درگاه احراز هویت آنلاین

مشاهده سرویس ها

سرویس های هوش مصنوعی

مشاهده سرویس ها

سرویس های استعلامی

مشاهده سرویس ها

سرویس های احراز هویت

مشاهده سرویس ها

صدور امضا دیجیتال

مشاهده سرویس ها

استعلام اطلاعات شرکت

مشاهده سرویس ها

سرویس نئوبانک

مشاهده سرویس ها

سجام آنلاین

بزودی

شارژ و بسته اینترنتی

بزودی

کارگر و کارفرما

بزودی

قوه قضائیه هوشمند

بزودی

سرویس دریافت توکنبرای فراخوانی این سرویس مراحل زیر را طی کنید:
۱-متد فراخوانی سرویس POST می باشد.


 https://api.itsaaz.ir/identity/token
    

 Post
    

 Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
    

 grant_type= "password" 
 client_id= "ekyc"
 Client_secret= "f63026a9-912d-8978-ac80-4ae5d63db1ac" 
 username= "test"
 password= "t_86574213@T"
    

 {
  "access_token": "توکن",
  "expires_in": مدت استفاده,
  "token_type": "نوع توکن",
  "refresh_token": "رفرش توکن",
  "scope": "محدوده"
 }   
    

پارامترهای ورودی

ردیف پارامتر ورودی نوع ورودی توضیحات
1 Grant_type String
2 Client_id String
3 Client_secret String
4 username String
4 password String

نمونه کد


 var client = new RestClient("https://api.itsaaz.ir/identity/token");
 client.Timeout = -1;
 var request = new RestRequest(Method.POST);
 request.AddHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");
 request.AddParameter("grant_type", "password");
 request.AddParameter("client_id", "test");
 request.AddParameter("Client_secret", "66c0af3a-ff89-8390-3b07-cf88a25e5f3f");
 request.AddParameter("username", "test");
 request.AddParameter("password", "t_86574213@H");
 IRestResponse response = client.Execute(request);
 Console.WriteLine(response.Content);
    

 curl --location --request POST 'https://api.itsaaz.ir/identity/token' \
 --header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
 --data-urlencode 'grant_type=password' \
 --data-urlencode 'client_id=test' \
 --data-urlencode 'Client_secret=66c0af3a-ff89-8390-3b07-cf88a25e5f3f' \
 --data-urlencode 'username=test' \
 --data-urlencode 'password=t_86574213@H'
    

 var headers = {
  'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
 };
 var request = http.Request('POST', Uri.parse('https://api.itsaaz.ir/identity/token'));
 request.bodyFields = {
  'grant_type': 'password',
  'client_id': 'test',
  'Client_secret': '66c0af3a-ff89-8390-3b07-cf88a25e5f3f',
  'username': 'test',
  'password': 't_86574213@H'
 };
 request.headers.addAll(headers);
 
 http.StreamedResponse response = await request.send();
 
 if (response.statusCode == 200) {
  print(await response.stream.bytesToString());
 }
 else {
  print(response.reasonPhrase);
 }
     
    

 package main

 import (
  "fmt"
  "strings"
  "net/http"
  "io/ioutil"
 )
 
 func main() {
 
  url := "https://api.itsaaz.ir/identity/token"
  method := "POST"
 
  payload := strings.NewReader("grant_type=password&client_id=test&Client_secret=66c0af3a-ff89-8390-3b07-cf88a25e5f3f&username=test&password=t_86574213%40H")
 
  client := &http.Client {
  }
  req, err := http.NewRequest(method, url, payload)
 
  if err != nil {
   fmt.Println(err)
   return
  }
  req.Header.Add("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded")
 
  res, err := client.Do(req)
  if err != nil {
   fmt.Println(err)
   return
  }
  defer res.Body.Close()
 
  body, err := ioutil.ReadAll(res.Body)
  if err != nil {
   fmt.Println(err)
   return
  }
  fmt.Println(string(body))
 }
    

 POST /identity/token HTTP/1.1
 Host: api.itsaaz.ir
 Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
 Content-Length: 123
 
 grant_type=password&client_id=test&Client_secret=66c0af3a-ff89-8390-3b07-cf88a25e5f3f&username=test&password=t_86574213%40H
    

  OkHttpClient client = new OkHttpClient().newBuilder()
  .build();
 MediaType mediaType = MediaType.parse("application/x-www-form-urlencoded");
 RequestBody body = RequestBody.create(mediaType, "grant_type=password&client_id=test&Client_secret=66c0af3a-ff89-8390-3b07-cf88a25e5f3f&username=test&password=t_86574213@H");
 Request request = new Request.Builder()
  .url("https://api.itsaaz.ir/identity/token")
  .method("POST", body)
  .addHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded")
  .build();
 Response response = client.newCall(request).execute();

      

 Unirest.setTimeouts(0, 0);
 HttpResponse<String> response = Unirest.post("https://api.itsaaz.ir/identity/token")
  .header("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded")
  .field("grant_type", "password")
  .field("client_id", "test")
  .field("Client_secret", "66c0af3a-ff89-8390-3b07-cf88a25e5f3f")
  .field("username", "test")
  .field("password", "t_86574213@H")
  .asString();
 
 
      

 var myHeaders = new Headers();
 myHeaders.append("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");
 
 var urlencoded = new URLSearchParams();
 urlencoded.append("grant_type", "password");
 urlencoded.append("client_id", "test");
 urlencoded.append("Client_secret", "66c0af3a-ff89-8390-3b07-cf88a25e5f3f");
 urlencoded.append("username", "test");
 urlencoded.append("password", "t_86574213@H");
 
 var requestOptions = {
  method: 'POST',
  headers: myHeaders,
  body: urlencoded,
  redirect: 'follow'
 };
 
 fetch("https://api.itsaaz.ir/identity/token", requestOptions)
  .then(response => response.text())
  .then(result => console.log(result))
  .catch(error => console.log('error', error));
      

 var settings = {
  "url": "https://api.itsaaz.ir/identity/token",
  "method": "POST",
  "timeout": 0,
  "headers": {
   "Content-Type": "application/x-www-form-urlencoded"
  },
  "data": {
   "grant_type": "password",
   "client_id": "test",
   "Client_secret": "66c0af3a-ff89-8390-3b07-cf88a25e5f3f",
   "username": "test",
   "password": "t_86574213@H"
  }
 };

 $.ajax(settings).done(function (response) {
  console.log(response);
 });
      

 var data = "grant_type=password&client_id=test&Client_secret=66c0af3a-ff89-8390-3b07-cf88a25e5f3f&username=test&password=t_86574213%40H";

 var xhr = new XMLHttpRequest();
 xhr.withCredentials = true;
 
 xhr.addEventListener("readystatechange", function() {
  if(this.readyState === 4) {
   console.log(this.responseText);
  }
 });
 
 xhr.open("POST", "https://api.itsaaz.ir/identity/token");
 xhr.setRequestHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");
 
 xhr.send(data);
      

 CURL *curl;
 CURLcode res;
 curl = curl_easy_init();
 if(curl) {
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "POST");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_URL, "https://api.itsaaz.ir/identity/token");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1L);
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_DEFAULT_PROTOCOL, "https");
  struct curl_slist *headers = NULL;
  headers = curl_slist_append(headers, "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_HTTPHEADER, headers);
  const char *data = "grant_type=password&client_id=test&Client_secret=66c0af3a-ff89-8390-3b07-cf88a25e5f3f&username=test&password=t_86574213%40H";
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_POSTFIELDS, data);
  res = curl_easy_perform(curl);
 }
 curl_easy_cleanup(curl);
 

    

 var axios = require('axios');
 var qs = require('qs');
 var data = qs.stringify({
  'grant_type': 'password',
  'client_id': 'test',
  'Client_secret': '66c0af3a-ff89-8390-3b07-cf88a25e5f3f',
  'username': 'test',
  'password': 't_86574213@H' 
 });
 var config = {
  method: 'post',
  url: 'https://api.itsaaz.ir/identity/token',
  headers: { 
   'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
  },
  data : data
 };
 
 axios(config)
 .then(function (response) {
  console.log(JSON.stringify(response.data));
 })
 .catch(function (error) {
  console.log(error);
 });
 
 
      

 var https = require('follow-redirects').https;
 var fs = require('fs');
 
 var qs = require('querystring');
 
 var options = {
  'method': 'POST',
  'hostname': 'api.itsaaz.ir',
  'path': '/identity/token',
  'headers': {
   'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
  },
  'maxRedirects': 20
 };
 
 var req = https.request(options, function (res) {
  var chunks = [];
 
  res.on("data", function (chunk) {
   chunks.push(chunk);
  });
 
  res.on("end", function (chunk) {
   var body = Buffer.concat(chunks);
   console.log(body.toString());
  });
 
  res.on("error", function (error) {
   console.error(error);
  });
 });
 
 var postData = qs.stringify({
  'grant_type': 'password',
  'client_id': 'test',
  'Client_secret': '66c0af3a-ff89-8390-3b07-cf88a25e5f3f',
  'username': 'test',
  'password': 't_86574213@H'
 });
 
 req.write(postData);
 
 req.end();
      

 var request = require('request');
 var options = {
  'method': 'POST',
  'url': 'https://api.itsaaz.ir/identity/token',
  'headers': {
   'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
  },
  form: {
   'grant_type': 'password',
   'client_id': 'test',
   'Client_secret': '66c0af3a-ff89-8390-3b07-cf88a25e5f3f',
   'username': 'test',
   'password': 't_86574213@H'
  }
 };
 request(options, function (error, response) {
  if (error) throw new Error(error);
  console.log(response.body);
 });
 
 
      

 var unirest = require('unirest');
 var req = unirest('POST', 'https://api.itsaaz.ir/identity/token')
  .headers({
   'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
  })
  .send('grant_type=password')
  .send('client_id=test')
  .send('Client_secret=66c0af3a-ff89-8390-3b07-cf88a25e5f3f')
  .send('username=test')
  .send('password=t_86574213@H')
  .end(function (res) { 
   if (res.error) throw new Error(res.error); 
   console.log(res.raw_body);
  });
 
 
      

 #import <Foundation/Foundation.h>

 dispatch_semaphore_t sema = dispatch_semaphore_create(0);
 
 NSMutableURLRequest *request = [NSMutableURLRequest requestWithURL:[NSURL URLWithString:@"https://api.itsaaz.ir/identity/token"]
  cachePolicy:NSURLRequestUseProtocolCachePolicy
  timeoutInterval:10.0];
 NSDictionary *headers = @{
  @"Content-Type": @"application/x-www-form-urlencoded"
 };
 
 [request setAllHTTPHeaderFields:headers];
 NSMutableData *postData = [[NSMutableData alloc] initWithData:[@"grant_type=password" dataUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]];
 [postData appendData:[@"&client_id=test" dataUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]];
 [postData appendData:[@"&Client_secret=66c0af3a-ff89-8390-3b07-cf88a25e5f3f" dataUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]];
 [postData appendData:[@"&username=test" dataUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]];
 [postData appendData:[@"&password=t_86574213@H" dataUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]];
 [request setHTTPBody:postData];
 
 [request setHTTPMethod:@"POST"];
 
 NSURLSession *session = [NSURLSession sharedSession];
 NSURLSessionDataTask *dataTask = [session dataTaskWithRequest:request
 completionHandler:^(NSData *data, NSURLResponse *response, NSError *error) {
  if (error) {
   NSLog(@"%@", error);
   dispatch_semaphore_signal(sema);
  } else {
   NSHTTPURLResponse *httpResponse = (NSHTTPURLResponse *) response;
   NSError *parseError = nil;
   NSDictionary *responseDictionary = [NSJSONSerialization JSONObjectWithData:data options:0 error:&parseError];
   NSLog(@"%@",responseDictionary);
   dispatch_semaphore_signal(sema);
  }
 }];
 [dataTask resume];
 dispatch_semaphore_wait(sema, DISPATCH_TIME_FOREVER);   
    

 open Lwt
 open Cohttp
 open Cohttp_lwt_unix

 let postData = ref "grant_type=password&client_id=test&Client_secret=66c0af3a-ff89-8390-3b07-cf88a25e5f3f&username=test&password=t_86574213%40H";;
 
 let reqBody = 
  let uri = Uri.of_string "https://api.itsaaz.ir/identity/token" in
  let headers = Header.init ()
   |> fun h -> Header.add h "Content-Type" "application/x-www-form-urlencoded"
  in
  let body = Cohttp_lwt.Body.of_string !postData in
 
  Client.call ~headers ~body `POST uri >>= fun (_resp, body) ->
  body |> Cohttp_lwt.Body.to_string >|= fun body -> body
 
 let () =
  let respBody = Lwt_main.run reqBody in
  print_endline (respBody)
    

 <?php

 $curl = curl_init();
 
 curl_setopt_array($curl, array(
  CURLOPT_URL => 'https://api.itsaaz.ir/identity/token',
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
  CURLOPT_ENCODING => '',
  CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
  CURLOPT_TIMEOUT => 0,
  CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
  CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
  CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
  CURLOPT_POSTFIELDS => 'grant_type=password&client_id=test&Client_secret=66c0af3a-ff89-8390-3b07-cf88a25e5f3f&username=test&password=t_86574213%40H',
  CURLOPT_HTTPHEADER => array(
   'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded'
  ),
 ));
 
 $response = curl_exec($curl);
 
 curl_close($curl);
 echo $response;
 
      

 <?php
 require_once 'HTTP/Request2.php';
 $request = new HTTP_Request2();
 $request->setUrl('https://api.itsaaz.ir/identity/token');
 $request->setMethod(HTTP_Request2::METHOD_POST);
 $request->setConfig(array(
  'follow_redirects' => TRUE
 ));
 $request->setHeader(array(
  'Content-Type' => 'application/x-www-form-urlencoded'
 ));
 $request->addPostParameter(array(
  'grant_type' => 'password',
  'client_id' => 'test',
  'Client_secret' => '66c0af3a-ff89-8390-3b07-cf88a25e5f3f',
  'username' => 'test',
  'password' => 't_86574213@H'
 ));
 try {
  $response = $request->send();
  if ($response->getStatus() == 200) {
   echo $response->getBody();
  }
  else {
   echo 'Unexpected HTTP status: ' . $response->getStatus() . ' ' .
   $response->getReasonPhrase();
  }
 }
 catch(HTTP_Request2_Exception $e) {
  echo 'Error: ' . $e->getMessage();
 }
      

 <?php
 $client = new http\Client;
 $request = new http\Client\Request;
 $request->setRequestUrl('https://api.itsaaz.ir/identity/token');
 $request->setRequestMethod('POST');
 $body = new http\Message\Body;
 $body->append(new http\QueryString(array(
  'grant_type' => 'password',
  'client_id' => 'test',
  'Client_secret' => '66c0af3a-ff89-8390-3b07-cf88a25e5f3f',
  'username' => 'test',
  'password' => 't_86574213@H')));$request->setBody($body);
 $request->setOptions(array());
 $request->setHeaders(array(
  'Content-Type' => 'application/x-www-form-urlencoded'
 ));
 $client->enqueue($request)->send();
 $response = $client->getResponse();
 echo $response->getBody();
 
      

 $headers = New-Object "System.Collections.Generic.Dictionary[[String],[String]]"
 $headers.Add("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded")

 $body = "grant_type=password&client_id=test&Client_secret=66c0af3a-ff89-8390-3b07-cf88a25e5f3f&username=test&password=t_86574213%40H"

 $response = Invoke-RestMethod 'https://api.itsaaz.ir/identity/token' -Method 'POST' -Headers $headers -Body $body
 $response | ConvertTo-Json
    

 import http.client

 conn = http.client.HTTPSConnection("api.itsaaz.ir")
 payload = 'grant_type=password&client_id=test&Client_secret=66c0af3a-ff89-8390-3b07-cf88a25e5f3f&username=test&password=t_86574213%40H'
 headers = {
  'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
 }
 conn.request("POST", "/identity/token", payload, headers)
 res = conn.getresponse()
 data = res.read()
 print(data.decode("utf-8"))
      

 import requests

 url = "https://api.itsaaz.ir/identity/token"

 payload='grant_type=password&client_id=test&Client_secret=66c0af3a-ff89-8390-3b07-cf88a25e5f3f&username=test&password=t_86574213%40H'
 headers = {
  'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
 }

 response = requests.request("POST", url, headers=headers, data=payload)

 print(response.text)

      

 require "uri"
 require "net/http"

 url = URI("https://api.itsaaz.ir/identity/token")

 https = Net::HTTP.new(url.host, url.port)
 https.use_ssl = true

 request = Net::HTTP::Post.new(url)
 request["Content-Type"] = "application/x-www-form-urlencoded"
 request.body = "grant_type=password&client_id=test&Client_secret=66c0af3a-ff89-8390-3b07-cf88a25e5f3f&username=test&password=t_86574213%40H"

 response = https.request(request)
 puts response.read_body
   
    

 http --ignore-stdin --form --follow --timeout 3600 POST 'https://api.itsaaz.ir/identity/token' \
 'grant_type'='password' \
 'client_id'='test' \
 'Client_secret'='66c0af3a-ff89-8390-3b07-cf88a25e5f3f' \
 'username'='test' \
 'password'='t_86574213@H' \
 Content-Type:'application/x-www-form-urlencoded'
      

 wget --no-check-certificate --quiet \
  --method POST \
  --timeout=0 \
  --header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
  --body-data 'grant_type=password&client_id=test&Client_secret=66c0af3a-ff89-8390-3b07-cf88a25e5f3f&username=test&password=t_86574213%40H' \
  'https://api.itsaaz.ir/identity/token'
      

 import Foundation
 #if canImport(FoundationNetworking)
 import FoundationNetworking
 #endif

 var semaphore = DispatchSemaphore (value: 0)

 let parameters = "grant_type=password&client_id=test&Client_secret=66c0af3a-ff89-8390-3b07-cf88a25e5f3f&username=test&password=t_86574213%40H"
 let postData = parameters.data(using: .utf8)

 var request = URLRequest(url: URL(string: "https://api.itsaaz.ir/identity/token")!,timeoutInterval: Double.infinity)
 request.addValue("application/x-www-form-urlencoded", forHTTPHeaderField: "Content-Type")

 request.httpMethod = "POST"
 request.httpBody = postData

 let task = URLSession.shared.dataTask(with: request) { data, response, error in 
  guard let data = data else {
   print(String(describing: error))
   semaphore.signal()
   return
  }
  print(String(data: data, encoding: .utf8)!)
  semaphore.signal()
 }

 task.resume()
 semaphore.wait()
   
    


سرویس استعلام اطلاعات شرکت :


۱-متد فراخوانی سرویس POST می باشد.
2- پس از فراخوانی سرویس، اطلاعات کاربر مطابق آنچه در جدول پارامتر های خروجی نمایش داده شده است، ارسال می شود.


 https://api.itsaaz.ir/ai/CompanyInquiry
    

 Post
    

 accept: application/json
 Authorization: Bearer YOUR-TOKEN
 Content-Type: application/json
    

 {
 "nationalId": ""
 }
    

 {
  "data": {
   "nationalId": "شماره ملی",
   "companyTitle": "نام شرکت",
   "companyRegistrationId": "شماره ثبت شده شرکت",
   "establishmentDate": "تاریخ تاسیس",
   "address": "آدرس",
   "zipcode":"کد پستی",
   "companyType": "نوع شرکت",
   "status": "وضعیت",
   "extraDescription": "توضیحات",
   "companyRelatedPeople": [
    {
     "firstName": "نام",
     "lastName": "نام خانوادگی",
     "nationalCode": "شماره ملی",
     "nationality": "ملیت",
     "personType": "نوع",
     "officePosition": "موقعیت اداری"
    },
    {
     "firstName": "نام",
     "lastName": "نام خانوادگی",
     "nationalCode": "شماره ملی",
     "nationality": "ملیت",
     "personType": "نوع",
     "officePosition": "موقعیت اداری"
    },
    {
     "firstName": "نام",
     "lastName": "نام خانوادگی",
     "nationalCode": "شماره ملی",
     "nationality": "ملیت",
     "personType": "نوع",
     "officePosition": "موقعیت اداری"
    },
    {
     "firstName": "نام",
     "lastName": "نام خانوادگی",
     "nationalCode": "شماره ملی",
     "nationality": "ملیت",
     "personType": "نوع",
     "officePosition": "موقعیت اداری"
    }

   ]
  },
  "meta": null,
  "error": null
 }
    

پارامترهای ورودی

ردیف پارامتر ورودی نوع ورودی توضیحات
1 nationalId String شناسه ملی شرکت

نمونه کد


 var client = new RestClient("https://api.itsaaz.ir/ai/CompanyInquiry");
 client.Timeout = -1;
 var request = new RestRequest(Method.POST);
 request.AddHeader("accept", "application/json");
 request.AddHeader("Authorization", "Bearer YOUR-TOKEN");
 request.AddHeader("Content-Type", "application/json");
 var body = @"{" + "\n" +
 @" ""nationalId"": ""10100830792""," + "\n" +
 @"}" + "\n" +
 @"";
 request.AddParameter("application/json", body, ParameterType.RequestBody);
 IRestResponse response = client.Execute(request);
 Console.WriteLine(response.Content);
    

 curl --location --request POST 'https://api.itsaaz.ir/ai/CompanyInquiry' \
 --header 'accept: application/json' \
 --header 'Authorization: Bearer YOUR-TOKEN' \
 --header 'Content-Type: application/json' \
 --data-raw '{
  "nationalId": "10100830792",
 }'
    

 var headers = {
  'accept': 'application/json',
  'Authorization': 'Bearer YOUR-TOKEN',
  'Content-Type': 'application/json'
 };
 var request = http.Request('POST', Uri.parse('https://api.itsaaz.ir/ai/CompanyInquiry'));
 request.body = '''{\n "nationalId": "10100830792",\n}\n''';
 request.headers.addAll(headers);
 
 http.StreamedResponse response = await request.send();
 
 if (response.statusCode == 200) {
  print(await response.stream.bytesToString());
 }
 else {
  print(response.reasonPhrase);
 }     
    

 package main

 import (
  "fmt"
  "strings"
  "net/http"
  "io/ioutil"
 )
 
 func main() {
 
  url := "https://api.itsaaz.ir/ai/CompanyInquiry"
  method := "POST"
 
  payload := strings.NewReader(`{
  "nationalId": "10100830792",
 }
 `)
 
  client := &http.Client {
  }
  req, err := http.NewRequest(method, url, payload)
 
  if err != nil {
   fmt.Println(err)
   return
  }
  req.Header.Add("accept", "application/json")
  req.Header.Add("Authorization", "Bearer YOUR-TOKEN")
  req.Header.Add("Content-Type", "application/json")
 
  res, err := client.Do(req)
  if err != nil {
   fmt.Println(err)
   return
  }
  defer res.Body.Close()
 
  body, err := ioutil.ReadAll(res.Body)
  if err != nil {
   fmt.Println(err)
   return
  }
  fmt.Println(string(body))
 }
    

 POST /ai/CompanyInquiry HTTP/1.1
 Host: api.itsaaz.ir
 accept: application/json
 Authorization: Bearer YOUR-TOKEN
 Content-Type: application/json
 Content-Length: 35
 
 {
  "nationalId": "10100830792",
 }
   
    

  OkHttpClient client = new OkHttpClient().newBuilder()
  .build();
 MediaType mediaType = MediaType.parse("application/json");
 RequestBody body = RequestBody.create(mediaType, "{\n \"nationalId\": \"10100830792\",\n}\n");
 Request request = new Request.Builder()
  .url("https://api.itsaaz.ir/ai/CompanyInquiry")
  .method("POST", body)
  .addHeader("accept", "application/json")
  .addHeader("Authorization", "Bearer YOUR-TOKEN")
  .addHeader("Content-Type", "application/json")
  .build();
 Response response = client.newCall(request).execute();

      

 Unirest.setTimeouts(0, 0);
 HttpResponse<String> response = Unirest.post("https://api.itsaaz.ir/ai/CompanyInquiry")
  .header("accept", "application/json")
  .header("Authorization", "Bearer YOUR-TOKEN")
  .header("Content-Type", "application/json")
  .body("{\n \"nationalId\": \"10100830792\",\n}\n")
  .asString();
 
      

 var myHeaders = new Headers();
 myHeaders.append("accept", "application/json");
 myHeaders.append("Authorization", "Bearer YOUR-TOKEN");
 myHeaders.append("Content-Type", "application/json");
 
 var raw = "{\n \"nationalId\": \"10100830792\",\n}\n";
 
 var requestOptions = {
  method: 'POST',
  headers: myHeaders,
  body: raw,
  redirect: 'follow'
 };
 
 fetch("https://api.itsaaz.ir/ai/CompanyInquiry", requestOptions)
  .then(response => response.text())
  .then(result => console.log(result))
  .catch(error => console.log('error', error));
  
      

 var settings = {
  "url": "https://api.itsaaz.ir/ai/CompanyInquiry",
  "method": "POST",
  "timeout": 0,
  "headers": {
   "accept": "application/json",
   "Authorization": "Bearer YOUR-TOKEN",
   "Content-Type": "application/json"
  },
  "data": "{\n \"nationalId\": \"10100830792\",\n}\n",
 };
 
 $.ajax(settings).done(function (response) {
  console.log(response);
 });
      

 var data = "{\n \"nationalId\": \"10100830792\",\n}\n";

 var xhr = new XMLHttpRequest();
 xhr.withCredentials = true;

 xhr.addEventListener("readystatechange", function() {
  if(this.readyState === 4) {
   console.log(this.responseText);
  }
 });

 xhr.open("POST", "https://api.itsaaz.ir/ai/CompanyInquiry");
 xhr.setRequestHeader("accept", "application/json");
 xhr.setRequestHeader("Authorization", "Bearer YOUR-TOKEN");
 xhr.setRequestHeader("Content-Type", "application/json");

 xhr.send(data);
      

 CURL *curl;
 CURLcode res;
 curl = curl_easy_init();
 if(curl) {
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "POST");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_URL, "https://api.itsaaz.ir/ai/CompanyInquiry");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1L);
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_DEFAULT_PROTOCOL, "https");
  struct curl_slist *headers = NULL;
  headers = curl_slist_append(headers, "accept: application/json");
  headers = curl_slist_append(headers, "Authorization: Bearer YOUR-TOKEN");
  headers = curl_slist_append(headers, "Content-Type: application/json");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_HTTPHEADER, headers);
  const char *data = "{\n \"nationalId\": \"10100830792\",\n}\n";
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_POSTFIELDS, data);
  res = curl_easy_perform(curl);
 }
 curl_easy_cleanup(curl); 

    

 var axios = require('axios');
 var data = '{\n "nationalId": "10100830792",\n}\n';
 
 var config = {
  method: 'post',
  url: 'https://api.itsaaz.ir/ai/CompanyInquiry',
  headers: { 
   'accept': 'application/json', 
   'Authorization': 'Bearer YOUR-TOKEN', 
   'Content-Type': 'application/json'
  },
  data : data
 };
 
 axios(config)
 .then(function (response) {
  console.log(JSON.stringify(response.data));
 })
 .catch(function (error) {
  console.log(error);
 });
 
      

 var https = require('follow-redirects').https;
 var fs = require('fs');
 
 var options = {
  'method': 'POST',
  'hostname': 'api.itsaaz.ir',
  'path': '/ai/CompanyInquiry',
  'headers': {
   'accept': 'application/json',
   'Authorization': 'Bearer YOUR-TOKEN',
   'Content-Type': 'application/json'
  },
  'maxRedirects': 20
 };
 
 var req = https.request(options, function (res) {
  var chunks = [];
 
  res.on("data", function (chunk) {
   chunks.push(chunk);
  });
 
  res.on("end", function (chunk) {
   var body = Buffer.concat(chunks);
   console.log(body.toString());
  });
 
  res.on("error", function (error) {
   console.error(error);
  });
 });
 
 var postData = "{\n \"nationalId\": \"10100830792\",\n}\n";
 
 req.write(postData);
 
 req.end();
      

 var request = require('request');
 var options = {
  'method': 'POST',
  'url': 'https://api.itsaaz.ir/ai/CompanyInquiry',
  'headers': {
   'accept': 'application/json',
   'Authorization': 'Bearer YOUR-TOKEN',
   'Content-Type': 'application/json'
  },
  body: '{\n "nationalId": "10100830792",\n}\n'
 
 };
 request(options, function (error, response) {
  if (error) throw new Error(error);
  console.log(response.body);
 });
 
      

 var unirest = require('unirest');
 var req = unirest('POST', 'https://api.itsaaz.ir/ai/CompanyInquiry')
  .headers({
   'accept': 'application/json',
   'Authorization': 'Bearer YOUR-TOKEN',
   'Content-Type': 'application/json'
  })
  .send("{\n \"nationalId\": \"10100830792\",\n}\n")
  .end(function (res) { 
   if (res.error) throw new Error(res.error); 
   console.log(res.raw_body);
  });
 
      

 #import <Foundation/Foundation.h>

 dispatch_semaphore_t sema = dispatch_semaphore_create(0);
 
 NSMutableURLRequest *request = [NSMutableURLRequest requestWithURL:[NSURL URLWithString:@"https://api.itsaaz.ir/ai/CompanyInquiry"]
  cachePolicy:NSURLRequestUseProtocolCachePolicy
  timeoutInterval:10.0];
 NSDictionary *headers = @{
  @"accept": @"application/json",
  @"Authorization": @"Bearer YOUR-TOKEN",
  @"Content-Type": @"application/json"
 };
 
 [request setAllHTTPHeaderFields:headers];
 NSData *postData = [[NSData alloc] initWithData:[@"{\n \"nationalId\": \"10100830792\",\n}\n" dataUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]];
 [request setHTTPBody:postData];
 
 [request setHTTPMethod:@"POST"];
 
 NSURLSession *session = [NSURLSession sharedSession];
 NSURLSessionDataTask *dataTask = [session dataTaskWithRequest:request
 completionHandler:^(NSData *data, NSURLResponse *response, NSError *error) {
  if (error) {
   NSLog(@"%@", error);
   dispatch_semaphore_signal(sema);
  } else {
   NSHTTPURLResponse *httpResponse = (NSHTTPURLResponse *) response;
   NSError *parseError = nil;
   NSDictionary *responseDictionary = [NSJSONSerialization JSONObjectWithData:data options:0 error:&parseError];
   NSLog(@"%@",responseDictionary);
   dispatch_semaphore_signal(sema);
  }
 }];
 [dataTask resume];
 dispatch_semaphore_wait(sema, DISPATCH_TIME_FOREVER);   
    

 open Lwt
 open Cohttp
 open Cohttp_lwt_unix
 
 let postData = ref "{\n \"nationalId\": \"10100830792\",\n}\n";;
 
 let reqBody = 
  let uri = Uri.of_string "https://api.itsaaz.ir/ai/CompanyInquiry" in
  let headers = Header.init ()
   |> fun h -> Header.add h "accept" "application/json"
   |> fun h -> Header.add h "Authorization" "Bearer YOUR-TOKEN"
   |> fun h -> Header.add h "Content-Type" "application/json"
  in
  let body = Cohttp_lwt.Body.of_string !postData in
 
  Client.call ~headers ~body `POST uri >>= fun (_resp, body) ->
  body |> Cohttp_lwt.Body.to_string >|= fun body -> body
 
 let () =
  let respBody = Lwt_main.run reqBody in
  print_endline (respBody)
    

 <?php

 $curl = curl_init();
 
 curl_setopt_array($curl, array(
  CURLOPT_URL => 'https://api.itsaaz.ir/ai/CompanyInquiry',
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
  CURLOPT_ENCODING => '',
  CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
  CURLOPT_TIMEOUT => 0,
  CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
  CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
  CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
  CURLOPT_POSTFIELDS =>'{
  "nationalId": "10100830792",
 }
 ',
  CURLOPT_HTTPHEADER => array(
   'accept: application/json',
   'Authorization: Bearer YOUR-TOKEN',
   'Content-Type: application/json'
  ),
 ));
 
 $response = curl_exec($curl);
 
 curl_close($curl);
 echo $response;
 
      

 <?php
 require_once 'HTTP/Request2.php';
 $request = new HTTP_Request2();
 $request->setUrl('https://api.itsaaz.ir/ai/CompanyInquiry');
 $request->setMethod(HTTP_Request2::METHOD_POST);
 $request->setConfig(array(
  'follow_redirects' => TRUE
 ));
 $request->setHeader(array(
  'accept' => 'application/json',
  'Authorization' => 'Bearer YOUR-TOKEN',
  'Content-Type' => 'application/json'
 ));
 $request->setBody('{\n "nationalId": "10100830792",\n}\n');
 try {
  $response = $request->send();
  if ($response->getStatus() == 200) {
   echo $response->getBody();
  }
  else {
   echo 'Unexpected HTTP status: ' . $response->getStatus() . ' ' .
   $response->getReasonPhrase();
  }
 }
 catch(HTTP_Request2_Exception $e) {
  echo 'Error: ' . $e->getMessage();
 }
      

 <?php
 $client = new http\Client;
 $request = new http\Client\Request;
 $request->setRequestUrl('https://api.itsaaz.ir/ai/CompanyInquiry');
 $request->setRequestMethod('POST');
 $body = new http\Message\Body;
 $body->append('{
  "nationalId": "10100830792",
 }
 ');
 $request->setBody($body);
 $request->setOptions(array());
 $request->setHeaders(array(
  'accept' => 'application/json',
  'Authorization' => 'Bearer YOUR-TOKEN',
  'Content-Type' => 'application/json'
 ));
 $client->enqueue($request)->send();
 $response = $client->getResponse();
 echo $response->getBody();
 
      

 $headers = New-Object "System.Collections.Generic.Dictionary[[String],[String]]"
 $headers.Add("accept", "application/json")
 $headers.Add("Authorization", "Bearer YOUR-TOKEN")
 $headers.Add("Content-Type", "application/json")
 
 $body = "{`n `"nationalId`": `"10100830792`",`n}`n"
 
 $response = Invoke-RestMethod 'https://api.itsaaz.ir/ai/CompanyInquiry' -Method 'POST' -Headers $headers -Body $body
 $response | ConvertTo-Json   
    

 import http.client
 import json
 
 conn = http.client.HTTPSConnection("api.itsaaz.ir")
 payload = "{\n \"nationalId\": \"10100830792\",\n}\n"
 headers = {
  'accept': 'application/json',
  'Authorization': 'Bearer YOUR-TOKEN',
  'Content-Type': 'application/json'
 }
 conn.request("POST", "/ai/CompanyInquiry", payload, headers)
 res = conn.getresponse()
 data = res.read()
 print(data.decode("utf-8"))
      

 import requests
 import json
 
 url = "https://api.itsaaz.ir/ai/CompanyInquiry"
 
 payload = "{\n \"nationalId\": \"10100830792\",\n}\n"
 headers = {
  'accept': 'application/json',
  'Authorization': 'Bearer YOUR-TOKEN',
  'Content-Type': 'application/json'
 }
 
 response = requests.request("POST", url, headers=headers, data=payload)
 
 print(response.text)
 
      

 require "uri"
 require "json"
 require "net/http"
 
 url = URI("https://api.itsaaz.ir/ai/CompanyInquiry")
 
 https = Net::HTTP.new(url.host, url.port)
 https.use_ssl = true
 
 request = Net::HTTP::Post.new(url)
 request["accept"] = "application/json"
 request["Authorization"] = "Bearer YOUR-TOKEN"
 request["Content-Type"] = "application/json"
 request.body = "{\n \"nationalId\": \"10100830792\",\n}\n"
 
 response = https.request(request)
 puts response.read_body
    
    

 printf '{
  "nationalId": "10100830792",
 }
 '| http --follow --timeout 3600 POST 'https://api.itsaaz.ir/ai/CompanyInquiry' \
  accept:'application/json' \
  Authorization:'Bearer YOUR-TOKEN' \
  Content-Type:'application/json'
      

 wget --no-check-certificate --quiet \
 --method POST \
 --timeout=0 \
 --header 'accept: application/json' \
 --header 'Authorization: Bearer YOUR-TOKEN' \
 --header 'Content-Type: application/json' \
 --body-data '{
 "nationalId": "10100830792",
}
' \
  'https://api.itsaaz.ir/ai/CompanyInquiry'
      

 import Foundation
 #if canImport(FoundationNetworking)
 import FoundationNetworking
 #endif
 
 var semaphore = DispatchSemaphore (value: 0)
 
 let parameters = "{\n \"nationalId\": \"10100830792\",\n}\n"
 let postData = parameters.data(using: .utf8)
 
 var request = URLRequest(url: URL(string: "https://api.itsaaz.ir/ai/CompanyInquiry")!,timeoutInterval: Double.infinity)
 request.addValue("application/json", forHTTPHeaderField: "accept")
 request.addValue("Bearer YOUR-TOKEN", forHTTPHeaderField: "Authorization")
 request.addValue("application/json", forHTTPHeaderField: "Content-Type")
 
 request.httpMethod = "POST"
 request.httpBody = postData
 
 let task = URLSession.shared.dataTask(with: request) { data, response, error in 
  guard let data = data else {
   print(String(describing: error))
   semaphore.signal()
   return
  }
  print(String(data: data, encoding: .utf8)!)
  semaphore.signal()
 }
 
 task.resume()
 semaphore.wait()