n \"clientSecret\": \"78b2925e-5267-0bb9-7db4-043004a85aa7\",\n \"mobile\": \"test\",\n \"nationalCode\": \"test\",\n \"birthDate\": \"1371/02/05\"\n}" dataUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]];
 [request setHTTPBody:postData];
 
 [request setHTTPMethod:@"POST"];
 
 NSURLSession *session = [NSURLSession sharedSession];
 NSURLSessionDataTask *dataTask = [session dataTaskWithRequest:request
 completionHandler:^(NSData *data, NSURLResponse *response, NSError *error) {
  if (error) {
   NSLog(@"%@", error);
   dispatch_semaphore_signal(sema);
  } else {
   NSHTTPURLResponse *httpResponse = (NSHTTPURLResponse *) response;
   NSError *parseError = nil;
   NSDictionary *responseDictionary = [NSJSONSerialization JSONObjectWithData:data options:0 error:&parseError];
   NSLog(@"%@",responseDictionary);
   dispatch_semaphore_signal(sema);
  }
 }];
 [dataTask resume];
 dispatch_semaphore_wait(sema, DISPATCH_TIME_FOREVER);
    

 open Lwt
 open Cohttp
 open Cohttp_lwt_unix
 
 let postData = ref "{\n \"username\": \"test\",\n \"password\": \"test@H\",\n \"clientId\": \"test\",\n \"clientSecret\": \"78b2925e-5267-0bb9-7db4-043004a85aa7\",\n \"mobile\": \"test\",\n \"nationalCode\": \"test\",\n \"birthDate\": \"1371/02/05\"\n}";;
 
 let reqBody = 
  let uri = Uri.of_string "https://api.itsaaz.ir/EKyc/AuthorizedApiToken" in
  let headers = Header.init ()
   |> fun h -> Header.add h "accept" "text/plain"
   |> fun h -> Header.add h "Authorization" "Bearer YOUR-TOKEN"
   |> fun h -> Header.add h "Content-Type" "application/json-patch+json"
  in
  let body = Cohttp_lwt.Body.of_string !postData in
 
  Client.call ~headers ~body `POST uri >>= fun (_resp, body) ->
  body |> Cohttp_lwt.Body.to_string >|= fun body -> body
 
 let () =
  let respBody = Lwt_main.run reqBody in
  print_endline (respBody)
    

 <?php

 $curl = curl_init();
 
 curl_setopt_array($curl, array(
  CURLOPT_URL => 'https://api.itsaaz.ir/EKyc/AuthorizedApiToken',
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
  CURLOPT_ENCODING => '',
  CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
  CURLOPT_TIMEOUT => 0,
  CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
  CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
  CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
  CURLOPT_POSTFIELDS =>'{
  "username": "test",
  "password": "test@H",
  "clientId": "test",
  "clientSecret": "78b2925e-5267-0bb9-7db4-043004a85aa7",
  "mobile": "test",
  "nationalCode": "test",
  "birthDate": "1371/02/05"
 }',
  CURLOPT_HTTPHEADER => array(
   'accept: text/plain',
   'Authorization: Bearer YOUR-TOKEN',
   'Content-Type: application/json-patch+json'
  ),
 ));
 
 $response = curl_exec($curl);
 
 curl_close($curl);
 echo $response;
 
      

 <?php
 require_once 'HTTP/Request2.php';
 $request = new HTTP_Request2();
 $request->setUrl('https://api.itsaaz.ir/EKyc/AuthorizedApiToken');
 $request->setMethod(HTTP_Request2::METHOD_POST);
 $request->setConfig(array(
  'follow_redirects' => TRUE
 ));
 $request->setHeader(array(
  'accept' => 'text/plain',
  'Authorization' => 'Bearer YOUR-TOKEN',
  'Content-Type' => 'application/json-patch+json'
 ));
 $request->setBody('{\n "username": "test",\n "password": "test@H",\n "clientId": "test",\n "clientSecret": "78b2925e-5267-0bb9-7db4-043004a85aa7",\n "mobile": "test",\n "nationalCode": "test",\n "birthDate": "1371/02/05"\n}');
 try {
  $response = $request->send();
  if ($response->getStatus() == 200) {
   echo $response->getBody();
  }
  else {
   echo 'Unexpected HTTP status: ' . $response->getStatus() . ' ' .
   $response->getReasonPhrase();
  }
 }
 catch(HTTP_Request2_Exception $e) {
  echo 'Error: ' . $e->getMessage();
 }
      

 <?php
 $client = new http\Client;
 $request = new http\Client\Request;
 $request->setRequestUrl('https://api.itsaaz.ir/EKyc/AuthorizedApiToken');
 $request->setRequestMethod('POST');
 $body = new http\Message\Body;
 $body->append('{
  "username": "test",
  "password": "test@H",
  "clientId": "test",
  "clientSecret": "78b2925e-5267-0bb9-7db4-043004a85aa7",
  "mobile": "test",
  "nationalCode": "test",
  "birthDate": "1371/02/05"
 }');
 $request->setBody($body);
 $request->setOptions(array());
 $request->setHeaders(array(
  'accept' => 'text/plain',
  'Authorization' => 'Bearer YOUR-TOKEN',
  'Content-Type' => 'application/json-patch+json'
 ));
 $client->enqueue($request)->send();
 $response = $client->getResponse();
 echo $response->getBody();
 
      

 $headers = New-Object "System.Collections.Generic.Dictionary[[String],[String]]"
 $headers.Add("accept", "text/plain")
 $headers.Add("Authorization", "Bearer YOUR-TOKEN")
 $headers.Add("Content-Type", "application/json-patch+json")
 
 $body = "{`n `"username`": `"test`",`n `"password`": `"test@H`",`n `"clientId`": `"test`",`n `"clientSecret`": `"78b2925e-5267-0bb9-7db4-043004a85aa7`",`n `"mobile`": `"test`",`n `"nationalCode`": `"test`",`n `"birthDate`": `"1371/02/05`"`n}"
 
 $response = Invoke-RestMethod 'https://api.itsaaz.ir/EKyc/AuthorizedApiToken' -Method 'POST' -Headers $headers -Body $body
 $response | ConvertTo-Json
    

 import http.client
 import json
 
 conn = http.client.HTTPSConnection("api.itsaaz.ir")
 payload = json.dumps({
  "username": "test",
  "password": "test@H",
  "clientId": "test",
  "clientSecret": "78b2925e-5267-0bb9-7db4-043004a85aa7",
  "mobile": "test",
  "nationalCode": "test",
  "birthDate": "1371/02/05"
 })
 headers = {
  'accept': 'text/plain',
  'Authorization': 'Bearer YOUR-TOKEN',
  'Content-Type': 'application/json-patch+json'
 }
 conn.request("POST", "/EKyc/AuthorizedApiToken", payload, headers)
 res = conn.getresponse()
 data = res.read()
 print(data.decode("utf-8"))
      

 import requests
 import json
 
 url = "https://api.itsaaz.ir/EKyc/AuthorizedApiToken"
 
 payload = json.dumps({
  "username": "test",
  "password": "test@H",
  "clientId": "test",
  "clientSecret": "78b2925e-5267-0bb9-7db4-043004a85aa7",
  "mobile": "test",
  "nationalCode": "test",
  "birthDate": "1371/02/05"
 })
 headers = {
  'accept': 'text/plain',
  'Authorization': 'Bearer YOUR-TOKEN',
  'Content-Type': 'application/json-patch+json'
 }
 
 response = requests.request("POST", url, headers=headers, data=payload)
 
 print(response.text)
 
      

 require "uri"
 require "json"
 require "net/http"
 
 url = URI("https://api.itsaaz.ir/EKyc/AuthorizedApiToken")
 
 https = Net::HTTP.new(url.host, url.port)
 https.use_ssl = true
 
 request = Net::HTTP::Post.new(url)
 request["accept"] = "text/plain"
 request["Authorization"] = "Bearer YOUR-TOKEN"
 request["Content-Type"] = "application/json-patch+json"
 request.body = JSON.dump({
  "username": "test",
  "password": "test@H",
  "clientId": "test",
  "clientSecret": "78b2925e-5267-0bb9-7db4-043004a85aa7",
  "mobile": "test",
  "nationalCode": "test",
  "birthDate": "1371/02/05"
 })
 
 response = https.request(request)
 puts response.read_body
 
    

 printf '{
  "username": "test",
  "password": "test@H",
  "clientId": "test",
  "clientSecret": "78b2925e-5267-0bb9-7db4-043004a85aa7",
  "mobile": "test",
  "nationalCode": "test",
  "birthDate": "1371/02/05"
 }'| http --follow --timeout 3600 POST 'https://api.itsaaz.ir/EKyc/AuthorizedApiToken' \
  accept:'text/plain' \
  Authorization:'Bearer YOUR-TOKEN' \
  Content-Type:'application/json-patch+json'
      

 wget --no-check-certificate --quiet \
 --method POST \
 --timeout=0 \
 --header 'accept: text/plain' \
 --header 'Authorization: Bearer YOUR-TOKEN' \
 --header 'Content-Type: application/json-patch+json' \
 --body-data '{
 "username": "test",
 "password": "test@H",
 "clientId": "test",
 "clientSecret": "78b2925e-5267-0bb9-7db4-043004a85aa7",
 "mobile": "test",
 "nationalCode": "test",
 "birthDate": "1371/02/05"
}' \
  'https://api.itsaaz.ir/EKyc/AuthorizedApiToken'
      

 import Foundation
 #if canImport(FoundationNetworking)
 import FoundationNetworking
 #endif
 
 var semaphore = DispatchSemaphore (value: 0)
 
 let parameters = "{\n \"username\": \"test\",\n \"password\": \"test@H\",\n \"clientId\": \"test\",\n \"clientSecret\": \"78b2925e-5267-0bb9-7db4-043004a85aa7\",\n \"mobile\": \"test\",\n \"nationalCode\": \"test\",\n \"birthDate\": \"1371/02/05\"\n}"
 let postData = parameters.data(using: .utf8)
 
 var request = URLRequest(url: URL(string: "https://api.itsaaz.ir/EKyc/AuthorizedApiToken")!,timeoutInterval: Double.infinity)
 request.addValue("text/plain", forHTTPHeaderField: "accept")
 request.addValue("Bearer YOUR-TOKEN", forHTTPHeaderField: "Authorization")
 request.addValue("application/json-patch+json", forHTTPHeaderField: "Content-Type")
 
 request.httpMethod = "POST"
 request.httpBody = postData
 
 let task = URLSession.shared.dataTask(with: request) { data, response, error in 
  guard let data = data else {
   print(String(describing: error))
   semaphore.signal()
   return
  }
  print(String(data: data, encoding: .utf8)!)
  semaphore.signal()
 }
 
 task.resume()
 semaphore.wait()
 
    


سرویس تطابق اطلاعات فرد و ارسال پیامک:برای فراخوانی این سرویس مراحل زیر را طی کنید:
۱-متد فراخوانی سرویس POST می باشد.


 https://api.itsaaz.ir/ekyc/personal/info
    

 Post
    

 accept: text/plain
 Authorization: Bearer YOUR-TOKEN
 Content-Type: application/json-patch+json
    

 {
  "orderId": "c8b2d66a-afa3-43cc-81bd-ad1a865e4f28",
  "mobile": "test",
  "nationalCode": "test",
  "birthDate": "1371/02/05"
 }
    

 {
  "data": {
   "nextRequestTimeOutInSeconds": زمان تا ریکوئست تایم اوت بعدی به ثانیه,
   "message": "پیام",
   "orderId": "شماره درخواست"
  },
  "meta": null,
  "error": null
 }
    

پارامترهای ورودی

ردیف پارامتر ورودی نوع ورودی توضیحات
1 orderId String شماره درخواست
2 NationalCode String کدملی فرد
4 BirthDate String تاریخ تولد (شمسی04/05/1400)

نمونه کد


 var client = new RestClient("https://api.itsaaz.ir/ekyc/personal/info");
 client.Timeout = -1;
 var request = new RestRequest(Method.POST);
 request.AddHeader("accept", "text/plain");
 request.AddHeader("Authorization", "Bearer YOUR-TOKEN");
 request.AddHeader("Content-Type", "application/json-patch+json");
 var body = @"{""mobile"":""09192517163"",""nationalCode"":""0370362063"",""birthDate"":""1369/07/11""}";
 request.AddParameter("application/json-patch+json", body, ParameterType.RequestBody);
 IRestResponse response = client.Execute(request);
 Console.WriteLine(response.Content);
    

 curl --location --request POST 'https://api.itsaaz.ir/ekyc/personal/info' \
 --header 'accept: text/plain' \
 --header 'Authorization: Bearer YOUR-TOKEN' \
 --header 'Content-Type: application/json-patch+json' \
 --data-raw '{"mobile":"09192517163","nationalCode":"0370362063","birthDate":"1369/07/11"}'
    

 var headers = {
  'accept': 'text/plain',
  'Authorization': 'Bearer YOUR-TOKEN',
  'Content-Type': 'application/json-patch+json'
 };
 var request = http.Request('POST', Uri.parse('https://api.itsaaz.ir/ekyc/personal/info'));
 request.body = json.encode({
  "mobile": "09192517163",
  "nationalCode": "0370362063",
  "birthDate": "1369/07/11"
 });
 request.headers.addAll(headers);
 
 http.StreamedResponse response = await request.send();
 
 if (response.statusCode == 200) {
  print(await response.stream.bytesToString());
 }
 else {
  print(response.reasonPhrase);
 }
 
     
    

 package main

 import (
  "fmt"
  "strings"
  "net/http"
  "io/ioutil"
 )
 
 func main() {
 
  url := "https://api.itsaaz.ir/ekyc/personal/info"
  method := "POST"
 
  payload := strings.NewReader(`{"mobile":"09192517163","nationalCode":"0370362063","birthDate":"1369/07/11"}`)
 
  client := &http.Client {
  }
  req, err := http.NewRequest(method, url, payload)
 
  if err != nil {
   fmt.Println(err)
   return
  }
  req.Header.Add("accept", "text/plain")
  req.Header.Add("Authorization", "Bearer YOUR-TOKEN")
  req.Header.Add("Content-Type", "application/json-patch+json")
 
  res, err := client.Do(req)
  if err != nil {
   fmt.Println(err)
   return
  }
  defer res.Body.Close()
 
  body, err := ioutil.ReadAll(res.Body)
  if err != nil {
   fmt.Println(err)
   return
  }
  fmt.Println(string(body))
 }
    

 POST /ekyc/personal/info HTTP/1.1
 Host: api.itsaaz.ir
 accept: text/plain
 Authorization: Bearer YOUR-TOKEN
 Content-Type: application/json-patch+json
 Content-Length: 77
 
 {"mobile":"09192517163","nationalCode":"0370362063","birthDate":"1369/07/11"}
    

  OkHttpClient client = new OkHttpClient().newBuilder()
  .build();
 MediaType mediaType = MediaType.parse("application/json-patch+json");
 RequestBody body = RequestBody.create(mediaType, "{\"mobile\":\"09192517163\",\"nationalCode\":\"0370362063\",\"birthDate\":\"1369/07/11\"}");
 Request request = new Request.Builder()
  .url("https://api.itsaaz.ir/ekyc/personal/info")
  .method("POST", body)
  .addHeader("accept", "text/plain")
  .addHeader("Authorization", "Bearer YOUR-TOKEN")
  .addHeader("Content-Type", "application/json-patch+json")
  .build();
 Response response = client.newCall(request).execute();
      

 Unirest.setTimeouts(0, 0);
 HttpResponse<String> response = Unirest.post("https://api.itsaaz.ir/ekyc/personal/info")
  .header("accept", "text/plain")
  .header("Authorization", "Bearer YOUR-TOKEN")
  .header("Content-Type", "application/json-patch+json")
  .body("{\"mobile\":\"09192517163\",\"nationalCode\":\"0370362063\",\"birthDate\":\"1369/07/11\"}")
  .asString();
 
      

 var myHeaders = new Headers();
 myHeaders.append("accept", "text/plain");
 myHeaders.append("Authorization", "Bearer YOUR-TOKEN");
 myHeaders.append("Content-Type", "application/json-patch+json");
 
 var raw = JSON.stringify({
  "mobile": "09192517163",
  "nationalCode": "0370362063",
  "birthDate": "1369/07/11"
 });
 
 var requestOptions = {
  method: 'POST',
  headers: myHeaders,
  body: raw,
  redirect: 'follow'
 };
 
 fetch("https://api.itsaaz.ir/ekyc/personal/info", requestOptions)
  .then(response => response.text())
  .then(result => console.log(result))
  .catch(error => console.log('error', error));
      

 var settings = {
  "url": "https://api.itsaaz.ir/ekyc/personal/info",
  "method": "POST",
  "timeout": 0,
  "headers": {
   "accept": "text/plain",
   "Authorization": "Bearer YOUR-TOKEN",
   "Content-Type": "application/json-patch+json"
  },
  "data": JSON.stringify({
   "mobile": "09192517163",
   "nationalCode": "0370362063",
   "birthDate": "1369/07/11"
  }),
 };

 $.ajax(settings).done(function (response) {
  console.log(response);
 });
      

 var data = JSON.stringify({
  "mobile": "09192517163",
  "nationalCode": "0370362063",
  "birthDate": "1369/07/11"
 });
 
 var xhr = new XMLHttpRequest();
 xhr.withCredentials = true;
 
 xhr.addEventListener("readystatechange", function() {
  if(this.readyState === 4) {
   console.log(this.responseText);
  }
 });
 
 xhr.open("POST", "https://api.itsaaz.ir/ekyc/personal/info");
 xhr.setRequestHeader("accept", "text/plain");
 xhr.setRequestHeader("Authorization", "Bearer YOUR-TOKEN");
 xhr.setRequestHeader("Content-Type", "application/json-patch+json");
 
 xhr.send(data);
      

 CURL *curl;
 CURLcode res;
 curl = curl_easy_init();
 if(curl) {
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "POST");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_URL, "https://api.itsaaz.ir/ekyc/personal/info");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1L);
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_DEFAULT_PROTOCOL, "https");
  struct curl_slist *headers = NULL;
  headers = curl_slist_append(headers, "accept: text/plain");
  headers = curl_slist_append(headers, "Authorization: Bearer YOUR-TOKEN");
  headers = curl_slist_append(headers, "Content-Type: application/json-patch+json");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_HTTPHEADER, headers);
  const char *data = "{\"mobile\":\"09192517163\",\"nationalCode\":\"0370362063\",\"birthDate\":\"1369/07/11\"}";
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_POSTFIELDS, data);
  res = curl_easy_perform(curl);
 }
 curl_easy_cleanup(curl);
 

    

 var axios = require('axios');
 var data = JSON.stringify({
  "mobile": "09192517163",
  "nationalCode": "0370362063",
  "birthDate": "1369/07/11"
 });
 
 var config = {
  method: 'post',
  url: 'https://api.itsaaz.ir/ekyc/personal/info',
  headers: { 
   'accept': 'text/plain', 
   'Authorization': 'Bearer YOUR-TOKEN', 
   'Content-Type': 'application/json-patch+json'
  },
  data : data
 };
 
 axios(config)
 .then(function (response) {
  console.log(JSON.stringify(response.data));
 })
 .catch(function (error) {
  console.log(error);
 });
 
 
      

 var https = require('follow-redirects').https;
 var fs = require('fs');
 
 var options = {
  'method': 'POST',
  'hostname': 'api.itsaaz.ir',
  'path': '/ekyc/personal/info',
  'headers': {
   'accept': 'text/plain',
   'Authorization': 'Bearer YOUR-TOKEN',
   'Content-Type': 'application/json-patch+json'
  },
  'maxRedirects': 20
 };
 
 var req = https.request(options, function (res) {
  var chunks = [];
 
  res.on("data", function (chunk) {
   chunks.push(chunk);
  });
 
  res.on("end", function (chunk) {
   var body = Buffer.concat(chunks);
   console.log(body.toString());
  });
 
  res.on("error", function (error) {
   console.error(error);
  });
 });
 
 var postData = JSON.stringify({
  "mobile": "09192517163",
  "nationalCode": "0370362063",
  "birthDate": "1369/07/11"
 });
 
 req.write(postData);
 
 req.end();
      

 var request = require('request');
 var options = {
  'method': 'POST',
  'url': 'https://api.itsaaz.ir/ekyc/personal/info',
  'headers': {
   'accept': 'text/plain',
   'Authorization': 'Bearer YOUR-TOKEN',
   'Content-Type': 'application/json-patch+json'
  },
  body: JSON.stringify({
   "mobile": "09192517163",
   "nationalCode": "0370362063",
   "birthDate": "1369/07/11"
  })
 
 };
 request(options, function (error, response) {
  if (error) throw new Error(error);
  console.log(response.body);
 });
 
 
 
 
      

 var unirest = require('unirest');
 var req = unirest('POST', 'https://api.itsaaz.ir/ekyc/personal/info')
  .headers({
   'accept': 'text/plain',
   'Authorization': 'Bearer YOUR-TOKEN',
   'Content-Type': 'application/json-patch+json'
  })
  .send(JSON.stringify({
   "mobile": "09192517163",
   "nationalCode": "0370362063",
   "birthDate": "1369/07/11"
  }))
  .end(function (res) { 
   if (res.error) throw new Error(res.error); 
   console.log(res.raw_body);
  });
 
 
      

 #import <Foundation/Foundation.h>

 dispatch_semaphore_t sema = dispatch_semaphore_create(0);
 
 NSMutableURLRequest *request = [NSMutableURLRequest requestWithURL:[NSURL URLWithString:@"https://api.itsaaz.ir/ekyc/personal/info"]
  cachePolicy:NSURLRequestUseProtocolCachePolicy
  timeoutInterval:10.0];
 NSDictionary *headers = @{
  @"accept": @"text/plain",
  @"Authorization": @"Bearer YOUR-TOKEN",
  @"Content-Type": @"application/json-patch+json"
 };
 
 [request setAllHTTPHeaderFields:headers];
 NSData *postData = [[NSData alloc] initWithData:[@"{\"mobile\":\"09192517163\",\"nationalCode\":\"0370362063\",\"birthDate\":\"1369/07/11\"}" dataUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]];
 [request setHTTPBody:postData];
 
 [request setHTTPMethod:@"POST"];
 
 NSURLSession *session = [NSURLSession sharedSession];
 NSURLSessionDataTask *dataTask = [session dataTaskWithRequest:request
 completionHandler:^(NSData *data, NSURLResponse *response, NSError *error) {
  if (error) {
   NSLog(@"%@", error);
   dispatch_semaphore_signal(sema);
  } else {
   NSHTTPURLResponse *httpResponse = (NSHTTPURLResponse *) response;
   NSError *parseError = nil;
   NSDictionary *responseDictionary = [NSJSONSerialization JSONObjectWithData:data options:0 error:&parseError];
   NSLog(@"%@",responseDictionary);
   dispatch_semaphore_signal(sema);
  }
 }];
 [dataTask resume];
 dispatch_semaphore_wait(sema, DISPATCH_TIME_FOREVER);
    

 open Lwt
 open Cohttp
 open Cohttp_lwt_unix
 
 let postData = ref "{\"mobile\":\"09192517163\",\"nationalCode\":\"0370362063\",\"birthDate\":\"1369/07/11\"}";;
 
 let reqBody = 
  let uri = Uri.of_string "https://api.itsaaz.ir/ekyc/personal/info" in
  let headers = Header.init ()
   |> fun h -> Header.add h "accept" "text/plain"
   |> fun h -> Header.add h "Authorization" "Bearer YOUR-TOKEN"
   |> fun h -> Header.add h "Content-Type" "application/json-patch+json"
  in
  let body = Cohttp_lwt.Body.of_string !postData in
 
  Client.call ~headers ~body `POST uri >>= fun (_resp, body) ->
  body |> Cohttp_lwt.Body.to_string >|= fun body -> body
 
 let () =
  let respBody = Lwt_main.run reqBody in
  print_endline (respBody)
    

 <?php

 $curl = curl_init();
 
 curl_setopt_array($curl, array(
  CURLOPT_URL => 'https://api.itsaaz.ir/ekyc/personal/info',
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
  CURLOPT_ENCODING => '',
  CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
  CURLOPT_TIMEOUT => 0,
  CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
  CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
  CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
  CURLOPT_POSTFIELDS =>'{"mobile":"09192517163","nationalCode":"0370362063","birthDate":"1369/07/11"}',
  CURLOPT_HTTPHEADER => array(
   'accept: text/plain',
   'Authorization: Bearer YOUR-TOKEN',
   'Content-Type: application/json-patch+json'
  ),
 ));
 
 $response = curl_exec($curl);
 
 curl_close($curl);
 echo $response;
 
      

 <?php
 require_once 'HTTP/Request2.php';
 $request = new HTTP_Request2();
 $request->setUrl('https://api.itsaaz.ir/ekyc/personal/info');
 $request->setMethod(HTTP_Request2::METHOD_POST);
 $request->setConfig(array(
  'follow_redirects' => TRUE
 ));
 $request->setHeader(array(
  'accept' => 'text/plain',
  'Authorization' => 'Bearer YOUR-TOKEN',
  'Content-Type' => 'application/json-patch+json'
 ));
 $request->setBody('{"mobile":"09192517163","nationalCode":"0370362063","birthDate":"1369/07/11"}');
 try {
  $response = $request->send();
  if ($response->getStatus() == 200) {
   echo $response->getBody();
  }
  else {
   echo 'Unexpected HTTP status: ' . $response->getStatus() . ' ' .
   $response->getReasonPhrase();
  }
 }
 catch(HTTP_Request2_Exception $e) {
  echo 'Error: ' . $e->getMessage();
 }
      

 <?php
 $client = new http\Client;
 $request = new http\Client\Request;
 $request->setRequestUrl('https://api.itsaaz.ir/ekyc/personal/info');
 $request->setRequestMethod('POST');
 $body = new http\Message\Body;
 $body->append('{"mobile":"09192517163","nationalCode":"0370362063","birthDate":"1369/07/11"}');
 $request->setBody($body);
 $request->setOptions(array());
 $request->setHeaders(array(
  'accept' => 'text/plain',
  'Authorization' => 'Bearer YOUR-TOKEN',
  'Content-Type' => 'application/json-patch+json'
 ));
 $client->enqueue($request)->send();
 $response = $client->getResponse();
 echo $response->getBody();
 
 
      

 $headers = New-Object "System.Collections.Generic.Dictionary[[String],[String]]"
 $headers.Add("accept", "text/plain")
 $headers.Add("Authorization", "Bearer YOUR-TOKEN")
 $headers.Add("Content-Type", "application/json-patch+json")
 
 $body = "{`"mobile`":`"09192517163`",`"nationalCode`":`"0370362063`",`"birthDate`":`"1369/07/11`"}"
 
 $response = Invoke-RestMethod 'https://api.itsaaz.ir/ekyc/personal/info' -Method 'POST' -Headers $headers -Body $body
 $response | ConvertTo-Json
    

 import http.client
 import json
 
 conn = http.client.HTTPSConnection("api.itsaaz.ir")
 payload = json.dumps({
  "mobile": "09192517163",
  "nationalCode": "0370362063",
  "birthDate": "1369/07/11"
 })
 headers = {
  'accept': 'text/plain',
  'Authorization': 'Bearer YOUR-TOKEN',
  'Content-Type': 'application/json-patch+json'
 }
 conn.request("POST", "/ekyc/personal/info", payload, headers)
 res = conn.getresponse()
 data = res.read()
 print(data.decode("utf-8"))
      

 import requests
 import json
 
 url = "https://api.itsaaz.ir/ekyc/personal/info"
 
 payload = json.dumps({
  "mobile": "09192517163",
  "nationalCode": "0370362063",
  "birthDate": "1369/07/11"
 })
 headers = {
  'accept': 'text/plain',
  'Authorization': 'Bearer YOUR-TOKEN',
  'Content-Type': 'application/json-patch+json'
 }
 
 response = requests.request("POST", url, headers=headers, data=payload)
 
 print(response.text)
 

      

 require "uri"
 require "json"
 require "net/http"
 
 url = URI("https://api.itsaaz.ir/ekyc/personal/info")
 
 https = Net::HTTP.new(url.host, url.port)
 https.use_ssl = true
 
 request = Net::HTTP::Post.new(url)
 request["accept"] = "text/plain"
 request["Authorization"] = "Bearer YOUR-TOKEN"
 request["Content-Type"] = "application/json-patch+json"
 request.body = JSON.dump({
  "mobile": "09192517163",
  "nationalCode": "0370362063",
  "birthDate": "1369/07/11"
 })
 
 response = https.request(request)
 puts response.read_body
 
 
    

 printf '{"mobile":"09192517163","nationalCode":"0370362063","birthDate":"1369/07/11"}'| http --follow --timeout 3600 POST 'https://api.itsaaz.ir/ekyc/personal/info' \
 accept:'text/plain' \
 Authorization:'Bearer YOUR-TOKEN' \
 Content-Type:'application/json-patch+json'
      

 wget --no-check-certificate --quiet \
 --method POST \
 --timeout=0 \
 --header 'accept: text/plain' \
 --header 'Authorization: Bearer YOUR-TOKEN' \
 --header 'Content-Type: application/json-patch+json' \
 --body-data '{"mobile":"09192517163","nationalCode":"0370362063","birthDate":"1369/07/11"}' \
  'https://api.itsaaz.ir/ekyc/personal/info'info'
      

 import Foundation
 #if canImport(FoundationNetworking)
 import FoundationNetworking
 #endif
 
 var semaphore = DispatchSemaphore (value: 0)
 
 let parameters = "{\"mobile\":\"09192517163\",\"nationalCode\":\"0370362063\",\"birthDate\":\"1369/07/11\"}"
 let postData = parameters.data(using: .utf8)
 
 var request = URLRequest(url: URL(string: "https://api.itsaaz.ir/ekyc/personal/info")!,timeoutInterval: Double.infinity)
 request.addValue("text/plain", forHTTPHeaderField: "accept")
 request.addValue("Bearer YOUR-TOKEN", forHTTPHeaderField: "Authorization")
 request.addValue("application/json-patch+json", forHTTPHeaderField: "Content-Type")
 
 request.httpMethod = "POST"
 request.httpBody = postData
 
 let task = URLSession.shared.dataTask(with: request) { data, response, error in 
  guard let data = data else {
   print(String(describing: error))
   semaphore.signal()
   return
  }
  print(String(data: data, encoding: .utf8)!)
  semaphore.signal()
 }
 
 task.resume()
 semaphore.wait()
 
 
   
    


سرویس بررسی صحت OTP:برای فراخوانی این سرویس مراحل زیر را طی کنید:
۱-متد فراخوانی سرویس POST می باشد.


 https://api.itsaaz.ir/ekyc/verifyotp
    

 Post
    

 accept: text/plain
 Authorization: Bearer YOUR-TOKEN
 Content-Type: application/json-patch+json
    

 {
  "orderId":"96d2110e-5e79-4857-9310-3ebfa36544d0",
  "code":"908091"
 }
    

 {
  "data": true,
  "meta": null,
  "error": null
 }
    

پارامترهای ورودی

ردیف پارامتر ورودی نوع ورودی توضیحات
1 Code String کد OTP
2 orderId String شماره درخواست

نمونه کد


 var client = new RestClient("https://api.itsaaz.ir/ekyc/verifyotp");
 client.Timeout = -1;
 var request = new RestRequest(Method.POST);
 request.AddHeader("accept", "text/plain");
 request.AddHeader("Authorization", "Bearer YOUR-TOKEN");
 request.AddHeader("Content-Type", "application/json-patch+json");
 var body = @"{""orderId"":""96d2110e-5e79-4857-9310-3ebfa36544d0"",""code"":""908091""}";
 request.AddParameter("application/json-patch+json", body, ParameterType.RequestBody);
 IRestResponse response = client.Execute(request);
 Console.WriteLine(response.Content);
    

 curl --location --request POST 'https://api.itsaaz.ir/ekyc/verifyotp' \
 --header 'accept: text/plain' \
 --header 'Authorization: Bearer YOUR-TOKEN' \
 --header 'Content-Type: application/json-patch+json' \
 --data-raw '{"orderId":"96d2110e-5e79-4857-9310-3ebfa36544d0","code":"908091"}'
    

 var headers = {
  'accept': 'text/plain',
  'Authorization': 'Bearer YOUR-TOKEN',
  'Content-Type': 'application/json-patch+json'
 };
 var request = http.Request('POST', Uri.parse('https://api.itsaaz.ir/ekyc/verifyotp'));
 request.body = json.encode({
  "orderId": "96d2110e-5e79-4857-9310-3ebfa36544d0",
  "code": "908091"
 });
 request.headers.addAll(headers);
 
 http.StreamedResponse response = await request.send();
 
 if (response.statusCode == 200) {
  print(await response.stream.bytesToString());
 }
 else {
  print(response.reasonPhrase);
 }
 
    

 package main

 import (
  "fmt"
  "strings"
  "net/http"
  "io/ioutil"
 )
 
 func main() {
 
  url := "https://api.itsaaz.ir/ekyc/verifyotp"
  method := "POST"
 
  payload := strings.NewReader(`{"orderId":"96d2110e-5e79-4857-9310-3ebfa36544d0","code":"908091"}`)
 
  client := &http.Client {
  }
  req, err := http.NewRequest(method, url, payload)
 
  if err != nil {
   fmt.Println(err)
   return
  }
  req.Header.Add("accept", "text/plain")
  req.Header.Add("Authorization", "Bearer YOUR-TOKEN")
  req.Header.Add("Content-Type", "application/json-patch+json")
 
  res, err := client.Do(req)
  if err != nil {
   fmt.Println(err)
   return
  }
  defer res.Body.Close()
 
  body, err := ioutil.ReadAll(res.Body)
  if err != nil {
   fmt.Println(err)
   return
  }
  fmt.Println(string(body))
 }
    

 POST /ekyc/verifyotp HTTP/1.1
 Host: api.itsaaz.ir
 accept: text/plain
 Authorization: Bearer YOUR-TOKEN
 Content-Type: application/json-patch+json
 Content-Length: 66
 
 {"orderId":"96d2110e-5e79-4857-9310-3ebfa36544d0","code":"908091"}
    

  OkHttpClient client = new OkHttpClient().newBuilder()
  .build();
 MediaType mediaType = MediaType.parse("application/json-patch+json");
 RequestBody body = RequestBody.create(mediaType, "{\"orderId\":\"96d2110e-5e79-4857-9310-3ebfa36544d0\",\"code\":\"908091\"}");
 Request request = new Request.Builder()
  .url("https://api.itsaaz.ir/ekyc/verifyotp")
  .method("POST", body)
  .addHeader("accept", "text/plain")
  .addHeader("Authorization", "Bearer YOUR-TOKEN")
  .addHeader("Content-Type", "application/json-patch+json")
  .build();
 Response response = client.newCall(request).execute();

      

 Unirest.setTimeouts(0, 0);
 HttpResponse<String> response = Unirest.post("https://api.itsaaz.ir/ekyc/verifyotp") 
  .header("accept", "text/plain")
  .header("Authorization", "Bearer YOUR-TOKEN")
  .header("Content-Type", "application/json-patch+json")
  .body("{\"orderId\":\"96d2110e-5e79-4857-9310-3ebfa36544d0\",\"code\":\"908091\"}")
  .asString();
 
      

 var myHeaders = new Headers();
 myHeaders.append("accept", "text/plain");
 myHeaders.append("Authorization", "Bearer YOUR-TOKEN");
 myHeaders.append("Content-Type", "application/json-patch+json");
 
 var raw = JSON.stringify({
  "orderId": "96d2110e-5e79-4857-9310-3ebfa36544d0",
  "code": "908091"
 });
 
 var requestOptions = {
  method: 'POST',
  headers: myHeaders,
  body: raw,
  redirect: 'follow'
 };
 
 fetch("https://api.itsaaz.ir/ekyc/verifyotp", requestOptions)
  .then(response => response.text())
  .then(result => console.log(result))
  .catch(error => console.log('error', error));
      

 var settings = {
  "url": "https://api.itsaaz.ir/ekyc/verifyotp",
  "method": "POST",
  "timeout": 0,
  "headers": {
   "accept": "text/plain",
   "Authorization": "Bearer YOUR-TOKEN",
   "Content-Type": "application/json-patch+json"
  },
  "data": JSON.stringify({
   "orderId": "96d2110e-5e79-4857-9310-3ebfa36544d0",
   "code": "908091"
  }),
 };
 
 $.ajax(settings).done(function (response) {
  console.log(response);
 });
      

 var data = JSON.stringify({
  "orderId": "96d2110e-5e79-4857-9310-3ebfa36544d0",
  "code": "908091"
 });
 
 var xhr = new XMLHttpRequest();
 xhr.withCredentials = true;
 
 xhr.addEventListener("readystatechange", function() {
  if(this.readyState === 4) {
   console.log(this.responseText);
  }
 });
 
 xhr.open("POST", "https://api.itsaaz.ir/ekyc/verifyotp");
 xhr.setRequestHeader("accept", "text/plain");
 xhr.setRequestHeader("Authorization", "Bearer YOUR-TOKEN");
 xhr.setRequestHeader("Content-Type", "application/json-patch+json");
 
 xhr.send(data);
      

 CURL *curl;
 CURLcode res;
 curl = curl_easy_init();
 if(curl) {
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "POST");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_URL, "https://api.itsaaz.ir/ekyc/verifyotp");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1L);
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_DEFAULT_PROTOCOL, "https");
  struct curl_slist *headers = NULL;
  headers = curl_slist_append(headers, "accept: text/plain");
  headers = curl_slist_append(headers, "Authorization: Bearer YOUR-TOKEN");
  headers = curl_slist_append(headers, "Content-Type: application/json-patch+json");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_HTTPHEADER, headers);
  const char *data = "{\"orderId\":\"96d2110e-5e79-4857-9310-3ebfa36544d0\",\"code\":\"908091\"}";
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_POSTFIELDS, data);
  res = curl_easy_perform(curl);
 }
 curl_easy_cleanup(curl);
 

    

 var axios = require('axios');
 var data = JSON.stringify({
  "orderId": "96d2110e-5e79-4857-9310-3ebfa36544d0",
  "code": "908091"
 });
 
 var config = {
  method: 'post',
  url: 'https://api.itsaaz.ir/ekyc/verifyotp',
  headers: { 
   'accept': 'text/plain', 
   'Authorization': 'Bearer YOUR-TOKEN', 
   'Content-Type': 'application/json-patch+json'
  },
  data : data
 };
 
 axios(config)
 .then(function (response) {
  console.log(JSON.stringify(response.data));
 })
 .catch(function (error) {
  console.log(error);
 });
 
 
 
      

 var https = require('follow-redirects').https;
 var fs = require('fs');
 
 var options = {
  'method': 'POST',
  'hostname': 'api.itsaaz.ir',
  'path': '/ekyc/verifyotp',
  'headers': {
   'accept': 'text/plain',
   'Authorization': 'Bearer YOUR-TOKEN',
   'Content-Type': 'application/json-patch+json'
  },
  'maxRedirects': 20
 };
 
 var req = https.request(options, function (res) {
  var chunks = [];
 
  res.on("data", function (chunk) {
   chunks.push(chunk);
  });
 
  res.on("end", function (chunk) {
   var body = Buffer.concat(chunks);
   console.log(body.toString());
  });
 
  res.on("error", function (error) {
   console.error(error);
  });
 });
 
 var postData = JSON.stringify({
  "orderId": "96d2110e-5e79-4857-9310-3ebfa36544d0",
  "code": "908091"
 });
 
 req.write(postData);
 
 req.end();
      

 var request = require('request');
 var options = {
  'method': 'POST',
  'url': 'https://api.itsaaz.ir/ekyc/verifyotp',
  'headers': {
   'accept': 'text/plain',
   'Authorization': 'Bearer YOUR-TOKEN',
   'Content-Type': 'application/json-patch+json'
  },
  body: JSON.stringify({
   "orderId": "96d2110e-5e79-4857-9310-3ebfa36544d0",
   "code": "908091"
  })
 
 };
 request(options, function (error, response) {
  if (error) throw new Error(error);
  console.log(response.body);
 });
 
 
      

 var unirest = require('unirest');
 var req = unirest('POST', 'https://api.itsaaz.ir/ekyc/verifyotp')
  .headers({
   'accept': 'text/plain',
   'Authorization': 'Bearer YOUR-TOKEN',
   'Content-Type': 'application/json-patch+json'
  })
  .send(JSON.stringify({
   "orderId": "96d2110e-5e79-4857-9310-3ebfa36544d0",
   "code": "908091"
  }))
  .end(function (res) { 
   if (res.error) throw new Error(res.error); 
   console.log(res.raw_body);
  });
 
      

 #import <Foundation/Foundation.h>

 dispatch_semaphore_t sema = dispatch_semaphore_create(0);
 
 NSMutableURLRequest *request = [NSMutableURLRequest requestWithURL:[NSURL URLWithString:@"https://api.itsaaz.ir/ekyc/verifyotp"]
  cachePolicy:NSURLRequestUseProtocolCachePolicy
  timeoutInterval:10.0];
 NSDictionary *headers = @{
  @"accept": @"text/plain",
  @"Authorization": @"Bearer YOUR-TOKEN",
  @"Content-Type": @"application/json-patch+json"
 };
 
 [request setAllHTTPHeaderFields:headers];
 NSData *postData = [[NSData alloc] initWithData:[@"{\"orderId\":\"96d2110e-5e79-4857-9310-3ebfa36544d0\",\"code\":\"908091\"}" dataUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]];
 [request setHTTPBody:postData];
 
 [request setHTTPMethod:@"POST"];
 
 NSURLSession *session = [NSURLSession sharedSession];
 NSURLSessionDataTask *dataTask = [session dataTaskWithRequest:request
 completionHandler:^(NSData *data, NSURLResponse *response, NSError *error) {
  if (error) {
   NSLog(@"%@", error);
   dispatch_semaphore_signal(sema);
  } else {
   NSHTTPURLResponse *httpResponse = (NSHTTPURLResponse *) response;
   NSError *parseError = nil;
   NSDictionary *responseDictionary = [NSJSONSerialization JSONObjectWithData:data options:0 error:&parseError];
   NSLog(@"%@",responseDictionary);
   dispatch_semaphore_signal(sema);
  }
 }];
 [dataTask resume];
 dispatch_semaphore_wait(sema, DISPATCH_TIME_FOREVER);   
    

 open Lwt
 open Cohttp
 open Cohttp_lwt_unix
 
 let postData = ref "{\"orderId\":\"96d2110e-5e79-4857-9310-3ebfa36544d0\",\"code\":\"908091\"}";;
 
 let reqBody = 
  let uri = Uri.of_string "https://api.itsaaz.ir/ekyc/verifyotp" in
  let headers = Header.init ()
   |> fun h -> Header.add h "accept" "text/plain"
   |> fun h -> Header.add h "Authorization" "Bearer YOUR-TOKEN"
   |> fun h -> Header.add h "Content-Type" "application/json-patch+json"
  in
  let body = Cohttp_lwt.Body.of_string !postData in
 
  Client.call ~headers ~body `POST uri >>= fun (_resp, body) ->
  body |> Cohttp_lwt.Body.to_string >|= fun body -> body
 
 let () =
  let respBody = Lwt_main.run reqBody in
  print_endline (respBody)
    

 <?php

 $curl = curl_init();
 
 curl_setopt_array($curl, array(
  CURLOPT_URL => 'https://api.itsaaz.ir/ekyc/verifyotp',
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
  CURLOPT_ENCODING => '',
  CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
  CURLOPT_TIMEOUT => 0,
  CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
  CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
  CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
  CURLOPT_POSTFIELDS =>'{"orderId":"96d2110e-5e79-4857-9310-3ebfa36544d0","code":"908091"}',
  CURLOPT_HTTPHEADER => array(
   'accept: text/plain',
   'Authorization: Bearer YOUR-TOKEN',
   'Content-Type: application/json-patch+json'
  ),
 ));
 
 $response = curl_exec($curl);
 
 curl_close($curl);
 echo $response;
 
 
      

 <?php
 require_once 'HTTP/Request2.php';
 $request = new HTTP_Request2();
 $request->setUrl('https://api.itsaaz.ir/ekyc/verifyotp');
 $request->setMethod(HTTP_Request2::METHOD_POST);
 $request->setConfig(array(
  'follow_redirects' => TRUE
 ));
 $request->setHeader(array(
  'accept' => 'text/plain',
  'Authorization' => 'Bearer YOUR-TOKEN',
  'Content-Type' => 'application/json-patch+json'
 ));
 $request->setBody('{"orderId":"96d2110e-5e79-4857-9310-3ebfa36544d0","code":"908091"}');
 try {
  $response = $request->send();
  if ($response->getStatus() == 200) {
   echo $response->getBody();
  }
  else {
   echo 'Unexpected HTTP status: ' . $response->getStatus() . ' ' .
   $response->getReasonPhrase();
  }
 }
 catch(HTTP_Request2_Exception $e) {
  echo 'Error: ' . $e->getMessage();
 }h(HTTP_Request2_Exception $e) {
  echo 'Error: ' . $e->getMessage();
 }
      

 <?php
 $client = new http\Client;
 $request = new http\Client\Request;
 $request->setRequestUrl('https://api.itsaaz.ir/ekyc/verifyotp');
 $request->setRequestMethod('POST');
 $body = new http\Message\Body;
 $body->append('{"orderId":"96d2110e-5e79-4857-9310-3ebfa36544d0","code":"908091"}');
 $request->setBody($body);
 $request->setOptions(array());
 $request->setHeaders(array(
  'accept' => 'text/plain',
  'Authorization' => 'Bearer YOUR-TOKEN',
  'Content-Type' => 'application/json-patch+json'
 ));
 $client->enqueue($request)->send();
 $response = $client->getResponse();
 echo $response->getBody();
 
      

 $headers = New-Object "System.Collections.Generic.Dictionary[[String],[String]]"
 $headers.Add("accept", "text/plain")
 $headers.Add("Authorization", "Bearer YOUR-TOKEN")
 $headers.Add("Content-Type", "application/json-patch+json")
 
 $body = "{`"orderId`":`"96d2110e-5e79-4857-9310-3ebfa36544d0`",`"code`":`"908091`"}"
 
 $response = Invoke-RestMethod 'https://api.itsaaz.ir/ekyc/verifyotp' -Method 'POST' -Headers $headers -Body $body
 $response | ConvertTo-Json
    

 import http.client
 import json
 
 conn = http.client.HTTPSConnection("api.itsaaz.ir")
 payload = json.dumps({
  "orderId": "96d2110e-5e79-4857-9310-3ebfa36544d0",
  "code": "908091"
 })
 headers = {
  'accept': 'text/plain',
  'Authorization': 'Bearer YOUR-TOKEN',
  'Content-Type': 'application/json-patch+json'
 }
 conn.request("POST", "/ekyc/verifyotp", payload, headers)
 res = conn.getresponse()
 data = res.read()
 print(data.decode("utf-8"))
      

 import requests
 import json
 
 url = "https://api.itsaaz.ir/ekyc/verifyotp"
 
 payload = json.dumps({
  "orderId": "96d2110e-5e79-4857-9310-3ebfa36544d0",
  "code": "908091"
 })
 headers = {
  'accept': 'text/plain',
  'Authorization': 'Bearer YOUR-TOKEN',
  'Content-Type': 'application/json-patch+json'
 }
 
 response = requests.request("POST", url, headers=headers, data=payload)
 
 print(response.text)
 

      

 require "uri"
 require "json"
 require "net/http"
 
 url = URI("https://api.itsaaz.ir/ekyc/verifyotp")
 
 https = Net::HTTP.new(url.host, url.port)
 https.use_ssl = true
 
 request = Net::HTTP::Post.new(url)
 request["accept"] = "text/plain"
 request["Authorization"] = "Bearer YOUR-TOKEN"
 request["Content-Type"] = "application/json-patch+json"
 request.body = JSON.dump({
  "orderId": "96d2110e-5e79-4857-9310-3ebfa36544d0",
  "code": "908091"
 })
 
 response = https.request(request)
 puts response.read_body
 
    

 printf '{"orderId":"96d2110e-5e79-4857-9310-3ebfa36544d0","code":"908091"}'| http --follow --timeout 3600 POST 'https://api.itsaaz.ir/ekyc/verifyotp' \
 accept:'text/plain' \
 Authorization:'Bearer YOUR-TOKEN' \
 Content-Type:'application/json-patch+json'
      

 wget --no-check-certificate --quiet \
 --method POST \
 --timeout=0 \
 --header 'accept: text/plain' \
 --header 'Authorization: Bearer YOUR-TOKEN' \
 --header 'Content-Type: application/json-patch+json' \
 --body-data '{"orderId":"96d2110e-5e79-4857-9310-3ebfa36544d0","code":"908091"}' \
  'https://api.itsaaz.ir/ekyc/verifyotp'
      

 import Foundation
 #if canImport(FoundationNetworking)
 import FoundationNetworking
 #endif
 
 var semaphore = DispatchSemaphore (value: 0)
 
 let parameters = "{\"orderId\":\"96d2110e-5e79-4857-9310-3ebfa36544d0\",\"code\":\"908091\"}"
 let postData = parameters.data(using: .utf8)
 
 var request = URLRequest(url: URL(string: "https://api.itsaaz.ir/ekyc/verifyotp")!,timeoutInterval: Double.infinity)
 request.addValue("text/plain", forHTTPHeaderField: "accept")
 request.addValue("Bearer YOUR-TOKEN", forHTTPHeaderField: "Authorization")
 request.addValue("application/json-patch+json", forHTTPHeaderField: "Content-Type")
 
 request.httpMethod = "POST"
 request.httpBody = postData
 
 let task = URLSession.shared.dataTask(with: request) { data, response, error in 
  guard let data = data else {
   print(String(describing: error))
   semaphore.signal()
   return
  }
  print(String(data: data, encoding: .utf8)!)
  semaphore.signal()
 }
 
 task.resume()
 semaphore.wait()
 
    


سرویس ارسال مجدد OTP:برای فراخوانی این سرویس مراحل زیر را طی کنید:
۱-متد فراخوانی سرویس POST می باشد.


 https://api.itsaaz.ir/EKyc/ResendOtp
    

 Post
    

 accept: text/plain
 Authorization: Bearer YOUR-TOKEN
 Content-Type: application/json-patch+json
    

 {"mobile":""}
    

 {
  "data": true,
  "meta": null,
  "error": null
 }
    

پارامترهای ورودی

ردیف پارامتر ورودی نوع ورودی توضیحات
1 orderId String شماره درخواست

نمونه کد


 var client = new RestClient("https://api.itsaaz.ir/EKyc/ResendOtp");
 client.Timeout = -1;
 var request = new RestRequest(Method.POST);
 request.AddHeader("accept", "text/plain");
 request.AddHeader("Authorization", "Bearer YOUR-TOKEN");
 request.AddHeader("Content-Type", "application/json-patch+json");
 var body = @"{""mobile"":""test"",
 " + "\n" +
 @"""orderId"": ""a353bb23-7439-45cc-8edd-8e180c1a9c41""
 " + "\n" +
 @"}";
 request.AddParameter("application/json-patch+json", body, ParameterType.RequestBody);
 IRestResponse response = client.Execute(request);
 Console.WriteLine(response.Content);
    

 curl --location --request POST 'https://api.itsaaz.ir/EKyc/ResendOtp' \
 --header 'accept: text/plain' \
 --header 'Authorization: Bearer YOUR-TOKEN' \
 --header 'Content-Type: application/json-patch+json' \
 --data-raw '{"mobile":"test",
 
 "orderId": "a353bb23-7439-45cc-8edd-8e180c1a9c41"
 
 }'
    

 var headers = {
  'accept': 'text/plain',
  'Authorization': 'Bearer YOUR-TOKEN',
  'Content-Type': 'application/json-patch+json'
 };
 var request = http.Request('POST', Uri.parse('https://api.itsaaz.ir/EKyc/ResendOtp'));
 request.body = json.encode({
  "mobile": "test",
  "orderId": "a353bb23-7439-45cc-8edd-8e180c1a9c41"
 });
 request.headers.addAll(headers);
 
 http.StreamedResponse response = await request.send();
 
 if (response.statusCode == 200) {
  print(await response.stream.bytesToString());
 }
 else {
  print(response.reasonPhrase);
 }
 
     
    

 package main

 import (
  "fmt"
  "strings"
  "net/http"
  "io/ioutil"
 )
 
 func main() {
 
  url := "https://api.itsaaz.ir/EKyc/ResendOtp"
  method := "POST"
 
  payload := strings.NewReader(`{"mobile":"test",`+"
 "+`
 "orderId": "a353bb23-7439-45cc-8edd-8e180c1a9c41"`+"
 "+`
 }`)
 
  client := &http.Client {
  }
  req, err := http.NewRequest(method, url, payload)
 
  if err != nil {
   fmt.Println(err)
   return
  }
  req.Header.Add("accept", "text/plain")
  req.Header.Add("Authorization", "Bearer YOUR-TOKEN")
  req.Header.Add("Content-Type", "application/json-patch+json")
 
  res, err := client.Do(req)
  if err != nil {
   fmt.Println(err)
   return
  }
  defer res.Body.Close()
 
  body, err := ioutil.ReadAll(res.Body)
  if err != nil {
   fmt.Println(err)
   return
  }
  fmt.Println(string(body))
 }
    

 POST /EKyc/ResendOtp HTTP/1.1
 Host: api.itsaaz.ir
 accept: text/plain
 Authorization: Bearer YOUR-TOKEN
 Content-Type: application/json-patch+json
 Content-Length: 71
 
 {"mobile":"test",
 
 "orderId": "a353bb23-7439-45cc-8edd-8e180c1a9c41"
 
 }
    

  OkHttpClient client = new OkHttpClient().newBuilder()
  .build();
 MediaType mediaType = MediaType.parse("application/json-patch+json");
 RequestBody body = RequestBody.create(mediaType, "{\"mobile\":\"test\",\r\n\"orderId\": \"a353bb23-7439-45cc-8edd-8e180c1a9c41\"\r\n}");
 Request request = new Request.Builder()
  .url("https://api.itsaaz.ir/EKyc/ResendOtp")
  .method("POST", body)
  .addHeader("accept", "text/plain")
  .addHeader("Authorization", "Bearer YOUR-TOKEN")
  .addHeader("Content-Type", "application/json-patch+json")
  .build();
 Response response = client.newCall(request).execute();

      

 Unirest.setTimeouts(0, 0);
 HttpResponse<String> response = Unirest.post("https://api.itsaaz.ir/EKyc/ResendOtp")
  .header("accept", "text/plain")
  .header("Authorization", "Bearer YOUR-TOKEN")
  .header("Content-Type", "application/json-patch+json")
  .body("{\"mobile\":\"test\",\r\n\"orderId\": \"a353bb23-7439-45cc-8edd-8e180c1a9c41\"\r\n}")
  .asString();
 
 
 
      

 var myHeaders = new Headers();
 myHeaders.append("accept", "text/plain");
 myHeaders.append("Authorization", "Bearer YOUR-TOKEN");
 myHeaders.append("Content-Type", "application/json-patch+json");
 
 var raw = JSON.stringify({
  "mobile": "test",
  "orderId": "a353bb23-7439-45cc-8edd-8e180c1a9c41"
 });
 
 var requestOptions = {
  method: 'POST',
  headers: myHeaders,
  body: raw,
  redirect: 'follow'
 };
 
 fetch("https://api.itsaaz.ir/EKyc/ResendOtp", requestOptions)
  .then(response => response.text())
  .then(result => console.log(result))
  .catch(error => console.log('error', error));
      

 var settings = {
  "url": "https://api.itsaaz.ir/EKyc/ResendOtp",
  "method": "POST",
  "timeout": 0,
  "headers": {
   "accept": "text/plain",
   "Authorization": "Bearer YOUR-TOKEN",
   "Content-Type": "application/json-patch+json"
  },
  "data": JSON.stringify({
   "mobile": "test",
   "orderId": "a353bb23-7439-45cc-8edd-8e180c1a9c41"
  }),
 };
 
 $.ajax(settings).done(function (response) {
  console.log(response);
 });
      

 var data = JSON.stringify({
  "mobile": "test",
  "orderId": "a353bb23-7439-45cc-8edd-8e180c1a9c41"
 });
 
 var xhr = new XMLHttpRequest();
 xhr.withCredentials = true;
 
 xhr.addEventListener("readystatechange", function() {
  if(this.readyState === 4) {
   console.log(this.responseText);
  }
 });
 
 xhr.open("POST", "https://api.itsaaz.ir/EKyc/ResendOtp");
 xhr.setRequestHeader("accept", "text/plain");
 xhr.setRequestHeader("Authorization", "Bearer YOUR-TOKEN");
 xhr.setRequestHeader("Content-Type", "application/json-patch+json");
 
 xhr.send(data);
      

 CURL *curl;
 CURLcode res;
 curl = curl_easy_init();
 if(curl) {
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "POST");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_URL, "https://api.itsaaz.ir/EKyc/ResendOtp");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1L);
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_DEFAULT_PROTOCOL, "https");
  struct curl_slist *headers = NULL;
  headers = curl_slist_append(headers, "accept: text/plain");
  headers = curl_slist_append(headers, "Authorization: Bearer YOUR-TOKEN");
  headers = curl_slist_append(headers, "Content-Type: application/json-patch+json");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_HTTPHEADER, headers);
  const char *data = "{\"mobile\":\"test\",\r\n\"orderId\": \"a353bb23-7439-45cc-8edd-8e180c1a9c41\"\r\n}";
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_POSTFIELDS, data);
  res = curl_easy_perform(curl);
 }
 curl_easy_cleanup(curl);
 
 

    

 var axios = require('axios');
 var data = JSON.stringify({
  "mobile": "test",
  "orderId": "a353bb23-7439-45cc-8edd-8e180c1a9c41"
 });
 
 var config = {
  method: 'post',
  url: 'https://api.itsaaz.ir/EKyc/ResendOtp',
  headers: { 
   'accept': 'text/plain', 
   'Authorization': 'Bearer YOUR-TOKEN', 
   'Content-Type': 'application/json-patch+json'
  },
  data : data
 };
 
 axios(config)
 .then(function (response) {
  console.log(JSON.stringify(response.data));
 })
 .catch(function (error) {
  console.log(error);
 });
 
 
 
      

 var https = require('follow-redirects').https;
 var fs = require('fs');
 
 var options = {
  'method': 'POST',
  'hostname': 'api.itsaaz.ir',
  'path': '/EKyc/ResendOtp',
  'headers': {
   'accept': 'text/plain',
   'Authorization': 'Bearer YOUR-TOKEN',
   'Content-Type': 'application/json-patch+json'
  },
  'maxRedirects': 20
 };
 
 var req = https.request(options, function (res) {
  var chunks = [];
 
  res.on("data", function (chunk) {
   chunks.push(chunk);
  });
 
  res.on("end", function (chunk) {
   var body = Buffer.concat(chunks);
   console.log(body.toString());
  });
 
  res.on("error", function (error) {
   console.error(error);
  });
 });
 
 var postData = JSON.stringify({
  "mobile": "test",
  "orderId": "a353bb23-7439-45cc-8edd-8e180c1a9c41"
 });
 
 req.write(postData);
 
 req.end();
      

 var request = require('request');
 var options = {
  'method': 'POST',
  'url': 'https://api.itsaaz.ir/EKyc/ResendOtp',
  'headers': {
   'accept': 'text/plain',
   'Authorization': 'Bearer YOUR-TOKEN',
   'Content-Type': 'application/json-patch+json'
  },
  body: JSON.stringify({
   "mobile": "test",
   "orderId": "a353bb23-7439-45cc-8edd-8e180c1a9c41"
  })
 
 };
 request(options, function (error, response) {
  if (error) throw new Error(error);
  console.log(response.body);
 });
 
 
      

 var unirest = require('unirest');
 var req = unirest('POST', 'https://api.itsaaz.ir/EKyc/ResendOtp')
  .headers({
   'accept': 'text/plain',
   'Authorization': 'Bearer YOUR-TOKEN',
   'Content-Type': 'application/json-patch+json'
  })
  .send(JSON.stringify({
   "mobile": "test",
   "orderId": "a353bb23-7439-45cc-8edd-8e180c1a9c41"
  }))
  .end(function (res) { 
   if (res.error) throw new Error(res.error); 
   console.log(res.raw_body);
  });
 
 
      

 #import <Foundation/Foundation.h>

 dispatch_semaphore_t sema = dispatch_semaphore_create(0);
 
 NSMutableURLRequest *request = [NSMutableURLRequest requestWithURL:[NSURL URLWithString:@"https://api.itsaaz.ir/EKyc/ResendOtp"]
  cachePolicy:NSURLRequestUseProtocolCachePolicy
  timeoutInterval:10.0];
 NSDictionary *headers = @{
  @"accept": @"text/plain",
  @"Authorization": @"Bearer YOUR-TOKEN",
  @"Content-Type": @"application/json-patch+json"
 };
 
 [request setAllHTTPHeaderFields:headers];
 NSData *postData = [[NSData alloc] initWithData:[@"{\"mobile\":\"test\",\r\n\"orderId\": \"a353bb23-7439-45cc-8edd-8e180c1a9c41\"\r\n}" dataUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]];
 [request setHTTPBody:postData];
 
 [request setHTTPMethod:@"POST"];
 
 NSURLSession *session = [NSURLSession sharedSession];
 NSURLSessionDataTask *dataTask = [session dataTaskWithRequest:request
 completionHandler:^(NSData *data, NSURLResponse *response, NSError *error) {
  if (error) {
   NSLog(@"%@", error);
   dispatch_semaphore_signal(sema);
  } else {
   NSHTTPURLResponse *httpResponse = (NSHTTPURLResponse *) response;
   NSError *parseError = nil;
   NSDictionary *responseDictionary = [NSJSONSerialization JSONObjectWithData:data options:0 error:&parseError];
   NSLog(@"%@",responseDictionary);
   dispatch_semaphore_signal(sema);
  }
 }];
 [dataTask resume];
 dispatch_semaphore_wait(sema, DISPATCH_TIME_FOREVER);
    

 open Lwt
 open Cohttp
 open Cohttp_lwt_unix
 
 let postData = ref "{\"mobile\":\"test\",\r\n\"orderId\": \"a353bb23-7439-45cc-8edd-8e180c1a9c41\"\r\n}";;
 
 let reqBody = 
  let uri = Uri.of_string "https://api.itsaaz.ir/EKyc/ResendOtp" in
  let headers = Header.init ()
   |> fun h -> Header.add h "accept" "text/plain"
   |> fun h -> Header.add h "Authorization" "Bearer YOUR-TOKEN"
   |> fun h -> Header.add h "Content-Type" "application/json-patch+json"
  in
  let body = Cohttp_lwt.Body.of_string !postData in
 
  Client.call ~headers ~body `POST uri >>= fun (_resp, body) ->
  body |> Cohttp_lwt.Body.to_string >|= fun body -> body
 
 let () =
  let respBody = Lwt_main.run reqBody in
  print_endline (respBody)
    

 <?php

 $curl = curl_init();
 
 curl_setopt_array($curl, array(
  CURLOPT_URL => 'https://api.itsaaz.ir/EKyc/ResendOtp',
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
  CURLOPT_ENCODING => '',
  CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
  CURLOPT_TIMEOUT => 0,
  CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
  CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
  CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
  CURLOPT_POSTFIELDS =>'{"mobile":"test",
 
 "orderId": "a353bb23-7439-45cc-8edd-8e180c1a9c41"
 
 }',
  CURLOPT_HTTPHEADER => array(
   'accept: text/plain',
   'Authorization: Bearer YOUR-TOKEN',
   'Content-Type: application/json-patch+json'
  ),
 ));
 
 $response = curl_exec($curl);
 
 curl_close($curl);
 echo $response;
 
      

 <?php
 require_once 'HTTP/Request2.php';
 $request = new HTTP_Request2();
 $request->setUrl('https://api.itsaaz.ir/EKyc/ResendOtp');
 $request->setMethod(HTTP_Request2::METHOD_POST);
 $request->setConfig(array(
  'follow_redirects' => TRUE
 ));
 $request->setHeader(array(
  'accept' => 'text/plain',
  'Authorization' => 'Bearer YOUR-TOKEN',
  'Content-Type' => 'application/json-patch+json'
 ));
 $request->setBody('{"mobile":"test",
 \n"orderId": "a353bb23-7439-45cc-8edd-8e180c1a9c41"
 \n}');
 try {
  $response = $request->send();
  if ($response->getStatus() == 200) {
   echo $response->getBody();
  }
  else {
   echo 'Unexpected HTTP status: ' . $response->getStatus() . ' ' .
   $response->getReasonPhrase();
  }
 }
 catch(HTTP_Request2_Exception $e) {
  echo 'Error: ' . $e->getMessage();
 }
      

 <?php
 $client = new http\Client;
 $request = new http\Client\Request;
 $request->setRequestUrl('https://api.itsaaz.ir/EKyc/ResendOtp');
 $request->setRequestMethod('POST');
 $body = new http\Message\Body;
 $body->append('{"mobile":"test",
 
 "orderId": "a353bb23-7439-45cc-8edd-8e180c1a9c41"
 
 }');
 $request->setBody($body);
 $request->setOptions(array());
 $request->setHeaders(array(
  'accept' => 'text/plain',
  'Authorization' => 'Bearer YOUR-TOKEN',
  'Content-Type' => 'application/json-patch+json'
 ));
 $client->enqueue($request)->send();
 $response = $client->getResponse();
 echo $response->getBody();
 
      

 $headers = New-Object "System.Collections.Generic.Dictionary[[String],[String]]"
 $headers.Add("accept", "text/plain")
 $headers.Add("Authorization", "Bearer YOUR-TOKEN")
 $headers.Add("Content-Type", "application/json-patch+json")
 
 $body = "{`"mobile`":`"test`",
 `n`"orderId`": `"a353bb23-7439-45cc-8edd-8e180c1a9c41`"
 `n}"
 
 $response = Invoke-RestMethod 'https://api.itsaaz.ir/EKyc/ResendOtp' -Method 'POST' -Headers $headers -Body $body
 $response | ConvertTo-Json
    

 import http.client
 import json
 
 conn = http.client.HTTPSConnection("api.itsaaz.ir")
 payload = json.dumps({
  "mobile": "test",
  "orderId": "a353bb23-7439-45cc-8edd-8e180c1a9c41"
 })
 headers = {
  'accept': 'text/plain',
  'Authorization': 'Bearer YOUR-TOKEN',
  'Content-Type': 'application/json-patch+json'
 }
 conn.request("POST", "/EKyc/ResendOtp", payload, headers)
 res = conn.getresponse()
 data = res.read()
 print(data.decode("utf-8"))
      

 import requests
 import json
 
 url = "https://api.itsaaz.ir/EKyc/ResendOtp"
 
 payload = json.dumps({
  "mobile": "test",
  "orderId": "a353bb23-7439-45cc-8edd-8e180c1a9c41"
 })
 headers = {
  'accept': 'text/plain',
  'Authorization': 'Bearer YOUR-TOKEN',
  'Content-Type': 'application/json-patch+json'
 }
 
 response = requests.request("POST", url, headers=headers, data=payload)
 
 print(response.text)
 
      

 require "uri"
 require "json"
 require "net/http"
 
 url = URI("https://api.itsaaz.ir/EKyc/ResendOtp")
 
 https = Net::HTTP.new(url.host, url.port)
 https.use_ssl = true
 
 request = Net::HTTP::Post.new(url)
 request["accept"] = "text/plain"
 request["Authorization"] = "Bearer YOUR-TOKEN"
 request["Content-Type"] = "application/json-patch+json"
 request.body = JSON.dump({
  "mobile": "test",
  "orderId": "a353bb23-7439-45cc-8edd-8e180c1a9c41"
 })
 
 response = https.request(request)
 puts response.read_body
 
    

 printf '{"mobile":"test",

 "orderId": "a353bb23-7439-45cc-8edd-8e180c1a9c41"
 
 }'| http --follow --timeout 3600 POST 'https://api.itsaaz.ir/EKyc/ResendOtp' \
  accept:'text/plain' \
  Authorization:'Bearer YOUR-TOKEN' \
  Content-Type:'application/json-patch+json'
      

 wget --no-check-certificate --quiet \
 --method POST \
 --timeout=0 \
 --header 'accept: text/plain' \
 --header 'Authorization: Bearer YOUR-TOKEN' \
 --header 'Content-Type: application/json-patch+json' \
 --body-data '{"mobile":"test",

"orderId": "a353bb23-7439-45cc-8edd-8e180c1a9c41"

}' \
  'https://api.itsaaz.ir/EKyc/ResendOtp'
      

 import Foundation
 #if canImport(FoundationNetworking)
 import FoundationNetworking
 #endif
 
 var semaphore = DispatchSemaphore (value: 0)
 
 let parameters = "{\"mobile\":\"test\",\r\n\"orderId\": \"a353bb23-7439-45cc-8edd-8e180c1a9c41\"\r\n}"
 let postData = parameters.data(using: .utf8)
 
 var request = URLRequest(url: URL(string: "https://api.itsaaz.ir/EKyc/ResendOtp")!,timeoutInterval: Double.infinity)
 request.addValue("text/plain", forHTTPHeaderField: "accept")
 request.addValue("Bearer YOUR-TOKEN", forHTTPHeaderField: "Authorization")
 request.addValue("application/json-patch+json", forHTTPHeaderField: "Content-Type")
 
 request.httpMethod = "POST"
 request.httpBody = postData
 
 let task = URLSession.shared.dataTask(with: request) { data, response, error in 
  guard let data = data else {
   print(String(describing: error))
   semaphore.signal()
   return
  }
  print(String(data: data, encoding: .utf8)!)
  semaphore.signal()
 }
 
 task.resume()
 semaphore.wait()
 
    


ارسال تصویر پشت و روی کارت ملی (OCR):برای فراخوانی این سرویس مراحل زیر را طی کنید:
۱-متد فراخوانی سرویس POST می باشد.


 https://api.itsaaz.ir/ekyc/nationalcard
    

 Post
    

 accept: text/plain
 Authorization: Bearer YOUR-TOKEN
 Content-Type: multipart/form-data
    

 OrderId="a353bb23-7439-45cc-8edd-8e180c1a9c41"
 FrontSide=@"/C:/Users/itsaaz/Desktop/b02dc94a-af4f-490f-a859-26e3efed63d4.jfif"
 BackSide=@"/C:/Users/itsaaz/Desktop/b0cefff6-bebe-4149-b989-11d6b81cebbb.jfif"
    

 {
  "data": {
   "serialCard": "شماره پیگیری"
  },
  "meta": null,
  "error": null
 }
    

پارامترهای ورودی

ردیف پارامتر ورودی نوع ورودی توضیحات
1 orderId String شماره درخواست
2 FrontSide file تصویر روی کارت ملی
3 BackSide file تصویر پشت کارت ملی

نمونه کد


 var client = new RestClient("https://api.itsaaz.ir/ekyc/nationalcard");
 client.Timeout = -1;
 var request = new RestRequest(Method.POST);
 request.AddHeader("accept", "text/plain");
 request.AddHeader("Authorization", "Bearer YOUR-TOKEN");
 request.AddHeader("Content-Type", "multipart/form-data");
 request.AddParameter("OrderId", "a353bb23-7439-45cc-8edd-8e180c1a9c41");
 request.AddFile("FrontSide", "/C:/Users/itsaaz/Desktop/b02dc94a-af4f-490f-a859-26e3efed63d4.jfif");
 request.AddFile("BackSide", "/C:/Users/itsaaz/Desktop/b0cefff6-bebe-4149-b989-11d6b81cebbb.jfif");
 IRestResponse response = client.Execute(request);
 Console.WriteLine(response.Content);
    

 curl --location --request POST 'https://api.itsaaz.ir/ekyc/nationalcard' \
 --header 'accept: text/plain' \
 --header 'Authorization: Bearer YOUR-TOKEN' \
 --header 'Content-Type: multipart/form-data' \
 --form 'OrderId="a353bb23-7439-45cc-8edd-8e180c1a9c41"' \
 --form 'FrontSide=@"/C:/Users/itsaaz/Desktop/b02dc94a-af4f-490f-a859-26e3efed63d4.jfif"' \
 --form 'BackSide=@"/C:/Users/itsaaz/Desktop/b0cefff6-bebe-4149-b989-11d6b81cebbb.jfif"'
    

 var headers = {
  'accept': 'text/plain',
  'Authorization': 'Bearer YOUR-TOKEN',
  'Content-Type': 'multipart/form-data'
 };
 var request = http.MultipartRequest('POST', Uri.parse('https://api.itsaaz.ir/ekyc/nationalcard'));
 request.fields.addAll({
  'OrderId': 'a353bb23-7439-45cc-8edd-8e180c1a9c41'
 });
 request.files.add(await http.MultipartFile.fromPath('FrontSide', '/C:/Users/itsaaz/Desktop/b02dc94a-af4f-490f-a859-26e3efed63d4.jfif'));
 request.files.add(await http.MultipartFile.fromPath('BackSide', '/C:/Users/itsaaz/Desktop/b0cefff6-bebe-4149-b989-11d6b81cebbb.jfif'));
 request.headers.addAll(headers);
 
 http.StreamedResponse response = await request.send();
 
 if (response.statusCode == 200) {
  print(await response.stream.bytesToString());
 }
 else {
  print(response.reasonPhrase);
 }
 
    

 package main

 import (
  "fmt"
  "bytes"
  "mime/multipart"
  "os"
  "path/filepath"
  "io"
  "net/http"
  "io/ioutil"
 )
 
 func main() {
 
  url := "https://api.itsaaz.ir/ekyc/nationalcard"
  method := "POST"
 
  payload := &bytes.Buffer{}
  writer := multipart.NewWriter(payload)
  _ = writer.WriteField("OrderId", "a353bb23-7439-45cc-8edd-8e180c1a9c41")
  file, errFile2 := os.Open("/C:/Users/itsaaz/Desktop/b02dc94a-af4f-490f-a859-26e3efed63d4.jfif")
  defer file.Close()
  part2,
      errFile2 := writer.CreateFormFile("FrontSide",filepath.Base("/C:/Users/itsaaz/Desktop/b02dc94a-af4f-490f-a859-26e3efed63d4.jfif"))
  _, errFile2 = io.Copy(part2, file)
  if errFile2 != nil {
   fmt.Println(errFile2)
   return
  }
  file, errFile3 := os.Open("/C:/Users/itsaaz/Desktop/b0cefff6-bebe-4149-b989-11d6b81cebbb.jfif")
  defer file.Close()
  part3,
      errFile3 := writer.CreateFormFile("BackSide",filepath.Base("/C:/Users/itsaaz/Desktop/b0cefff6-bebe-4149-b989-11d6b81cebbb.jfif"))
  _, errFile3 = io.Copy(part3, file)
  if errFile3 != nil {
   fmt.Println(errFile3)
   return
  }
  err := writer.Close()
  if err != nil {
   fmt.Println(err)
   return
  }
 
 
  client := &http.Client {
  }
  req, err := http.NewRequest(method, url, payload)
 
  if err != nil {
   fmt.Println(err)
   return
  }
  req.Header.Add("accept", "text/plain")
  req.Header.Add("Authorization", "Bearer YOUR-TOKEN")
  req.Header.Add("Content-Type", "multipart/form-data")
 
  req.Header.Set("Content-Type", writer.FormDataContentType())
  res, err := client.Do(req)
  if err != nil {
   fmt.Println(err)
   return
  }
  defer res.Body.Close()
 
  body, err := ioutil.ReadAll(res.Body)
  if err != nil {
   fmt.Println(err)
   return
  }
  fmt.Println(string(body))
 }
    

 POST /ekyc/nationalcard HTTP/1.1
 Host: api.itsaaz.ir
 accept: text/plain
 Authorization: Bearer YOUR-TOKEN
 Content-Type: multipart/form-data; boundary=----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW
 Content-Length: 540
 
 ----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW
 Content-Disposition: form-data; name="OrderId"
 
 a353bb23-7439-45cc-8edd-8e180c1a9c41
 ----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW
 Content-Disposition: form-data; name="FrontSide"; filename="b02dc94a-af4f-490f-a859-26e3efed63d4.jfif"
 Content-Type: <Content-type header here>
 
 (data)
 ----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW
 Content-Disposition: form-data; name="BackSide"; filename="b0cefff6-bebe-4149-b989-11d6b81cebbb.jfif"
 Content-Type: <Content-type header here>
 
 (data)
 ----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW
 
    

  OkHttpClient client = new OkHttpClient().newBuilder()
  .build();
 MediaType mediaType = MediaType.parse("multipart/form-data");
 RequestBody body = new MultipartBody.Builder().setType(MultipartBody.FORM)
  .addFormDataPart("OrderId","a353bb23-7439-45cc-8edd-8e180c1a9c41")
  .addFormDataPart("FrontSide","b02dc94a-af4f-490f-a859-26e3efed63d4.jfif",
   RequestBody.create(MediaType.parse("application/octet-stream"),
   new File("/C:/Users/itsaaz/Desktop/b02dc94a-af4f-490f-a859-26e3efed63d4.jfif")))
  .addFormDataPart("BackSide","b0cefff6-bebe-4149-b989-11d6b81cebbb.jfif",
   RequestBody.create(MediaType.parse("application/octet-stream"),
   new File("/C:/Users/itsaaz/Desktop/b0cefff6-bebe-4149-b989-11d6b81cebbb.jfif")))
  .build();
 Request request = new Request.Builder()
  .url("https://api.itsaaz.ir/ekyc/nationalcard")
  .method("POST", body)
  .addHeader("accept", "text/plain")
  .addHeader("Authorization", "Bearer YOUR-TOKEN")
  .addHeader("Content-Type", "multipart/form-data")
  .build();
 Response response = client.newCall(request).execute();
      

 Unirest.setTimeouts(0, 0);
 HttpResponse<String> response = Unirest.post("https://api.itsaaz.ir/ekyc/nationalcard")
  .header("accept", "text/plain")
  .header("Authorization", "Bearer YOUR-TOKEN")
  .header("Content-Type", "multipart/form-data")
  .field("OrderId", "a353bb23-7439-45cc-8edd-8e180c1a9c41")
  .field("file", new File("/C:/Users/itsaaz/Desktop/b02dc94a-af4f-490f-a859-26e3efed63d4.jfif"))
  .field("file", new File("/C:/Users/itsaaz/Desktop/b0cefff6-bebe-4149-b989-11d6b81cebbb.jfif"))
  .asString();
 
 
      

 var myHeaders = new Headers();
 myHeaders.append("accept", "text/plain");
 myHeaders.append("Authorization", "Bearer YOUR-TOKEN");
 myHeaders.append("Content-Type", "multipart/form-data");
 
 var formdata = new FormData();
 formdata.append("OrderId", "a353bb23-7439-45cc-8edd-8e180c1a9c41");
 formdata.append("FrontSide", fileInput.files[0], "b02dc94a-af4f-490f-a859-26e3efed63d4.jfif");
 formdata.append("BackSide", fileInput.files[0], "b0cefff6-bebe-4149-b989-11d6b81cebbb.jfif");
 
 var requestOptions = {
  method: 'POST',
  headers: myHeaders,
  body: formdata,
  redirect: 'follow'
 };
 
 fetch("https://api.itsaaz.ir/ekyc/nationalcard", requestOptions)
  .then(response => response.text())
  .then(result => console.log(result))
  .catch(error => console.log('error', error));
      

 var form = new FormData();
 form.append("OrderId", "a353bb23-7439-45cc-8edd-8e180c1a9c41");
 form.append("FrontSide", fileInput.files[0], "b02dc94a-af4f-490f-a859-26e3efed63d4.jfif");
 form.append("BackSide", fileInput.files[0], "b0cefff6-bebe-4149-b989-11d6b81cebbb.jfif");
 
 var settings = {
  "url": "https://api.itsaaz.ir/ekyc/nationalcard",
  "method": "POST",
  "timeout": 0,
  "headers": {
   "accept": "text/plain",
   "Authorization": "Bearer YOUR-TOKEN",
   "Content-Type": "multipart/form-data"
  },
  "processData": false,
  "mimeType": "multipart/form-data",
  "contentType": false,
  "data": form
 };
 
 $.ajax(settings).done(function (response) {
  console.log(response);
 });
      

 var data = new FormData();
 data.append("OrderId", "a353bb23-7439-45cc-8edd-8e180c1a9c41");
 data.append("FrontSide", fileInput.files[0], "b02dc94a-af4f-490f-a859-26e3efed63d4.jfif");
  data.append("BackSide", fileInput.files[0], "b0cefff6-bebe-4149-b989-11d6b81cebbb.jfif");
  
 var xhr = new XMLHttpRequest();
 xhr.withCredentials = true;
 
 xhr.addEventListener("readystatechange", function() {
  if(this.readyState === 4) {
   console.log(this.responseText);
  }
 });
 
 xhr.open("POST", "https://api.itsaaz.ir/ekyc/nationalcard");
 xhr.setRequestHeader("accept", "text/plain");
 xhr.setRequestHeader("Authorization", "Bearer YOUR-TOKEN");
 xhr.setRequestHeader("Content-Type", "multipart/form-data");
 
 xhr.send(data);
      

 CURL *curl;
 CURLcode res;
 curl = curl_easy_init();
 if(curl) {
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "POST");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_URL, "https://api.itsaaz.ir/ekyc/nationalcard");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1L);
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_DEFAULT_PROTOCOL, "https");
  struct curl_slist *headers = NULL;
  headers = curl_slist_append(headers, "accept: text/plain");
  headers = curl_slist_append(headers, "Authorization: Bearer YOUR-TOKEN");
  headers = curl_slist_append(headers, "Content-Type: multipart/form-data");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_HTTPHEADER, headers);
  curl_mime *mime;
  curl_mimepart *part;
  mime = curl_mime_init(curl);
  part = curl_mime_addpart(mime);
  curl_mime_name(part, "OrderId");
  curl_mime_data(part, "a353bb23-7439-45cc-8edd-8e180c1a9c41", CURL_ZERO_TERMINATED);
  part = curl_mime_addpart(mime);
  curl_mime_name(part, "FrontSide");
  curl_mime_filedata(part, "/C:/Users/itsaaz/Desktop/b02dc94a-af4f-490f-a859-26e3efed63d4.jfif");
  part = curl_mime_addpart(mime);
  curl_mime_name(part, "BackSide");
  curl_mime_filedata(part, "/C:/Users/itsaaz/Desktop/b0cefff6-bebe-4149-b989-11d6b81cebbb.jfif");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_MIMEPOST, mime);
  res = curl_easy_perform(curl);
  curl_mime_free(mime);
 }
 curl_easy_cleanup(curl);
 

    

 var axios = require('axios');
 var FormData = require('form-data');
 var fs = require('fs');
 var data = new FormData();
 data.append('OrderId', 'a353bb23-7439-45cc-8edd-8e180c1a9c41');
 data.append('FrontSide', fs.createReadStream('/C:/Users/itsaaz/Desktop/b02dc94a-af4f-490f-a859-26e3efed63d4.jfif'));
 data.append('BackSide', fs.createReadStream('/C:/Users/itsaaz/Desktop/b0cefff6-bebe-4149-b989-11d6b81cebbb.jfif'));
 
 var config = {
  method: 'post',
  url: 'https://api.itsaaz.ir/ekyc/nationalcard',
  headers: { 
   'accept': 'text/plain', 
   'Authorization': 'Bearer YOUR-TOKEN', 
   'Content-Type': 'multipart/form-data', 
   ...data.getHeaders()
  },
  data : data
 };
 
 axios(config)
 .then(function (response) {
  console.log(JSON.stringify(response.data));
 })
 .catch(function (error) {
  console.log(error);
 });
 
      

 var https = require('follow-redirects').https;
 var fs = require('fs');
 
 var options = {
  'method': 'POST',
  'hostname': 'api.itsaaz.ir',
  'path': '/ekyc/nationalcard',
  'headers': {
   'accept': 'text/plain',
   'Authorization': 'Bearer YOUR-TOKEN',
   'Content-Type': 'multipart/form-data'
  },
  'maxRedirects': 20
 };
 
 var req = https.request(options, function (res) {
  var chunks = [];
 
  res.on("data", function (chunk) {
   chunks.push(chunk);
  });
 
  res.on("end", function (chunk) {
   var body = Buffer.concat(chunks);
   console.log(body.toString());
  });
 
  res.on("error", function (error) {
   console.error(error);
  });
 });
 
 var postData = "------WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW\r\nContent-Disposition: form-data; name=\"OrderId\"\r\n\r\na353bb23-7439-45cc-8edd-8e180c1a9c41\r\n------WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW\r\nContent-Disposition: form-data; name=\"FrontSide\"; filename=\"b02dc94a-af4f-490f-a859-26e3efed63d4.jfif\"\r\nContent-Type: \"{Insert_File_Content_Type}\"\r\n\r\n" + fs.readFileSync('/C:/Users/itsaaz/Desktop/b02dc94a-af4f-490f-a859-26e3efed63d4.jfif') + "\r\n------WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW\r\nContent-Disposition: form-data; name=\"BackSide\"; filename=\"b0cefff6-bebe-4149-b989-11d6b81cebbb.jfif\"\r\nContent-Type: \"{Insert_File_Content_Type}\"\r\n\r\n" + fs.readFileSync('/C:/Users/itsaaz/Desktop/b0cefff6-bebe-4149-b989-11d6b81cebbb.jfif') + "\r\n------WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW--";
 
 req.setHeader('content-type', 'multipart/form-data; boundary=----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW');
 
 req.write(postData);
 
 req.end();
      

 var request = require('request');
 var fs = require('fs');
 var options = {
  'method': 'POST',
  'url': 'https://api.itsaaz.ir/ekyc/nationalcard',
  'headers': {
   'accept': 'text/plain',
   'Authorization': 'Bearer YOUR-TOKEN',
   'Content-Type': 'multipart/form-data'
  },
  formData: {
   'OrderId': 'a353bb23-7439-45cc-8edd-8e180c1a9c41',
   'FrontSide': [
    fs.createReadStream('/C:/Users/itsaaz/Desktop/b02dc94a-af4f-490f-a859-26e3efed63d4.jfif')
   ],
   'BackSide': [
    fs.createReadStream('/C:/Users/itsaaz/Desktop/b0cefff6-bebe-4149-b989-11d6b81cebbb.jfif')
   ]
  }
 };
 request(options, function (error, response) {
  if (error) throw new Error(error);
  console.log(response.body);
 });
 
      

 var unirest = require('unirest');
 var req = unirest('POST', 'https://api.itsaaz.ir/ekyc/nationalcard')
  .headers({
   'accept': 'text/plain',
   'Authorization': 'Bearer YOUR-TOKEN',
   'Content-Type': 'multipart/form-data'
  })
  .field('OrderId', 'a353bb23-7439-45cc-8edd-8e180c1a9c41')
  .attach('file', '/C:/Users/itsaaz/Desktop/b02dc94a-af4f-490f-a859-26e3efed63d4.jfif')
  .attach('file', '/C:/Users/itsaaz/Desktop/b0cefff6-bebe-4149-b989-11d6b81cebbb.jfif')
  .end(function (res) { 
   if (res.error) throw new Error(res.error); 
   console.log(res.raw_body);
  });
 
 
      

 #import <Foundation/Foundation.h>

 dispatch_semaphore_t sema = dispatch_semaphore_create(0);
 
 NSMutableURLRequest *request = [NSMutableURLRequest requestWithURL:[NSURL URLWithString:@"https://api.itsaaz.ir/ekyc/nationalcard"]
  cachePolicy:NSURLRequestUseProtocolCachePolicy
  timeoutInterval:10.0];
 NSDictionary *headers = @{
  @"accept": @"text/plain",
  @"Authorization": @"Bearer YOUR-TOKEN",
  @"Content-Type": @"multipart/form-data"
 };
 
 [request setAllHTTPHeaderFields:headers];
 NSArray *parameters = @[
  @{ @"name": @"OrderId", @"value": @"a353bb23-7439-45cc-8edd-8e180c1a9c41" }, 
  @{ @"name": @"FrontSide", @"fileName": @"/C:/Users/itsaaz/Desktop/b02dc94a-af4f-490f-a859-26e3efed63d4.jfif" }, 
  @{ @"name": @"BackSide", @"fileName": @"/C:/Users/itsaaz/Desktop/b0cefff6-bebe-4149-b989-11d6b81cebbb.jfif" } 
 ];
 
 NSString *boundary = @"----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW";
 NSError *error;
 NSMutableString *body = [NSMutableString string];
 
 for (NSDictionary *param in parameters) {
  [body appendFormat:@"--%@\r\n", boundary];
  if (param[@"fileName"]) {
   [body appendFormat:@"Content-Disposition:form-data; name=\"%@\"; filename=\"%@\"\r\n", param[@"name"], param[@"fileName"]];
   [body appendFormat:@"Content-Type: %@\r\n\r\n", param[@"contentType"]];
   [body appendFormat:@"%@", [NSString stringWithContentsOfFile:param[@"fileName"] encoding:NSUTF8StringEncoding error:&error]];
   if (error) {
    NSLog(@"%@", error);
   }
  } else {
   [body appendFormat:@"Content-Disposition:form-data; name=\"%@\"\r\n\r\n", param[@"name"]];
   [body appendFormat:@"%@", param[@"value"]];
  }
 }
 [body appendFormat:@"\r\n--%@--\r\n", boundary];
 NSData *postData = [body dataUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding];
 [request setHTTPBody:postData];
 
 [request setHTTPMethod:@"POST"];
 
 NSURLSession *session = [NSURLSession sharedSession];
 NSURLSessionDataTask *dataTask = [session dataTaskWithRequest:request
 completionHandler:^(NSData *data, NSURLResponse *response, NSError *error) {
  if (error) {
   NSLog(@"%@", error);
   dispatch_semaphore_signal(sema);
  } else {
   NSHTTPURLResponse *httpResponse = (NSHTTPURLResponse *) response;
   NSError *parseError = nil;
   NSDictionary *responseDictionary = [NSJSONSerialization JSONObjectWithData:data options:0 error:&parseError];
   NSLog(@"%@",responseDictionary);
   dispatch_semaphore_signal(sema);
  }
 }];
 [dataTask resume];
 dispatch_semaphore_wait(sema, DISPATCH_TIME_FOREVER); 
    

 open Lwt
 open Cohttp
 open Cohttp_lwt_unix
 
 let parameters = [|
  [| ("name", "OrderId"); ("value", "a353bb23-7439-45cc-8edd-8e180c1a9c41") |];
  [| ("name", "FrontSide"); ("fileName", "/C:/Users/itsaaz/Desktop/b02dc94a-af4f-490f-a859-26e3efed63d4.jfif") |];
  [| ("name", "BackSide"); ("fileName", "/C:/Users/itsaaz/Desktop/b0cefff6-bebe-4149-b989-11d6b81cebbb.jfif") |]
 |];;
 let boundary = "----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW";;
 let postData = ref "";;
 
 for x = 0 to Array.length parameters - 1 do
  let (_, paramName) = parameters.(x).(0) in
  let (paramType, _) = parameters.(x).(1) in
  let accum = "--" ^ boundary ^ "\r\n" ^ "Content-Disposition: form-data; name=\"" ^ paramName ^ "\"" in
  if paramType = "value" then (
   let (_, paramValue) = parameters.(x).(1) in
   postData := if Array.length parameters.(x) == 3 then (
    let (_, contentType) = parameters.(x).(2) in
    !postData ^ accum ^ "\r\n" ^ "Content-Type: " ^ contentType ^ "\r\n\r\n" ^ paramValue ^ "\r\n"
   ) else (
    !postData ^ accum ^ "\r\n\r\n" ^ paramValue ^ "\r\n"
   );
  )
  else if paramType = "fileName" then (
   let (_, filepath) = parameters.(x).(1) in
   postData := !postData ^ accum ^ "; filename=\""^ filepath ^"\"\r\n";
   let ch = open_in filepath in
    let fileContent = really_input_string ch (in_channel_length ch) in
    close_in ch;
   postData := !postData ^ "Content-Type: {content-type header}\r\n\r\n"^ fileContent ^"\r\n";
  )
 done;;
 postData := !postData ^ "--" ^ boundary ^ "--"
 
 let reqBody = 
  let uri = Uri.of_string "https://api.itsaaz.ir/ekyc/nationalcard" in
  let headers = Header.init ()
   |> fun h -> Header.add h "accept" "text/plain"
   |> fun h -> Header.add h "Authorization" "Bearer YOUR-TOKEN"
   |> fun h -> Header.add h "Content-Type" "multipart/form-data"
   |> fun h -> Header.add h "content-type" "multipart/form-data; boundary=----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW"
  in
  let body = Cohttp_lwt.Body.of_string !postData in
 
  Client.call ~headers ~body `POST uri >>= fun (_resp, body) ->
  body |> Cohttp_lwt.Body.to_string >|= fun body -> body
 
 let () =
  let respBody = Lwt_main.run reqBody in
  print_endline (respBody)
    

 <?php

 $curl = curl_init();
 
 curl_setopt_array($curl, array(
  CURLOPT_URL => 'https://api.itsaaz.ir/ekyc/nationalcard',
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
  CURLOPT_ENCODING => '',
  CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
  CURLOPT_TIMEOUT => 0,
  CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
  CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
  CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
  CURLOPT_POSTFIELDS => array('OrderId' => 'a353bb23-7439-45cc-8edd-8e180c1a9c41','FrontSide'=> new CURLFILE('/C:/Users/itsaaz/Desktop/b02dc94a-af4f-490f-a859-26e3efed63d4.jfif'),'BackSide'=> new CURLFILE('/C:/Users/itsaaz/Desktop/b0cefff6-bebe-4149-b989-11d6b81cebbb.jfif')),
  CURLOPT_HTTPHEADER => array(
   'accept: text/plain',
   'Authorization: Bearer YOUR-TOKEN',
   'Content-Type: multipart/form-data'
  ),
 ));
 
 $response = curl_exec($curl);
 
 curl_close($curl);
 echo $response;
 
 
      

 <?php
 require_once 'HTTP/Request2.php';
 $request = new HTTP_Request2();
 $request->setUrl('https://api.itsaaz.ir/ekyc/nationalcard');
 $request->setMethod(HTTP_Request2::METHOD_POST);
 $request->setConfig(array(
  'follow_redirects' => TRUE
 ));
 $request->setHeader(array(
  'accept' => 'text/plain',
  'Authorization' => 'Bearer YOUR-TOKEN',
  'Content-Type' => 'multipart/form-data'
 ));
 $request->addPostParameter(array(
  'OrderId' => 'a353bb23-7439-45cc-8edd-8e180c1a9c41'
 ));
 $request->addUpload('FrontSide', '/C:/Users/itsaaz/Desktop/b02dc94a-af4f-490f-a859-26e3efed63d4.jfif', 'b02dc94a-af4f-490f-a859-26e3efed63d4.jfif', '<Content-Type Header>');
 $request->addUpload('BackSide', '/C:/Users/itsaaz/Desktop/b0cefff6-bebe-4149-b989-11d6b81cebbb.jfif', 'b0cefff6-bebe-4149-b989-11d6b81cebbb.jfif', '<Content-Type Header>');
 try {
  $response = $request->send();
  if ($response->getStatus() == 200) {
   echo $response->getBody();
  }
  else {
   echo 'Unexpected HTTP status: ' . $response->getStatus() . ' ' .
   $response->getReasonPhrase();
  }
 }
 catch(HTTP_Request2_Exception $e) {
  echo 'Error: ' . $e->getMessage();
 }
      

 <?php
 $client = new http\Client;
 $request = new http\Client\Request;
 $request->setRequestUrl('https://api.itsaaz.ir/ekyc/nationalcard');
 $request->setRequestMethod('POST');
 $body = new http\Message\Body;
 $body->addForm(array(
  'OrderId' => 'a353bb23-7439-45cc-8edd-8e180c1a9c41'
 ), array(
   array('name' => 'FrontSide', 'type' => '<Content-Type Header>', 'file' => '/C:/Users/itsaaz/Desktop/b02dc94a-af4f-490f-a859-26e3efed63d4.jfif', 'data' => null),
   array('name' => 'BackSide', 'type' => '<Content-Type Header>', 'file' => '/C:/Users/itsaaz/Desktop/b0cefff6-bebe-4149-b989-11d6b81cebbb.jfif', 'data' => null)
 ));
 $request->setBody($body);
 $request->setOptions(array());
 $request->setHeaders(array(
  'accept' => 'text/plain',
  'Authorization' => 'Bearer YOUR-TOKEN',
  'Content-Type' => 'multipart/form-data'
 ));
 $client->enqueue($request)->send();
 $response = $client->getResponse();
 echo $response->getBody();
 
      

 $headers = New-Object "System.Collections.Generic.Dictionary[[String],[String]]"
 $headers.Add("accept", "text/plain")
 $headers.Add("Authorization", "Bearer YOUR-TOKEN")
 $headers.Add("Content-Type", "multipart/form-data")
 
 $multipartContent = [System.Net.Http.MultipartFormDataContent]::new()
 $stringHeader = [System.Net.Http.Headers.ContentDispositionHeaderValue]::new("form-data")
 $stringHeader.Name = "OrderId"
 $stringContent = [System.Net.Http.StringContent]::new("a353bb23-7439-45cc-8edd-8e180c1a9c41")
 $stringContent.Headers.ContentDisposition = $stringHeader
 $multipartContent.Add($stringContent)
 
 $multipartFile = '/C:/Users/itsaaz/Desktop/b02dc94a-af4f-490f-a859-26e3efed63d4.jfif'
 $FileStream = [System.IO.FileStream]::new($multipartFile, [System.IO.FileMode]::Open)
 $fileHeader = [System.Net.Http.Headers.ContentDispositionHeaderValue]::new("form-data")
 $fileHeader.Name = "FrontSide"
 $fileHeader.FileName = "b02dc94a-af4f-490f-a859-26e3efed63d4.jfif"
 $fileContent = [System.Net.Http.StreamContent]::new($FileStream)
 $fileContent.Headers.ContentDisposition = $fileHeader
 $multipartContent.Add($fileContent)
 
 $multipartFile = '/C:/Users/itsaaz/Desktop/b0cefff6-bebe-4149-b989-11d6b81cebbb.jfif'
 $FileStream = [System.IO.FileStream]::new($multipartFile, [System.IO.FileMode]::Open)
 $fileHeader = [System.Net.Http.Headers.ContentDispositionHeaderValue]::new("form-data")
 $fileHeader.Name = "BackSide"
 $fileHeader.FileName = "b0cefff6-bebe-4149-b989-11d6b81cebbb.jfif"
 $fileContent = [System.Net.Http.StreamContent]::new($FileStream)
 $fileContent.Headers.ContentDisposition = $fileHeader
 $multipartContent.Add($fileContent)
 
 $body = $multipartContent
 
 $response = Invoke-RestMethod 'https://api.itsaaz.ir/ekyc/nationalcard' -Method 'POST' -Headers $headers -Body $body
 $response | ConvertTo-Json
    

 import http.client
 import mimetypes
 from codecs import encode
 
 conn = http.client.HTTPSConnection("api.itsaaz.ir")
 dataList = []
 boundary = 'wL36Yn8afVp8Ag7AmP8qZ0SA4n1v9T'
 dataList.append(encode('--' + boundary))
 dataList.append(encode('Content-Disposition: form-data; name=OrderId;'))
 
 dataList.append(encode('Content-Type: {}'.format('text/plain')))
 dataList.append(encode(''))
 
 dataList.append(encode("a353bb23-7439-45cc-8edd-8e180c1a9c41"))
 dataList.append(encode('--' + boundary))
 dataList.append(encode('Content-Disposition: form-data; name=FrontSide; filename={0}'.format('b02dc94a-af4f-490f-a859-26e3efed63d4.jfif')))
 
 fileType = mimetypes.guess_type('/C:/Users/itsaaz/Desktop/b02dc94a-af4f-490f-a859-26e3efed63d4.jfif')[0] or 'application/octet-stream'
 dataList.append(encode('Content-Type: {}'.format(fileType)))
 dataList.append(encode(''))
 
 with open('/C:/Users/itsaaz/Desktop/b02dc94a-af4f-490f-a859-26e3efed63d4.jfif', 'rb') as f:
  dataList.append(f.read())
 dataList.append(encode('--' + boundary))
 dataList.append(encode('Content-Disposition: form-data; name=BackSide; filename={0}'.format('b0cefff6-bebe-4149-b989-11d6b81cebbb.jfif')))
 
 fileType = mimetypes.guess_type('/C:/Users/itsaaz/Desktop/b0cefff6-bebe-4149-b989-11d6b81cebbb.jfif')[0] or 'application/octet-stream'
 dataList.append(encode('Content-Type: {}'.format(fileType)))
 dataList.append(encode(''))
 
 with open('/C:/Users/itsaaz/Desktop/b0cefff6-bebe-4149-b989-11d6b81cebbb.jfif', 'rb') as f:
  dataList.append(f.read())
 dataList.append(encode('--'+boundary+'--'))
 dataList.append(encode(''))
 body = b'\r\n'.join(dataList)
 payload = body
 headers = {
  'accept': 'text/plain',
  'Authorization': 'Bearer YOUR-TOKEN',
  'Content-Type': 'multipart/form-data',
  'Content-type': 'multipart/form-data; boundary={}'.format(boundary)
 }
 conn.request("POST", "/ekyc/nationalcard", payload, headers)
 res = conn.getresponse()
 data = res.read()
 print(data.decode("utf-8"))
      

 import requests

 url = "https://api.itsaaz.ir/ekyc/nationalcard"
 
 payload={'OrderId': 'a353bb23-7439-45cc-8edd-8e180c1a9c41'}
 files=[
  ('FrontSide',('b02dc94a-af4f-490f-a859-26e3efed63d4.jfif',open('/C:/Users/itsaaz/Desktop/b02dc94a-af4f-490f-a859-26e3efed63d4.jfif','rb'),'application/octet-stream')),
  ('BackSide',('b0cefff6-bebe-4149-b989-11d6b81cebbb.jfif',open('/C:/Users/itsaaz/Desktop/b0cefff6-bebe-4149-b989-11d6b81cebbb.jfif','rb'),'application/octet-stream'))
 ]
 headers = {
  'accept': 'text/plain',
  'Authorization': 'Bearer YOUR-TOKEN',
  'Content-Type': 'multipart/form-data'
 }
 
 response = requests.request("POST", url, headers=headers, data=payload, files=files)
 
 print(response.text)
 

      

 require "uri"
 require "net/http"
 
 url = URI("https://api.itsaaz.ir/ekyc/nationalcard")
 
 https = Net::HTTP.new(url.host, url.port)
 https.use_ssl = true
 
 request = Net::HTTP::Post.new(url)
 request["accept"] = "text/plain"
 request["Authorization"] = "Bearer YOUR-TOKEN"
 request["Content-Type"] = "multipart/form-data"
 form_data = [['OrderId', 'a353bb23-7439-45cc-8edd-8e180c1a9c41'],['FrontSide', File.open('/C:/Users/itsaaz/Desktop/b02dc94a-af4f-490f-a859-26e3efed63d4.jfif')],['BackSide', File.open('/C:/Users/itsaaz/Desktop/b0cefff6-bebe-4149-b989-11d6b81cebbb.jfif')]]
 request.set_form form_data, 'multipart/form-data'
 response = https.request(request)
 puts response.read_body
 
    

 http --ignore-stdin --form --follow --timeout 3600 POST 'https://api.itsaaz.ir/ekyc/nationalcard' \
 'OrderId'='a353bb23-7439-45cc-8edd-8e180c1a9c41' \
 'FrontSide'@/C:/Users/itsaaz/Desktop/b02dc94a-af4f-490f-a859-26e3efed63d4.jfif \
 'BackSide'@/C:/Users/itsaaz/Desktop/b0cefff6-bebe-4149-b989-11d6b81cebbb.jfif \
 accept:'text/plain' \
 Authorization:'Bearer YOUR-TOKEN' \
 Content-Type:'multipart/form-data'-urlencoded'
      

 # wget doesn't support file upload via form data, use curl -F \
 wget --no-check-certificate --quiet \
  --method POST \
  --timeout=0 \
  --header 'accept: text/plain' \
  --header 'Authorization: Bearer YOUR-TOKEN' \
  --header 'Content-Type: multipart/form-data' \
  --body-data 'OrderId=a353bb23-7439-45cc-8edd-8e180c1a9c41' \
   'https://api.itsaaz.ir/ekyc/nationalcard'
      

 import Foundation
 #if canImport(FoundationNetworking)
 import FoundationNetworking
 #endif
 
 var semaphore = DispatchSemaphore (value: 0)
 
 let parameters = [
  [
   "key": "OrderId",
   "value": "a353bb23-7439-45cc-8edd-8e180c1a9c41",
   "type": "text"
  ],
  [
   "key": "FrontSide",
   "src": "/C:/Users/itsaaz/Desktop/b02dc94a-af4f-490f-a859-26e3efed63d4.jfif",
   "type": "file"
  ],
  [
   "key": "BackSide",
   "src": "/C:/Users/itsaaz/Desktop/b0cefff6-bebe-4149-b989-11d6b81cebbb.jfif",
   "type": "file"
  ]] as [[String : Any]]
 
 let boundary = "Boundary-\(UUID().uuidString)"
 var body = ""
 var error: Error? = nil
 for param in parameters {
  if param["disabled"] == nil {
   let paramName = param["key"]!
   body += "--\(boundary)\r\n"
   body += "Content-Disposition:form-data; name=\"\(paramName)\""
   if param["contentType"] != nil {
    body += "\r\nContent-Type: \(param["contentType"] as! String)"
   }
   let paramType = param["type"] as! String
   if paramType == "text" {
    let paramValue = param["value"] as! String
    body += "\r\n\r\n\(paramValue)\r\n"
   } else {
    let paramSrc = param["src"] as! String
    let fileData = try NSData(contentsOfFile:paramSrc, options:[]) as Data
    let fileContent = String(data: fileData, encoding: .utf8)!
    body += "; filename=\"\(paramSrc)\"\r\n"
     + "Content-Type: \"content-type header\"\r\n\r\n\(fileContent)\r\n"
   }
  }
 }
 body += "--\(boundary)--\r\n";
 let postData = body.data(using: .utf8)
 
 var request = URLRequest(url: URL(string: "https://api.itsaaz.ir/ekyc/nationalcard")!,timeoutInterval: Double.infinity)
 request.addValue("text/plain", forHTTPHeaderField: "accept")
 request.addValue("Bearer YOUR-TOKEN", forHTTPHeaderField: "Authorization")
 request.addValue("multipart/form-data", forHTTPHeaderField: "Content-Type")
 request.addValue("multipart/form-data; boundary=\(boundary)", forHTTPHeaderField: "Content-Type")
 
 request.httpMethod = "POST"
 request.httpBody = postData
 
 let task = URLSession.shared.dataTask(with: request) { data, response, error in 
  guard let data = data else {
   print(String(describing: error))
   semaphore.signal()
   return
  }
  print(String(data: data, encoding: .utf8)!)
  semaphore.signal()
 }
 
 task.resume()
 semaphore.wait()
 
   
    


درصورتی که فرد مورد نظر کارت ملی جدید نداشت با استفاده از سرویس زیر کد رهگیری خود را وارد نماید.
۱-متد فراخوانی سرویس POST می باشد.


 https://api.itsaaz.ir/ekyc/verify/serialcard
    

   

 Post
    
   

 accept: text/plain
 Authorization: Bearer YOUR-TOKEN
 Content-Type: application/json-patch+json
    
   

 {
  "nationalCardSerial":"3G35188796"
 }
    
   

 {
  "data": true,
  "meta": null,
  "error": null
 }
    
   

پارامترهای ورودی

ردیف پارامتر ورودی نوع ورودی توضیحات
1 orderId string شماره درخواست
2 nationalCardSerial string سریال کارت ملی/کدپیگیری کارت ملی

نمونه کد


 var client = new RestClient("https://api.itsaaz.ir/ekyc/verify/serialcard");
 client.Timeout = -1;
 var request = new RestRequest(Method.POST);
 request.AddHeader("accept", "text/plain");
 request.AddHeader("Authorization", "Bearer YOUR-TOKEN");
 request.AddHeader("Content-Type", "application/json-patch+json");
 var body = @"{""orderId"":""bafacb06-99fd-47c7-8ddd-3192d61e0518"",""nationalCardSerial"":""3G35188796""}";
 request.AddParameter("application/json-patch+json", body, ParameterType.RequestBody);
 IRestResponse response = client.Execute(request);
 Console.WriteLine(response.Content);
    

 curl --location --request POST 'https://api.itsaaz.ir/ekyc/verify/serialcard' \
 --header 'accept: text/plain' \
 --header 'Authorization: Bearer YOUR-TOKEN' \
 --header 'Content-Type: application/json-patch+json' \
 --data-raw '{"orderId":"bafacb06-99fd-47c7-8ddd-3192d61e0518","nationalCardSerial":"3G35188796"}'
    

 var headers = {
  'accept': 'text/plain',
  'Authorization': 'Bearer YOUR-TOKEN',
  'Content-Type': 'application/json-patch+json'
 };
 var request = http.Request('POST', Uri.parse('https://api.itsaaz.ir/ekyc/verify/serialcard'));
 request.body = json.encode({
  "orderId": "bafacb06-99fd-47c7-8ddd-3192d61e0518",
  "nationalCardSerial": "3G35188796"
 });
 request.headers.addAll(headers);
 
 http.StreamedResponse response = await request.send();
 
 if (response.statusCode == 200) {
  print(await response.stream.bytesToString());
 }
 else {
  print(response.reasonPhrase);
 }
 
     
    

 package main

 import (
  "fmt"
  "strings"
  "net/http"
  "io/ioutil"
 )
 
 func main() {
 
  url := "https://api.itsaaz.ir/ekyc/verify/serialcard"
  method := "POST"
 
  payload := strings.NewReader(`{"orderId":"bafacb06-99fd-47c7-8ddd-3192d61e0518","nationalCardSerial":"3G35188796"}`)
 
  client := &http.Client {
  }
  req, err := http.NewRequest(method, url, payload)
 
  if err != nil {
   fmt.Println(err)
   return
  }
  req.Header.Add("accept", "text/plain")
  req.Header.Add("Authorization", "Bearer YOUR-TOKEN")
  req.Header.Add("Content-Type", "application/json-patch+json")
 
  res, err := client.Do(req)
  if err != nil {
   fmt.Println(err)
   return
  }
  defer res.Body.Close()
 
  body, err := ioutil.ReadAll(res.Body)
  if err != nil {
   fmt.Println(err)
   return
  }
  fmt.Println(string(body))
 }  "fmt"
  "strings"
  "net/http"
  "io/ioutil"
 )
 
 func main() {
 
  url := "https://api.itsaaz.ir/identity/token"
  method := "POST"
 
  payload := strings.NewReader("grant_type=password&client_id=test&Client_secret=66c0af3a-ff89-8390-3b07-cf88a25e5f3f&username=test&password=t_86574213%40H")
 
  client := &http.Client {
  }
  req, err := http.NewRequest(method, url, payload)
 
  if err != nil {
   fmt.Println(err)
   return
  }
  req.Header.Add("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded")
 
  res, err := client.Do(req)
  if err != nil {
   fmt.Println(err)
   return
  }
  defer res.Body.Close()
 
  body, err := ioutil.ReadAll(res.Body)
  if err != nil {
   fmt.Println(err)
   return
  }
  fmt.Println(string(body))
 }
    

 POST /ekyc/verify/serialcard HTTP/1.1
 Host: api.itsaaz.ir
 accept: text/plain
 Authorization: Bearer YOUR-TOKEN
 Content-Type: application/json-patch+json
 Content-Length: 84
 
 {"orderId":"bafacb06-99fd-47c7-8ddd-3192d61e0518","nationalCardSerial":"3G35188796"}
    

  OkHttpClient client = new OkHttpClient().newBuilder()
  .build();
 MediaType mediaType = MediaType.parse("application/json-patch+json");
 RequestBody body = RequestBody.create(mediaType, "{\"orderId\":\"bafacb06-99fd-47c7-8ddd-3192d61e0518\",\"nationalCardSerial\":\"3G35188796\"}");
 Request request = new Request.Builder()
  .url("https://api.itsaaz.ir/ekyc/verify/serialcard")
  .method("POST", body)
  .addHeader("accept", "text/plain")
  .addHeader("Authorization", "Bearer YOUR-TOKEN")
  .addHeader("Content-Type", "application/json-patch+json")
  .build();
 Response response = client.newCall(request).execute();
      

 Unirest.setTimeouts(0, 0);
 HttpResponse<String> response = Unirest.post("https://api.itsaaz.ir/ekyc/verify/serialcard")
  .header("accept", "text/plain")
  .header("Authorization", "Bearer YOUR-TOKEN")
  .header("Content-Type", "application/json-patch+json")
  .body("{\"orderId\":\"bafacb06-99fd-47c7-8ddd-3192d61e0518\",\"nationalCardSerial\":\"3G35188796\"}")
  .asString();
 
 
      

 var myHeaders = new Headers();
 myHeaders.append("accept", "text/plain");
 myHeaders.append("Authorization", "Bearer YOUR-TOKEN");
 myHeaders.append("Content-Type", "application/json-patch+json");
 
 var raw = JSON.stringify({
  "orderId": "bafacb06-99fd-47c7-8ddd-3192d61e0518",
  "nationalCardSerial": "3G35188796"
 });
 
 var requestOptions = {
  method: 'POST',
  headers: myHeaders,
  body: raw,
  redirect: 'follow'
 };
 
 fetch("https://api.itsaaz.ir/ekyc/verify/serialcard", requestOptions)
  .then(response => response.text())
  .then(result => console.log(result))
  .catch(error => console.log('error', error));
      

 var settings = {
  "url": "https://api.itsaaz.ir/ekyc/verify/serialcard",
  "method": "POST",
  "timeout": 0,
  "headers": {
   "accept": "text/plain",
   "Authorization": "Bearer YOUR-TOKEN",
   "Content-Type": "application/json-patch+json"
  },
  "data": JSON.stringify({
   "orderId": "bafacb06-99fd-47c7-8ddd-3192d61e0518",
   "nationalCardSerial": "3G35188796"
  }),
 };
 
 $.ajax(settings).done(function (response) {
  console.log(response);
 });
      

 var data = JSON.stringify({
  "orderId": "bafacb06-99fd-47c7-8ddd-3192d61e0518",
  "nationalCardSerial": "3G35188796"
 });
 
 var xhr = new XMLHttpRequest();
 xhr.withCredentials = true;
 
 xhr.addEventListener("readystatechange", function() {
  if(this.readyState === 4) {
   console.log(this.responseText);
  }
 });
 
 xhr.open("POST", "https://api.itsaaz.ir/ekyc/verify/serialcard");
 xhr.setRequestHeader("accept", "text/plain");
 xhr.setRequestHeader("Authorization", "Bearer YOUR-TOKEN");
 xhr.setRequestHeader("Content-Type", "application/json-patch+json");
 
 xhr.send(data);
      

 CURL *curl;
 CURLcode res;
 curl = curl_easy_init();
 if(curl) {
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "POST");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_URL, "https://api.itsaaz.ir/ekyc/verify/serialcard");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1L);
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_DEFAULT_PROTOCOL, "https");
  struct curl_slist *headers = NULL;
  headers = curl_slist_append(headers, "accept: text/plain");
  headers = curl_slist_append(headers, "Authorization: Bearer YOUR-TOKEN");
  headers = curl_slist_append(headers, "Content-Type: application/json-patch+json");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_HTTPHEADER, headers);
  const char *data = "{\"orderId\":\"bafacb06-99fd-47c7-8ddd-3192d61e0518\",\"nationalCardSerial\":\"3G35188796\"}";
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_POSTFIELDS, data);
  res = curl_easy_perform(curl);
 }
 curl_easy_cleanup(curl);
 
 

    

 var axios = require('axios');
 var data = JSON.stringify({
  "orderId": "bafacb06-99fd-47c7-8ddd-3192d61e0518",
  "nationalCardSerial": "3G35188796"
 });
 
 var config = {
  method: 'post',
  url: 'https://api.itsaaz.ir/ekyc/verify/serialcard',
  headers: { 
   'accept': 'text/plain', 
   'Authorization': 'Bearer YOUR-TOKEN', 
   'Content-Type': 'application/json-patch+json'
  },
  data : data
 };
 
 axios(config)
 .then(function (response) {
  console.log(JSON.stringify(response.data));
 })
 .catch(function (error) {
  console.log(error);
 });
 
 
 
      

 var https = require('follow-redirects').https;
 var fs = require('fs');
 
 var options = {
  'method': 'POST',
  'hostname': 'api.itsaaz.ir',
  'path': '/ekyc/verify/serialcard',
  'headers': {
   'accept': 'text/plain',
   'Authorization': 'Bearer YOUR-TOKEN',
   'Content-Type': 'application/json-patch+json'
  },
  'maxRedirects': 20
 };
 
 var req = https.request(options, function (res) {
  var chunks = [];
 
  res.on("data", function (chunk) {
   chunks.push(chunk);
  });
 
  res.on("end", function (chunk) {
   var body = Buffer.concat(chunks);
   console.log(body.toString());
  });
 
  res.on("error", function (error) {
   console.error(error);
  });
 });
 
 var postData = JSON.stringify({
  "orderId": "bafacb06-99fd-47c7-8ddd-3192d61e0518",
  "nationalCardSerial": "3G35188796"
 });
 
 req.write(postData);
 
 req.end();
      

 var request = require('request');
 var options = {
  'method': 'POST',
  'url': 'https://api.itsaaz.ir/ekyc/verify/serialcard',
  'headers': {
   'accept': 'text/plain',
   'Authorization': 'Bearer YOUR-TOKEN',
   'Content-Type': 'application/json-patch+json'
  },
  body: JSON.stringify({
   "orderId": "bafacb06-99fd-47c7-8ddd-3192d61e0518",
   "nationalCardSerial": "3G35188796"
  })
 
 };
 request(options, function (error, response) {
  if (error) throw new Error(error);
  console.log(response.body);
 });
 
 
      

 var unirest = require('unirest');
 var req = unirest('POST', 'https://api.itsaaz.ir/ekyc/verify/serialcard')
  .headers({
   'accept': 'text/plain',
   'Authorization': 'Bearer YOUR-TOKEN',
   'Content-Type': 'application/json-patch+json'
  })
  .send(JSON.stringify({
   "orderId": "bafacb06-99fd-47c7-8ddd-3192d61e0518",
   "nationalCardSerial": "3G35188796"
  }))
  .end(function (res) { 
   if (res.error) throw new Error(res.error); 
   console.log(res.raw_body);
  });
 
      

 #import <Foundation/Foundation.h>

 dispatch_semaphore_t sema = dispatch_semaphore_create(0);
 
 NSMutableURLRequest *request = [NSMutableURLRequest requestWithURL:[NSURL URLWithString:@"https://api.itsaaz.ir/ekyc/verify/serialcard"]
  cachePolicy:NSURLRequestUseProtocolCachePolicy
  timeoutInterval:10.0];
 NSDictionary *headers = @{
  @"accept": @"text/plain",
  @"Authorization": @"Bearer YOUR-TOKEN",
  @"Content-Type": @"application/json-patch+json"
 };
 
 [request setAllHTTPHeaderFields:headers];
 NSData *postData = [[NSData alloc] initWithData:[@"{\"orderId\":\"bafacb06-99fd-47c7-8ddd-3192d61e0518\",\"nationalCardSerial\":\"3G35188796\"}" dataUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]];
 [request setHTTPBody:postData];
 
 [request setHTTPMethod:@"POST"];
 
 NSURLSession *session = [NSURLSession sharedSession];
 NSURLSessionDataTask *dataTask = [session dataTaskWithRequest:request
 completionHandler:^(NSData *data, NSURLResponse *response, NSError *error) {
  if (error) {
   NSLog(@"%@", error);
   dispatch_semaphore_signal(sema);
  } else {
   NSHTTPURLResponse *httpResponse = (NSHTTPURLResponse *) response;
   NSError *parseError = nil;
   NSDictionary *responseDictionary = [NSJSONSerialization JSONObjectWithData:data options:0 error:&parseError];
   NSLog(@"%@",responseDictionary);
   dispatch_semaphore_signal(sema);
  }
 }];
 [dataTask resume];
 dispatch_semaphore_wait(sema, DISPATCH_TIME_FOREVER); 
    

 open Lwt
 open Cohttp
 open Cohttp_lwt_unix
 
 let postData = ref "{\"orderId\":\"bafacb06-99fd-47c7-8ddd-3192d61e0518\",\"nationalCardSerial\":\"3G35188796\"}";;
 
 let reqBody = 
  let uri = Uri.of_string "https://api.itsaaz.ir/ekyc/verify/serialcard" in
  let headers = Header.init ()
   |> fun h -> Header.add h "accept" "text/plain"
   |> fun h -> Header.add h "Authorization" "Bearer YOUR-TOKEN"
   |> fun h -> Header.add h "Content-Type" "application/json-patch+json"
  in
  let body = Cohttp_lwt.Body.of_string !postData in
 
  Client.call ~headers ~body `POST uri >>= fun (_resp, body) ->
  body |> Cohttp_lwt.Body.to_string >|= fun body -> body
 
 let () =
  let respBody = Lwt_main.run reqBody in
  print_endline (respBody)
    

 <?php

 $curl = curl_init();
 
 curl_setopt_array($curl, array(
  CURLOPT_URL => 'https://api.itsaaz.ir/ekyc/verify/serialcard',
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
  CURLOPT_ENCODING => '',
  CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
  CURLOPT_TIMEOUT => 0,
  CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
  CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
  CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
  CURLOPT_POSTFIELDS =>'{"orderId":"bafacb06-99fd-47c7-8ddd-3192d61e0518","nationalCardSerial":"3G35188796"}',
  CURLOPT_HTTPHEADER => array(
   'accept: text/plain',
   'Authorization: Bearer YOUR-TOKEN',
   'Content-Type: application/json-patch+json'
  ),
 ));
 
 $response = curl_exec($curl);
 
 curl_close($curl);
 echo $response;
 
 
      

 <?php
 require_once 'HTTP/Request2.php';
 $request = new HTTP_Request2();
 $request->setUrl('https://api.itsaaz.ir/ekyc/verify/serialcard');
 $request->setMethod(HTTP_Request2::METHOD_POST);
 $request->setConfig(array(
  'follow_redirects' => TRUE
 ));
 $request->setHeader(array(
  'accept' => 'text/plain',
  'Authorization' => 'Bearer YOUR-TOKEN',
  'Content-Type' => 'application/json-patch+json'
 ));
 $request->setBody('{"orderId":"bafacb06-99fd-47c7-8ddd-3192d61e0518","nationalCardSerial":"3G35188796"}');
 try {
  $response = $request->send();
  if ($response->getStatus() == 200) {
   echo $response->getBody();
  }
  else {
   echo 'Unexpected HTTP status: ' . $response->getStatus() . ' ' .
   $response->getReasonPhrase();
  }
 }
 catch(HTTP_Request2_Exception $e) {
  echo 'Error: ' . $e->getMessage();
 }
      

 <?php
 $client = new http\Client;
 $request = new http\Client\Request;
 $request->setRequestUrl('https://api.itsaaz.ir/ekyc/verify/serialcard');
 $request->setRequestMethod('POST');
 $body = new http\Message\Body;
 $body->append('{"orderId":"bafacb06-99fd-47c7-8ddd-3192d61e0518","nationalCardSerial":"3G35188796"}');
 $request->setBody($body);
 $request->setOptions(array());
 $request->setHeaders(array(
  'accept' => 'text/plain',
  'Authorization' => 'Bearer YOUR-TOKEN',
  'Content-Type' => 'application/json-patch+json'
 ));
 $client->enqueue($request)->send();
 $response = $client->getResponse();
 echo $response->getBody();
 
      

 $headers = New-Object "System.Collections.Generic.Dictionary[[String],[String]]"
 $headers.Add("accept", "text/plain")
 $headers.Add("Authorization", "Bearer YOUR-TOKEN")
 $headers.Add("Content-Type", "application/json-patch+json")
 
 $body = "{`"orderId`":`"bafacb06-99fd-47c7-8ddd-3192d61e0518`",`"nationalCardSerial`":`"3G35188796`"}"
 
 $response = Invoke-RestMethod 'https://api.itsaaz.ir/ekyc/verify/serialcard' -Method 'POST' -Headers $headers -Body $body
 $response | ConvertTo-Json
    

 import http.client
 import json
 
 conn = http.client.HTTPSConnection("api.itsaaz.ir")
 payload = json.dumps({
  "orderId": "bafacb06-99fd-47c7-8ddd-3192d61e0518",
  "nationalCardSerial": "3G35188796"
 })
 headers = {
  'accept': 'text/plain',
  'Authorization': 'Bearer YOUR-TOKEN',
  'Content-Type': 'application/json-patch+json'
 }
 conn.request("POST", "/ekyc/verify/serialcard", payload, headers)
 res = conn.getresponse()
 data = res.read()
 print(data.decode("utf-8"))
      

 import requests
 import json
 
 url = "https://api.itsaaz.ir/ekyc/verify/serialcard"
 
 payload = json.dumps({
  "orderId": "bafacb06-99fd-47c7-8ddd-3192d61e0518",
  "nationalCardSerial": "3G35188796"
 })
 headers = {
  'accept': 'text/plain',
  'Authorization': 'Bearer YOUR-TOKEN',
  'Content-Type': 'application/json-patch+json'
 }
 
 response = requests.request("POST", url, headers=headers, data=payload)
 
 print(response.text)
 

      

 require "uri"
 require "json"
 require "net/http"
 
 url = URI("https://api.itsaaz.ir/ekyc/verify/serialcard")
 
 https = Net::HTTP.new(url.host, url.port)
 https.use_ssl = true
 
 request = Net::HTTP::Post.new(url)
 request["accept"] = "text/plain"
 request["Authorization"] = "Bearer YOUR-TOKEN"
 request["Content-Type"] = "application/json-patch+json"
 request.body = JSON.dump({
  "orderId": "bafacb06-99fd-47c7-8ddd-3192d61e0518",
  "nationalCardSerial": "3G35188796"
 })
 
 response = https.request(request)
 puts response.read_body
 
    

 printf '{"orderId":"bafacb06-99fd-47c7-8ddd-3192d61e0518","nationalCardSerial":"3G35188796"}'| http --follow --timeout 3600 POST 'https://api.itsaaz.ir/ekyc/verify/serialcard' \
 accept:'text/plain' \
 Authorization:'Bearer YOUR-TOKEN' \
 Content-Type:'application/json-patch+json'
      

 wget --no-check-certificate --quiet \
 --method POST \
 --timeout=0 \
 --header 'accept: text/plain' \
 --header 'Authorization: Bearer YOUR-TOKEN' \
 --header 'Content-Type: application/json-patch+json' \
 --body-data '{"orderId":"bafacb06-99fd-47c7-8ddd-3192d61e0518","nationalCardSerial":"3G35188796"}' \
  'https://api.itsaaz.ir/ekyc/verify/serialcard'
      

 import Foundation
 #if canImport(FoundationNetworking)
 import FoundationNetworking
 #endif
 
 var semaphore = DispatchSemaphore (value: 0)
 
 let parameters = "{\"orderId\":\"bafacb06-99fd-47c7-8ddd-3192d61e0518\",\"nationalCardSerial\":\"3G35188796\"}"
 let postData = parameters.data(using: .utf8)
 
 var request = URLRequest(url: URL(string: "https://api.itsaaz.ir/ekyc/verify/serialcard")!,timeoutInterval: Double.infinity)
 request.addValue("text/plain", forHTTPHeaderField: "accept")
 request.addValue("Bearer YOUR-TOKEN", forHTTPHeaderField: "Authorization")
 request.addValue("application/json-patch+json", forHTTPHeaderField: "Content-Type")
 
 request.httpMethod = "POST"
 request.httpBody = postData
 
 let task = URLSession.shared.dataTask(with: request) { data, response, error in 
  guard let data = data else {
   print(String(describing: error))
   semaphore.signal()
   return
  }
  print(String(data: data, encoding: .utf8)!)
  semaphore.signal()
 }
 
 task.resume()
 semaphore.wait()
 
    


دریافت عکس کارت ملی بر اساس سریال کارت ملی/کدپیگیری:برای فراخوانی این سرویس مراحل زیر را طی کنید:
۱-متد فراخوانی سرویس POST می باشد.


 https://api.itsaaz.ir/ekyc/verify/serialcard
    

   

 Post
    
   

 accept: text/plain
 Authorization: Bearer YOUR-TOKEN
 Content-Type: application/json-patch+json
    
   

 {
  "orderId":"bafacb06-99fd-47c7-8ddd-3192d61e0518",
  "nationalCardSerial":"3G35188796"
 }
    
   

 {
  "data": true,
  "meta": null,
  "error": null
 }
    
   

پارامترهای ورودی

ردیف پارامتر ورودی نوع ورودی توضیحات
1 orderId String شماره درخواست
2 nationalCardSerial String سریال کارت ملی/کدپیگیری کارت ملی

نمونه کد


 var client = new RestClient("https://api.itsaaz.ir/ekyc/verify/serialcard");
 client.Timeout = -1;
 var request = new RestRequest(Method.POST);
 request.AddHeader("accept", "text/plain");
 request.AddHeader("Authorization", "Bearer YOUR-TOKEN");
 request.AddHeader("Content-Type", "application/json-patch+json");
 var body = @"{""orderId"":""bafacb06-99fd-47c7-8ddd-3192d61e0518"",""nationalCardSerial"":""3G35188796""}";
 request.AddParameter("application/json-patch+json", body, ParameterType.RequestBody);
 IRestResponse response = client.Execute(request);
 Console.WriteLine(response.Content);
    

 curl --location --request POST 'https://api.itsaaz.ir/ekyc/verify/serialcard' \
 --header 'accept: text/plain' \
 --header 'Authorization: Bearer YOUR-TOKEN' \
 --header 'Content-Type: application/json-patch+json' \
 --data-raw '{"orderId":"bafacb06-99fd-47c7-8ddd-3192d61e0518","nationalCardSerial":"3G35188796"}'
    

 var headers = {
  'accept': 'text/plain',
  'Authorization': 'Bearer YOUR-TOKEN',
  'Content-Type': 'application/json-patch+json'
 };
 var request = http.Request('POST', Uri.parse('https://api.itsaaz.ir/ekyc/verify/serialcard'));
 request.body = json.encode({
  "orderId": "bafacb06-99fd-47c7-8ddd-3192d61e0518",
  "nationalCardSerial": "3G35188796"
 });
 request.headers.addAll(headers);
 
 http.StreamedResponse response = await request.send();
 
 if (response.statusCode == 200) {
  print(await response.stream.bytesToString());
 }
 else {
  print(response.reasonPhrase);
 }
 
     
    

 package main

 import (
  "fmt"
  "strings"
  "net/http"
  "io/ioutil"
 )
 
 func main() {
 
  url := "https://api.itsaaz.ir/ekyc/verify/serialcard"
  method := "POST"
 
  payload := strings.NewReader(`{"orderId":"bafacb06-99fd-47c7-8ddd-3192d61e0518","nationalCardSerial":"3G35188796"}`)
 
  client := &http.Client {
  }
  req, err := http.NewRequest(method, url, payload)
 
  if err != nil {
   fmt.Println(err)
   return
  }
  req.Header.Add("accept", "text/plain")
  req.Header.Add("Authorization", "Bearer YOUR-TOKEN")
  req.Header.Add("Content-Type", "application/json-patch+json")
 
  res, err := client.Do(req)
  if err != nil {
   fmt.Println(err)
   return
  }
  defer res.Body.Close()
 
  body, err := ioutil.ReadAll(res.Body)
  if err != nil {
   fmt.Println(err)
   return
  }
  fmt.Println(string(body))
 }  "fmt"
  "strings"
  "net/http"
  "io/ioutil"
 )
 
 func main() {
 
  url := "https://api.itsaaz.ir/identity/token"
  method := "POST"
 
  payload := strings.NewReader("grant_type=password&client_id=test&Client_secret=66c0af3a-ff89-8390-3b07-cf88a25e5f3f&username=test&password=t_86574213%40H")
 
  client := &http.Client {
  }
  req, err := http.NewRequest(method, url, payload)
 
  if err != nil {
   fmt.Println(err)
   return
  }
  req.Header.Add("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded")
 
  res, err := client.Do(req)
  if err != nil {
   fmt.Println(err)
   return
  }
  defer res.Body.Close()
 
  body, err := ioutil.ReadAll(res.Body)
  if err != nil {
   fmt.Println(err)
   return
  }
  fmt.Println(string(body))
 }
    

 POST /ekyc/verify/serialcard HTTP/1.1
 Host: api.itsaaz.ir
 accept: text/plain
 Authorization: Bearer YOUR-TOKEN
 Content-Type: application/json-patch+json
 Content-Length: 84
 
 {"orderId":"bafacb06-99fd-47c7-8ddd-3192d61e0518","nationalCardSerial":"3G35188796"}
    

  OkHttpClient client = new OkHttpClient().newBuilder()
  .build();
 MediaType mediaType = MediaType.parse("application/json-patch+json");
 RequestBody body = RequestBody.create(mediaType, "{\"orderId\":\"bafacb06-99fd-47c7-8ddd-3192d61e0518\",\"nationalCardSerial\":\"3G35188796\"}");
 Request request = new Request.Builder()
  .url("https://api.itsaaz.ir/ekyc/verify/serialcard")
  .method("POST", body)
  .addHeader("accept", "text/plain")
  .addHeader("Authorization", "Bearer YOUR-TOKEN")
  .addHeader("Content-Type", "application/json-patch+json")
  .build();
 Response response = client.newCall(request).execute();
      

 Unirest.setTimeouts(0, 0);
 HttpResponse<String> response = Unirest.post("https://api.itsaaz.ir/ekyc/verify/serialcard")
  .header("accept", "text/plain")
  .header("Authorization", "Bearer YOUR-TOKEN")
  .header("Content-Type", "application/json-patch+json")
  .body("{\"orderId\":\"bafacb06-99fd-47c7-8ddd-3192d61e0518\",\"nationalCardSerial\":\"3G35188796\"}")
  .asString();
 
 
      

 var myHeaders = new Headers();
 myHeaders.append("accept", "text/plain");
 myHeaders.append("Authorization", "Bearer YOUR-TOKEN");
 myHeaders.append("Content-Type", "application/json-patch+json");
 
 var raw = JSON.stringify({
  "orderId": "bafacb06-99fd-47c7-8ddd-3192d61e0518",
  "nationalCardSerial": "3G35188796"
 });
 
 var requestOptions = {
  method: 'POST',
  headers: myHeaders,
  body: raw,
  redirect: 'follow'
 };
 
 fetch("https://api.itsaaz.ir/ekyc/verify/serialcard", requestOptions)
  .then(response => response.text())
  .then(result => console.log(result))
  .catch(error => console.log('error', error));
      

 var settings = {
  "url": "https://api.itsaaz.ir/ekyc/verify/serialcard",
  "method": "POST",
  "timeout": 0,
  "headers": {
   "accept": "text/plain",
   "Authorization": "Bearer YOUR-TOKEN",
   "Content-Type": "application/json-patch+json"
  },
  "data": JSON.stringify({
   "orderId": "bafacb06-99fd-47c7-8ddd-3192d61e0518",
   "nationalCardSerial": "3G35188796"
  }),
 };
 
 $.ajax(settings).done(function (response) {
  console.log(response);
 });
      

 var data = JSON.stringify({
  "orderId": "bafacb06-99fd-47c7-8ddd-3192d61e0518",
  "nationalCardSerial": "3G35188796"
 });
 
 var xhr = new XMLHttpRequest();
 xhr.withCredentials = true;
 
 xhr.addEventListener("readystatechange", function() {
  if(this.readyState === 4) {
   console.log(this.responseText);
  }
 });
 
 xhr.open("POST", "https://api.itsaaz.ir/ekyc/verify/serialcard");
 xhr.setRequestHeader("accept", "text/plain");
 xhr.setRequestHeader("Authorization", "Bearer YOUR-TOKEN");
 xhr.setRequestHeader("Content-Type", "application/json-patch+json");
 
 xhr.send(data);
      

 CURL *curl;
 CURLcode res;
 curl = curl_easy_init();
 if(curl) {
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "POST");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_URL, "https://api.itsaaz.ir/ekyc/verify/serialcard");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1L);
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_DEFAULT_PROTOCOL, "https");
  struct curl_slist *headers = NULL;
  headers = curl_slist_append(headers, "accept: text/plain");
  headers = curl_slist_append(headers, "Authorization: Bearer YOUR-TOKEN");
  headers = curl_slist_append(headers, "Content-Type: application/json-patch+json");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_HTTPHEADER, headers);
  const char *data = "{\"orderId\":\"bafacb06-99fd-47c7-8ddd-3192d61e0518\",\"nationalCardSerial\":\"3G35188796\"}";
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_POSTFIELDS, data);
  res = curl_easy_perform(curl);
 }
 curl_easy_cleanup(curl);
 
 

    

 var axios = require('axios');
 var data = JSON.stringify({
  "orderId": "bafacb06-99fd-47c7-8ddd-3192d61e0518",
  "nationalCardSerial": "3G35188796"
 });
 
 var config = {
  method: 'post',
  url: 'https://api.itsaaz.ir/ekyc/verify/serialcard',
  headers: { 
   'accept': 'text/plain', 
   'Authorization': 'Bearer YOUR-TOKEN', 
   'Content-Type': 'application/json-patch+json'
  },
  data : data
 };
 
 axios(config)
 .then(function (response) {
  console.log(JSON.stringify(response.data));
 })
 .catch(function (error) {
  console.log(error);
 });
 
 
 
      

 var https = require('follow-redirects').https;
 var fs = require('fs');
 
 var options = {
  'method': 'POST',
  'hostname': 'api.itsaaz.ir',
  'path': '/ekyc/verify/serialcard',
  'headers': {
   'accept': 'text/plain',
   'Authorization': 'Bearer YOUR-TOKEN',
   'Content-Type': 'application/json-patch+json'
  },
  'maxRedirects': 20
 };
 
 var req = https.request(options, function (res) {
  var chunks = [];
 
  res.on("data", function (chunk) {
   chunks.push(chunk);
  });
 
  res.on("end", function (chunk) {
   var body = Buffer.concat(chunks);
   console.log(body.toString());
  });
 
  res.on("error", function (error) {
   console.error(error);
  });
 });
 
 var postData = JSON.stringify({
  "orderId": "bafacb06-99fd-47c7-8ddd-3192d61e0518",
  "nationalCardSerial": "3G35188796"
 });
 
 req.write(postData);
 
 req.end();
      

 var request = require('request');
 var options = {
  'method': 'POST',
  'url': 'https://api.itsaaz.ir/ekyc/verify/serialcard',
  'headers': {
   'accept': 'text/plain',
   'Authorization': 'Bearer YOUR-TOKEN',
   'Content-Type': 'application/json-patch+json'
  },
  body: JSON.stringify({
   "orderId": "bafacb06-99fd-47c7-8ddd-3192d61e0518",
   "nationalCardSerial": "3G35188796"
  })
 
 };
 request(options, function (error, response) {
  if (error) throw new Error(error);
  console.log(response.body);
 });
 
 
      

 var unirest = require('unirest');
 var req = unirest('POST', 'https://api.itsaaz.ir/ekyc/verify/serialcard')
  .headers({
   'accept': 'text/plain',
   'Authorization': 'Bearer YOUR-TOKEN',
   'Content-Type': 'application/json-patch+json'
  })
  .send(JSON.stringify({
   "orderId": "bafacb06-99fd-47c7-8ddd-3192d61e0518",
   "nationalCardSerial": "3G35188796"
  }))
  .end(function (res) { 
   if (res.error) throw new Error(res.error); 
   console.log(res.raw_body);
  });
 
      

 #import <Foundation/Foundation.h>

 dispatch_semaphore_t sema = dispatch_semaphore_create(0);
 
 NSMutableURLRequest *request = [NSMutableURLRequest requestWithURL:[NSURL URLWithString:@"https://api.itsaaz.ir/ekyc/verify/serialcard"]
  cachePolicy:NSURLRequestUseProtocolCachePolicy
  timeoutInterval:10.0];
 NSDictionary *headers = @{
  @"accept": @"text/plain",
  @"Authorization": @"Bearer YOUR-TOKEN",
  @"Content-Type": @"application/json-patch+json"
 };
 
 [request setAllHTTPHeaderFields:headers];
 NSData *postData = [[NSData alloc] initWithData:[@"{\"orderId\":\"bafacb06-99fd-47c7-8ddd-3192d61e0518\",\"nationalCardSerial\":\"3G35188796\"}" dataUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]];
 [request setHTTPBody:postData];
 
 [request setHTTPMethod:@"POST"];
 
 NSURLSession *session = [NSURLSession sharedSession];
 NSURLSessionDataTask *dataTask = [session dataTaskWithRequest:request
 completionHandler:^(NSData *data, NSURLResponse *response, NSError *error) {
  if (error) {
   NSLog(@"%@", error);
   dispatch_semaphore_signal(sema);
  } else {
   NSHTTPURLResponse *httpResponse = (NSHTTPURLResponse *) response;
   NSError *parseError = nil;
   NSDictionary *responseDictionary = [NSJSONSerialization JSONObjectWithData:data options:0 error:&parseError];
   NSLog(@"%@",responseDictionary);
   dispatch_semaphore_signal(sema);
  }
 }];
 [dataTask resume];
 dispatch_semaphore_wait(sema, DISPATCH_TIME_FOREVER); 
    

 open Lwt
 open Cohttp
 open Cohttp_lwt_unix
 
 let postData = ref "{\"orderId\":\"bafacb06-99fd-47c7-8ddd-3192d61e0518\",\"nationalCardSerial\":\"3G35188796\"}";;
 
 let reqBody = 
  let uri = Uri.of_string "https://api.itsaaz.ir/ekyc/verify/serialcard" in
  let headers = Header.init ()
   |> fun h -> Header.add h "accept" "text/plain"
   |> fun h -> Header.add h "Authorization" "Bearer YOUR-TOKEN"
   |> fun h -> Header.add h "Content-Type" "application/json-patch+json"
  in
  let body = Cohttp_lwt.Body.of_string !postData in
 
  Client.call ~headers ~body `POST uri >>= fun (_resp, body) ->
  body |> Cohttp_lwt.Body.to_string >|= fun body -> body
 
 let () =
  let respBody = Lwt_main.run reqBody in
  print_endline (respBody)
    

 <?php

 $curl = curl_init();
 
 curl_setopt_array($curl, array(
  CURLOPT_URL => 'https://api.itsaaz.ir/ekyc/verify/serialcard',
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
  CURLOPT_ENCODING => '',
  CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
  CURLOPT_TIMEOUT => 0,
  CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
  CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
  CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
  CURLOPT_POSTFIELDS =>'{"orderId":"bafacb06-99fd-47c7-8ddd-3192d61e0518","nationalCardSerial":"3G35188796"}',
  CURLOPT_HTTPHEADER => array(
   'accept: text/plain',
   'Authorization: Bearer YOUR-TOKEN',
   'Content-Type: application/json-patch+json'
  ),
 ));
 
 $response = curl_exec($curl);
 
 curl_close($curl);
 echo $response;
 
 
      

 <?php
 require_once 'HTTP/Request2.php';
 $request = new HTTP_Request2();
 $request->setUrl('https://api.itsaaz.ir/ekyc/verify/serialcard');
 $request->setMethod(HTTP_Request2::METHOD_POST);
 $request->setConfig(array(
  'follow_redirects' => TRUE
 ));
 $request->setHeader(array(
  'accept' => 'text/plain',
  'Authorization' => 'Bearer YOUR-TOKEN',
  'Content-Type' => 'application/json-patch+json'
 ));
 $request->setBody('{"orderId":"bafacb06-99fd-47c7-8ddd-3192d61e0518","nationalCardSerial":"3G35188796"}');
 try {
  $response = $request->send();
  if ($response->getStatus() == 200) {
   echo $response->getBody();
  }
  else {
   echo 'Unexpected HTTP status: ' . $response->getStatus() . ' ' .
   $response->getReasonPhrase();
  }
 }
 catch(HTTP_Request2_Exception $e) {
  echo 'Error: ' . $e->getMessage();
 }
      

 <?php
 $client = new http\Client;
 $request = new http\Client\Request;
 $request->setRequestUrl('https://api.itsaaz.ir/ekyc/verify/serialcard');
 $request->setRequestMethod('POST');
 $body = new http\Message\Body;
 $body->append('{"orderId":"bafacb06-99fd-47c7-8ddd-3192d61e0518","nationalCardSerial":"3G35188796"}');
 $request->setBody($body);
 $request->setOptions(array());
 $request->setHeaders(array(
  'accept' => 'text/plain',
  'Authorization' => 'Bearer YOUR-TOKEN',
  'Content-Type' => 'application/json-patch+json'
 ));
 $client->enqueue($request)->send();
 $response = $client->getResponse();
 echo $response->getBody();
 
      

 $headers = New-Object "System.Collections.Generic.Dictionary[[String],[String]]"
 $headers.Add("accept", "text/plain")
 $headers.Add("Authorization", "Bearer YOUR-TOKEN")
 $headers.Add("Content-Type", "application/json-patch+json")
 
 $body = "{`"orderId`":`"bafacb06-99fd-47c7-8ddd-3192d61e0518`",`"nationalCardSerial`":`"3G35188796`"}"
 
 $response = Invoke-RestMethod 'https://api.itsaaz.ir/ekyc/verify/serialcard' -Method 'POST' -Headers $headers -Body $body
 $response | ConvertTo-Json
    

 import http.client
 import json
 
 conn = http.client.HTTPSConnection("api.itsaaz.ir")
 payload = json.dumps({
  "orderId": "bafacb06-99fd-47c7-8ddd-3192d61e0518",
  "nationalCardSerial": "3G35188796"
 })
 headers = {
  'accept': 'text/plain',
  'Authorization': 'Bearer YOUR-TOKEN',
  'Content-Type': 'application/json-patch+json'
 }
 conn.request("POST", "/ekyc/verify/serialcard", payload, headers)
 res = conn.getresponse()
 data = res.read()
 print(data.decode("utf-8"))
      

 import requests
 import json
 
 url = "https://api.itsaaz.ir/ekyc/verify/serialcard"
 
 payload = json.dumps({
  "orderId": "bafacb06-99fd-47c7-8ddd-3192d61e0518",
  "nationalCardSerial": "3G35188796"
 })
 headers = {
  'accept': 'text/plain',
  'Authorization': 'Bearer YOUR-TOKEN',
  'Content-Type': 'application/json-patch+json'
 }
 
 response = requests.request("POST", url, headers=headers, data=payload)
 
 print(response.text)
 

      

 require "uri"
 require "json"
 require "net/http"
 
 url = URI("https://api.itsaaz.ir/ekyc/verify/serialcard")
 
 https = Net::HTTP.new(url.host, url.port)
 https.use_ssl = true
 
 request = Net::HTTP::Post.new(url)
 request["accept"] = "text/plain"
 request["Authorization"] = "Bearer YOUR-TOKEN"
 request["Content-Type"] = "application/json-patch+json"
 request.body = JSON.dump({
  "orderId": "bafacb06-99fd-47c7-8ddd-3192d61e0518",
  "nationalCardSerial": "3G35188796"
 })
 
 response = https.request(request)
 puts response.read_body
 
    

 printf '{"orderId":"bafacb06-99fd-47c7-8ddd-3192d61e0518","nationalCardSerial":"3G35188796"}'| http --follow --timeout 3600 POST 'https://api.itsaaz.ir/ekyc/verify/serialcard' \
 accept:'text/plain' \
 Authorization:'Bearer YOUR-TOKEN' \
 Content-Type:'application/json-patch+json'
      

 wget --no-check-certificate --quiet \
 --method POST \
 --timeout=0 \
 --header 'accept: text/plain' \
 --header 'Authorization: Bearer YOUR-TOKEN' \
 --header 'Content-Type: application/json-patch+json' \
 --body-data '{"orderId":"bafacb06-99fd-47c7-8ddd-3192d61e0518","nationalCardSerial":"3G35188796"}' \
  'https://api.itsaaz.ir/ekyc/verify/serialcard'
      

 import Foundation
 #if canImport(FoundationNetworking)
 import FoundationNetworking
 #endif
 
 var semaphore = DispatchSemaphore (value: 0)
 
 let parameters = "{\"orderId\":\"bafacb06-99fd-47c7-8ddd-3192d61e0518\",\"nationalCardSerial\":\"3G35188796\"}"
 let postData = parameters.data(using: .utf8)
 
 var request = URLRequest(url: URL(string: "https://api.itsaaz.ir/ekyc/verify/serialcard")!,timeoutInterval: Double.infinity)
 request.addValue("text/plain", forHTTPHeaderField: "accept")
 request.addValue("Bearer YOUR-TOKEN", forHTTPHeaderField: "Authorization")
 request.addValue("application/json-patch+json", forHTTPHeaderField: "Content-Type")
 
 request.httpMethod = "POST"
 request.httpBody = postData
 
 let task = URLSession.shared.dataTask(with: request) { data, response, error in 
  guard let data = data else {
   print(String(describing: error))
   semaphore.signal()
   return
  }
  print(String(data: data, encoding: .utf8)!)
  semaphore.signal()
 }
 
 task.resume()
 semaphore.wait()
 
    


سرویس دریافت تصویر صفحه اول و دوم شناسنامه(اختیاری):برای فراخوانی این سرویس مراحل زیر را طی کنید:
۱-متد فراخوانی سرویس POST می باشد.


 https://api.itsaaz.ir/EKyc/birthCertificate
    

 Post
    

 accept: text/plain
 Authorization: Bearer YOUR-TOKEN
 Content-Type: multipart/form-data
    

 OrderId="9162da96-a4e3-4a67-86b6-814d03a11cde"
 FirstPage=@"/C:/Users/itsaaz/Downloads/شناسنامه (6).jpeg"
 SecondPage=@"/C:/Users/itsaaz/Downloads/clipboard-image (14).png"
    

 {
  "data": true,
  "meta": null,
  "error": null
 }
    

پارامترهای ورودی

ردیف پارامتر ورودی نوع ورودی توضیحات
1 orderId String شماره درخواست
2 Firstpage file تصویر صفحه اول شناسنامه
3 Secondpage file تصویر صفحه دوم شناسنامه

نمونه کد


 var client = new RestClient("https://api.itsaaz.ir/EKyc/birthCertificate");
 client.Timeout = -1;
 var request = new RestRequest(Method.POST);
 request.AddHeader("accept", "text/plain");
 request.AddHeader("Authorization", "Bearer YOUR-TOKEN");
 request.AddHeader("Content-Type", "multipart/form-data");
 request.AddParameter("OrderId", "9162da96-a4e3-4a67-86b6-814d03a11cde");
 request.AddFile("FirstPage", "/C:/Users/itsaaz/Downloads/شناسنامه (6).jpeg");
 request.AddFile("SecondPage", "/C:/Users/itsaaz/Downloads/clipboard-image (14).png");
 IRestResponse response = client.Execute(request);
 Console.WriteLine(response.Content);
    

 curl --location --request POST 'https://api.itsaaz.ir/EKyc/birthCertificate' \
 --header 'accept: text/plain' \
 --header 'Authorization: Bearer YOUR-TOKEN' \
 --header 'Content-Type: multipart/form-data' \
 --form 'OrderId="9162da96-a4e3-4a67-86b6-814d03a11cde"' \
 --form 'FirstPage=@"/C:/Users/itsaaz/Downloads/شناسنامه (6).jpeg"' \
 --form 'SecondPage=@"/C:/Users/itsaaz/Downloads/clipboard-image (14).png"'
    

 var headers = {
  'accept': 'text/plain',
  'Authorization': 'Bearer YOUR-TOKEN',
  'Content-Type': 'multipart/form-data'
 };
 var request = http.MultipartRequest('POST', Uri.parse('https://api.itsaaz.ir/EKyc/birthCertificate'));
 request.fields.addAll({
  'OrderId': '9162da96-a4e3-4a67-86b6-814d03a11cde'
 });
 request.files.add(await http.MultipartFile.fromPath('FirstPage', '/C:/Users/itsaaz/Downloads/شناسنامه (6).jpeg'));
 request.files.add(await http.MultipartFile.fromPath('SecondPage', '/C:/Users/itsaaz/Downloads/clipboard-image (14).png'));
 request.headers.addAll(headers);
 
 http.StreamedResponse response = await request.send();
 
 if (response.statusCode == 200) {
  print(await response.stream.bytesToString());
 }
 else {
  print(response.reasonPhrase);
 }
 
     
    

 package main

 import (
  "fmt"
  "bytes"
  "mime/multipart"
  "os"
  "path/filepath"
  "io"
  "net/http"
  "io/ioutil"
 )
 
 func main() {
 
  url := "https://api.itsaaz.ir/EKyc/birthCertificate"
  method := "POST"
 
  payload := &bytes.Buffer{}
  writer := multipart.NewWriter(payload)
  _ = writer.WriteField("OrderId", "9162da96-a4e3-4a67-86b6-814d03a11cde")
  file, errFile2 := os.Open("/C:/Users/itsaaz/Downloads/شناسنامه (6).jpeg")
  defer file.Close()
  part2,
      errFile2 := writer.CreateFormFile("FirstPage",filepath.Base("/C:/Users/itsaaz/Downloads/شناسنامه (6).jpeg"))
  _, errFile2 = io.Copy(part2, file)
  if errFile2 != nil {
   fmt.Println(errFile2)
   return
  }
  file, errFile3 := os.Open("/C:/Users/itsaaz/Downloads/clipboard-image (14).png")
  defer file.Close()
  part3,
      errFile3 := writer.CreateFormFile("SecondPage",filepath.Base("/C:/Users/itsaaz/Downloads/clipboard-image (14).png"))
  _, errFile3 = io.Copy(part3, file)
  if errFile3 != nil {
   fmt.Println(errFile3)
   return
  }
  err := writer.Close()
  if err != nil {
   fmt.Println(err)
   return
  }
 
 
  client := &http.Client {
  }
  req, err := http.NewRequest(method, url, payload)
 
  if err != nil {
   fmt.Println(err)
   return
  }
  req.Header.Add("accept", "text/plain")
  req.Header.Add("Authorization", "Bearer YOUR-TOKEN")
  req.Header.Add("Content-Type", "multipart/form-data")
 
  req.Header.Set("Content-Type", writer.FormDataContentType())
  res, err := client.Do(req)
  if err != nil {
   fmt.Println(err)
   return
  }
  defer res.Body.Close()
 
  body, err := ioutil.ReadAll(res.Body)
  if err != nil {
   fmt.Println(err)
   return
  }
  fmt.Println(string(body))
 }
    

 POST /EKyc/birthCertificate HTTP/1.1
 Host: api.itsaaz.ir
 accept: text/plain
 Authorization: Bearer YOUR-TOKEN
 Content-Type: multipart/form-data; boundary=----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW
 Content-Length: 468
 
 ----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW
 Content-Disposition: form-data; name="OrderId"
 
 9162da96-a4e3-4a67-86b6-814d03a11cde
 ----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW
 Content-Disposition: form-data; name="FirstPage"; filename="شناسنامه (6).jpeg"
 Content-Type: image/jpeg
 
 (data)
 ----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW
 Content-Disposition: form-data; name="SecondPage"; filename="clipboard-image (14).png"
 Content-Type: image/png
 
 (data)
 ----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW
 
    

  OkHttpClient client = new OkHttpClient().newBuilder()
  .build();
 MediaType mediaType = MediaType.parse("multipart/form-data");
 RequestBody body = new MultipartBody.Builder().setType(MultipartBody.FORM)
  .addFormDataPart("OrderId","9162da96-a4e3-4a67-86b6-814d03a11cde")
  .addFormDataPart("FirstPage","شناسنامه (6).jpeg",
   RequestBody.create(MediaType.parse("application/octet-stream"),
   new File("/C:/Users/itsaaz/Downloads/شناسنامه (6).jpeg")))
  .addFormDataPart("SecondPage","clipboard-image (14).png",
   RequestBody.create(MediaType.parse("application/octet-stream"),
   new File("/C:/Users/itsaaz/Downloads/clipboard-image (14).png")))
  .build();
 Request request = new Request.Builder()
  .url("https://api.itsaaz.ir/EKyc/birthCertificate")
  .method("POST", body)
  .addHeader("accept", "text/plain")
  .addHeader("Authorization", "Bearer YOUR-TOKEN")
  .addHeader("Content-Type", "multipart/form-data")
  .build();
 Response response = client.newCall(request).execute();
      

 Unirest.setTimeouts(0, 0);
 HttpResponse<String> response = Unirest.post("https://api.itsaaz.ir/EKyc/birthCertificate")
  .header("accept", "text/plain")
  .header("Authorization", "Bearer YOUR-TOKEN")
  .header("Content-Type", "multipart/form-data")
  .field("OrderId", "9162da96-a4e3-4a67-86b6-814d03a11cde")
  .field("file", new File("/C:/Users/itsaaz/Downloads/شناسنامه (6).jpeg"))
  .field("file", new File("/C:/Users/itsaaz/Downloads/clipboard-image (14).png"))
  .asString();
 
 
      

 var myHeaders = new Headers();
 myHeaders.append("accept", "text/plain");
 myHeaders.append("Authorization", "Bearer YOUR-TOKEN");
 myHeaders.append("Content-Type", "multipart/form-data");
 
 var formdata = new FormData();
 formdata.append("OrderId", "9162da96-a4e3-4a67-86b6-814d03a11cde");
 formdata.append("FirstPage", fileInput.files[0], "شناسنامه (6).jpeg");
 formdata.append("SecondPage", fileInput.files[0], "clipboard-image (14).png");
 
 var requestOptions = {
  method: 'POST',
  headers: myHeaders,
  body: formdata,
  redirect: 'follow'
 };
 
 fetch("https://api.itsaaz.ir/EKyc/birthCertificate", requestOptions)
  .then(response => response.text())
  .then(result => console.log(result))
  .catch(error => console.log('error', error));
      

 var form = new FormData();
 form.append("OrderId", "9162da96-a4e3-4a67-86b6-814d03a11cde");
 form.append("FirstPage", fileInput.files[0], "شناسنامه (6).jpeg");
 form.append("SecondPage", fileInput.files[0], "clipboard-image (14).png");
 
 var settings = {
  "url": "https://api.itsaaz.ir/EKyc/birthCertificate",
  "method": "POST",
  "timeout": 0,
  "headers": {
   "accept": "text/plain",
   "Authorization": "Bearer YOUR-TOKEN",
   "Content-Type": "multipart/form-data"
  },
  "processData": false,
  "mimeType": "multipart/form-data",
  "contentType": false,
  "data": form
 };
 
 $.ajax(settings).done(function (response) {
  console.log(response);
 });
      

 var data = new FormData();
 data.append("OrderId", "9162da96-a4e3-4a67-86b6-814d03a11cde");
 data.append("FirstPage", fileInput.files[0], "شناسنامه (6).jpeg");
  data.append("SecondPage", fileInput.files[0], "clipboard-image (14).png");
  
 var xhr = new XMLHttpRequest();
 xhr.withCredentials = true;
 
 xhr.addEventListener("readystatechange", function() {
  if(this.readyState === 4) {
   console.log(this.responseText);
  }
 });
 
 xhr.open("POST", "https://api.itsaaz.ir/EKyc/birthCertificate");
 xhr.setRequestHeader("accept", "text/plain");
 xhr.setRequestHeader("Authorization", "Bearer YOUR-TOKEN");
 xhr.setRequestHeader("Content-Type", "multipart/form-data");
 
 xhr.send(data);
      

 CURL *curl;
 CURLcode res;
 curl = curl_easy_init();
 if(curl) {
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "POST");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_URL, "https://api.itsaaz.ir/EKyc/birthCertificate");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1L);
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_DEFAULT_PROTOCOL, "https");
  struct curl_slist *headers = NULL;
  headers = curl_slist_append(headers, "accept: text/plain");
  headers = curl_slist_append(headers, "Authorization: Bearer YOUR-TOKEN");
  headers = curl_slist_append(headers, "Content-Type: multipart/form-data");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_HTTPHEADER, headers);
  curl_mime *mime;
  curl_mimepart *part;
  mime = curl_mime_init(curl);
  part = curl_mime_addpart(mime);
  curl_mime_name(part, "OrderId");
  curl_mime_data(part, "9162da96-a4e3-4a67-86b6-814d03a11cde", CURL_ZERO_TERMINATED);
  part = curl_mime_addpart(mime);
  curl_mime_name(part, "FirstPage");
  curl_mime_filedata(part, "/C:/Users/itsaaz/Downloads/شناسنامه (6).jpeg");
  part = curl_mime_addpart(mime);
  curl_mime_name(part, "SecondPage");
  curl_mime_filedata(part, "/C:/Users/itsaaz/Downloads/clipboard-image (14).png");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_MIMEPOST, mime);
  res = curl_easy_perform(curl);
  curl_mime_free(mime);
 }
 curl_easy_cleanup(curl);
 
    

 var axios = require('axios');
 var FormData = require('form-data');
 var fs = require('fs');
 var data = new FormData();
 data.append('OrderId', '9162da96-a4e3-4a67-86b6-814d03a11cde');
 data.append('FirstPage', fs.createReadStream('/C:/Users/itsaaz/Downloads/شناسنامه (6).jpeg'));
 data.append('SecondPage', fs.createReadStream('/C:/Users/itsaaz/Downloads/clipboard-image (14).png'));
 
 var config = {
  method: 'post',
  url: 'https://api.itsaaz.ir/EKyc/birthCertificate',
  headers: { 
   'accept': 'text/plain', 
   'Authorization': 'Bearer YOUR-TOKEN', 
   'Content-Type': 'multipart/form-data', 
   ...data.getHeaders()
  },
  data : data
 };
 
 axios(config)
 .then(function (response) {
  console.log(JSON.stringify(response.data));
 })
 .catch(function (error) {
  console.log(error);
 });
 
 
      

 var https = require('follow-redirects').https;
 var fs = require('fs');
 
 var options = {
  'method': 'POST',
  'hostname': 'api.itsaaz.ir',
  'path': '/EKyc/birthCertificate',
  'headers': {
   'accept': 'text/plain',
   'Authorization': 'Bearer YOUR-TOKEN',
   'Content-Type': 'multipart/form-data'
  },
  'maxRedirects': 20
 };
 
 var req = https.request(options, function (res) {
  var chunks = [];
 
  res.on("data", function (chunk) {
   chunks.push(chunk);
  });
 
  res.on("end", function (chunk) {
   var body = Buffer.concat(chunks);
   console.log(body.toString());
  });
 
  res.on("error", function (error) {
   console.error(error);
  });
 });
 
 var postData = "------WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW\r\nContent-Disposition: form-data; name=\"OrderId\"\r\n\r\n9162da96-a4e3-4a67-86b6-814d03a11cde\r\n------WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW\r\nContent-Disposition: form-data; name=\"FirstPage\"; filename=\"شناسنامه (6).jpeg\"\r\nContent-Type: \"{Insert_File_Content_Type}\"\r\n\r\n" + fs.readFileSync('/C:/Users/itsaaz/Downloads/شناسنامه (6).jpeg') + "\r\n------WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW\r\nContent-Disposition: form-data; name=\"SecondPage\"; filename=\"clipboard-image (14).png\"\r\nContent-Type: \"{Insert_File_Content_Type}\"\r\n\r\n" + fs.readFileSync('/C:/Users/itsaaz/Downloads/clipboard-image (14).png') + "\r\n------WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW--";
 
 req.setHeader('content-type', 'multipart/form-data; boundary=----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW');
 
 req.write(postData);
 
 req.end();
      

 var request = require('request');
 var fs = require('fs');
 var options = {
  'method': 'POST',
  'url': 'https://api.itsaaz.ir/EKyc/birthCertificate',
  'headers': {
   'accept': 'text/plain',
   'Authorization': 'Bearer YOUR-TOKEN',
   'Content-Type': 'multipart/form-data'
  },
  formData: {
   'OrderId': '9162da96-a4e3-4a67-86b6-814d03a11cde',
   'FirstPage': [
    fs.createReadStream('/C:/Users/itsaaz/Downloads/شناسنامه (6).jpeg')
   ],
   'SecondPage': [
    fs.createReadStream('/C:/Users/itsaaz/Downloads/clipboard-image (14).png')
   ]
  }
 };
 request(options, function (error, response) {
  if (error) throw new Error(error);
  console.log(response.body);
 });
 
      

 var unirest = require('unirest');
 var req = unirest('POST', 'https://api.itsaaz.ir/EKyc/birthCertificate')
  .headers({
   'accept': 'text/plain',
   'Authorization': 'Bearer YOUR-TOKEN',
   'Content-Type': 'multipart/form-data'
  })
  .field('OrderId', '9162da96-a4e3-4a67-86b6-814d03a11cde')
  .attach('file', '/C:/Users/itsaaz/Downloads/شناسنامه (6).jpeg')
  .attach('file', '/C:/Users/itsaaz/Downloads/clipboard-image (14).png')
  .end(function (res) { 
   if (res.error) throw new Error(res.error); 
   console.log(res.raw_body);
  });
 
 
      

 #import <Foundation/Foundation.h>

 dispatch_semaphore_t sema = dispatch_semaphore_create(0);
 
 NSMutableURLRequest *request = [NSMutableURLRequest requestWithURL:[NSURL URLWithString:@"https://api.itsaaz.ir/EKyc/birthCertificate"]
  cachePolicy:NSURLRequestUseProtocolCachePolicy
  timeoutInterval:10.0];
 NSDictionary *headers = @{
  @"accept": @"text/plain",
  @"Authorization": @"Bearer YOUR-TOKEN",
  @"Content-Type": @"multipart/form-data"
 };
 
 [request setAllHTTPHeaderFields:headers];
 NSArray *parameters = @[
  @{ @"name": @"OrderId", @"value": @"9162da96-a4e3-4a67-86b6-814d03a11cde" }, 
  @{ @"name": @"FirstPage", @"fileName": @"/C:/Users/itsaaz/Downloads/شناسنامه (6).jpeg" }, 
  @{ @"name": @"SecondPage", @"fileName": @"/C:/Users/itsaaz/Downloads/clipboard-image (14).png" } 
 ];
 
 NSString *boundary = @"----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW";
 NSError *error;
 NSMutableString *body = [NSMutableString string];
 
 for (NSDictionary *param in parameters) {
  [body appendFormat:@"--%@\r\n", boundary];
  if (param[@"fileName"]) {
   [body appendFormat:@"Content-Disposition:form-data; name=\"%@\"; filename=\"%@\"\r\n", param[@"name"], param[@"fileName"]];
   [body appendFormat:@"Content-Type: %@\r\n\r\n", param[@"contentType"]];
   [body appendFormat:@"%@", [NSString stringWithContentsOfFile:param[@"fileName"] encoding:NSUTF8StringEncoding error:&error]];
   if (error) {
    NSLog(@"%@", error);
   }
  } else {
   [body appendFormat:@"Content-Disposition:form-data; name=\"%@\"\r\n\r\n", param[@"name"]];
   [body appendFormat:@"%@", param[@"value"]];
  }
 }
 [body appendFormat:@"\r\n--%@--\r\n", boundary];
 NSData *postData = [body dataUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding];
 [request setHTTPBody:postData];
 
 [request setHTTPMethod:@"POST"];
 
 NSURLSession *session = [NSURLSession sharedSession];
 NSURLSessionDataTask *dataTask = [session dataTaskWithRequest:request
 completionHandler:^(NSData *data, NSURLResponse *response, NSError *error) {
  if (error) {
   NSLog(@"%@", error);
   dispatch_semaphore_signal(sema);
  } else {
   NSHTTPURLResponse *httpResponse = (NSHTTPURLResponse *) response;
   NSError *parseError = nil;
   NSDictionary *responseDictionary = [NSJSONSerialization JSONObjectWithData:data options:0 error:&parseError];
   NSLog(@"%@",responseDictionary);
   dispatch_semaphore_signal(sema);
  }
 }];
 [dataTask resume];
 dispatch_semaphore_wait(sema, DISPATCH_TIME_FOREVER);
    

 open Lwt
 open Cohttp
 open Cohttp_lwt_unix
 
 let parameters = [|
  [| ("name", "OrderId"); ("value", "9162da96-a4e3-4a67-86b6-814d03a11cde") |];
  [| ("name", "FirstPage"); ("fileName", "/C:/Users/itsaaz/Downloads/شناسنامه (6).jpeg") |];
  [| ("name", "SecondPage"); ("fileName", "/C:/Users/itsaaz/Downloads/clipboard-image (14).png") |]
 |];;
 let boundary = "----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW";;
 let postData = ref "";;
 
 for x = 0 to Array.length parameters - 1 do
  let (_, paramName) = parameters.(x).(0) in
  let (paramType, _) = parameters.(x).(1) in
  let accum = "--" ^ boundary ^ "\r\n" ^ "Content-Disposition: form-data; name=\"" ^ paramName ^ "\"" in
  if paramType = "value" then (
   let (_, paramValue) = parameters.(x).(1) in
   postData := if Array.length parameters.(x) == 3 then (
    let (_, contentType) = parameters.(x).(2) in
    !postData ^ accum ^ "\r\n" ^ "Content-Type: " ^ contentType ^ "\r\n\r\n" ^ paramValue ^ "\r\n"
   ) else (
    !postData ^ accum ^ "\r\n\r\n" ^ paramValue ^ "\r\n"
   );
  )
  else if paramType = "fileName" then (
   let (_, filepath) = parameters.(x).(1) in
   postData := !postData ^ accum ^ "; filename=\""^ filepath ^"\"\r\n";
   let ch = open_in filepath in
    let fileContent = really_input_string ch (in_channel_length ch) in
    close_in ch;
   postData := !postData ^ "Content-Type: {content-type header}\r\n\r\n"^ fileContent ^"\r\n";
  )
 done;;
 postData := !postData ^ "--" ^ boundary ^ "--"
 
 let reqBody = 
  let uri = Uri.of_string "https://api.itsaaz.ir/EKyc/birthCertificate" in
  let headers = Header.init ()
   |> fun h -> Header.add h "accept" "text/plain"
   |> fun h -> Header.add h "Authorization" "Bearer YOUR-TOKEN"
   |> fun h -> Header.add h "Content-Type" "multipart/form-data"
   |> fun h -> Header.add h "content-type" "multipart/form-data; boundary=----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW"
  in
  let body = Cohttp_lwt.Body.of_string !postData in
 
  Client.call ~headers ~body `POST uri >>= fun (_resp, body) ->
  body |> Cohttp_lwt.Body.to_string >|= fun body -> body
 
 let () =
  let respBody = Lwt_main.run reqBody in
  print_endline (respBody)
    

 <?php

 $curl = curl_init();
 
 curl_setopt_array($curl, array(
  CURLOPT_URL => 'https://api.itsaaz.ir/EKyc/birthCertificate',
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
  CURLOPT_ENCODING => '',
  CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
  CURLOPT_TIMEOUT => 0,
  CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
  CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
  CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
  CURLOPT_POSTFIELDS => array('OrderId' => '9162da96-a4e3-4a67-86b6-814d03a11cde','FirstPage'=> new CURLFILE('/C:/Users/itsaaz/Downloads/شناسنامه (6).jpeg'),'SecondPage'=> new CURLFILE('/C:/Users/itsaaz/Downloads/clipboard-image (14).png')),
  CURLOPT_HTTPHEADER => array(
   'accept: text/plain',
   'Authorization: Bearer YOUR-TOKEN',
   'Content-Type: multipart/form-data'
  ),
 ));
 
 $response = curl_exec($curl);
 
 curl_close($curl);
 echo $response;
 
 
      

 <?php
 require_once 'HTTP/Request2.php';
 $request = new HTTP_Request2();
 $request->setUrl('https://api.itsaaz.ir/EKyc/birthCertificate');
 $request->setMethod(HTTP_Request2::METHOD_POST);
 $request->setConfig(array(
  'follow_redirects' => TRUE
 ));
 $request->setHeader(array(
  'accept' => 'text/plain',
  'Authorization' => 'Bearer YOUR-TOKEN',
  'Content-Type' => 'multipart/form-data'
 ));
 $request->addPostParameter(array(
  'OrderId' => '9162da96-a4e3-4a67-86b6-814d03a11cde'
 ));
 $request->addUpload('FirstPage', '/C:/Users/itsaaz/Downloads/شناسنامه (6).jpeg', 'شناسنامه (6).jpeg', '<Content-Type Header>');
 $request->addUpload('SecondPage', '/C:/Users/itsaaz/Downloads/clipboard-image (14).png', 'clipboard-image (14).png', '<Content-Type Header>');
 try {
  $response = $request->send();
  if ($response->getStatus() == 200) {
   echo $response->getBody();
  }
  else {
   echo 'Unexpected HTTP status: ' . $response->getStatus() . ' ' .
   $response->getReasonPhrase();
  }
 }
 catch(HTTP_Request2_Exception $e) {
  echo 'Error: ' . $e->getMessage();
 }
      

 <?php
 $client = new http\Client;
 $request = new http\Client\Request;
 $request->setRequestUrl('https://api.itsaaz.ir/EKyc/birthCertificate');
 $request->setRequestMethod('POST');
 $body = new http\Message\Body;
 $body->addForm(array(
  'OrderId' => '9162da96-a4e3-4a67-86b6-814d03a11cde'
 ), array(
   array('name' => 'FirstPage', 'type' => '<Content-Type Header>', 'file' => '/C:/Users/itsaaz/Downloads/شناسنامه (6).jpeg', 'data' => null),
   array('name' => 'SecondPage', 'type' => '<Content-Type Header>', 'file' => '/C:/Users/itsaaz/Downloads/clipboard-image (14).png', 'data' => null)
 ));
 $request->setBody($body);
 $request->setOptions(array());
 $request->setHeaders(array(
  'accept' => 'text/plain',
  'Authorization' => 'Bearer YOUR-TOKEN',
  'Content-Type' => 'multipart/form-data'
 ));
 $client->enqueue($request)->send();
 $response = $client->getResponse();
 echo $response->getBody();
 
      

 $headers = New-Object "System.Collections.Generic.Dictionary[[String],[String]]"
 $headers.Add("accept", "text/plain")
 $headers.Add("Authorization", "Bearer YOUR-TOKEN")
 $headers.Add("Content-Type", "multipart/form-data")
 
 $multipartContent = [System.Net.Http.MultipartFormDataContent]::new()
 $stringHeader = [System.Net.Http.Headers.ContentDispositionHeaderValue]::new("form-data")
 $stringHeader.Name = "OrderId"
 $stringContent = [System.Net.Http.StringContent]::new("9162da96-a4e3-4a67-86b6-814d03a11cde")
 $stringContent.Headers.ContentDisposition = $stringHeader
 $multipartContent.Add($stringContent)
 
 $multipartFile = '/C:/Users/itsaaz/Downloads/شناسنامه (6).jpeg'
 $FileStream = [System.IO.FileStream]::new($multipartFile, [System.IO.FileMode]::Open)
 $fileHeader = [System.Net.Http.Headers.ContentDispositionHeaderValue]::new("form-data")
 $fileHeader.Name = "FirstPage"
 $fileHeader.FileName = "شناسنامه (6).jpeg"
 $fileContent = [System.Net.Http.StreamContent]::new($FileStream)
 $fileContent.Headers.ContentDisposition = $fileHeader
 $multipartContent.Add($fileContent)
 
 $multipartFile = '/C:/Users/itsaaz/Downloads/clipboard-image (14).png'
 $FileStream = [System.IO.FileStream]::new($multipartFile, [System.IO.FileMode]::Open)
 $fileHeader = [System.Net.Http.Headers.ContentDispositionHeaderValue]::new("form-data")
 $fileHeader.Name = "SecondPage"
 $fileHeader.FileName = "clipboard-image (14).png"
 $fileContent = [System.Net.Http.StreamContent]::new($FileStream)
 $fileContent.Headers.ContentDisposition = $fileHeader
 $multipartContent.Add($fileContent)
 
 $body = $multipartContent
 
 $response = Invoke-RestMethod 'https://api.itsaaz.ir/EKyc/birthCertificate' -Method 'POST' -Headers $headers -Body $body
 $response | ConvertTo-Json
    

 import http.client
 import mimetypes
 from codecs import encode
 
 conn = http.client.HTTPSConnection("api.itsaaz.ir")
 dataList = []
 boundary = 'wL36Yn8afVp8Ag7AmP8qZ0SA4n1v9T'
 dataList.append(encode('--' + boundary))
 dataList.append(encode('Content-Disposition: form-data; name=OrderId;'))
 
 dataList.append(encode('Content-Type: {}'.format('text/plain')))
 dataList.append(encode(''))
 
 dataList.append(encode("9162da96-a4e3-4a67-86b6-814d03a11cde"))
 dataList.append(encode('--' + boundary))
 dataList.append(encode('Content-Disposition: form-data; name=FirstPage; filename={0}'.format('شناسنامه (6).jpeg')))
 
 fileType = mimetypes.guess_type('/C:/Users/itsaaz/Downloads/شناسنامه (6).jpeg')[0] or 'application/octet-stream'
 dataList.append(encode('Content-Type: {}'.format(fileType)))
 dataList.append(encode(''))
 
 with open('/C:/Users/itsaaz/Downloads/شناسنامه (6).jpeg', 'rb') as f:
  dataList.append(f.read())
 dataList.append(encode('--' + boundary))
 dataList.append(encode('Content-Disposition: form-data; name=SecondPage; filename={0}'.format('clipboard-image (14).png')))
 
 fileType = mimetypes.guess_type('/C:/Users/itsaaz/Downloads/clipboard-image (14).png')[0] or 'application/octet-stream'
 dataList.append(encode('Content-Type: {}'.format(fileType)))
 dataList.append(encode(''))
 
 with open('/C:/Users/itsaaz/Downloads/clipboard-image (14).png', 'rb') as f:
  dataList.append(f.read())
 dataList.append(encode('--'+boundary+'--'))
 dataList.append(encode(''))
 body = b'\r\n'.join(dataList)
 payload = body
 headers = {
  'accept': 'text/plain',
  'Authorization': 'Bearer YOUR-TOKEN',
  'Content-Type': 'multipart/form-data',
  'Content-type': 'multipart/form-data; boundary={}'.format(boundary)
 }
 conn.request("POST", "/EKyc/birthCertificate", payload, headers)
 res = conn.getresponse()
 data = res.read()
 print(data.decode("utf-8"))
      

 import requests

 url = "https://api.itsaaz.ir/EKyc/birthCertificate"
 
 payload={'OrderId': '9162da96-a4e3-4a67-86b6-814d03a11cde'}
 files=[
  ('FirstPage',('شناسنامه (6).jpeg',open('/C:/Users/itsaaz/Downloads/شناسنامه (6).jpeg','rb'),'image/jpeg')),
  ('SecondPage',('clipboard-image (14).png',open('/C:/Users/itsaaz/Downloads/clipboard-image (14).png','rb'),'image/png'))
 ]
 headers = {
  'accept': 'text/plain',
  'Authorization': 'Bearer YOUR-TOKEN',
  'Content-Type': 'multipart/form-data'
 }
 
 response = requests.request("POST", url, headers=headers, data=payload, files=files)
 
 print(response.text)
 
      

 require "uri"
 require "net/http"
 
 url = URI("https://api.itsaaz.ir/EKyc/birthCertificate")
 
 https = Net::HTTP.new(url.host, url.port)
 https.use_ssl = true
 
 request = Net::HTTP::Post.new(url)
 request["accept"] = "text/plain"
 request["Authorization"] = "Bearer YOUR-TOKEN"
 request["Content-Type"] = "multipart/form-data"
 form_data = [['OrderId', '9162da96-a4e3-4a67-86b6-814d03a11cde'],['FirstPage', File.open('/C:/Users/itsaaz/Downloads/شناسنامه (6).jpeg')],['SecondPage', File.open('/C:/Users/itsaaz/Downloads/clipboard-image (14).png')]]
 request.set_form form_data, 'multipart/form-data'
 response = https.request(request)
 puts response.read_body
 
    

 http --ignore-stdin --form --follow --timeout 3600 POST 'https://api.itsaaz.ir/EKyc/birthCertificate' \
 'OrderId'='9162da96-a4e3-4a67-86b6-814d03a11cde' \
 'FirstPage'@/C:/Users/itsaaz/Downloads/شناسنامه (6).jpeg \
 'SecondPage'@/C:/Users/itsaaz/Downloads/clipboard-image (14).png \
 accept:'text/plain' \
 Authorization:'Bearer YOUR-TOKEN' \
 Content-Type:'multipart/form-data'
      

 # wget doesn't support file upload via form data, use curl -F \
 wget --no-check-certificate --quiet \
  --method POST \
  --timeout=0 \
  --header 'accept: text/plain' \
  --header 'Authorization: Bearer YOUR-TOKEN' \
  --header 'Content-Type: multipart/form-data' \
  --body-data 'OrderId=9162da96-a4e3-4a67-86b6-814d03a11cde' \
   'https://api.itsaaz.ir/EKyc/birthCertificate'
      

 import Foundation
 #if canImport(FoundationNetworking)
 import FoundationNetworking
 #endif
 
 var semaphore = DispatchSemaphore (value: 0)
 
 let parameters = [
  [
   "key": "OrderId",
   "value": "9162da96-a4e3-4a67-86b6-814d03a11cde",
   "type": "text"
  ],
  [
   "key": "FirstPage",
   "src": "/C:/Users/itsaaz/Downloads/شناسنامه (6).jpeg",
   "type": "file"
  ],
  [
   "key": "SecondPage",
   "src": "/C:/Users/itsaaz/Downloads/clipboard-image (14).png",
   "type": "file"
  ]] as [[String : Any]]
 
 let boundary = "Boundary-\(UUID().uuidString)"
 var body = ""
 var error: Error? = nil
 for param in parameters {
  if param["disabled"] == nil {
   let paramName = param["key"]!
   body += "--\(boundary)\r\n"
   body += "Content-Disposition:form-data; name=\"\(paramName)\""
   if param["contentType"] != nil {
    body += "\r\nContent-Type: \(param["contentType"] as! String)"
   }
   let paramType = param["type"] as! String
   if paramType == "text" {
    let paramValue = param["value"] as! String
    body += "\r\n\r\n\(paramValue)\r\n"
   } else {
    let paramSrc = param["src"] as! String
    let fileData = try NSData(contentsOfFile:paramSrc, options:[]) as Data
    let fileContent = String(data: fileData, encoding: .utf8)!
    body += "; filename=\"\(paramSrc)\"\r\n"
     + "Content-Type: \"content-type header\"\r\n\r\n\(fileContent)\r\n"
   }
  }
 }
 body += "--\(boundary)--\r\n";
 let postData = body.data(using: .utf8)
 
 var request = URLRequest(url: URL(string: "https://api.itsaaz.ir/EKyc/birthCertificate")!,timeoutInterval: Double.infinity)
 request.addValue("text/plain", forHTTPHeaderField: "accept")
 request.addValue("Bearer YOUR-TOKEN", forHTTPHeaderField: "Authorization")
 request.addValue("multipart/form-data", forHTTPHeaderField: "Content-Type")
 request.addValue("multipart/form-data; boundary=\(boundary)", forHTTPHeaderField: "Content-Type")
 
 request.httpMethod = "POST"
 request.httpBody = postData
 
 let task = URLSession.shared.dataTask(with: request) { data, response, error in 
  guard let data = data else {
   print(String(describing: error))
   semaphore.signal()
   return
  }
  print(String(data: data, encoding: .utf8)!)
  semaphore.signal()
 }
 
 task.resume()
 semaphore.wait()
 
   
    


سرویس دریافت عکس و ویدیو جهت احراز هویت مخاطب:برای فراخوانی این سرویس مراحل زیر را طی کنید:
۱-متد فراخوانی سرویس POST می باشد.
2-جهت تشخیص زنده بودن کاربر عکس و ویدیو دریافت خواهد شد،توجه داشته باشید که در ویدیو دریافتی از کاربر حتما باید چرخش سر از سمت راست به چپ و یا برعکس انجام شود. (لطفا کاربر را جهت انجام اینکار راهنمایی بفرمایید)


 https://api.itsaaz.ir/ekyc/personal/picture
    

 Post
    

 accept: text/plain
 Authorization: Bearer YOUR-TOKEN
 Content-Type: multipart/form-data
    

 OrderId="9162da96-a4e3-4a67-86b6-814d03a11cde"
 SelfPhoto=@"whpfnMtnj/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg"
 SelfVideo=@"iW3jl-jH1/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg"
    

 {
  "data": true,
  "meta": null,
  "error": null
 }
    

پارامترهای ورودی

ردیف پارامتر ورودی نوع ورودی توضیحات
1 orderId String شماره درخواست
2 SelfPhoto file تصویر دریافتی از مخاطب
3 SelfVideo file ویدیو دریافتی از مخاطب

نمونه کد


 var client = new RestClient("https://api.itsaaz.ir/ekyc/personal/picture");
 client.Timeout = -1;
 var request = new RestRequest(Method.POST);
 request.AddHeader("accept", "text/plain");
 request.AddHeader("Authorization", "Bearer YOUR-TOKEN");
 request.AddHeader("Content-Type", "multipart/form-data");
 request.AddParameter("OrderId", "9162da96-a4e3-4a67-86b6-814d03a11cde");
 request.AddFile("SelfPhoto", "whpfnMtnj/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg");
 request.AddFile("SelfVideo", "iW3jl-jH1/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg");
 IRestResponse response = client.Execute(request);
 Console.WriteLine(response.Content);
    

 curl --location --request POST 'https://api.itsaaz.ir/ekyc/personal/picture' \
 --header 'accept: text/plain' \
 --header 'Authorization: Bearer YOUR-TOKEN' \
 --header 'Content-Type: multipart/form-data' \
 --form 'OrderId="9162da96-a4e3-4a67-86b6-814d03a11cde"' \
 --form 'SelfPhoto=@"whpfnMtnj/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg"' \
 --form 'SelfVideo=@"iW3jl-jH1/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg"'
    

 var headers = {
  'accept': 'text/plain',
  'Authorization': 'Bearer YOUR-TOKEN',
  'Content-Type': 'multipart/form-data'
 };
 var request = http.MultipartRequest('POST', Uri.parse('https://api.itsaaz.ir/ekyc/personal/picture'));
 request.fields.addAll({
  'OrderId': '9162da96-a4e3-4a67-86b6-814d03a11cde'
 });
 request.files.add(await http.MultipartFile.fromPath('SelfPhoto', 'whpfnMtnj/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg'));
 request.files.add(await http.MultipartFile.fromPath('SelfVideo', 'iW3jl-jH1/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg'));
 request.headers.addAll(headers);
 
 http.StreamedResponse response = await request.send();
 
 if (response.statusCode == 200) {
  print(await response.stream.bytesToString());
 }
 else {
  print(response.reasonPhrase);
 }
 
    

 package main

 import (
  "fmt"
  "bytes"
  "mime/multipart"
  "os"
  "path/filepath"
  "io"
  "net/http"
  "io/ioutil"
 )
 
 func main() {
 
  url := "https://api.itsaaz.ir/ekyc/personal/picture"
  method := "POST"
 
  payload := &bytes.Buffer{}
  writer := multipart.NewWriter(payload)
  _ = writer.WriteField("OrderId", "9162da96-a4e3-4a67-86b6-814d03a11cde")
  file, errFile2 := os.Open("whpfnMtnj/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg")
  defer file.Close()
  part2,
      errFile2 := writer.CreateFormFile("SelfPhoto",filepath.Base("whpfnMtnj/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg"))
  _, errFile2 = io.Copy(part2, file)
  if errFile2 != nil {
   fmt.Println(errFile2)
   return
  }
  file, errFile3 := os.Open("iW3jl-jH1/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg")
  defer file.Close()
  part3,
      errFile3 := writer.CreateFormFile("SelfVideo",filepath.Base("iW3jl-jH1/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg"))
  _, errFile3 = io.Copy(part3, file)
  if errFile3 != nil {
   fmt.Println(errFile3)
   return
  }
  err := writer.Close()
  if err != nil {
   fmt.Println(err)
   return
  }
 
 
  client := &http.Client {
  }
  req, err := http.NewRequest(method, url, payload)
 
  if err != nil {
   fmt.Println(err)
   return
  }
  req.Header.Add("accept", "text/plain")
  req.Header.Add("Authorization", "Bearer YOUR-TOKEN")
  req.Header.Add("Content-Type", "multipart/form-data")
 
  req.Header.Set("Content-Type", writer.FormDataContentType())
  res, err := client.Do(req)
  if err != nil {
   fmt.Println(err)
   return
  }
  defer res.Body.Close()
 
  body, err := ioutil.ReadAll(res.Body)
  if err != nil {
   fmt.Println(err)
   return
  }
  fmt.Println(string(body))
 }
    

 POST /ekyc/personal/picture HTTP/1.1
 Host: api.itsaaz.ir
 accept: text/plain
 Authorization: Bearer YOUR-TOKEN
 Content-Type: multipart/form-data; boundary=----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW
 Content-Length: 551
 
 ----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW
 Content-Disposition: form-data; name="OrderId"
 
 9162da96-a4e3-4a67-86b6-814d03a11cde
 ----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW
 Content-Disposition: form-data; name="SelfPhoto"; filename="WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg"
 Content-Type: <Content-Type header here>
 
 (data)
 ----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW
 Content-Disposition: form-data; name="SelfVideo"; filename="WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg"
 Content-Type: <Content-Type header here>
 
 (data)
 ----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW
 
    

  OkHttpClient client = new OkHttpClient().newBuilder()
  .build();
 MediaType mediaType = MediaType.parse("multipart/form-data");
 RequestBody body = new MultipartBody.Builder().setType(MultipartBody.FORM)
  .addFormDataPart("OrderId","9162da96-a4e3-4a67-86b6-814d03a11cde")
  .addFormDataPart("SelfPhoto","WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg",
   RequestBody.create(MediaType.parse("application/octet-stream"),
   new File("whpfnMtnj/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg")))
  .addFormDataPart("SelfVideo","WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg",
   RequestBody.create(MediaType.parse("application/octet-stream"),
   new File("iW3jl-jH1/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg")))
  .build();
 Request request = new Request.Builder()
  .url("https://api.itsaaz.ir/ekyc/personal/picture")
  .method("POST", body)
  .addHeader("accept", "text/plain")
  .addHeader("Authorization", "Bearer YOUR-TOKEN")
  .addHeader("Content-Type", "multipart/form-data")
  .build();
 Response response = client.newCall(request).execute();
      

 Unirest.setTimeouts(0, 0);
 HttpResponse<String> response = Unirest.post("https://api.itsaaz.ir/ekyc/personal/picture")
  .header("accept", "text/plain")
  .header("Authorization", "Bearer YOUR-TOKEN")
  .header("Content-Type", "multipart/form-data")
  .field("OrderId", "9162da96-a4e3-4a67-86b6-814d03a11cde")
  .field("file", new File("whpfnMtnj/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg"))
  .field("file", new File("iW3jl-jH1/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg"))
  .asString();
 
      

 var myHeaders = new Headers();
 myHeaders.append("accept", "text/plain");
 myHeaders.append("Authorization", "Bearer YOUR-TOKEN");
 myHeaders.append("Content-Type", "multipart/form-data");
 
 var formdata = new FormData();
 formdata.append("OrderId", "9162da96-a4e3-4a67-86b6-814d03a11cde");
 formdata.append("SelfPhoto", fileInput.files[0], "WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg");
 formdata.append("SelfVideo", fileInput.files[0], "WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg");
 
 var requestOptions = {
  method: 'POST',
  headers: myHeaders,
  body: formdata,
  redirect: 'follow'
 };
 
 fetch("https://api.itsaaz.ir/ekyc/personal/picture", requestOptions)
  .then(response => response.text())
  .then(result => console.log(result))
  .catch(error => console.log('error', error));
      

 var form = new FormData();
 form.append("OrderId", "9162da96-a4e3-4a67-86b6-814d03a11cde");
 form.append("SelfPhoto", fileInput.files[0], "WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg");
 form.append("SelfVideo", fileInput.files[0], "WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg");
 
 var settings = {
  "url": "https://api.itsaaz.ir/ekyc/personal/picture",
  "method": "POST",
  "timeout": 0,
  "headers": {
   "accept": "text/plain",
   "Authorization": "Bearer YOUR-TOKEN",
   "Content-Type": "multipart/form-data"
  },
  "processData": false,
  "mimeType": "multipart/form-data",
  "contentType": false,
  "data": form
 };
 
 $.ajax(settings).done(function (response) {
  console.log(response);
 });
      

 var data = new FormData();
 data.append("OrderId", "9162da96-a4e3-4a67-86b6-814d03a11cde");
 data.append("SelfPhoto", fileInput.files[0], "WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg");
  data.append("SelfVideo", fileInput.files[0], "WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg");
  
 var xhr = new XMLHttpRequest();
 xhr.withCredentials = true;
 
 xhr.addEventListener("readystatechange", function() {
  if(this.readyState === 4) {
   console.log(this.responseText);
  }
 });
 
 xhr.open("POST", "https://api.itsaaz.ir/ekyc/personal/picture");
 xhr.setRequestHeader("accept", "text/plain");
 xhr.setRequestHeader("Authorization", "Bearer YOUR-TOKEN");
 xhr.setRequestHeader("Content-Type", "multipart/form-data");
 
 xhr.send(data);
      

 CURL *curl;
 CURLcode res;
 curl = curl_easy_init();
 if(curl) {
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "POST");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_URL, "https://api.itsaaz.ir/ekyc/personal/picture");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1L);
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_DEFAULT_PROTOCOL, "https");
  struct curl_slist *headers = NULL;
  headers = curl_slist_append(headers, "accept: text/plain");
  headers = curl_slist_append(headers, "Authorization: Bearer YOUR-TOKEN");
  headers = curl_slist_append(headers, "Content-Type: multipart/form-data");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_HTTPHEADER, headers);
  curl_mime *mime;
  curl_mimepart *part;
  mime = curl_mime_init(curl);
  part = curl_mime_addpart(mime);
  curl_mime_name(part, "OrderId");
  curl_mime_data(part, "9162da96-a4e3-4a67-86b6-814d03a11cde", CURL_ZERO_TERMINATED);
  part = curl_mime_addpart(mime);
  curl_mime_name(part, "SelfPhoto");
  curl_mime_filedata(part, "whpfnMtnj/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg");
  part = curl_mime_addpart(mime);
  curl_mime_name(part, "SelfVideo");
  curl_mime_filedata(part, "iW3jl-jH1/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_MIMEPOST, mime);
  res = curl_easy_perform(curl);
  curl_mime_free(mime);
 }
 curl_easy_cleanup(curl);
 
 

    

 var axios = require('axios');
 var FormData = require('form-data');
 var fs = require('fs');
 var data = new FormData();
 data.append('OrderId', '9162da96-a4e3-4a67-86b6-814d03a11cde');
 data.append('SelfPhoto', fs.createReadStream('whpfnMtnj/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg'));
 data.append('SelfVideo', fs.createReadStream('iW3jl-jH1/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg'));
 
 var config = {
  method: 'post',
  url: 'https://api.itsaaz.ir/ekyc/personal/picture',
  headers: { 
   'accept': 'text/plain', 
   'Authorization': 'Bearer YOUR-TOKEN', 
   'Content-Type': 'multipart/form-data', 
   ...data.getHeaders()
  },
  data : data
 };
 
 axios(config)
 .then(function (response) {
  console.log(JSON.stringify(response.data));
 })
 .catch(function (error) {
  console.log(error);
 });
 
 
      

 var https = require('follow-redirects').https;
 var fs = require('fs');
 
 var options = {
  'method': 'POST',
  'hostname': 'api.itsaaz.ir',
  'path': '/ekyc/personal/picture',
  'headers': {
   'accept': 'text/plain',
   'Authorization': 'Bearer YOUR-TOKEN',
   'Content-Type': 'multipart/form-data'
  },
  'maxRedirects': 20
 };
 
 var req = https.request(options, function (res) {
  var chunks = [];
 
  res.on("data", function (chunk) {
   chunks.push(chunk);
  });
 
  res.on("end", function (chunk) {
   var body = Buffer.concat(chunks);
   console.log(body.toString());
  });
 
  res.on("error", function (error) {
   console.error(error);
  });
 });
 
 var postData = "------WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW\r\nContent-Disposition: form-data; name=\"OrderId\"\r\n\r\n9162da96-a4e3-4a67-86b6-814d03a11cde\r\n------WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW\r\nContent-Disposition: form-data; name=\"SelfPhoto\"; filename=\"WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg\"\r\nContent-Type: \"{Insert_File_Content_Type}\"\r\n\r\n" + fs.readFileSync('whpfnMtnj/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg') + "\r\n------WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW\r\nContent-Disposition: form-data; name=\"SelfVideo\"; filename=\"WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg\"\r\nContent-Type: \"{Insert_File_Content_Type}\"\r\n\r\n" + fs.readFileSync('iW3jl-jH1/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg') + "\r\n------WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW--";
 
 req.setHeader('content-type', 'multipart/form-data; boundary=----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW');
 
 req.write(postData);
 
 req.end();
      

 var request = require('request');
 var fs = require('fs');
 var options = {
  'method': 'POST',
  'url': 'https://api.itsaaz.ir/ekyc/personal/picture',
  'headers': {
   'accept': 'text/plain',
   'Authorization': 'Bearer YOUR-TOKEN',
   'Content-Type': 'multipart/form-data'
  },
  formData: {
   'OrderId': '9162da96-a4e3-4a67-86b6-814d03a11cde',
   'SelfPhoto': [
    fs.createReadStream('whpfnMtnj/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg')
   ],
   'SelfVideo': [
    fs.createReadStream('iW3jl-jH1/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg')
   ]
  }
 };
 request(options, function (error, response) {
  if (error) throw new Error(error);
  console.log(response.body);
 });
 
      

 var unirest = require('unirest');
 var req = unirest('POST', 'https://api.itsaaz.ir/ekyc/personal/picture')
  .headers({
   'accept': 'text/plain',
   'Authorization': 'Bearer YOUR-TOKEN',
   'Content-Type': 'multipart/form-data'
  })
  .field('OrderId', '9162da96-a4e3-4a67-86b6-814d03a11cde')
  .attach('file', 'whpfnMtnj/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg')
  .attach('file', 'iW3jl-jH1/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg')
  .end(function (res) { 
   if (res.error) throw new Error(res.error); 
   console.log(res.raw_body);
  });
 
      

 #import <Foundation/Foundation.h>

 dispatch_semaphore_t sema = dispatch_semaphore_create(0);
 
 NSMutableURLRequest *request = [NSMutableURLRequest requestWithURL:[NSURL URLWithString:@"https://api.itsaaz.ir/ekyc/personal/picture"]
  cachePolicy:NSURLRequestUseProtocolCachePolicy
  timeoutInterval:10.0];
 NSDictionary *headers = @{
  @"accept": @"text/plain",
  @"Authorization": @"Bearer YOUR-TOKEN",
  @"Content-Type": @"multipart/form-data"
 };
 
 [request setAllHTTPHeaderFields:headers];
 NSArray *parameters = @[
  @{ @"name": @"OrderId", @"value": @"9162da96-a4e3-4a67-86b6-814d03a11cde" }, 
  @{ @"name": @"SelfPhoto", @"fileName": @"whpfnMtnj/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg" }, 
  @{ @"name": @"SelfVideo", @"fileName": @"iW3jl-jH1/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg" } 
 ];
 
 NSString *boundary = @"----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW";
 NSError *error;
 NSMutableString *body = [NSMutableString string];
 
 for (NSDictionary *param in parameters) {
  [body appendFormat:@"--%@\r\n", boundary];
  if (param[@"fileName"]) {
   [body appendFormat:@"Content-Disposition:form-data; name=\"%@\"; filename=\"%@\"\r\n", param[@"name"], param[@"fileName"]];
   [body appendFormat:@"Content-Type: %@\r\n\r\n", param[@"contentType"]];
   [body appendFormat:@"%@", [NSString stringWithContentsOfFile:param[@"fileName"] encoding:NSUTF8StringEncoding error:&error]];
   if (error) {
    NSLog(@"%@", error);
   }
  } else {
   [body appendFormat:@"Content-Disposition:form-data; name=\"%@\"\r\n\r\n", param[@"name"]];
   [body appendFormat:@"%@", param[@"value"]];
  }
 }
 [body appendFormat:@"\r\n--%@--\r\n", boundary];
 NSData *postData = [body dataUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding];
 [request setHTTPBody:postData];
 
 [request setHTTPMethod:@"POST"];
 
 NSURLSession *session = [NSURLSession sharedSession];
 NSURLSessionDataTask *dataTask = [session dataTaskWithRequest:request
 completionHandler:^(NSData *data, NSURLResponse *response, NSError *error) {
  if (error) {
   NSLog(@"%@", error);
   dispatch_semaphore_signal(sema);
  } else {
   NSHTTPURLResponse *httpResponse = (NSHTTPURLResponse *) response;
   NSError *parseError = nil;
   NSDictionary *responseDictionary = [NSJSONSerialization JSONObjectWithData:data options:0 error:&parseError];
   NSLog(@"%@",responseDictionary);
   dispatch_semaphore_signal(sema);
  }
 }];
 [dataTask resume];
 dispatch_semaphore_wait(sema, DISPATCH_TIME_FOREVER); 
    

 open Lwt
 open Cohttp
 open Cohttp_lwt_unix
 
 let parameters = [|
  [| ("name", "OrderId"); ("value", "9162da96-a4e3-4a67-86b6-814d03a11cde") |];
  [| ("name", "SelfPhoto"); ("fileName", "whpfnMtnj/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg") |];
  [| ("name", "SelfVideo"); ("fileName", "iW3jl-jH1/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg") |]
 |];;
 let boundary = "----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW";;
 let postData = ref "";;
 
 for x = 0 to Array.length parameters - 1 do
  let (_, paramName) = parameters.(x).(0) in
  let (paramType, _) = parameters.(x).(1) in
  let accum = "--" ^ boundary ^ "\r\n" ^ "Content-Disposition: form-data; name=\"" ^ paramName ^ "\"" in
  if paramType = "value" then (
   let (_, paramValue) = parameters.(x).(1) in
   postData := if Array.length parameters.(x) == 3 then (
    let (_, contentType) = parameters.(x).(2) in
    !postData ^ accum ^ "\r\n" ^ "Content-Type: " ^ contentType ^ "\r\n\r\n" ^ paramValue ^ "\r\n"
   ) else (
    !postData ^ accum ^ "\r\n\r\n" ^ paramValue ^ "\r\n"
   );
  )
  else if paramType = "fileName" then (
   let (_, filepath) = parameters.(x).(1) in
   postData := !postData ^ accum ^ "; filename=\""^ filepath ^"\"\r\n";
   let ch = open_in filepath in
    let fileContent = really_input_string ch (in_channel_length ch) in
    close_in ch;
   postData := !postData ^ "Content-Type: {content-type header}\r\n\r\n"^ fileContent ^"\r\n";
  )
 done;;
 postData := !postData ^ "--" ^ boundary ^ "--"
 
 let reqBody = 
  let uri = Uri.of_string "https://api.itsaaz.ir/ekyc/personal/picture" in
  let headers = Header.init ()
   |> fun h -> Header.add h "accept" "text/plain"
   |> fun h -> Header.add h "Authorization" "Bearer YOUR-TOKEN"
   |> fun h -> Header.add h "Content-Type" "multipart/form-data"
   |> fun h -> Header.add h "content-type" "multipart/form-data; boundary=----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW"
  in
  let body = Cohttp_lwt.Body.of_string !postData in
 
  Client.call ~headers ~body `POST uri >>= fun (_resp, body) ->
  body |> Cohttp_lwt.Body.to_string >|= fun body -> body
 
 let () =
  let respBody = Lwt_main.run reqBody in
  print_endline (respBody)
    

 <?php

 $curl = curl_init();
 
 curl_setopt_array($curl, array(
  CURLOPT_URL => 'https://api.itsaaz.ir/ekyc/personal/picture',
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
  CURLOPT_ENCODING => '',
  CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
  CURLOPT_TIMEOUT => 0,
  CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
  CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
  CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
  CURLOPT_POSTFIELDS => array('OrderId' => '9162da96-a4e3-4a67-86b6-814d03a11cde','SelfPhoto'=> new CURLFILE('whpfnMtnj/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg'),'SelfVideo'=> new CURLFILE('iW3jl-jH1/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg')),
  CURLOPT_HTTPHEADER => array(
   'accept: text/plain',
   'Authorization: Bearer YOUR-TOKEN',
   'Content-Type: multipart/form-data'
  ),
 ));
 
 $response = curl_exec($curl);
 
 curl_close($curl);
 echo $response;
 
 
      

 <?php
 require_once 'HTTP/Request2.php';
 $request = new HTTP_Request2();
 $request->setUrl('https://api.itsaaz.ir/ekyc/personal/picture');
 $request->setMethod(HTTP_Request2::METHOD_POST);
 $request->setConfig(array(
  'follow_redirects' => TRUE
 ));
 $request->setHeader(array(
  'accept' => 'text/plain',
  'Authorization' => 'Bearer YOUR-TOKEN',
  'Content-Type' => 'multipart/form-data'
 ));
 $request->addPostParameter(array(
  'OrderId' => '9162da96-a4e3-4a67-86b6-814d03a11cde'
 ));
 $request->addUpload('SelfPhoto', 'whpfnMtnj/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg', 'WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg', '<Content-Type Header>');
 $request->addUpload('SelfVideo', 'iW3jl-jH1/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg', 'WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg', '<Content-Type Header>');
 try {
  $response = $request->send();
  if ($response->getStatus() == 200) {
   echo $response->getBody();
  }
  else {
   echo 'Unexpected HTTP status: ' . $response->getStatus() . ' ' .
   $response->getReasonPhrase();
  }
 }
 catch(HTTP_Request2_Exception $e) {
  echo 'Error: ' . $e->getMessage();
 }
      

 <?php
 $client = new http\Client;
 $request = new http\Client\Request;
 $request->setRequestUrl('https://api.itsaaz.ir/ekyc/personal/picture');
 $request->setRequestMethod('POST');
 $body = new http\Message\Body;
 $body->addForm(array(
  'OrderId' => '9162da96-a4e3-4a67-86b6-814d03a11cde'
 ), array(
   array('name' => 'SelfPhoto', 'type' => '<Content-Type Header>', 'file' => 'whpfnMtnj/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg', 'data' => null),
   array('name' => 'SelfVideo', 'type' => '<Content-Type Header>', 'file' => 'iW3jl-jH1/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg', 'data' => null)
 ));
 $request->setBody($body);
 $request->setOptions(array());
 $request->setHeaders(array(
  'accept' => 'text/plain',
  'Authorization' => 'Bearer YOUR-TOKEN',
  'Content-Type' => 'multipart/form-data'
 ));
 $client->enqueue($request)->send();
 $response = $client->getResponse();
 echo $response->getBody();
 
      

 $headers = New-Object "System.Collections.Generic.Dictionary[[String],[String]]"
 $headers.Add("accept", "text/plain")
 $headers.Add("Authorization", "Bearer YOUR-TOKEN")
 $headers.Add("Content-Type", "multipart/form-data")
 
 $multipartContent = [System.Net.Http.MultipartFormDataContent]::new()
 $stringHeader = [System.Net.Http.Headers.ContentDispositionHeaderValue]::new("form-data")
 $stringHeader.Name = "OrderId"
 $stringContent = [System.Net.Http.StringContent]::new("9162da96-a4e3-4a67-86b6-814d03a11cde")
 $stringContent.Headers.ContentDisposition = $stringHeader
 $multipartContent.Add($stringContent)
 
 $multipartFile = 'whpfnMtnj/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg'
 $FileStream = [System.IO.FileStream]::new($multipartFile, [System.IO.FileMode]::Open)
 $fileHeader = [System.Net.Http.Headers.ContentDispositionHeaderValue]::new("form-data")
 $fileHeader.Name = "SelfPhoto"
 $fileHeader.FileName = "WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg"
 $fileContent = [System.Net.Http.StreamContent]::new($FileStream)
 $fileContent.Headers.ContentDisposition = $fileHeader
 $multipartContent.Add($fileContent)
 
 $multipartFile = 'iW3jl-jH1/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg'
 $FileStream = [System.IO.FileStream]::new($multipartFile, [System.IO.FileMode]::Open)
 $fileHeader = [System.Net.Http.Headers.ContentDispositionHeaderValue]::new("form-data")
 $fileHeader.Name = "SelfVideo"
 $fileHeader.FileName = "WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg"
 $fileContent = [System.Net.Http.StreamContent]::new($FileStream)
 $fileContent.Headers.ContentDisposition = $fileHeader
 $multipartContent.Add($fileContent)
 
 $body = $multipartContent
 
 $response = Invoke-RestMethod 'https://api.itsaaz.ir/ekyc/personal/picture' -Method 'POST' -Headers $headers -Body $body
 $response | ConvertTo-Json
    

 import http.client
 import mimetypes
 from codecs import encode
 
 conn = http.client.HTTPSConnection("api.itsaaz.ir")
 dataList = []
 boundary = 'wL36Yn8afVp8Ag7AmP8qZ0SA4n1v9T'
 dataList.append(encode('--' + boundary))
 dataList.append(encode('Content-Disposition: form-data; name=OrderId;'))
 
 dataList.append(encode('Content-Type: {}'.format('text/plain')))
 dataList.append(encode(''))
 
 dataList.append(encode("9162da96-a4e3-4a67-86b6-814d03a11cde"))
 dataList.append(encode('--' + boundary))
 dataList.append(encode('Content-Disposition: form-data; name=SelfPhoto; filename={0}'.format('WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg')))
 
 fileType = mimetypes.guess_type('whpfnMtnj/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg')[0] or 'application/octet-stream'
 dataList.append(encode('Content-Type: {}'.format(fileType)))
 dataList.append(encode(''))
 
 with open('whpfnMtnj/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg', 'rb') as f:
  dataList.append(f.read())
 dataList.append(encode('--' + boundary))
 dataList.append(encode('Content-Disposition: form-data; name=SelfVideo; filename={0}'.format('WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg')))
 
 fileType = mimetypes.guess_type('iW3jl-jH1/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg')[0] or 'application/octet-stream'
 dataList.append(encode('Content-Type: {}'.format(fileType)))
 dataList.append(encode(''))
 
 with open('iW3jl-jH1/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg', 'rb') as f:
  dataList.append(f.read())
 dataList.append(encode('--'+boundary+'--'))
 dataList.append(encode(''))
 body = b'\r\n'.join(dataList)
 payload = body
 headers = {
  'accept': 'text/plain',
  'Authorization': 'Bearer YOUR-TOKEN',
  'Content-Type': 'multipart/form-data',
  'Content-type': 'multipart/form-data; boundary={}'.format(boundary)
 }
 conn.request("POST", "/ekyc/personal/picture", payload, headers)
 res = conn.getresponse()
 data = res.read()
 print(data.decode("utf-8"))
      

 import requests

 url = "https://api.itsaaz.ir/ekyc/personal/picture"
 
 payload={'OrderId': '9162da96-a4e3-4a67-86b6-814d03a11cde'}
 files=[
  ('SelfPhoto',('WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg',open('whpfnMtnj/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg','rb'),'image/jpeg')),
  ('SelfVideo',('WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg',open('iW3jl-jH1/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg','rb'),'image/jpeg'))
 ]
 headers = {
  'accept': 'text/plain',
  'Authorization': 'Bearer YOUR-TOKEN',
  'Content-Type': 'multipart/form-data'
 }
 
 response = requests.request("POST", url, headers=headers, data=payload, files=files)
 
 print(response.text)
 
      

 require "uri"
 require "net/http"
 
 url = URI("https://api.itsaaz.ir/ekyc/personal/picture")
 
 https = Net::HTTP.new(url.host, url.port)
 https.use_ssl = true
 
 request = Net::HTTP::Post.new(url)
 request["accept"] = "text/plain"
 request["Authorization"] = "Bearer YOUR-TOKEN"
 request["Content-Type"] = "multipart/form-data"
 form_data = [['OrderId', '9162da96-a4e3-4a67-86b6-814d03a11cde'],['SelfPhoto', File.open('whpfnMtnj/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg')],['SelfVideo', File.open('iW3jl-jH1/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg')]]
 request.set_form form_data, 'multipart/form-data'
 response = https.request(request)
 puts response.read_body
 
    

 http --ignore-stdin --form --follow --timeout 3600 POST 'https://api.itsaaz.ir/ekyc/personal/picture' \
 'OrderId'='9162da96-a4e3-4a67-86b6-814d03a11cde' \
 'SelfPhoto'@whpfnMtnj/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg \
 'SelfVideo'@iW3jl-jH1/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg \
 accept:'text/plain' \
 Authorization:'Bearer YOUR-TOKEN' \
 Content-Type:'multipart/form-data'
      

 # wget doesn't support file upload via form data, use curl -F \
 wget --no-check-certificate --quiet \
  --method POST \
  --timeout=0 \
  --header 'accept: text/plain' \
  --header 'Authorization: Bearer YOUR-TOKEN' \
  --header 'Content-Type: multipart/form-data' \
  --body-data 'OrderId=9162da96-a4e3-4a67-86b6-814d03a11cde' \
   'https://api.itsaaz.ir/ekyc/personal/picture'
      

 import Foundation
 #if canImport(FoundationNetworking)
 import FoundationNetworking
 #endif
 
 var semaphore = DispatchSemaphore (value: 0)
 
 let parameters = [
  [
   "key": "OrderId",
   "value": "9162da96-a4e3-4a67-86b6-814d03a11cde",
   "type": "text"
  ],
  [
   "key": "SelfPhoto",
   "src": "whpfnMtnj/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg",
   "type": "file"
  ],
  [
   "key": "SelfVideo",
   "src": "iW3jl-jH1/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg",
   "type": "file"
  ]] as [[String : Any]]
 
 let boundary = "Boundary-\(UUID().uuidString)"
 var body = ""
 var error: Error? = nil
 for param in parameters {
  if param["disabled"] == nil {
   let paramName = param["key"]!
   body += "--\(boundary)\r\n"
   body += "Content-Disposition:form-data; name=\"\(paramName)\""
   if param["contentType"] != nil {
    body += "\r\nContent-Type: \(param["contentType"] as! String)"
   }
   let paramType = param["type"] as! String
   if paramType == "text" {
    let paramValue = param["value"] as! String
    body += "\r\n\r\n\(paramValue)\r\n"
   } else {
    let paramSrc = param["src"] as! String
    let fileData = try NSData(contentsOfFile:paramSrc, options:[]) as Data
    let fileContent = String(data: fileData, encoding: .utf8)!
    body += "; filename=\"\(paramSrc)\"\r\n"
     + "Content-Type: \"content-type header\"\r\n\r\n\(fileContent)\r\n"
   }
  }
 }
 body += "--\(boundary)--\r\n";
 let postData = body.data(using: .utf8)
 
 var request = URLRequest(url: URL(string: "https://api.itsaaz.ir/ekyc/personal/picture")!,timeoutInterval: Double.infinity)
 request.addValue("text/plain", forHTTPHeaderField: "accept")
 request.addValue("Bearer YOUR-TOKEN", forHTTPHeaderField: "Authorization")
 request.addValue("multipart/form-data", forHTTPHeaderField: "Content-Type")
 request.addValue("multipart/form-data; boundary=\(boundary)", forHTTPHeaderField: "Content-Type")
 
 request.httpMethod = "POST"
 request.httpBody = postData
 
 let task = URLSession.shared.dataTask(with: request) { data, response, error in 
  guard let data = data else {
   print(String(describing: error))
   semaphore.signal()
   return
  }
  print(String(data: data, encoding: .utf8)!)
  semaphore.signal()
 }
 
 task.resume()
 semaphore.wait()
 
   
    


ارسال اطلاعات فرم(درصورت وجود فرم در مراحل احراز):برای فراخوانی این سرویس مراحل زیر را طی کنید:
۱-متد فراخوانی سرویس POST می باشد.
2-این سرویس زمانی استفاده خواهد شد که شما در توکن فیلد formconfig را وارد نموده اید و پروسه احراز شما شامل فرم می باشد


     https://api.itsaaz.ir/ekyc/completeFormDetail
    

 Post
    

 accept: text/plain
 Authorization: Bearer YOUR-TOKEN
 Content-Type: multipart/form-data
    

     {
      "OrderId": "شناسه کاربر",
      "Education": "تحصیلات",
      "ZipCode": "کدپستی",
      "Address": "آدرس پستی",
      "JobAddress": "آدرس محل کار",
      "JobTitle": "نام شغل",
      "Email": "آدرس ایمیل",
      "Pan": "شماره کارت",
      "Iban": "شماره شبا",
     }
    

 {
  "data": true,
  "meta": null,
  "error": null
 }
    

پارامترهای ورودی

ردیف پارامتر ورودی نوع ورودی توضیحات
1 orderId String شماره درخواست
2 ZipCode string کدپستی
3 Address string آدرس
5 Email string ایمیل
6 JobAddress string آدرس محل کار
7 JobTitle string نام شغل
8 Education string تحصیلات
9 Iban string شماره شبا
10 Pan string شماره کارت

نمونه کد


     curl -X 'POST' \
     'https://api.itsaaz.ir/ekyc/completeFormDetail' \
     -H 'accept: text/plain' \
     -H 'Authorization: Bearer YOUR-TOKEN' \
     -H 'Content-Type: multipart/form-data' \
     -F 'Iban=' \
     -F 'Education=' \
     -F 'OrderId=' \
     -F 'ZipCode=' \
     -F 'Address=' \
     -F 'JobAddress=' \
     -F 'JobTitle=' \
     -F 'Email=' \
     -F 'Pan='
    

 curl --location --request POST 'https://api.itsaaz.ir/ekyc/completeFormDetail' \
 --header 'accept: text/plain' \
 --header 'Authorization: Bearer YOUR-TOKEN' \
 --header 'Content-Type: multipart/form-data' \
 --form 'OrderId="9162da96-a4e3-4a67-86b6-814d03a11cde"' \
 --form 'SelfPhoto=@"whpfnMtnj/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg"' \
 --form 'SelfVideo=@"iW3jl-jH1/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg"'
    

 var headers = {
  'accept': 'text/plain',
  'Authorization': 'Bearer YOUR-TOKEN',
  'Content-Type': 'multipart/form-data'
 };
 var request = http.MultipartRequest('POST', Uri.parse('https://api.itsaaz.ir/ekyc/completeFormDetail'));
 request.fields.addAll({
  'OrderId': '9162da96-a4e3-4a67-86b6-814d03a11cde'
 });
 request.files.add(await http.MultipartFile.fromPath('SelfPhoto', 'whpfnMtnj/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg'));
 request.files.add(await http.MultipartFile.fromPath('SelfVideo', 'iW3jl-jH1/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg'));
 request.headers.addAll(headers);
 
 http.StreamedResponse response = await request.send();
 
 if (response.statusCode == 200) {
  print(await response.stream.bytesToString());
 }
 else {
  print(response.reasonPhrase);
 }
 
    

 package main

 import (
  "fmt"
  "bytes"
  "mime/multipart"
  "os"
  "path/filepath"
  "io"
  "net/http"
  "io/ioutil"
 )
 
 func main() {
 
  url := "https://api.itsaaz.ir/ekyc/completeFormDetail"
  method := "POST"
 
  payload := &bytes.Buffer{}
  writer := multipart.NewWriter(payload)
  _ = writer.WriteField("OrderId", "9162da96-a4e3-4a67-86b6-814d03a11cde")
  file, errFile2 := os.Open("whpfnMtnj/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg")
  defer file.Close()
  part2,
      errFile2 := writer.CreateFormFile("SelfPhoto",filepath.Base("whpfnMtnj/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg"))
  _, errFile2 = io.Copy(part2, file)
  if errFile2 != nil {
   fmt.Println(errFile2)
   return
  }
  file, errFile3 := os.Open("iW3jl-jH1/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg")
  defer file.Close()
  part3,
      errFile3 := writer.CreateFormFile("SelfVideo",filepath.Base("iW3jl-jH1/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg"))
  _, errFile3 = io.Copy(part3, file)
  if errFile3 != nil {
   fmt.Println(errFile3)
   return
  }
  err := writer.Close()
  if err != nil {
   fmt.Println(err)
   return
  }
 
 
  client := &http.Client {
  }
  req, err := http.NewRequest(method, url, payload)
 
  if err != nil {
   fmt.Println(err)
   return
  }
  req.Header.Add("accept", "text/plain")
  req.Header.Add("Authorization", "Bearer YOUR-TOKEN")
  req.Header.Add("Content-Type", "multipart/form-data")
 
  req.Header.Set("Content-Type", writer.FormDataContentType())
  res, err := client.Do(req)
  if err != nil {
   fmt.Println(err)
   return
  }
  defer res.Body.Close()
 
  body, err := ioutil.ReadAll(res.Body)
  if err != nil {
   fmt.Println(err)
   return
  }
  fmt.Println(string(body))
 }
    

 POST /ekyc/personal/picture HTTP/1.1
 Host: api.itsaaz.ir
 accept: text/plain
 Authorization: Bearer YOUR-TOKEN
 Content-Type: multipart/form-data; boundary=----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW
 Content-Length: 551
 
 ----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW
 Content-Disposition: form-data; name="OrderId"
 
 9162da96-a4e3-4a67-86b6-814d03a11cde
 ----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW
 Content-Disposition: form-data; name="SelfPhoto"; filename="WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg"
 Content-Type: <Content-Type header here>
 
 (data)
 ----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW
 Content-Disposition: form-data; name="SelfVideo"; filename="WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg"
 Content-Type: <Content-Type header here>
 
 (data)
 ----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW
 
    

  OkHttpClient client = new OkHttpClient().newBuilder()
  .build();
 MediaType mediaType = MediaType.parse("multipart/form-data");
 RequestBody body = new MultipartBody.Builder().setType(MultipartBody.FORM)
  .addFormDataPart("OrderId","9162da96-a4e3-4a67-86b6-814d03a11cde")
  .addFormDataPart("SelfPhoto","WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg",
   RequestBody.create(MediaType.parse("application/octet-stream"),
   new File("whpfnMtnj/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg")))
  .addFormDataPart("SelfVideo","WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg",
   RequestBody.create(MediaType.parse("application/octet-stream"),
   new File("iW3jl-jH1/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg")))
  .build();
 Request request = new Request.Builder()
  .url("https://api.itsaaz.ir/ekyc/completeFormDetail")
  .method("POST", body)
  .addHeader("accept", "text/plain")
  .addHeader("Authorization", "Bearer YOUR-TOKEN")
  .addHeader("Content-Type", "multipart/form-data")
  .build();
 Response response = client.newCall(request).execute();
      

 Unirest.setTimeouts(0, 0);
 HttpResponse<String> response = Unirest.post("https://api.itsaaz.ir/ekyc/completeFormDetail")
  .header("accept", "text/plain")
  .header("Authorization", "Bearer YOUR-TOKEN")
  .header("Content-Type", "multipart/form-data")
  .field("OrderId", "9162da96-a4e3-4a67-86b6-814d03a11cde")
  .field("file", new File("whpfnMtnj/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg"))
  .field("file", new File("iW3jl-jH1/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg"))
  .asString();
 
      

 var myHeaders = new Headers();
 myHeaders.append("accept", "text/plain");
 myHeaders.append("Authorization", "Bearer YOUR-TOKEN");
 myHeaders.append("Content-Type", "multipart/form-data");
 
 var formdata = new FormData();
 formdata.append("OrderId", "9162da96-a4e3-4a67-86b6-814d03a11cde");
 formdata.append("SelfPhoto", fileInput.files[0], "WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg");
 formdata.append("SelfVideo", fileInput.files[0], "WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg");
 
 var requestOptions = {
  method: 'POST',
  headers: myHeaders,
  body: formdata,
  redirect: 'follow'
 };
 
 fetch("https://api.itsaaz.ir/ekyc/personal/picture", requestOptions)
  .then(response => response.text())
  .then(result => console.log(result))
  .catch(error => console.log('error', error));
      

 var form = new FormData();
 form.append("OrderId", "9162da96-a4e3-4a67-86b6-814d03a11cde");
 form.append("SelfPhoto", fileInput.files[0], "WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg");
 form.append("SelfVideo", fileInput.files[0], "WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg");
 
 var settings = {
  "url": "https://api.itsaaz.ir/ekyc/personal/picture",
  "method": "POST",
  "timeout": 0,
  "headers": {
   "accept": "text/plain",
   "Authorization": "Bearer YOUR-TOKEN",
   "Content-Type": "multipart/form-data"
  },
  "processData": false,
  "mimeType": "multipart/form-data",
  "contentType": false,
  "data": form
 };
 
 $.ajax(settings).done(function (response) {
  console.log(response);
 });
      

 var data = new FormData();
 data.append("OrderId", "9162da96-a4e3-4a67-86b6-814d03a11cde");
 data.append("SelfPhoto", fileInput.files[0], "WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg");
  data.append("SelfVideo", fileInput.files[0], "WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg");
  
 var xhr = new XMLHttpRequest();
 xhr.withCredentials = true;
 
 xhr.addEventListener("readystatechange", function() {
  if(this.readyState === 4) {
   console.log(this.responseText);
  }
 });
 
 xhr.open("POST", "https://api.itsaaz.ir/ekyc/personal/picture");
 xhr.setRequestHeader("accept", "text/plain");
 xhr.setRequestHeader("Authorization", "Bearer YOUR-TOKEN");
 xhr.setRequestHeader("Content-Type", "multipart/form-data");
 
 xhr.send(data);
      

 CURL *curl;
 CURLcode res;
 curl = curl_easy_init();
 if(curl) {
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "POST");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_URL, "https://api.itsaaz.ir/ekyc/personal/picture");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1L);
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_DEFAULT_PROTOCOL, "https");
  struct curl_slist *headers = NULL;
  headers = curl_slist_append(headers, "accept: text/plain");
  headers = curl_slist_append(headers, "Authorization: Bearer YOUR-TOKEN");
  headers = curl_slist_append(headers, "Content-Type: multipart/form-data");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_HTTPHEADER, headers);
  curl_mime *mime;
  curl_mimepart *part;
  mime = curl_mime_init(curl);
  part = curl_mime_addpart(mime);
  curl_mime_name(part, "OrderId");
  curl_mime_data(part, "9162da96-a4e3-4a67-86b6-814d03a11cde", CURL_ZERO_TERMINATED);
  part = curl_mime_addpart(mime);
  curl_mime_name(part, "SelfPhoto");
  curl_mime_filedata(part, "whpfnMtnj/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg");
  part = curl_mime_addpart(mime);
  curl_mime_name(part, "SelfVideo");
  curl_mime_filedata(part, "iW3jl-jH1/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_MIMEPOST, mime);
  res = curl_easy_perform(curl);
  curl_mime_free(mime);
 }
 curl_easy_cleanup(curl);
 
 

    

 var axios = require('axios');
 var FormData = require('form-data');
 var fs = require('fs');
 var data = new FormData();
 data.append('OrderId', '9162da96-a4e3-4a67-86b6-814d03a11cde');
 data.append('SelfPhoto', fs.createReadStream('whpfnMtnj/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg'));
 data.append('SelfVideo', fs.createReadStream('iW3jl-jH1/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg'));
 
 var config = {
  method: 'post',
  url: 'https://api.itsaaz.ir/ekyc/personal/picture',
  headers: { 
   'accept': 'text/plain', 
   'Authorization': 'Bearer YOUR-TOKEN', 
   'Content-Type': 'multipart/form-data', 
   ...data.getHeaders()
  },
  data : data
 };
 
 axios(config)
 .then(function (response) {
  console.log(JSON.stringify(response.data));
 })
 .catch(function (error) {
  console.log(error);
 });
 
 
      

 var https = require('follow-redirects').https;
 var fs = require('fs');
 
 var options = {
  'method': 'POST',
  'hostname': 'api.itsaaz.ir',
  'path': '/ekyc/personal/picture',
  'headers': {
   'accept': 'text/plain',
   'Authorization': 'Bearer YOUR-TOKEN',
   'Content-Type': 'multipart/form-data'
  },
  'maxRedirects': 20
 };
 
 var req = https.request(options, function (res) {
  var chunks = [];
 
  res.on("data", function (chunk) {
   chunks.push(chunk);
  });
 
  res.on("end", function (chunk) {
   var body = Buffer.concat(chunks);
   console.log(body.toString());
  });
 
  res.on("error", function (error) {
   console.error(error);
  });
 });
 
 var postData = "------WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW\r\nContent-Disposition: form-data; name=\"OrderId\"\r\n\r\n9162da96-a4e3-4a67-86b6-814d03a11cde\r\n------WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW\r\nContent-Disposition: form-data; name=\"SelfPhoto\"; filename=\"WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg\"\r\nContent-Type: \"{Insert_File_Content_Type}\"\r\n\r\n" + fs.readFileSync('whpfnMtnj/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg') + "\r\n------WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW\r\nContent-Disposition: form-data; name=\"SelfVideo\"; filename=\"WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg\"\r\nContent-Type: \"{Insert_File_Content_Type}\"\r\n\r\n" + fs.readFileSync('iW3jl-jH1/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg') + "\r\n------WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW--";
 
 req.setHeader('content-type', 'multipart/form-data; boundary=----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW');
 
 req.write(postData);
 
 req.end();
      

 var request = require('request');
 var fs = require('fs');
 var options = {
  'method': 'POST',
  'url': 'https://api.itsaaz.ir/ekyc/personal/picture',
  'headers': {
   'accept': 'text/plain',
   'Authorization': 'Bearer YOUR-TOKEN',
   'Content-Type': 'multipart/form-data'
  },
  formData: {
   'OrderId': '9162da96-a4e3-4a67-86b6-814d03a11cde',
   'SelfPhoto': [
    fs.createReadStream('whpfnMtnj/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg')
   ],
   'SelfVideo': [
    fs.createReadStream('iW3jl-jH1/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg')
   ]
  }
 };
 request(options, function (error, response) {
  if (error) throw new Error(error);
  console.log(response.body);
 });
 
      

 var unirest = require('unirest');
 var req = unirest('POST', 'https://api.itsaaz.ir/ekyc/personal/picture')
  .headers({
   'accept': 'text/plain',
   'Authorization': 'Bearer YOUR-TOKEN',
   'Content-Type': 'multipart/form-data'
  })
  .field('OrderId', '9162da96-a4e3-4a67-86b6-814d03a11cde')
  .attach('file', 'whpfnMtnj/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg')
  .attach('file', 'iW3jl-jH1/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg')
  .end(function (res) { 
   if (res.error) throw new Error(res.error); 
   console.log(res.raw_body);
  });
 
      

 #import <Foundation/Foundation.h>

 dispatch_semaphore_t sema = dispatch_semaphore_create(0);
 
 NSMutableURLRequest *request = [NSMutableURLRequest requestWithURL:[NSURL URLWithString:@"https://api.itsaaz.ir/ekyc/personal/picture"]
  cachePolicy:NSURLRequestUseProtocolCachePolicy
  timeoutInterval:10.0];
 NSDictionary *headers = @{
  @"accept": @"text/plain",
  @"Authorization": @"Bearer YOUR-TOKEN",
  @"Content-Type": @"multipart/form-data"
 };
 
 [request setAllHTTPHeaderFields:headers];
 NSArray *parameters = @[
  @{ @"name": @"OrderId", @"value": @"9162da96-a4e3-4a67-86b6-814d03a11cde" }, 
  @{ @"name": @"SelfPhoto", @"fileName": @"whpfnMtnj/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg" }, 
  @{ @"name": @"SelfVideo", @"fileName": @"iW3jl-jH1/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg" } 
 ];
 
 NSString *boundary = @"----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW";
 NSError *error;
 NSMutableString *body = [NSMutableString string];
 
 for (NSDictionary *param in parameters) {
  [body appendFormat:@"--%@\r\n", boundary];
  if (param[@"fileName"]) {
   [body appendFormat:@"Content-Disposition:form-data; name=\"%@\"; filename=\"%@\"\r\n", param[@"name"], param[@"fileName"]];
   [body appendFormat:@"Content-Type: %@\r\n\r\n", param[@"contentType"]];
   [body appendFormat:@"%@", [NSString stringWithContentsOfFile:param[@"fileName"] encoding:NSUTF8StringEncoding error:&error]];
   if (error) {
    NSLog(@"%@", error);
   }
  } else {
   [body appendFormat:@"Content-Disposition:form-data; name=\"%@\"\r\n\r\n", param[@"name"]];
   [body appendFormat:@"%@", param[@"value"]];
  }
 }
 [body appendFormat:@"\r\n--%@--\r\n", boundary];
 NSData *postData = [body dataUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding];
 [request setHTTPBody:postData];
 
 [request setHTTPMethod:@"POST"];
 
 NSURLSession *session = [NSURLSession sharedSession];
 NSURLSessionDataTask *dataTask = [session dataTaskWithRequest:request
 completionHandler:^(NSData *data, NSURLResponse *response, NSError *error) {
  if (error) {
   NSLog(@"%@", error);
   dispatch_semaphore_signal(sema);
  } else {
   NSHTTPURLResponse *httpResponse = (NSHTTPURLResponse *) response;
   NSError *parseError = nil;
   NSDictionary *responseDictionary = [NSJSONSerialization JSONObjectWithData:data options:0 error:&parseError];
   NSLog(@"%@",responseDictionary);
   dispatch_semaphore_signal(sema);
  }
 }];
 [dataTask resume];
 dispatch_semaphore_wait(sema, DISPATCH_TIME_FOREVER); 
    

 open Lwt
 open Cohttp
 open Cohttp_lwt_unix
 
 let parameters = [|
  [| ("name", "OrderId"); ("value", "9162da96-a4e3-4a67-86b6-814d03a11cde") |];
  [| ("name", "SelfPhoto"); ("fileName", "whpfnMtnj/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg") |];
  [| ("name", "SelfVideo"); ("fileName", "iW3jl-jH1/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg") |]
 |];;
 let boundary = "----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW";;
 let postData = ref "";;
 
 for x = 0 to Array.length parameters - 1 do
  let (_, paramName) = parameters.(x).(0) in
  let (paramType, _) = parameters.(x).(1) in
  let accum = "--" ^ boundary ^ "\r\n" ^ "Content-Disposition: form-data; name=\"" ^ paramName ^ "\"" in
  if paramType = "value" then (
   let (_, paramValue) = parameters.(x).(1) in
   postData := if Array.length parameters.(x) == 3 then (
    let (_, contentType) = parameters.(x).(2) in
    !postData ^ accum ^ "\r\n" ^ "Content-Type: " ^ contentType ^ "\r\n\r\n" ^ paramValue ^ "\r\n"
   ) else (
    !postData ^ accum ^ "\r\n\r\n" ^ paramValue ^ "\r\n"
   );
  )
  else if paramType = "fileName" then (
   let (_, filepath) = parameters.(x).(1) in
   postData := !postData ^ accum ^ "; filename=\""^ filepath ^"\"\r\n";
   let ch = open_in filepath in
    let fileContent = really_input_string ch (in_channel_length ch) in
    close_in ch;
   postData := !postData ^ "Content-Type: {content-type header}\r\n\r\n"^ fileContent ^"\r\n";
  )
 done;;
 postData := !postData ^ "--" ^ boundary ^ "--"
 
 let reqBody = 
  let uri = Uri.of_string "https://api.itsaaz.ir/ekyc/personal/picture" in
  let headers = Header.init ()
   |> fun h -> Header.add h "accept" "text/plain"
   |> fun h -> Header.add h "Authorization" "Bearer YOUR-TOKEN"
   |> fun h -> Header.add h "Content-Type" "multipart/form-data"
   |> fun h -> Header.add h "content-type" "multipart/form-data; boundary=----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW"
  in
  let body = Cohttp_lwt.Body.of_string !postData in
 
  Client.call ~headers ~body `POST uri >>= fun (_resp, body) ->
  body |> Cohttp_lwt.Body.to_string >|= fun body -> body
 
 let () =
  let respBody = Lwt_main.run reqBody in
  print_endline (respBody)
    

 <?php

 $curl = curl_init();
 
 curl_setopt_array($curl, array(
  CURLOPT_URL => 'https://api.itsaaz.ir/ekyc/personal/picture',
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
  CURLOPT_ENCODING => '',
  CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
  CURLOPT_TIMEOUT => 0,
  CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
  CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
  CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
  CURLOPT_POSTFIELDS => array('OrderId' => '9162da96-a4e3-4a67-86b6-814d03a11cde','SelfPhoto'=> new CURLFILE('whpfnMtnj/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg'),'SelfVideo'=> new CURLFILE('iW3jl-jH1/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg')),
  CURLOPT_HTTPHEADER => array(
   'accept: text/plain',
   'Authorization: Bearer YOUR-TOKEN',
   'Content-Type: multipart/form-data'
  ),
 ));
 
 $response = curl_exec($curl);
 
 curl_close($curl);
 echo $response;
 
 
      

 <?php
 require_once 'HTTP/Request2.php';
 $request = new HTTP_Request2();
 $request->setUrl('https://api.itsaaz.ir/ekyc/personal/picture');
 $request->setMethod(HTTP_Request2::METHOD_POST);
 $request->setConfig(array(
  'follow_redirects' => TRUE
 ));
 $request->setHeader(array(
  'accept' => 'text/plain',
  'Authorization' => 'Bearer YOUR-TOKEN',
  'Content-Type' => 'multipart/form-data'
 ));
 $request->addPostParameter(array(
  'OrderId' => '9162da96-a4e3-4a67-86b6-814d03a11cde'
 ));
 $request->addUpload('SelfPhoto', 'whpfnMtnj/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg', 'WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg', '<Content-Type Header>');
 $request->addUpload('SelfVideo', 'iW3jl-jH1/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg', 'WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg', '<Content-Type Header>');
 try {
  $response = $request->send();
  if ($response->getStatus() == 200) {
   echo $response->getBody();
  }
  else {
   echo 'Unexpected HTTP status: ' . $response->getStatus() . ' ' .
   $response->getReasonPhrase();
  }
 }
 catch(HTTP_Request2_Exception $e) {
  echo 'Error: ' . $e->getMessage();
 }
      

 <?php
 $client = new http\Client;
 $request = new http\Client\Request;
 $request->setRequestUrl('https://api.itsaaz.ir/ekyc/personal/picture');
 $request->setRequestMethod('POST');
 $body = new http\Message\Body;
 $body->addForm(array(
  'OrderId' => '9162da96-a4e3-4a67-86b6-814d03a11cde'
 ), array(
   array('name' => 'SelfPhoto', 'type' => '<Content-Type Header>', 'file' => 'whpfnMtnj/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg', 'data' => null),
   array('name' => 'SelfVideo', 'type' => '<Content-Type Header>', 'file' => 'iW3jl-jH1/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg', 'data' => null)
 ));
 $request->setBody($body);
 $request->setOptions(array());
 $request->setHeaders(array(
  'accept' => 'text/plain',
  'Authorization' => 'Bearer YOUR-TOKEN',
  'Content-Type' => 'multipart/form-data'
 ));
 $client->enqueue($request)->send();
 $response = $client->getResponse();
 echo $response->getBody();
 
      

 $headers = New-Object "System.Collections.Generic.Dictionary[[String],[String]]"
 $headers.Add("accept", "text/plain")
 $headers.Add("Authorization", "Bearer YOUR-TOKEN")
 $headers.Add("Content-Type", "multipart/form-data")
 
 $multipartContent = [System.Net.Http.MultipartFormDataContent]::new()
 $stringHeader = [System.Net.Http.Headers.ContentDispositionHeaderValue]::new("form-data")
 $stringHeader.Name = "OrderId"
 $stringContent = [System.Net.Http.StringContent]::new("9162da96-a4e3-4a67-86b6-814d03a11cde")
 $stringContent.Headers.ContentDisposition = $stringHeader
 $multipartContent.Add($stringContent)
 
 $multipartFile = 'whpfnMtnj/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg'
 $FileStream = [System.IO.FileStream]::new($multipartFile, [System.IO.FileMode]::Open)
 $fileHeader = [System.Net.Http.Headers.ContentDispositionHeaderValue]::new("form-data")
 $fileHeader.Name = "SelfPhoto"
 $fileHeader.FileName = "WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg"
 $fileContent = [System.Net.Http.StreamContent]::new($FileStream)
 $fileContent.Headers.ContentDisposition = $fileHeader
 $multipartContent.Add($fileContent)
 
 $multipartFile = 'iW3jl-jH1/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg'
 $FileStream = [System.IO.FileStream]::new($multipartFile, [System.IO.FileMode]::Open)
 $fileHeader = [System.Net.Http.Headers.ContentDispositionHeaderValue]::new("form-data")
 $fileHeader.Name = "SelfVideo"
 $fileHeader.FileName = "WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg"
 $fileContent = [System.Net.Http.StreamContent]::new($FileStream)
 $fileContent.Headers.ContentDisposition = $fileHeader
 $multipartContent.Add($fileContent)
 
 $body = $multipartContent
 
 $response = Invoke-RestMethod 'https://api.itsaaz.ir/ekyc/personal/picture' -Method 'POST' -Headers $headers -Body $body
 $response | ConvertTo-Json
    

 import http.client
 import mimetypes
 from codecs import encode
 
 conn = http.client.HTTPSConnection("api.itsaaz.ir")
 dataList = []
 boundary = 'wL36Yn8afVp8Ag7AmP8qZ0SA4n1v9T'
 dataList.append(encode('--' + boundary))
 dataList.append(encode('Content-Disposition: form-data; name=OrderId;'))
 
 dataList.append(encode('Content-Type: {}'.format('text/plain')))
 dataList.append(encode(''))
 
 dataList.append(encode("9162da96-a4e3-4a67-86b6-814d03a11cde"))
 dataList.append(encode('--' + boundary))
 dataList.append(encode('Content-Disposition: form-data; name=SelfPhoto; filename={0}'.format('WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg')))
 
 fileType = mimetypes.guess_type('whpfnMtnj/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg')[0] or 'application/octet-stream'
 dataList.append(encode('Content-Type: {}'.format(fileType)))
 dataList.append(encode(''))
 
 with open('whpfnMtnj/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg', 'rb') as f:
  dataList.append(f.read())
 dataList.append(encode('--' + boundary))
 dataList.append(encode('Content-Disposition: form-data; name=SelfVideo; filename={0}'.format('WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg')))
 
 fileType = mimetypes.guess_type('iW3jl-jH1/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg')[0] or 'application/octet-stream'
 dataList.append(encode('Content-Type: {}'.format(fileType)))
 dataList.append(encode(''))
 
 with open('iW3jl-jH1/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg', 'rb') as f:
  dataList.append(f.read())
 dataList.append(encode('--'+boundary+'--'))
 dataList.append(encode(''))
 body = b'\r\n'.join(dataList)
 payload = body
 headers = {
  'accept': 'text/plain',
  'Authorization': 'Bearer YOUR-TOKEN',
  'Content-Type': 'multipart/form-data',
  'Content-type': 'multipart/form-data; boundary={}'.format(boundary)
 }
 conn.request("POST", "/ekyc/personal/picture", payload, headers)
 res = conn.getresponse()
 data = res.read()
 print(data.decode("utf-8"))
      

 import requests

 url = "https://api.itsaaz.ir/ekyc/personal/picture"
 
 payload={'OrderId': '9162da96-a4e3-4a67-86b6-814d03a11cde'}
 files=[
  ('SelfPhoto',('WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg',open('whpfnMtnj/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg','rb'),'image/jpeg')),
  ('SelfVideo',('WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg',open('iW3jl-jH1/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg','rb'),'image/jpeg'))
 ]
 headers = {
  'accept': 'text/plain',
  'Authorization': 'Bearer YOUR-TOKEN',
  'Content-Type': 'multipart/form-data'
 }
 
 response = requests.request("POST", url, headers=headers, data=payload, files=files)
 
 print(response.text)
 
      

 require "uri"
 require "net/http"
 
 url = URI("https://api.itsaaz.ir/ekyc/personal/picture")
 
 https = Net::HTTP.new(url.host, url.port)
 https.use_ssl = true
 
 request = Net::HTTP::Post.new(url)
 request["accept"] = "text/plain"
 request["Authorization"] = "Bearer YOUR-TOKEN"
 request["Content-Type"] = "multipart/form-data"
 form_data = [['OrderId', '9162da96-a4e3-4a67-86b6-814d03a11cde'],['SelfPhoto', File.open('whpfnMtnj/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg')],['SelfVideo', File.open('iW3jl-jH1/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg')]]
 request.set_form form_data, 'multipart/form-data'
 response = https.request(request)
 puts response.read_body
 
    

 http --ignore-stdin --form --follow --timeout 3600 POST 'https://api.itsaaz.ir/ekyc/personal/picture' \
 'OrderId'='9162da96-a4e3-4a67-86b6-814d03a11cde' \
 'SelfPhoto'@whpfnMtnj/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg \
 'SelfVideo'@iW3jl-jH1/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg \
 accept:'text/plain' \
 Authorization:'Bearer YOUR-TOKEN' \
 Content-Type:'multipart/form-data'
      

 # wget doesn't support file upload via form data, use curl -F \
 wget --no-check-certificate --quiet \
  --method POST \
  --timeout=0 \
  --header 'accept: text/plain' \
  --header 'Authorization: Bearer YOUR-TOKEN' \
  --header 'Content-Type: multipart/form-data' \
  --body-data 'OrderId=9162da96-a4e3-4a67-86b6-814d03a11cde' \
   'https://api.itsaaz.ir/ekyc/personal/picture'
      

 import Foundation
 #if canImport(FoundationNetworking)
 import FoundationNetworking
 #endif
 
 var semaphore = DispatchSemaphore (value: 0)
 
 let parameters = [
  [
   "key": "OrderId",
   "value": "9162da96-a4e3-4a67-86b6-814d03a11cde",
   "type": "text"
  ],
  [
   "key": "SelfPhoto",
   "src": "whpfnMtnj/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg",
   "type": "file"
  ],
  [
   "key": "SelfVideo",
   "src": "iW3jl-jH1/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg",
   "type": "file"
  ]] as [[String : Any]]
 
 let boundary = "Boundary-\(UUID().uuidString)"
 var body = ""
 var error: Error? = nil
 for param in parameters {
  if param["disabled"] == nil {
   let paramName = param["key"]!
   body += "--\(boundary)\r\n"
   body += "Content-Disposition:form-data; name=\"\(paramName)\""
   if param["contentType"] != nil {
    body += "\r\nContent-Type: \(param["contentType"] as! String)"
   }
   let paramType = param["type"] as! String
   if paramType == "text" {
    let paramValue = param["value"] as! String
    body += "\r\n\r\n\(paramValue)\r\n"
   } else {
    let paramSrc = param["src"] as! String
    let fileData = try NSData(contentsOfFile:paramSrc, options:[]) as Data
    let fileContent = String(data: fileData, encoding: .utf8)!
    body += "; filename=\"\(paramSrc)\"\r\n"
     + "Content-Type: \"content-type header\"\r\n\r\n\(fileContent)\r\n"
   }
  }
 }
 body += "--\(boundary)--\r\n";
 let postData = body.data(using: .utf8)
 
 var request = URLRequest(url: URL(string: "https://api.itsaaz.ir/ekyc/personal/picture")!,timeoutInterval: Double.infinity)
 request.addValue("text/plain", forHTTPHeaderField: "accept")
 request.addValue("Bearer YOUR-TOKEN", forHTTPHeaderField: "Authorization")
 request.addValue("multipart/form-data", forHTTPHeaderField: "Content-Type")
 request.addValue("multipart/form-data; boundary=\(boundary)", forHTTPHeaderField: "Content-Type")
 
 request.httpMethod = "POST"
 request.httpBody = postData
 
 let task = URLSession.shared.dataTask(with: request) { data, response, error in 
  guard let data = data else {
   print(String(describing: error))
   semaphore.signal()
   return
  }
  print(String(data: data, encoding: .utf8)!)
  semaphore.signal()
 }
 
 task.resume()
 semaphore.wait()
 
   
    


سرویس دریافت پروفایل کاربر:برای فراخوانی این سرویس مراحل زیر را طی کنید:
۱-متد فراخوانی سرویس POST می باشد.
2-در این سرویس شما می توانید اطلاعات پروفایل کابر را توسط orderid دریافت نمایید.


 https://api.itsaaz.ir/ekyc/personprofile
    

 Post
    

 ClientId: yekpay
 Authorization: Basic YOUR-TOKEN
 Content-Type: application/json
    

 {
  "orderId": "7857c653-9632-48d6-aa92-b74a7f281a1d"
 }
    

 {
  "data": {
   "orderId": "شماره درخواست",
   "status": "وضعیت",
   "firstName": "نام",
   "lastName": "نام خانوادگی",
   "birthDate": "تاریخ تولد",
   "fatherName": "نام پدر",
   "nationalCode": "کدملی",
   "mobile": "شماره همراه",
   "serialNationalCard": "شماره کارت ملی",
   "nationalCardExpirationDate": "تاریخ انقضای کارت ملی",
   "nationalCardFrontImage": "عکس روی کارت ملی",
   "nationalCardBackImage": "عکس پشت کارت ملی",
   "ncPersonPhoto": "عکس ثبت احوالی فرد",
   "signature": "امضا",
   "gender": "جنسیت",
   "identityId": شماره شناسایی,
   "isDead": در قید حیات نیست,
   "certifFirstPageImage": "عکس صفحه اول شناسنامه",
   "certifSecondPageImage": "عکس صفحه دوم شناسنامه",
   "personSelfPhoto": " عکس شخص"
  },
  "meta": null,
  "error": null
 }
    

پارامترهای ورودی

ردیف پارامتر ورودی نوع ورودی توضیحات
1 orderId String شماره درخواست

نمونه کد


 
 curl --location --request POST 'https://api.itsaaz.ir/ekyc/personprofile' \
--header 'accept: text/plain' \
--header 'Authorization: Bearer ' \
--header 'Content-Type: multipart/form-data' \
--form 'Iban=""' \
--form 'Education=""' \
--form 'OrderId=""' \
--form 'ZipCode=""' \
--form 'Address=""' \
--form 'JobAddress=""' \
--form 'JobTitle=""' \
--form 'Email=""' \
--form 'Pan=""'
    

 curl --location --request POST 'https://api.itsaaz.ir/ekyc/personprofile' \
 --header 'ClientId: yekpay' \
 --header 'Authorization: Basic YOUR-TOKEN' \
 --header 'Content-Type: application/json' \
 --data-raw '{
   "orderId": "7857c653-9632-48d6-aa92-b74a7f281a1d"
 }'
    

 var headers = {
  'ClientId': 'yekpay',
  'Authorization': 'Basic YOUR-TOKEN',
  'Content-Type': 'application/json'
 };
 var request = http.Request('POST', Uri.parse('https://api.itsaaz.ir/ekyc/personprofile'));
 request.body = json.encode({
  "orderId": "7857c653-9632-48d6-aa92-b74a7f281a1d"
 });
 request.headers.addAll(headers);
 
 http.StreamedResponse response = await request.send();
 
 if (response.statusCode == 200) {
  print(await response.stream.bytesToString());
 }
 else {
  print(response.reasonPhrase);
 }
 
     
    

 package main

 import (
  "fmt"
  "strings"
  "net/http"
  "io/ioutil"
 )
 
 func main() {
 
  url := "https://api.itsaaz.ir/ekyc/personprofile"
  method := "POST"
 
  payload := strings.NewReader(`{
   "orderId": "7857c653-9632-48d6-aa92-b74a7f281a1d"
 }`)
 
  client := &http.Client {
  }
  req, err := http.NewRequest(method, url, payload)
 
  if err != nil {
   fmt.Println(err)
   return
  }
  req.Header.Add("ClientId", "yekpay")
  req.Header.Add("Authorization", "Basic YOUR-TOKEN")
  req.Header.Add("Content-Type", "application/json")
 
  res, err := client.Do(req)
  if err != nil {
   fmt.Println(err)
   return
  }
  defer res.Body.Close()
 
  body, err := ioutil.ReadAll(res.Body)
  if err != nil {
   fmt.Println(err)
   return
  }
  fmt.Println(string(body))
 }
    

 POST /ekyc/personprofile HTTP/1.1
 Host: api.itsaaz.ir
 ClientId: yekpay
 Authorization: Basic YOUR-TOKEN
 Content-Type: application/json
 Content-Length: 57
 
 {
   "orderId": "7857c653-9632-48d6-aa92-b74a7f281a1d"
 }
    

  OkHttpClient client = new OkHttpClient().newBuilder()
  .build();
 MediaType mediaType = MediaType.parse("application/json");
 RequestBody body = RequestBody.create(mediaType, "{\n  \"orderId\": \"7857c653-9632-48d6-aa92-b74a7f281a1d\"\n}");
 Request request = new Request.Builder()
  .url("https://api.itsaaz.ir/ekyc/personprofile")
  .method("POST", body)
  .addHeader("ClientId", "yekpay")
  .addHeader("Authorization", "Basic YOUR-TOKEN")
  .addHeader("Content-Type", "application/json")
  .build();
 Response response = client.newCall(request).execute();
      

 Unirest.setTimeouts(0, 0);
 HttpResponse<String> response = Unirest.post("https://api.itsaaz.ir/ekyc/personprofile")
  .header("ClientId", "yekpay")
  .header("Authorization", "Basic YOUR-TOKEN")
  .header("Content-Type", "application/json")
  .body("{\n  \"orderId\": \"7857c653-9632-48d6-aa92-b74a7f281a1d\"\n}")
  .asString();
 
 
      

 var myHeaders = new Headers();
 myHeaders.append("ClientId", "yekpay");
 myHeaders.append("Authorization", "Basic YOUR-TOKEN");
 myHeaders.append("Content-Type", "application/json");
 
 var raw = JSON.stringify({
  "orderId": "7857c653-9632-48d6-aa92-b74a7f281a1d"
 });
 
 var requestOptions = {
  method: 'POST',
  headers: myHeaders,
  body: raw,
  redirect: 'follow'
 };
 
 fetch("https://api.itsaaz.ir/ekyc/personprofile", requestOptions)
  .then(response => response.text())
  .then(result => console.log(result))
  .catch(error => console.log('error', error));
      

 var settings = {
  "url": "https://api.itsaaz.ir/ekyc/personprofile",
  "method": "POST",
  "timeout": 0,
  "headers": {
   "ClientId": "yekpay",
   "Authorization": "Basic YOUR-TOKEN",
   "Content-Type": "application/json"
  },
  "data": JSON.stringify({
   "orderId": "7857c653-9632-48d6-aa92-b74a7f281a1d"
  }),
 };
 
 $.ajax(settings).done(function (response) {
  console.log(response);
 });
      

 var data = JSON.stringify({
  "orderId": "7857c653-9632-48d6-aa92-b74a7f281a1d"
 });
 
 var xhr = new XMLHttpRequest();
 xhr.withCredentials = true;
 
 xhr.addEventListener("readystatechange", function() {
  if(this.readyState === 4) {
   console.log(this.responseText);
  }
 });
 
 xhr.open("POST", "https://api.itsaaz.ir/ekyc/personprofile");
 xhr.setRequestHeader("ClientId", "yekpay");
 xhr.setRequestHeader("Authorization", "Basic YOUR-TOKEN");
 xhr.setRequestHeader("Content-Type", "application/json");
 
 xhr.send(data);
      

 CURL *curl;
 CURLcode res;
 curl = curl_easy_init();
 if(curl) {
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "POST");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_URL, "https://api.itsaaz.ir/ekyc/personprofile");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1L);
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_DEFAULT_PROTOCOL, "https");
  struct curl_slist *headers = NULL;
  headers = curl_slist_append(headers, "ClientId: yekpay");
  headers = curl_slist_append(headers, "Authorization: Basic YOUR-TOKEN");
  headers = curl_slist_append(headers, "Content-Type: application/json");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_HTTPHEADER, headers);
  const char *data = "{\n  \"orderId\": \"7857c653-9632-48d6-aa92-b74a7f281a1d\"\n}";
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_POSTFIELDS, data);
  res = curl_easy_perform(curl);
 }
 curl_easy_cleanup(curl);
 

    

 var axios = require('axios');
 var data = JSON.stringify({
  "orderId": "7857c653-9632-48d6-aa92-b74a7f281a1d"
 });
 
 var config = {
  method: 'post',
  url: 'https://api.itsaaz.ir/ekyc/personprofile',
  headers: { 
   'ClientId': 'yekpay', 
   'Authorization': 'Basic YOUR-TOKEN', 
   'Content-Type': 'application/json'
  },
  data : data
 };
 
 axios(config)
 .then(function (response) {
  console.log(JSON.stringify(response.data));
 })
 .catch(function (error) {
  console.log(error);
 });
 
 
      

 var https = require('follow-redirects').https;
 var fs = require('fs');
 
 var options = {
  'method': 'POST',
  'hostname': 'api.itsaaz.ir',
  'path': '/ekyc/personprofile',
  'headers': {
   'ClientId': 'yekpay',
   'Authorization': 'Basic YOUR-TOKEN',
   'Content-Type': 'application/json'
  },
  'maxRedirects': 20
 };
 
 var req = https.request(options, function (res) {
  var chunks = [];
 
  res.on("data", function (chunk) {
   chunks.push(chunk);
  });
 
  res.on("end", function (chunk) {
   var body = Buffer.concat(chunks);
   console.log(body.toString());
  });
 
  res.on("error", function (error) {
   console.error(error);
  });
 });
 
 var postData = JSON.stringify({
  "orderId": "7857c653-9632-48d6-aa92-b74a7f281a1d"
 });
 
 req.write(postData);
 
 req.end();
      

 var request = require('request');
 var options = {
  'method': 'POST',
  'url': 'https://api.itsaaz.ir/ekyc/personprofile',
  'headers': {
   'ClientId': 'yekpay',
   'Authorization': 'Basic YOUR-TOKEN',
   'Content-Type': 'application/json'
  },
  body: JSON.stringify({
   "orderId": "7857c653-9632-48d6-aa92-b74a7f281a1d"
  })
 
 };
 request(options, function (error, response) {
  if (error) throw new Error(error);
  console.log(response.body);
 });
 
 
      

 var unirest = require('unirest');
 var req = unirest('POST', 'https://api.itsaaz.ir/ekyc/personprofile')
  .headers({
   'ClientId': 'yekpay',
   'Authorization': 'Basic YOUR-TOKEN',
   'Content-Type': 'application/json'
  })
  .send(JSON.stringify({
   "orderId": "7857c653-9632-48d6-aa92-b74a7f281a1d"
  }))
  .end(function (res) { 
   if (res.error) throw new Error(res.error); 
   console.log(res.raw_body);
  });
 
 
      

 #import <Foundation/Foundation.h>

 dispatch_semaphore_t sema = dispatch_semaphore_create(0);
 
 NSMutableURLRequest *request = [NSMutableURLRequest requestWithURL:[NSURL URLWithString:@"https://api.itsaaz.ir/ekyc/personprofile"]
  cachePolicy:NSURLRequestUseProtocolCachePolicy
  timeoutInterval:10.0];
 NSDictionary *headers = @{
  @"ClientId": @"yekpay",
  @"Authorization": @"Basic YOUR-TOKEN",
  @"Content-Type": @"application/json"
 };
 
 [request setAllHTTPHeaderFields:headers];
 NSData *postData = [[NSData alloc] initWithData:[@"{\n  \"orderId\": \"7857c653-9632-48d6-aa92-b74a7f281a1d\"\n}" dataUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]];
 [request setHTTPBody:postData];
 
 [request setHTTPMethod:@"POST"];
 
 NSURLSession *session = [NSURLSession sharedSession];
 NSURLSessionDataTask *dataTask = [session dataTaskWithRequest:request
 completionHandler:^(NSData *data, NSURLResponse *response, NSError *error) {
  if (error) {
   NSLog(@"%@", error);
   dispatch_semaphore_signal(sema);
  } else {
   NSHTTPURLResponse *httpResponse = (NSHTTPURLResponse *) response;
   NSError *parseError = nil;
   NSDictionary *responseDictionary = [NSJSONSerialization JSONObjectWithData:data options:0 error:&parseError];
   NSLog(@"%@",responseDictionary);
   dispatch_semaphore_signal(sema);
  }
 }];
 [dataTask resume];
 dispatch_semaphore_wait(sema, DISPATCH_TIME_FOREVER);
    

 open Lwt
 open Cohttp
 open Cohttp_lwt_unix
 
 let postData = ref "{\n  \"orderId\": \"7857c653-9632-48d6-aa92-b74a7f281a1d\"\n}";;
 
 let reqBody = 
  let uri = Uri.of_string "https://api.itsaaz.ir/ekyc/personprofile" in
  let headers = Header.init ()
   |> fun h -> Header.add h "ClientId" "yekpay"
   |> fun h -> Header.add h "Authorization" "Basic YOUR-TOKEN"
   |> fun h -> Header.add h "Content-Type" "application/json"
  in
  let body = Cohttp_lwt.Body.of_string !postData in
 
  Client.call ~headers ~body `POST uri >>= fun (_resp, body) ->
  body |> Cohttp_lwt.Body.to_string >|= fun body -> body
 
 let () =
  let respBody = Lwt_main.run reqBody in
  print_endline (respBody)
    

 <?php

 $curl = curl_init();
 
 curl_setopt_array($curl, array(
  CURLOPT_URL => 'https://api.itsaaz.ir/ekyc/personprofile',
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
  CURLOPT_ENCODING => '',
  CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
  CURLOPT_TIMEOUT => 0,
  CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
  CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
  CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
  CURLOPT_POSTFIELDS =>'{
   "orderId": "7857c653-9632-48d6-aa92-b74a7f281a1d"
 }',
  CURLOPT_HTTPHEADER => array(
   'ClientId: yekpay',
   'Authorization: Basic YOUR-TOKEN',
   'Content-Type: application/json'
  ),
 ));
 
 $response = curl_exec($curl);
 
 curl_close($curl);
 echo $response;
 
      

 <?php
 require_once 'HTTP/Request2.php';
 $request = new HTTP_Request2();
 $request->setUrl('https://api.itsaaz.ir/ekyc/personprofile');
 $request->setMethod(HTTP_Request2::METHOD_POST);
 $request->setConfig(array(
  'follow_redirects' => TRUE
 ));
 $request->setHeader(array(
  'ClientId' => 'yekpay',
  'Authorization' => 'Basic YOUR-TOKEN',
  'Content-Type' => 'application/json'
 ));
 $request->setBody('{\n  "orderId": "7857c653-9632-48d6-aa92-b74a7f281a1d"\n}');
 try {
  $response = $request->send();
  if ($response->getStatus() == 200) {
   echo $response->getBody();
  }
  else {
   echo 'Unexpected HTTP status: ' . $response->getStatus() . ' ' .
   $response->getReasonPhrase();
  }
 }
 catch(HTTP_Request2_Exception $e) {
  echo 'Error: ' . $e->getMessage();
 }
      

 <?php
 $client = new http\Client;
 $request = new http\Client\Request;
 $request->setRequestUrl('https://api.itsaaz.ir/ekyc/personprofile');
 $request->setRequestMethod('POST');
 $body = new http\Message\Body;
 $body->append('{
   "orderId": "7857c653-9632-48d6-aa92-b74a7f281a1d"
 }');
 $request->setBody($body);
 $request->setOptions(array());
 $request->setHeaders(array(
  'ClientId' => 'yekpay',
  'Authorization' => 'Basic YOUR-TOKEN',
  'Content-Type' => 'application/json'
 ));
 $client->enqueue($request)->send();
 $response = $client->getResponse();
 echo $response->getBody();
 
      

 $headers = New-Object "System.Collections.Generic.Dictionary[[String],[String]]"
 $headers.Add("ClientId", "yekpay")
 $headers.Add("Authorization", "Basic YOUR-TOKEN")
 $headers.Add("Content-Type", "application/json")
 
 $body = "{`n  `"orderId`": `"7857c653-9632-48d6-aa92-b74a7f281a1d`"`n}"
 
 $response = Invoke-RestMethod 'https://api.itsaaz.ir/ekyc/personprofile' -Method 'POST' -Headers $headers -Body $body
 $response | ConvertTo-Json
    

 import http.client
 import json
 
 conn = http.client.HTTPSConnection("api.itsaaz.ir")
 payload = json.dumps({
  "orderId": "7857c653-9632-48d6-aa92-b74a7f281a1d"
 })
 headers = {
  'ClientId': 'yekpay',
  'Authorization': 'Basic YOUR-TOKEN',
  'Content-Type': 'application/json'
 }
 conn.request("POST", "/ekyc/personprofile", payload, headers)
 res = conn.getresponse()
 data = res.read()
 print(data.decode("utf-8"))
      

 import requests
 import json
 
 url = "https://api.itsaaz.ir/ekyc/personprofile"
 
 payload = json.dumps({
  "orderId": "7857c653-9632-48d6-aa92-b74a7f281a1d"
 })
 headers = {
  'ClientId': 'yekpay',
  'Authorization': 'Basic YOUR-TOKEN',
  'Content-Type': 'application/json'
 }
 
 response = requests.request("POST", url, headers=headers, data=payload)
 
 print(response.text)
 
      

 require "uri"
 require "json"
 require "net/http"
 
 url = URI("https://api.itsaaz.ir/ekyc/personprofile")
 
 https = Net::HTTP.new(url.host, url.port)
 https.use_ssl = true
 
 request = Net::HTTP::Post.new(url)
 request["ClientId"] = "yekpay"
 request["Authorization"] = "Basic YOUR-TOKEN"
 request["Content-Type"] = "application/json"
 request.body = JSON.dump({
  "orderId": "7857c653-9632-48d6-aa92-b74a7f281a1d"
 })
 
 response = https.request(request)
 puts response.read_body
 
    

 printf '{
  "orderId": "7857c653-9632-48d6-aa92-b74a7f281a1d"
}'| http --follow --timeout 3600 POST 'https://api.itsaaz.ir/ekyc/personprofile' \
 ClientId:'yekpay' \
 Authorization:'Basic YOUR-TOKEN' \
 Content-Type:'application/json'
      

 wget --no-check-certificate --quiet \
 --method POST \
 --timeout=0 \
 --header 'ClientId: yekpay' \
 --header 'Authorization: Basic YOUR-TOKEN' \
 --header 'Content-Type: application/json' \
 --body-data '{
  "orderId": "7857c653-9632-48d6-aa92-b74a7f281a1d"
}' \
  'https://api.itsaaz.ir/ekyc/personprofile'
      

 import Foundation
 #if canImport(FoundationNetworking)
 import FoundationNetworking
 #endif
 
 var semaphore = DispatchSemaphore (value: 0)
 
 let parameters = "{\n  \"orderId\": \"7857c653-9632-48d6-aa92-b74a7f281a1d\"\n}"
 let postData = parameters.data(using: .utf8)
 
 var request = URLRequest(url: URL(string: "https://api.itsaaz.ir/ekyc/personprofile")!,timeoutInterval: Double.infinity)
 request.addValue("yekpay", forHTTPHeaderField: "ClientId")
 request.addValue("Basic YOUR-TOKEN", forHTTPHeaderField: "Authorization")
 request.addValue("application/json", forHTTPHeaderField: "Content-Type")
 
 request.httpMethod = "POST"
 request.httpBody = postData
 
 let task = URLSession.shared.dataTask(with: request) { data, response, error in 
  guard let data = data else {
   print(String(describing: error))
   semaphore.signal()
   return
  }
  print(String(data: data, encoding: .utf8)!)
  semaphore.signal()
 }
 
 task.resume()
 semaphore.wait()
 
   
    


سرویس دریافت عکس و ویدیو مجدد(موارد خاص):


این سرویس زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که کاربر یک بار وارد مرحله احراز هویت(دریافت عکس و فیلم)شده باشد و بهر دلیلی احراز هویت را بصورت ناقص انجام داده باشد در این صورت کاربر می تواند ادامه فرآیند احراز را طی نماید.
توجه داشته باشید که درخصوص این سرویس باید توکن بصورت مجزا دریافت شود و در ورودی توکن کدملی اجباری بوده و شناسه جدید برای کاربر بهمراه توکن دریافت می شود.

برای فراخوانی این سرویس مراحل زیر را طی کنید:
۱-متد فراخوانی سرویس POST می باشد.
2-جهت تشخیص زنده بودن کاربر عکس و ویدیو دریافت خواهد شد،توجه داشته باشید که در ویدیو دریافتی از کاربر حتما باید چرخش سر از سمت راست به چپ و یا برعکس انجام شود. (لطفا کاربر را جهت انجام اینکار راهنمایی بفرمایید)


     https://api.itsaaz.ir/ekyc/personal/media/history
    

 Post
    

 accept: text/plain
 Authorization: Bearer YOUR-TOKEN
 Content-Type: multipart/form-data
    

 OrderId="9162da96-a4e3-4a67-86b6-814d03a11cde"
 SelfPhoto=@"whpfnMtnj/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg"
 SelfVideo=@"iW3jl-jH1/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg"
    

 {
  "data": true,
  "meta": null,
  "error": null
 }
    

پارامترهای ورودی

ردیف پارامتر ورودی نوع ورودی توضیحات
1 orderId String شماره درخواست
2 SelfPhoto file تصویر دریافتی از مخاطب
3 SelfVideo file ویدیو دریافتی از مخاطب

نمونه کد


 var client = new RestClient("https://api.itsaaz.ir/ekyc/personal/media/history");
 client.Timeout = -1;
 var request = new RestRequest(Method.POST);
 request.AddHeader("accept", "text/plain");
 request.AddHeader("Authorization", "Bearer YOUR-TOKEN");
 request.AddHeader("Content-Type", "multipart/form-data");
 request.AddParameter("OrderId", "9162da96-a4e3-4a67-86b6-814d03a11cde");
 request.AddFile("SelfPhoto", "whpfnMtnj/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg");
 request.AddFile("SelfVideo", "iW3jl-jH1/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg");
 IRestResponse response = client.Execute(request);
 Console.WriteLine(response.Content);
    

 curl --location --request POST 'https://api.itsaaz.ir/ekyc/personal/media/history' \
 --header 'accept: text/plain' \
 --header 'Authorization: Bearer YOUR-TOKEN' \
 --header 'Content-Type: multipart/form-data' \
 --form 'OrderId="9162da96-a4e3-4a67-86b6-814d03a11cde"' \
 --form 'SelfPhoto=@"whpfnMtnj/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg"' \
 --form 'SelfVideo=@"iW3jl-jH1/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg"'
    

 var headers = {
  'accept': 'text/plain',
  'Authorization': 'Bearer YOUR-TOKEN',
  'Content-Type': 'multipart/form-data'
 };
 var request = http.MultipartRequest('POST', Uri.parse('https://api.itsaaz.ir/ekyc/personal/picture'));
 request.fields.addAll({
  'OrderId': '9162da96-a4e3-4a67-86b6-814d03a11cde'
 });
 request.files.add(await http.MultipartFile.fromPath('SelfPhoto', 'whpfnMtnj/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg'));
 request.files.add(await http.MultipartFile.fromPath('SelfVideo', 'iW3jl-jH1/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg'));
 request.headers.addAll(headers);
 
 http.StreamedResponse response = await request.send();
 
 if (response.statusCode == 200) {
  print(await response.stream.bytesToString());
 }
 else {
  print(response.reasonPhrase);
 }
 
    

 package main

 import (
  "fmt"
  "bytes"
  "mime/multipart"
  "os"
  "path/filepath"
  "io"
  "net/http"
  "io/ioutil"
 )
 
 func main() {
 
  url := "https://api.itsaaz.ir/ekyc/personal/picture"
  method := "POST"
 
  payload := &bytes.Buffer{}
  writer := multipart.NewWriter(payload)
  _ = writer.WriteField("OrderId", "9162da96-a4e3-4a67-86b6-814d03a11cde")
  file, errFile2 := os.Open("whpfnMtnj/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg")
  defer file.Close()
  part2,
      errFile2 := writer.CreateFormFile("SelfPhoto",filepath.Base("whpfnMtnj/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg"))
  _, errFile2 = io.Copy(part2, file)
  if errFile2 != nil {
   fmt.Println(errFile2)
   return
  }
  file, errFile3 := os.Open("iW3jl-jH1/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg")
  defer file.Close()
  part3,
      errFile3 := writer.CreateFormFile("SelfVideo",filepath.Base("iW3jl-jH1/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg"))
  _, errFile3 = io.Copy(part3, file)
  if errFile3 != nil {
   fmt.Println(errFile3)
   return
  }
  err := writer.Close()
  if err != nil {
   fmt.Println(err)
   return
  }
 
 
  client := &http.Client {
  }
  req, err := http.NewRequest(method, url, payload)
 
  if err != nil {
   fmt.Println(err)
   return
  }
  req.Header.Add("accept", "text/plain")
  req.Header.Add("Authorization", "Bearer YOUR-TOKEN")
  req.Header.Add("Content-Type", "multipart/form-data")
 
  req.Header.Set("Content-Type", writer.FormDataContentType())
  res, err := client.Do(req)
  if err != nil {
   fmt.Println(err)
   return
  }
  defer res.Body.Close()
 
  body, err := ioutil.ReadAll(res.Body)
  if err != nil {
   fmt.Println(err)
   return
  }
  fmt.Println(string(body))
 }
    

 POST /ekyc/personal/picture HTTP/1.1
 Host: api.itsaaz.ir
 accept: text/plain
 Authorization: Bearer YOUR-TOKEN
 Content-Type: multipart/form-data; boundary=----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW
 Content-Length: 551
 
 ----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW
 Content-Disposition: form-data; name="OrderId"
 
 9162da96-a4e3-4a67-86b6-814d03a11cde
 ----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW
 Content-Disposition: form-data; name="SelfPhoto"; filename="WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg"
 Content-Type: <Content-Type header here>
 
 (data)
 ----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW
 Content-Disposition: form-data; name="SelfVideo"; filename="WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg"
 Content-Type: <Content-Type header here>
 
 (data)
 ----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW
 
    

  OkHttpClient client = new OkHttpClient().newBuilder()
  .build();
 MediaType mediaType = MediaType.parse("multipart/form-data");
 RequestBody body = new MultipartBody.Builder().setType(MultipartBody.FORM)
  .addFormDataPart("OrderId","9162da96-a4e3-4a67-86b6-814d03a11cde")
  .addFormDataPart("SelfPhoto","WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg",
   RequestBody.create(MediaType.parse("application/octet-stream"),
   new File("whpfnMtnj/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg")))
  .addFormDataPart("SelfVideo","WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg",
   RequestBody.create(MediaType.parse("application/octet-stream"),
   new File("iW3jl-jH1/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg")))
  .build();
 Request request = new Request.Builder()
  .url("https://api.itsaaz.ir/ekyc/personal/picture")
  .method("POST", body)
  .addHeader("accept", "text/plain")
  .addHeader("Authorization", "Bearer YOUR-TOKEN")
  .addHeader("Content-Type", "multipart/form-data")
  .build();
 Response response = client.newCall(request).execute();
      

 Unirest.setTimeouts(0, 0);
 HttpResponse<String> response = Unirest.post("https://api.itsaaz.ir/ekyc/personal/picture")
  .header("accept", "text/plain")
  .header("Authorization", "Bearer YOUR-TOKEN")
  .header("Content-Type", "multipart/form-data")
  .field("OrderId", "9162da96-a4e3-4a67-86b6-814d03a11cde")
  .field("file", new File("whpfnMtnj/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg"))
  .field("file", new File("iW3jl-jH1/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg"))
  .asString();
 
      

 var myHeaders = new Headers();
 myHeaders.append("accept", "text/plain");
 myHeaders.append("Authorization", "Bearer YOUR-TOKEN");
 myHeaders.append("Content-Type", "multipart/form-data");
 
 var formdata = new FormData();
 formdata.append("OrderId", "9162da96-a4e3-4a67-86b6-814d03a11cde");
 formdata.append("SelfPhoto", fileInput.files[0], "WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg");
 formdata.append("SelfVideo", fileInput.files[0], "WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg");
 
 var requestOptions = {
  method: 'POST',
  headers: myHeaders,
  body: formdata,
  redirect: 'follow'
 };
 
 fetch("https://api.itsaaz.ir/ekyc/personal/picture", requestOptions)
  .then(response => response.text())
  .then(result => console.log(result))
  .catch(error => console.log('error', error));
      

 var form = new FormData();
 form.append("OrderId", "9162da96-a4e3-4a67-86b6-814d03a11cde");
 form.append("SelfPhoto", fileInput.files[0], "WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg");
 form.append("SelfVideo", fileInput.files[0], "WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg");
 
 var settings = {
  "url": "https://api.itsaaz.ir/ekyc/personal/picture",
  "method": "POST",
  "timeout": 0,
  "headers": {
   "accept": "text/plain",
   "Authorization": "Bearer YOUR-TOKEN",
   "Content-Type": "multipart/form-data"
  },
  "processData": false,
  "mimeType": "multipart/form-data",
  "contentType": false,
  "data": form
 };
 
 $.ajax(settings).done(function (response) {
  console.log(response);
 });
      

 var data = new FormData();
 data.append("OrderId", "9162da96-a4e3-4a67-86b6-814d03a11cde");
 data.append("SelfPhoto", fileInput.files[0], "WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg");
  data.append("SelfVideo", fileInput.files[0], "WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg");
  
 var xhr = new XMLHttpRequest();
 xhr.withCredentials = true;
 
 xhr.addEventListener("readystatechange", function() {
  if(this.readyState === 4) {
   console.log(this.responseText);
  }
 });
 
 xhr.open("POST", "https://api.itsaaz.ir/ekyc/personal/picture");
 xhr.setRequestHeader("accept", "text/plain");
 xhr.setRequestHeader("Authorization", "Bearer YOUR-TOKEN");
 xhr.setRequestHeader("Content-Type", "multipart/form-data");
 
 xhr.send(data);
      

 CURL *curl;
 CURLcode res;
 curl = curl_easy_init();
 if(curl) {
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "POST");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_URL, "https://api.itsaaz.ir/ekyc/personal/picture");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1L);
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_DEFAULT_PROTOCOL, "https");
  struct curl_slist *headers = NULL;
  headers = curl_slist_append(headers, "accept: text/plain");
  headers = curl_slist_append(headers, "Authorization: Bearer YOUR-TOKEN");
  headers = curl_slist_append(headers, "Content-Type: multipart/form-data");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_HTTPHEADER, headers);
  curl_mime *mime;
  curl_mimepart *part;
  mime = curl_mime_init(curl);
  part = curl_mime_addpart(mime);
  curl_mime_name(part, "OrderId");
  curl_mime_data(part, "9162da96-a4e3-4a67-86b6-814d03a11cde", CURL_ZERO_TERMINATED);
  part = curl_mime_addpart(mime);
  curl_mime_name(part, "SelfPhoto");
  curl_mime_filedata(part, "whpfnMtnj/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg");
  part = curl_mime_addpart(mime);
  curl_mime_name(part, "SelfVideo");
  curl_mime_filedata(part, "iW3jl-jH1/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_MIMEPOST, mime);
  res = curl_easy_perform(curl);
  curl_mime_free(mime);
 }
 curl_easy_cleanup(curl);
 
 

    

 var axios = require('axios');
 var FormData = require('form-data');
 var fs = require('fs');
 var data = new FormData();
 data.append('OrderId', '9162da96-a4e3-4a67-86b6-814d03a11cde');
 data.append('SelfPhoto', fs.createReadStream('whpfnMtnj/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg'));
 data.append('SelfVideo', fs.createReadStream('iW3jl-jH1/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg'));
 
 var config = {
  method: 'post',
  url: 'https://api.itsaaz.ir/ekyc/personal/picture',
  headers: { 
   'accept': 'text/plain', 
   'Authorization': 'Bearer YOUR-TOKEN', 
   'Content-Type': 'multipart/form-data', 
   ...data.getHeaders()
  },
  data : data
 };
 
 axios(config)
 .then(function (response) {
  console.log(JSON.stringify(response.data));
 })
 .catch(function (error) {
  console.log(error);
 });
 
 
      

 var https = require('follow-redirects').https;
 var fs = require('fs');
 
 var options = {
  'method': 'POST',
  'hostname': 'api.itsaaz.ir',
  'path': '/ekyc/personal/picture',
  'headers': {
   'accept': 'text/plain',
   'Authorization': 'Bearer YOUR-TOKEN',
   'Content-Type': 'multipart/form-data'
  },
  'maxRedirects': 20
 };
 
 var req = https.request(options, function (res) {
  var chunks = [];
 
  res.on("data", function (chunk) {
   chunks.push(chunk);
  });
 
  res.on("end", function (chunk) {
   var body = Buffer.concat(chunks);
   console.log(body.toString());
  });
 
  res.on("error", function (error) {
   console.error(error);
  });
 });
 
 var postData = "------WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW\r\nContent-Disposition: form-data; name=\"OrderId\"\r\n\r\n9162da96-a4e3-4a67-86b6-814d03a11cde\r\n------WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW\r\nContent-Disposition: form-data; name=\"SelfPhoto\"; filename=\"WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg\"\r\nContent-Type: \"{Insert_File_Content_Type}\"\r\n\r\n" + fs.readFileSync('whpfnMtnj/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg') + "\r\n------WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW\r\nContent-Disposition: form-data; name=\"SelfVideo\"; filename=\"WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg\"\r\nContent-Type: \"{Insert_File_Content_Type}\"\r\n\r\n" + fs.readFileSync('iW3jl-jH1/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg') + "\r\n------WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW--";
 
 req.setHeader('content-type', 'multipart/form-data; boundary=----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW');
 
 req.write(postData);
 
 req.end();
      

 var request = require('request');
 var fs = require('fs');
 var options = {
  'method': 'POST',
  'url': 'https://api.itsaaz.ir/ekyc/personal/picture',
  'headers': {
   'accept': 'text/plain',
   'Authorization': 'Bearer YOUR-TOKEN',
   'Content-Type': 'multipart/form-data'
  },
  formData: {
   'OrderId': '9162da96-a4e3-4a67-86b6-814d03a11cde',
   'SelfPhoto': [
    fs.createReadStream('whpfnMtnj/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg')
   ],
   'SelfVideo': [
    fs.createReadStream('iW3jl-jH1/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg')
   ]
  }
 };
 request(options, function (error, response) {
  if (error) throw new Error(error);
  console.log(response.body);
 });
 
      

 var unirest = require('unirest');
 var req = unirest('POST', 'https://api.itsaaz.ir/ekyc/personal/picture')
  .headers({
   'accept': 'text/plain',
   'Authorization': 'Bearer YOUR-TOKEN',
   'Content-Type': 'multipart/form-data'
  })
  .field('OrderId', '9162da96-a4e3-4a67-86b6-814d03a11cde')
  .attach('file', 'whpfnMtnj/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg')
  .attach('file', 'iW3jl-jH1/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg')
  .end(function (res) { 
   if (res.error) throw new Error(res.error); 
   console.log(res.raw_body);
  });
 
      

 #import <Foundation/Foundation.h>

 dispatch_semaphore_t sema = dispatch_semaphore_create(0);
 
 NSMutableURLRequest *request = [NSMutableURLRequest requestWithURL:[NSURL URLWithString:@"https://api.itsaaz.ir/ekyc/personal/picture"]
  cachePolicy:NSURLRequestUseProtocolCachePolicy
  timeoutInterval:10.0];
 NSDictionary *headers = @{
  @"accept": @"text/plain",
  @"Authorization": @"Bearer YOUR-TOKEN",
  @"Content-Type": @"multipart/form-data"
 };
 
 [request setAllHTTPHeaderFields:headers];
 NSArray *parameters = @[
  @{ @"name": @"OrderId", @"value": @"9162da96-a4e3-4a67-86b6-814d03a11cde" }, 
  @{ @"name": @"SelfPhoto", @"fileName": @"whpfnMtnj/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg" }, 
  @{ @"name": @"SelfVideo", @"fileName": @"iW3jl-jH1/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg" } 
 ];
 
 NSString *boundary = @"----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW";
 NSError *error;
 NSMutableString *body = [NSMutableString string];
 
 for (NSDictionary *param in parameters) {
  [body appendFormat:@"--%@\r\n", boundary];
  if (param[@"fileName"]) {
   [body appendFormat:@"Content-Disposition:form-data; name=\"%@\"; filename=\"%@\"\r\n", param[@"name"], param[@"fileName"]];
   [body appendFormat:@"Content-Type: %@\r\n\r\n", param[@"contentType"]];
   [body appendFormat:@"%@", [NSString stringWithContentsOfFile:param[@"fileName"] encoding:NSUTF8StringEncoding error:&error]];
   if (error) {
    NSLog(@"%@", error);
   }
  } else {
   [body appendFormat:@"Content-Disposition:form-data; name=\"%@\"\r\n\r\n", param[@"name"]];
   [body appendFormat:@"%@", param[@"value"]];
  }
 }
 [body appendFormat:@"\r\n--%@--\r\n", boundary];
 NSData *postData = [body dataUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding];
 [request setHTTPBody:postData];
 
 [request setHTTPMethod:@"POST"];
 
 NSURLSession *session = [NSURLSession sharedSession];
 NSURLSessionDataTask *dataTask = [session dataTaskWithRequest:request
 completionHandler:^(NSData *data, NSURLResponse *response, NSError *error) {
  if (error) {
   NSLog(@"%@", error);
   dispatch_semaphore_signal(sema);
  } else {
   NSHTTPURLResponse *httpResponse = (NSHTTPURLResponse *) response;
   NSError *parseError = nil;
   NSDictionary *responseDictionary = [NSJSONSerialization JSONObjectWithData:data options:0 error:&parseError];
   NSLog(@"%@",responseDictionary);
   dispatch_semaphore_signal(sema);
  }
 }];
 [dataTask resume];
 dispatch_semaphore_wait(sema, DISPATCH_TIME_FOREVER); 
    

 open Lwt
 open Cohttp
 open Cohttp_lwt_unix
 
 let parameters = [|
  [| ("name", "OrderId"); ("value", "9162da96-a4e3-4a67-86b6-814d03a11cde") |];
  [| ("name", "SelfPhoto"); ("fileName", "whpfnMtnj/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg") |];
  [| ("name", "SelfVideo"); ("fileName", "iW3jl-jH1/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg") |]
 |];;
 let boundary = "----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW";;
 let postData = ref "";;
 
 for x = 0 to Array.length parameters - 1 do
  let (_, paramName) = parameters.(x).(0) in
  let (paramType, _) = parameters.(x).(1) in
  let accum = "--" ^ boundary ^ "\r\n" ^ "Content-Disposition: form-data; name=\"" ^ paramName ^ "\"" in
  if paramType = "value" then (
   let (_, paramValue) = parameters.(x).(1) in
   postData := if Array.length parameters.(x) == 3 then (
    let (_, contentType) = parameters.(x).(2) in
    !postData ^ accum ^ "\r\n" ^ "Content-Type: " ^ contentType ^ "\r\n\r\n" ^ paramValue ^ "\r\n"
   ) else (
    !postData ^ accum ^ "\r\n\r\n" ^ paramValue ^ "\r\n"
   );
  )
  else if paramType = "fileName" then (
   let (_, filepath) = parameters.(x).(1) in
   postData := !postData ^ accum ^ "; filename=\""^ filepath ^"\"\r\n";
   let ch = open_in filepath in
    let fileContent = really_input_string ch (in_channel_length ch) in
    close_in ch;
   postData := !postData ^ "Content-Type: {content-type header}\r\n\r\n"^ fileContent ^"\r\n";
  )
 done;;
 postData := !postData ^ "--" ^ boundary ^ "--"
 
 let reqBody = 
  let uri = Uri.of_string "https://api.itsaaz.ir/ekyc/personal/picture" in
  let headers = Header.init ()
   |> fun h -> Header.add h "accept" "text/plain"
   |> fun h -> Header.add h "Authorization" "Bearer YOUR-TOKEN"
   |> fun h -> Header.add h "Content-Type" "multipart/form-data"
   |> fun h -> Header.add h "content-type" "multipart/form-data; boundary=----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW"
  in
  let body = Cohttp_lwt.Body.of_string !postData in
 
  Client.call ~headers ~body `POST uri >>= fun (_resp, body) ->
  body |> Cohttp_lwt.Body.to_string >|= fun body -> body
 
 let () =
  let respBody = Lwt_main.run reqBody in
  print_endline (respBody)
    

 <?php

 $curl = curl_init();
 
 curl_setopt_array($curl, array(
  CURLOPT_URL => 'https://api.itsaaz.ir/ekyc/personal/picture',
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
  CURLOPT_ENCODING => '',
  CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
  CURLOPT_TIMEOUT => 0,
  CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
  CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
  CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
  CURLOPT_POSTFIELDS => array('OrderId' => '9162da96-a4e3-4a67-86b6-814d03a11cde','SelfPhoto'=> new CURLFILE('whpfnMtnj/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg'),'SelfVideo'=> new CURLFILE('iW3jl-jH1/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg')),
  CURLOPT_HTTPHEADER => array(
   'accept: text/plain',
   'Authorization: Bearer YOUR-TOKEN',
   'Content-Type: multipart/form-data'
  ),
 ));
 
 $response = curl_exec($curl);
 
 curl_close($curl);
 echo $response;
 
 
      

 <?php
 require_once 'HTTP/Request2.php';
 $request = new HTTP_Request2();
 $request->setUrl('https://api.itsaaz.ir/ekyc/personal/picture');
 $request->setMethod(HTTP_Request2::METHOD_POST);
 $request->setConfig(array(
  'follow_redirects' => TRUE
 ));
 $request->setHeader(array(
  'accept' => 'text/plain',
  'Authorization' => 'Bearer YOUR-TOKEN',
  'Content-Type' => 'multipart/form-data'
 ));
 $request->addPostParameter(array(
  'OrderId' => '9162da96-a4e3-4a67-86b6-814d03a11cde'
 ));
 $request->addUpload('SelfPhoto', 'whpfnMtnj/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg', 'WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg', '<Content-Type Header>');
 $request->addUpload('SelfVideo', 'iW3jl-jH1/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg', 'WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg', '<Content-Type Header>');
 try {
  $response = $request->send();
  if ($response->getStatus() == 200) {
   echo $response->getBody();
  }
  else {
   echo 'Unexpected HTTP status: ' . $response->getStatus() . ' ' .
   $response->getReasonPhrase();
  }
 }
 catch(HTTP_Request2_Exception $e) {
  echo 'Error: ' . $e->getMessage();
 }
      

 <?php
 $client = new http\Client;
 $request = new http\Client\Request;
 $request->setRequestUrl('https://api.itsaaz.ir/ekyc/personal/picture');
 $request->setRequestMethod('POST');
 $body = new http\Message\Body;
 $body->addForm(array(
  'OrderId' => '9162da96-a4e3-4a67-86b6-814d03a11cde'
 ), array(
   array('name' => 'SelfPhoto', 'type' => '<Content-Type Header>', 'file' => 'whpfnMtnj/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg', 'data' => null),
   array('name' => 'SelfVideo', 'type' => '<Content-Type Header>', 'file' => 'iW3jl-jH1/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg', 'data' => null)
 ));
 $request->setBody($body);
 $request->setOptions(array());
 $request->setHeaders(array(
  'accept' => 'text/plain',
  'Authorization' => 'Bearer YOUR-TOKEN',
  'Content-Type' => 'multipart/form-data'
 ));
 $client->enqueue($request)->send();
 $response = $client->getResponse();
 echo $response->getBody();
 
      

 $headers = New-Object "System.Collections.Generic.Dictionary[[String],[String]]"
 $headers.Add("accept", "text/plain")
 $headers.Add("Authorization", "Bearer YOUR-TOKEN")
 $headers.Add("Content-Type", "multipart/form-data")
 
 $multipartContent = [System.Net.Http.MultipartFormDataContent]::new()
 $stringHeader = [System.Net.Http.Headers.ContentDispositionHeaderValue]::new("form-data")
 $stringHeader.Name = "OrderId"
 $stringContent = [System.Net.Http.StringContent]::new("9162da96-a4e3-4a67-86b6-814d03a11cde")
 $stringContent.Headers.ContentDisposition = $stringHeader
 $multipartContent.Add($stringContent)
 
 $multipartFile = 'whpfnMtnj/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg'
 $FileStream = [System.IO.FileStream]::new($multipartFile, [System.IO.FileMode]::Open)
 $fileHeader = [System.Net.Http.Headers.ContentDispositionHeaderValue]::new("form-data")
 $fileHeader.Name = "SelfPhoto"
 $fileHeader.FileName = "WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg"
 $fileContent = [System.Net.Http.StreamContent]::new($FileStream)
 $fileContent.Headers.ContentDisposition = $fileHeader
 $multipartContent.Add($fileContent)
 
 $multipartFile = 'iW3jl-jH1/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg'
 $FileStream = [System.IO.FileStream]::new($multipartFile, [System.IO.FileMode]::Open)
 $fileHeader = [System.Net.Http.Headers.ContentDispositionHeaderValue]::new("form-data")
 $fileHeader.Name = "SelfVideo"
 $fileHeader.FileName = "WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg"
 $fileContent = [System.Net.Http.StreamContent]::new($FileStream)
 $fileContent.Headers.ContentDisposition = $fileHeader
 $multipartContent.Add($fileContent)
 
 $body = $multipartContent
 
 $response = Invoke-RestMethod 'https://api.itsaaz.ir/ekyc/personal/picture' -Method 'POST' -Headers $headers -Body $body
 $response | ConvertTo-Json
    

 import http.client
 import mimetypes
 from codecs import encode
 
 conn = http.client.HTTPSConnection("api.itsaaz.ir")
 dataList = []
 boundary = 'wL36Yn8afVp8Ag7AmP8qZ0SA4n1v9T'
 dataList.append(encode('--' + boundary))
 dataList.append(encode('Content-Disposition: form-data; name=OrderId;'))
 
 dataList.append(encode('Content-Type: {}'.format('text/plain')))
 dataList.append(encode(''))
 
 dataList.append(encode("9162da96-a4e3-4a67-86b6-814d03a11cde"))
 dataList.append(encode('--' + boundary))
 dataList.append(encode('Content-Disposition: form-data; name=SelfPhoto; filename={0}'.format('WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg')))
 
 fileType = mimetypes.guess_type('whpfnMtnj/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg')[0] or 'application/octet-stream'
 dataList.append(encode('Content-Type: {}'.format(fileType)))
 dataList.append(encode(''))
 
 with open('whpfnMtnj/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg', 'rb') as f:
  dataList.append(f.read())
 dataList.append(encode('--' + boundary))
 dataList.append(encode('Content-Disposition: form-data; name=SelfVideo; filename={0}'.format('WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg')))
 
 fileType = mimetypes.guess_type('iW3jl-jH1/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg')[0] or 'application/octet-stream'
 dataList.append(encode('Content-Type: {}'.format(fileType)))
 dataList.append(encode(''))
 
 with open('iW3jl-jH1/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg', 'rb') as f:
  dataList.append(f.read())
 dataList.append(encode('--'+boundary+'--'))
 dataList.append(encode(''))
 body = b'\r\n'.join(dataList)
 payload = body
 headers = {
  'accept': 'text/plain',
  'Authorization': 'Bearer YOUR-TOKEN',
  'Content-Type': 'multipart/form-data',
  'Content-type': 'multipart/form-data; boundary={}'.format(boundary)
 }
 conn.request("POST", "/ekyc/personal/picture", payload, headers)
 res = conn.getresponse()
 data = res.read()
 print(data.decode("utf-8"))
      

 import requests

 url = "https://api.itsaaz.ir/ekyc/personal/picture"
 
 payload={'OrderId': '9162da96-a4e3-4a67-86b6-814d03a11cde'}
 files=[
  ('SelfPhoto',('WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg',open('whpfnMtnj/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg','rb'),'image/jpeg')),
  ('SelfVideo',('WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg',open('iW3jl-jH1/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg','rb'),'image/jpeg'))
 ]
 headers = {
  'accept': 'text/plain',
  'Authorization': 'Bearer YOUR-TOKEN',
  'Content-Type': 'multipart/form-data'
 }
 
 response = requests.request("POST", url, headers=headers, data=payload, files=files)
 
 print(response.text)
 
      

 require "uri"
 require "net/http"
 
 url = URI("https://api.itsaaz.ir/ekyc/personal/picture")
 
 https = Net::HTTP.new(url.host, url.port)
 https.use_ssl = true
 
 request = Net::HTTP::Post.new(url)
 request["accept"] = "text/plain"
 request["Authorization"] = "Bearer YOUR-TOKEN"
 request["Content-Type"] = "multipart/form-data"
 form_data = [['OrderId', '9162da96-a4e3-4a67-86b6-814d03a11cde'],['SelfPhoto', File.open('whpfnMtnj/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg')],['SelfVideo', File.open('iW3jl-jH1/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg')]]
 request.set_form form_data, 'multipart/form-data'
 response = https.request(request)
 puts response.read_body
 
    

 http --ignore-stdin --form --follow --timeout 3600 POST 'https://api.itsaaz.ir/ekyc/personal/picture' \
 'OrderId'='9162da96-a4e3-4a67-86b6-814d03a11cde' \
 'SelfPhoto'@whpfnMtnj/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg \
 'SelfVideo'@iW3jl-jH1/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg \
 accept:'text/plain' \
 Authorization:'Bearer YOUR-TOKEN' \
 Content-Type:'multipart/form-data'
      

 # wget doesn't support file upload via form data, use curl -F \
 wget --no-check-certificate --quiet \
  --method POST \
  --timeout=0 \
  --header 'accept: text/plain' \
  --header 'Authorization: Bearer YOUR-TOKEN' \
  --header 'Content-Type: multipart/form-data' \
  --body-data 'OrderId=9162da96-a4e3-4a67-86b6-814d03a11cde' \
   'https://api.itsaaz.ir/ekyc/personal/picture'
      

 import Foundation
 #if canImport(FoundationNetworking)
 import FoundationNetworking
 #endif
 
 var semaphore = DispatchSemaphore (value: 0)
 
 let parameters = [
  [
   "key": "OrderId",
   "value": "9162da96-a4e3-4a67-86b6-814d03a11cde",
   "type": "text"
  ],
  [
   "key": "SelfPhoto",
   "src": "whpfnMtnj/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg",
   "type": "file"
  ],
  [
   "key": "SelfVideo",
   "src": "iW3jl-jH1/WhatsApp Image 2021-05-12 at 17.56.27 (1).jpeg",
   "type": "file"
  ]] as [[String : Any]]
 
 let boundary = "Boundary-\(UUID().uuidString)"
 var body = ""
 var error: Error? = nil
 for param in parameters {
  if param["disabled"] == nil {
   let paramName = param["key"]!
   body += "--\(boundary)\r\n"
   body += "Content-Disposition:form-data; name=\"\(paramName)\""
   if param["contentType"] != nil {
    body += "\r\nContent-Type: \(param["contentType"] as! String)"
   }
   let paramType = param["type"] as! String
   if paramType == "text" {
    let paramValue = param["value"] as! String
    body += "\r\n\r\n\(paramValue)\r\n"
   } else {
    let paramSrc = param["src"] as! String
    let fileData = try NSData(contentsOfFile:paramSrc, options:[]) as Data
    let fileContent = String(data: fileData, encoding: .utf8)!
    body += "; filename=\"\(paramSrc)\"\r\n"
     + "Content-Type: \"content-type header\"\r\n\r\n\(fileContent)\r\n"
   }
  }
 }
 body += "--\(boundary)--\r\n";
 let postData = body.data(using: .utf8)
 
 var request = URLRequest(url: URL(string: "https://api.itsaaz.ir/ekyc/personal/picture")!,timeoutInterval: Double.infinity)
 request.addValue("text/plain", forHTTPHeaderField: "accept")
 request.addValue("Bearer YOUR-TOKEN", forHTTPHeaderField: "Authorization")
 request.addValue("multipart/form-data", forHTTPHeaderField: "Content-Type")
 request.addValue("multipart/form-data; boundary=\(boundary)", forHTTPHeaderField: "Content-Type")
 
 request.httpMethod = "POST"
 request.httpBody = postData
 
 let task = URLSession.shared.dataTask(with: request) { data, response, error in 
  guard let data = data else {
   print(String(describing: error))
   semaphore.signal()
   return
  }
  print(String(data: data, encoding: .utf8)!)
  semaphore.signal()
 }
 
 task.resume()
 semaphore.wait()